Saudiarabien – Sociala förhållanden

Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest generösa i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola – även högre utbildning – och hälsovård är avgiftsfri för medborgare. Det finns även ett omfattande socialförsäkringssystem och priserna på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten.

Varje vuxen saudier som inte är förmögen har rätt till ett stycke mark och ett frikostigt räntefritt huslån. Änkor, handikappade och andra som kan ha svårt att klara sig själva får statligt understöd. Samtidigt är klyftorna enorma mellan dem och samhällets rikaste personer, särskilt kungafamiljens medlemmar som får stora apanage (underhåll av staten). 

I stort sett alla har tillgång till rent vatten, trots att det på sina håll måste transporteras med tankbilar. 2002 beslöt regeringen att tillåta privatisering av statliga sjukhus.

Välfärdsåkommor är idag större problem än barnadödlighet och infektionssjukdomar. Kosthållningen är ofta osund och många rör mycket lite på sig. Fetma är vanligt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Saudiarabien ett av de tio länder i världen där diabetes är vanligast förekommande. 

Vid sidan av detta saudiska samhälle lever miljontals utländska gästarbetare under helt andra villkor. Tryggare anställningsvillkor har utlovats till 2021 för privatanställda gästarbetare, men de reglerna kommer inte att gälla asiatiska och afrikanska kvinnor som arbetar som tjänstefolk i saudiska hem. De är i det närmaste är rättslösa och utlämnade till arbetsgivarnas godtycke. 

Kvinnor är över lag diskriminerade. Alla kvinnor måste ha en manlig förmyndare (wali). I många viktiga frågor krävs tillstånd från en manlig släkting. Kvinnor kan inte heller vistas på offentlig plats utan heltäckande slöja, och rätten att köra bil är av sent datum. Hösten 2017 hävdes förbudet mot bilkörning och kvinnor fick börja ta körkort sommaren 2018.  Bilkörningen är ett av flera områden där saudiska kvinnor har genomfört kampanjer för att utöka sina rättigheter. En kampanj mot de stränga klädkraven tar sig uttrycket att kvinnorna bär sitt heltäckande svarta plagg, som kallas abaya, med avigsidan utåt.

Det har hänt i en rad fall att unga kvinnor protesterat mot ofriheten genom att fly utomlands. Somliga har hämtats hem med tvång av anhöriga, medan andra fått flyktingstatus och asyl i andra länder, bland dem Australien. 2019 lyckades 18-åriga Rahaf al-Qunun få till en internationell diskussion om problematiken genom att offentliggöra sitt fall via sociala medier.  Hon fick för egen del asyl i Kanada sedan FN bedömt att hon hade skyddsbehov. Regimen har därefter utökat kvinnans rättigheter, bland annat rätten att resa, även om systemet att hon ska ha en manlig förmyndare inte har upphävts.

Om en kvinna gifter sig med en utländsk man får han inte saudiskt medborgarskap. Inom rättskipningen räknas inte kvinnan som likställd mannen. Muslimska kvinnor tillåts inte gifta sig med icke-muslimska män.

Dagligt liv

Familjen och släkten utgör samhällets bas. Lojalitet och solidaritet inom familjen är grundläggande. För såväl nomader som icke-nomader definieras individens plats i samhället främst av klantillhörighet. Hierarkierna förekommer både inom en klan och mellan klaner. Högst upp i hackordningen finns den mångtusenhövdade kungafamiljen Al Saud. Saudiernas lojalitet mot staten baseras därmed på en uråldrig klantradition. 

Hierarkierna innebär inte att ledaren inom en klan – som kanske får hederstiteln shaykh (schejk) – styr enväldigt. Beslut fattas enligt idealet i samförstånd. En schejk vinner aktning genom sin förmåga att medla i konflikter och förmå alla att dra åt samma håll. Generositet, osjälviskhet och gästfrihet värderas högt. Det finns ett starkt ideal om jämlikhet, samtidigt som vördnad för äldre är centralt. 

Släktskapet räknas på fädernet. Umgänge med kvinnans familj förekommer, men barnen hör till fadern och hans släkt, inte till modern. Det innebär att kvinnan saknar rätt till vårdnad eller ens umgänge med sina barn vid en skilsmässa. En ingift kvinna räknas som en del av hushållet, men inte av släkten. Hon behåller sitt eget namn vid giftermål. Skilsmässor är förhållandevis vanliga, liksom att frånskilda gifter om sig. 

Äktenskapet är inte en religiös rit, utan ett civilrättsligt kontrakt om än reglerat av religionen. Parterna kan själva komma överens om villkor som ska gälla. Normalt betalar mannen en morgongåva till kvinnan. Trots att äktenskapet anses utgöra ett avtal mellan två parter är det normalt bara mannen som kan begära skilsmässa. Enligt islam kan en man ha upp till fyra hustrur, under förutsättning att han kan försörja dem och behandla dem likvärdigt. Det är mest bland religiöst konservativa grupper samt bland de mycket välbärgade – inte minst inom kungafamiljen – som månggifte förekommer. Äktenskap är ofta arrangerade, även om det numera förekommer att par själva gör upp om giftermål. Inom de mest högtstående klanerna har man traditionellt undvikit gifte utanför klanen. 

Illa sedda men tillåtna i praktiken är äktenskapskontrakt kallade misyar: någondera parten avstår rättigheter som äktenskapet annars ger, som underhåll. Många betraktar arrangemangen som skenäktenskap, som ett sätt att legalisera promiskuitet, särskilt som misyaräktenskap tenderar att vara kort tid. Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur många sådana äktenskap som ingås.

Tidigare var en persons ställning viktigare än tillgångarna. Med det enorma ekonomiska uppsving som oljan fört med sig har förmögenhet och materiell standard fått större socialt värde. En ny medelklass har vuxit fram och medvetenheten har ökat om de enorma klyftorna mellan landets elit och resten av befolkningen. 

Familjen utgör både social trygghet och ger anställningsmöjligheter. Den som driver en affärsrörelse förväntas bereda plats för släktingar som behöver arbete. Män och kvinnor är åtskilda i arbetslivet. 

Kroppsarbete, även i hemmen, utförs till stor del av utländska gästarbetare. Många familjer håller sig med tjänstefolk, och saudiska barn uppfostras till stor del av utländska barnflickor.

 Om våra källor

Varukorg

Totalt 0