Danmark – Naturtillgångar, energi och miljö

Danmark har inga metaller och relativt få råvaror i jorden men det finns både olja och naturgas utanför den danska kusten. Utvinningen ska dock ha upphört år 2050 och letandet efter nya fyndigheter har stoppats. Istället storsatsar landet på förnybar energi.

Utöver olje- och naturgastillgångarna och den viktiga jordbruksmarken har Danmark länge varit självförsörjande med krita, kalksten, lera, sand, grus och salt. 

Oljeproduktion har haft en viktig roll för Danmark, som är en av de största oljeproducenterna i västra Europa. Vid början av 2020-talet fanns ännu ett tjugotal olje- och gasfält. Naturgasfältet Tyra utanför Jyllandskusten i väster öppnades 1984 och står ännu för nästan all naturgasproduktion i landet.

Utvinningen av olja och naturgas i den danska delen av Nordsjön inleddes i mitten av 1970-talet. Dessförinnan hade Danmark varit helt beroende av att importera energi. I början av 1990-talet svarade kol för nästan all energiproduktion men under de kommande åren fick olja och gas gradvis allt större betydelse.  1993 blev Danmark självförsörjande med olja och 1997 med energi.  Produktionen och nettoexporten av olja och naturgas toppade 2005–2006.  

Men 2020 fattade folketinget beslut om att inte längre ge nya licenser för olje- och gasletande och från år 2050 ska fossila bränslen inte längre användas. Allt som ett led i landets ambitiösa mål att minska utsläppen av växthusgas med 70 procent fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2050. Sedan 2010 har utsläppen av växthusgas minskat i en högre takt än många andra EU-länder, inte minst till följd av utbyggnaden av vindkraft.  

Danmark har blivit ett föregångsland när det gäller förnybar energi. Under 2000-talets två första decennier har förnybara energikällor ökat från 17 procent av produktionen till nära fyra femtedelar och över hälften av elektriciteten kommer från vindkraft och solenergi.

Nära två tredjedelar av de danska hushållen får fjärrvärme, ungefär hälften av denna kommer från biomassa och förnybara energikällor.

Kol används fortfarande, bland annat för att producera el och värme under kalla perioder, och står för ungefär en tiondel av elproduktionen och naturgas för omkring 6 procent.

Elnätet i Danmark är utbyggt och fungerar väl och anslutet till elnäten i Sverige, Norge och Tyskland. Under regnfattiga år då vattenkraftproduktionen i Sverige och Norge är låg exporterar Danmark el till Sverige, och när vattenkraftsproduktionen är hög importerar Danmark i stället el, även från kärnkraft som Danmark själv har avstått från att producera.

Danmark hade i början av 2020-talet även stora planer på att bygga en ”energiö” i Nordsjön som ska ta emot el från havsbaserad vindkraft och föra vidare till hushåll – även utanför Danmark. Till att börja med kommer projektet täcka 120 000 kvadratmeter. Även på den danska ön Bornholm planeras vindkraftverk.

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

Varukorg

Totalt 0