Mexiko – Politiskt system

Mexiko är en republik med stark presidentmakt. Det är också en förbundsstat, och på papperet har delstaterna långtgående självstyre under sina folkvalda guvernörer och delstatsregeringar. I praktiken är dock makten i hög grad centraliserad. Numera finns flera partier med inflytande över politiken.

Mexikos författningen är från 1917 och anses vara den första i världen som omfattade garantier om sociala rättigheter. Ändringar och tillägg i grundlagen har gjorts vid flera tillfällen, bland annat på 1990-talet då egendomsrättigheter stärktes och begränsningar för katolska kyrkan till stor del upphävdes.

Statsskicket med presidentstyre påminner om det i USA och bygger på principen om maktdelning mellan verkställande, lagstiftande och dömande makt: presidenten, kongressen och Högsta domstolen. Presidentmakten har dock större politisk tyngd än i USA och merparten av lagstiftningsinitiativen kommer från den verkställande grenen.

Presidenten väljs i allmänna val för sex år och kan inte väljas om. Valet sker i en enda omgång, den som får flest röster vinner. Presidenten är stats- och regeringschef samt överbefälhavare, och utser chefer för en rad statliga myndigheter. Någon vicepresident finns inte, vid behov utser kongressen en ersättare för presidenten.

Lagar stiftas av kongressen, som består av deputeradekammaren med 500 ledamöter och senaten med 128 medlemmar. De båda kamrarna har delvis skilda uppgifter. Representanthuset godkänner budgeten medan senaten har som uppgift att analysera regeringens utrikespolitik samt godkänna eller avvisa presidentens nomineringar av bland annat statsåklagaren, Högsta domstolens ledamöter, diplomater och andra centrala poster.

Deputeradekammarens ledamöter utses i allmänna val vart tredje år. Senatorerna, fyra från varje delstat, väljs på sex år, samtidigt med presidentvalet. Kongressledamöterna utses i en blandning av majoritetsval och proportionella val. Tidigare var direkt omval inte tillåtet, men sedan 2018 kan en senator väljas om en gång och en ledamot av deputeradekammaren tre gånger. Formellt råder röstplikt för alla medborgare över 18 år.

Mexiko består av 31 delstater och huvudstadsområdet, som varit en särskild enhet under namnet Federala distriktet (Distrito federal) men som 2016 officiellt bytte namn till Mexiko stad (Ciudad de México). Delstaterna leds av folkvalda guvernörer och delstatskongresser med en kammare. Guvernörerna väljs på sex år och kan inte väljas om, medan kongressledamöterna väljs på tre år.

Läs mer om Mexikos rättsväsen  Demokrati och rättigheter.

Politiska partier

Störst i kongressen är det vänsternationalistiska partiet Rörelsen för nationell förnyelse (Movimiento regeneración nacional, Morena). Morena betyder mörk på spanska och namnet anspelar bland annat på landets skyddshelgon som ofta kallas La Morena (den mörka, se även Seder och bruk). Morena grundades 2011, registrerades som parti 2014, tog plats i deputeradekammaren 2015 och är det största partiet i kongressens båda kamrar sedan 2018. President Andrés Manuel López Obrador anslöt sig till det då nybildade Morena 2012 efter att två gånger ha varit presidentkandidat för PRD (se nedan). Morena kontrollerar också en majoritet av de 32 regionala regeringarna. Inför valet i juni 2024 utsåg partiet Mexico Citys tidigare borgmästare Claudia Sheinbaum till presidentkandidat och hon vann med stor marginal. Claudia Sheinbaum tillträder den 1 oktober.  

Näst största parti sedan 2009 är Nationella aktionspartiet (Partido acción nacional, PAN). Det bildades på 1930-talet och är ett högerliberalt parti av kristdemokratiskt snitt. När partiet vann presidentvalet 2000 innebar det ett historiskt maktskifte efter årtionden med PRI (se nedan) vid makten. PAN segrade i presidentvalet även 2006 och blev då också störst i kongressen. PAN har sitt starkaste stöd hos medelklassen och i de mer välmående delstaterna i norra och centrala Mexiko.

Mellan 1929 och 2000 styrdes Mexiko av Institutionella revolutionspartiet (Partido revolucionario institucional, PRI) som dominerade regeringen och hela förvaltningsapparaten på central, regional och lokal nivå. Även om landet till formen hade ett demokratiskt statsskick gynnade vallagarna PRI, som dessutom inte drog sig för valfusk och korruption. Först i slutet av 1980-talet växte det fram ett verkligt flerpartisystem, som bidrog till att PRI:s maktmonopol bröts. PRI har traditionellt framställt sig som arbetarnas och landsbygdsbefolkningens beskyddare, ett mittenvänsterparti som blandat fördelningspolitik med nationalism. Från 1980-talet kom det att domineras av en högerfalang som drev igenom en rad marknadsorienterade reformer. Under 1900-talets sista årtionden framstod PRI annars mest som ett statsbärande parti som samlade den politiska eliten och makten, men saknade en tydlig ideologi. När PRI förlorat presidentposten 2000 fortsatte partiet att kontrollera många delstater. I och med Enrique Peña Nietos seger 2012 återtog partiet makten även på nationell nivå, men behöll den bara i en mandatperiod.

Inför mellanårsvalet 2021 bildade Morena en valallians med Mexikos gröna ekologiska parti (Partido verde ecologista de México, PVEM) och Arbetarpartiet (Partido del trabajo, PT), som hör hemma långt ut på vänsterkanten, och som tidigare varit stödparti till PRI. Tillsammans har Morena, PT och PVEM egen majoritet i deputeradekammaren. Valalliansen bestod inför valet 2024 och har döpt om sig från Tillsammans skapar vi historia till Vi fortsätter skapa historia (Sigamos haciendo historia).

Inför valet 2018 samarbetade Morena med PT samt med Sociala mötespartiet (PES) som var ett socialkonservativt högerparti. PES upplöstes efter valet, liksom det lilla Nya allianspartiet (Panal), som bildats av utbrytare ur PRI.

Det socialliberala partiet Medborgarrörelsen (Movimiento ciudadano, MC) hette tidigare Convergencia) ställde i presidentvalet 2024 upp med en egen kandidat, Jorge Álvarez Máynez, som kom på en avlägsen tredje plats. I valet 2018 ingick MC i den då största oppositionsalliansen som också bestod 2018 av PAN och PRD (se nedan).

Demokratiska revolutionspartiet (Partido revolucionario democrático, PRD) bildades genom en utbrytning ur PRI 1989. Det kan sägas stå till vänster om europeisk socialdemokrati men dras med en intern konflikt mellan traditionella och reformsinnade socialister. PRD är kritiskt mot marknadsekonomi och kräver större satsningar på landets fattiga. Partiet har förlorat i betydelse i takt med att Morena vuxit.

Inför presidentvalet 2024 samlades PAN, PRI och PRD bakom den oberoende senatorn Xóchitl Gálvez som sin kandidat (se Kalendarium). Valalliansen gick under namnet Styrka och hjärta för Mexiko (Fuerza y corazón por México).

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0