Danmark – Naturtillgångar, energi och miljö

Danmark har inga metaller och relativt få råvaror i jorden men det finns både olja och naturgas utanför den danska kusten. Utvinningen ska dock ha upphört år 2050 och letandet efter nya fyndigheter har stoppats. Istället storsatsar landet på förnybar energi.

Utöver olje- och naturgastillgångarna och den viktiga jordbruksmarken har Danmark länge varit självförsörjande med krita, kalksten, lera, sand, grus och salt. 

Oljeproduktion har haft en viktig roll för Danmark, som är en av de största oljeproducenterna i västra Europa. Vid början av 2020-talet fanns ännu ett tjugotal olje- och gasfält. Naturgasfältet Tyra utanför Jyllandskusten i väster öppnades 1984 och står ännu för nästan all naturgasproduktion i landet.

Utvinningen av olja och naturgas i den danska delen av Nordsjön inleddes i mitten av 1970-talet. Dessförinnan hade Danmark varit helt beroende av att importera energi. I början av 1990-talet svarade kol för nästan all energiproduktion men under de kommande åren fick olja och gas gradvis allt större betydelse.  1993 blev Danmark självförsörjande med olja och 1997 med energi.  Produktionen och nettoexporten av olja och naturgas toppade 2005–2006.  

Men 2020 fattade folketinget beslut om att inte längre ge nya licenser för olje- och gasletande och från år 2050 ska fossila bränslen inte längre användas.

ENERGIFÖRSÖRJNING

Danmark har blivit ett föregångsland när det gäller förnybar energi och sedan början av 2000-talet har användningen ökat kraftigt. Nära hälften av energiförsörjningen utgjordes av förnybara energikällor år 2022. Biobränsle är den största källan men även vind- och solkraft är viktig. Samtidigt har dock användningen av fossil energi inte upphört och olja stod långt över en tredjedel av försörjningen.

Nära två tredjedelar av de danska hushållen får fjärrvärme, ungefär hälften av denna kommer från biomassa och förnybara energikällor.

När det gäller elproduktionen, som är en del av energiförsörjningen, kommer idag fyra femtedelar från förnybara energikällor, i synnerhet vindkraft och biobränslen. Danmark hade i början av 2020-talet stora planer på att bygga en ”energiö” i Nordsjön som ska ta emot el från havsbaserad vindkraft och föra vidare till hushåll – även utanför Danmark. Till att börja med kommer projektet täcka 120 000 kvadratmeter. Även på den danska ön Bornholm planeras vindkraftverk.

Kol används fortfarande, bland annat för att producera el och värme under kalla perioder, och står för ungefär en tiondel av elproduktionen.

Elnätet i Danmark fungerar väl och är anslutet till elnäten i Sverige, Norge och Tyskland. Under regnfattiga år då vattenkraftproduktionen i Sverige och Norge är låg exporterar Danmark el till Sverige, och när vattenkraftsproduktionen är hög importerar Danmark i stället el, även från kärnkraft som Danmark själv har avstått från att producera.

KLIMAT OCH MILJÖ

Danmark hör visserligen till de 50 procent av världens länder som släpper ut mest växthusgaser, men dess utsläpp är betydligt lägre än för de flesta andra staterna i denna grupp. Sverige har till exempel något högre utsläpp än Danmark. Sett till utsläpp per person ligger ett 50-tal länder sämre till än Danmark, däribland såväl Finland som Norge samt Island. Sverige har dock något lägre utsläpp per capita än Danmark.

Danmark har anslutit sig tillParisavtalet både som EU-medlem och egen nation. Alla EU-länder har en gemensam och uppdaterad nationell klimatplan (NDC), där målet är minst 55 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till 2030, räknat från 1990. EU:s långsiktiga strategi (LTS) är att unionen ska vara klimatneutral senast 2050. Målet för när nettonollutsläpp ska uppns är därmed detsamma: 2050.

Landet har även ett ambitiöst nationellt mål om att sänka utsläppen av växthusgas med 70 procent fram till 2030. Sedan 2010 har utsläppen av växthusgas minskat i en högre takt än många andra EU-länder, inte minst till följd av utbyggnaden av vindkraft.  

Klimatutmaningar

I Danmark har klimatet blivit varmare som en följd av klimatförändringarna och det regnar mer. Men Danmark anses liksom många andra länder i västvärlden ha god beredskap för att kunna möta klimatförändringarna. Landet hör till de fem länder som rankas högst i klimatanpassningsindexet ND-Gain (se hela listan här).

Den biologiska mångfalden hotas av det intensiva nyttjandet av mark och vatten.  Med jordbruket följer miljöproblem som övergödning och kemisk bekämpning av ogräs och skadedjur 

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0