Danmark – Demokrati och rättigheter

Danmark är en robust demokrati där mänskliga rättigheter överlag respekteras. Men på senare tid har landet fått kritik från människorättsorganisationer för hur flyktingar och migranter behandlas.

Danmark är en parlamentarisk demokrati med starka oberoende institutioner. Politisk pluralism med flerpartisystem råder och oppositionen verkar fritt. Valen betraktas som fria och rättvisa. Mötes- och föreningsfriheten är fast förankrad i samhället och föreningslivet omfattande och livligt. Danmark var det första land i världen som införde möjligheten för homosexuella par att ingå partnerskap.

De utmaningar som Danmark står inför när det gäller mänskliga rättigheter hänför sig framför till flyktingars och andra migranters rättigheter. En del åtgärder som införts på senare tid har kritiserats för att vara speciellt inriktade mot muslimer och inkräkta på religionsfriheten. Danmark har också kritiserats av människorättsorganisationer för bristfällig behandling av asylsökande som har fått avslag, men som av olika skäl inte kan skickas tillbaka till sina hemländer. 

Korruption

Danmark rankas av Transparency International som det minst korrupta landet i hela världen (se rankningslistan här).  Landet har fått behålla sin förstaplats trots att Europarådets grupp av stater mot korruption, Greco, i en rapport från 2018 skrev att Danmarks arbete för att förebygga korruption inte levde upp till EU:s standard. Detta efter att flera fall av korruption i offentlig sektor uppdagats, liksom misstankar om missbruk av EU-medel.  2018 avslöjades också en penningtvättsskandal där Danske bank misstänkts ha medverkat till att över 2000 miljarder kronor slussats genom banken. I sin rapport för 2020 noterade Greco att det finns ett stark förtroende i samhället för myndigheter och chefer inom den offentliga sektorn. Danmark berömdes för att tilltron till polisen är så stark. Men för att minska risken för korruption behövs det enligt rapporten utformas en uppförandekod för höga verkställande poster inom den offentliga sektorn.  

Yttrandefrihet och medier

Yttrandefriheten utgör en grundsten i det danska samhället. Enskilda kan fritt och öppet kritisera statsmakterna utan risk för repressalier. Begränsningar kan i stor sett endast ske om yttrandet är att betrakta som hets mot folkgrupp eller förtal.  Det har blivit vanligare med negativa uttalanden om muslimer som grupp i den allmänna debatten och FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering har uppmanat regeringen att agera för att motverka ett stigmatiserande och nedsättande tonfall gentemot invandrare i den allmänna debatten.

Pressfrihet råder. Landets massmedier speglar en mångfald av åsikter och kritiserar ofta regeringen. Reportrar utan gränser placerade 2023 landet på plats tre i sitt index över pressfriheten i 180 länder (se rankningslistan här).

Rättsväsen och rättssäkerhet

Domstolarna är självständiga i förhållande till den verkställande makten och rättssystemet är mycket säkert med robusta kontrollsystem. Danmark ligger väl till i bedömningar av internationella organisationer som värnar om rättstatsprinciper.

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

Varukorg

Totalt 0