Belarus – Utbildning

De flesta barn i Belarus går några år i förskola innan de börjar ordinarie skola. Nioårig skolplikt råder, från sex eller sju års ålder. Det stora flertalet går också gymnasiet. Men undervisningen anses hålla ojämn kvalitet och det belarusiska språkets ställning är svag.

I grundskolan går eleverna först igenom ett fyraårigt och därpå ett femårigt stadium. På gymnasienivå finns två-, tre- och fyraåriga utbildningar, varav en del är teoretiska och andra yrkesorienterade. Omkring två av tre läser också någon eftergymnasial utbildning. Antalet högskolestuderande har ökat kraftigt sedan självständigheten 1991.

Det finns ett drygt 50-tal universitet och högskolor, varav merparten är statliga. All undervisning är i hög grad kontrollerad av regimen.

Ett fristående universitet, Europeiska humanistiska universitetet (EHU), fanns i Minsk mellan 1992 och 2004, då det stängdes av myndigheterna. Det har emellertid fortsatt att fungera som ett universitet i exil i Litauens huvudstad Vilnius. Stängningen förklarades officiellt med att lärosätet saknade lämpliga lokaler, men i verkligheten anses den ha berott på att universitetet hade omfattande kontakter med västvärlden.

Under kommunisttiden bedrevs nästan all utbildning på ryska. Först 1990 blev belarusiska (vitryska) förstaspråk i grundskolorna och gamla, ryska läroböcker började bytas ut mot belarusiska motsvarigheter. Men sedan ryska blivit nationens andra officiella språk 1995 har det åter blivit det dominerande språket i undervisningen. Trots att belarusiska fått något av ett uppsving de senaste åren, särskilt i kulturella sammanhnag, är skolorna få där undervisningen ges på belarusiska. Högre utbildning ges nästan uteslutande på ryska.

Sedan regimen började öppna för kontakter med västländer har det hänt saker som också kan påverka skolan. Med stöd av Världsbanken (dit Belarus är anslutet sedan 1992) finansieras moderniseringsprojekt inom skolvärlden. Ett skolpengssystem har testats för att förbättra fördelningen av resurser mellan skolorna. Våren 2019 meddelade banken att ytterligare 90 miljoner euro beviljats till satsningar på att höja undervisningens kvalitet för 65 000 elever i landsbygdsskolor. 2018 deltog Belarus för första gången i OECD:s Pisamätningar. Med Världsbankens stöd är det tänkt att kunskapsutvärderingen ska genomföras i Belarus även 2021 och 2024.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0