Belarus – Sociala förhållanden

På papperet garanterar myndigheterna i Belarus (Vitryssland) full sysselsättning, rätt till skola, vård, omsorg och pension. Men flera år av ekonomiska svårigheter gjorde många belarusier arbetslösa och försämrade de sociala förmånerna. Skyhög inflation urholkade värdet av pensioner och andra ersättningar. Välståndet beskrivs idag som knapert men jämnt fördelat.

Andelen som enligt officiella siffror lever i fattigdom har minskat, sett över flera årtionden. Det finns flera mått på fattigdom som kan användas, men Världsbanken beskrev förändringen så här i en rapport 2017: från nästan 42 procent fattiga vid millennieskiftet till knappt 6 procent 2016. Men nästan hälften av hushållen lägger halva sin disponibla inkomst på mat.

Jämfört med andra tidigare sovjetrepubliker har Belarus i likhet med baltstaterna relativt hög social och ekonomisk utveckling. Inkomstfördelningen är förhållandevis jämn. I Belarus finns inte de stora kontraster mellan fattiga och rika som i exempelvis Ryssland. Men fattigdomen är ändå mer påtaglig på landsbygden, där en hel del hushåll fortfarande saknar rinnande vatten och centralvärme. För många på landet spelar de egna odlingarna stor roll för uppehället.

Pensionsåldern var tidigare 55 år för kvinnor och 60 år för män. 2016 beslutade dock president Lukasjenko att gradvis höja den till 58 år för kvinnor och 63 år för män till 2022. Medellivslängden för män är klart kortare än den för kvinnor. 2018 kunde en man förvänta sig att leva till 69 år, en kvinna till 79. 

En utsänd från Läkare utan gränser beskrev 2019 resistent tuberkulos (som motstår antibiotika) som ett av de svårare problemen för den belarusiska sjukvården. Inte sällan hänger sjukdomsbilden ihop med att patienten missbrukar alkohol. Också andra sjukdomar sprids under de betingelserna.

Drogmissbruk ligger bakom omfattande spridning av hiv/aids, men tillgången till läkemedel mot sjukdomar som hiv/aids och hepatit C har förbättrats på senare år tack vare att det blivit möjligt att tillverka billiga läkemedelskopior.

Hur kärnkraftsolyckan 1986 i Tjernobyl (i grannlandet Ukraina) har påverkat det allmänna hälsoläget är omdiskuterat. Efter katastrofen har belarusiska forskare kopplat ihop strålningen från den havererade reaktorn med en rad sjukdomar och missbildningar hos människor från de drabbade områdena. Dessa rön tillbakavisas dock av FN:s världshälsoorganisation (WHO) och FN:s atomenergiorgan (IAEA) som i sina rapporter slår fast att den enda konsekvens för hälsan som hittills har kunnat påvisas är en ökning av antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn. Den ökningen är däremot dramatisk. På tio år ökade den från två nya fall om året till nästan 2 000 fall om året.

Kvinnor utgör ungefär hälften av arbetsstyrkan och Belarus anses vara det mest jämställda landet bland de tidigare sovjetrepublikerna. Kvinnor är dock underrepresenterade inom politiken och på topposter inom till exempel näringslivet och på myndigheter.

Sedan Sovjetunionens sammanbrott 1991 är homosexualitet formellt lagligt i Belarus, men homosexuella personer utsätts ofta för hot och trakasserier. Justitiedepartementet avslog 2013 en ansökan från organisationen Gaybelarus om att få bli officiellt registrerad, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta öppet. Departementet motiverade avslaget med att organisationens stadgar "inte främjar vitryska ungdomars sociala mognad och allmänna utveckling". Gaybelarus sade sig vilja försvara homo-, bi- och transsexuella människors rättigheter.

Varukorg

Totalt 0