Saudiarabien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/saudiarabien/

Saudiarabien utgör större delen av Arabiska halvön. Rättsväsendet följer strikt islamisk lag och bland annat diskrimineringen av kvinnor är hårt kritiserad i västvärlden. Men den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det till en oundgänglig handelspartner för alla. Saudiska medborgare åtnjuter stora förmåner, medan de miljoner gästarbetare som utför allt grovarbete är rättslösa. Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår från kungafamiljen.

Saudiarabien – Geografi och klimat

Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön. Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Yta
2 240 000 km2 (2022)
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Jordanien, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade arabemiraten, Oman, Jemen
Huvudstad med antal invånare
Riyad 7,2 miljoner (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Jidda (3,4 milj inv), Mecka (1,5 milj), Medina (1,1 milj), Dammam (900 000) (2010)
Högsta berg
Jabal al-Sawda (3 133 m ö h)

Saudiarabien – Befolkning och språk

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser. Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
saudiska medborgare är araber, runt en tredjedel av befolkningen är migrantarbetare från Asien, Mellanöstern och Nordafrika
Antal invånare
36 408 820 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
16 (2020)
Andel invånare i städerna
85 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
16,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
3,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
42,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
77 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2021)
Förväntad livslängd för män
76 år (2021)
Språk
arabiska är officiellt språk 1
1. engelska är gångbart inom diplomati, affärsliv och oljeindustrin

Saudiarabien – Religion

Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser: Mecka, där profeten Muhammed föddes, och Medina, där hans grav finns. Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Saudiarabien – Utbildning

Saudiarabiens snabba utveckling de senaste årtiondena har krävt stora satsningar på utbildning. Numera går de flesta barn, även flickor, i skolan och det stora flertalet vuxna kan läsa och skriva.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
97,6 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
94,5 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,8 procent (2021)

Saudiarabien – Sociala förhållanden

Saudierna åtnjuter sociala förmåner som hör till de mest generösa i världen. Ingen statlig inkomstskatt tas ut, trots att skola – även högre utbildning – och hälsovård är avgiftsfri för medborgare. Det finns även ett omfattande socialförsäkringssystem och priserna på bensin, elektricitet, vatten, gas och flygbiljetter är subventionerade av staten.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
1 291 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2022)

Saudiarabien – Kultur

Den saudiska kulturen är i hög grad knuten till islam, som sätter sin prägel på hela samhället. Bildkonsten domineras av geometriska och abstrakta mönster och av kalligrafi (skönskrift). Musik och poesi har ofta rötter i den ökenbaserade beduinkulturen.

Saudiarabien – Seder och bruk

Saudiarabien är extremt konservativt socialt. Islam genomsyrar samhället och det dagliga livet. Officiella påbud styr människors vardag med regler för klädsel, umgänge mellan könen och tidpunkter för bön. Sedlighetspolis övervakar att reglerna följs, även om vissa lättnader i de stränga påbuden kan skönjas. Saudiska män och kvinnor lever strikt åtskilda utanför det egna hemmet.

Saudiarabien – Äldre historia

Arabiska halvön har i årtusenden bebotts av nomadiska stamfolk. I början av 600-talet föddes islam i staden Mecka och fick snart spridning utanför regionen. Från 1500-talet och fram till första världskriget lydde Arabien formellt under turkarna i Osmanska riket, även om lokala riken var ganska självstyrande. På 1700-talet uppstod en religiös väckelserörelse som klanen Al Saud anslöt sig till samtidigt som man lade under sig stora områden. De förlorades i omgångar under 1800-talet men huset Saud återkom vid 1900-talets början och lade grunden till det moderna Saudiarabien.

Saudiarabien – Modern historia

Saudiarabiens förste kung Ibn Saud (1932–1953) styrde landet enligt konservativa islamiska lagar samtidigt som han etablerade ett nära samarbete med västmakterna. Olja började utvinnas i stor skala och lade grunden till stark ekonomisk utveckling. Efter Ibn Saud har sex av hans söner suttit på tronen. Landet har förblivit en islamisk stat, även om det har moderniserats och gradvis öppnats mot omvärlden. Efter Kuwaitkriget 1990–1991, då amerikanska trupper stationerades i Saudiarabien, växte väpnat motstånd mot regimen fram. Efter den så kallade arabiska våren har det fredliga motståndet också stärkts, men det tolereras dåligt av kungamakten.

Saudiarabien – Politiskt system

Saudiarabien är en absolut monarki och en islamisk stat. Koranen utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättssystem. Makten är samlad hos den talrika och extremt välbärgade kungasläkten Al Saud. Politisk verksamhet är förbjuden.

Saudiarabien – Demokrati och rättigheter

Kungahuset Al Saud håller Saudiarabien i ett järngrepp. Dödsstraff och avrättningar är mycket vanliga och yttrandefriheten är kraftigt beskuren. Kritik mot kunga­familjen, regeringen, islam och religiösa ledare bestraffas strängt.

 

Saudiarabien – Aktuell politik

All politisk makt i Saudiarabien ligger hos kungafamiljen Al Saud. De flera tusen prinsarna dominerar både näringslivet och offentliga ämbeten på alla nivåer. Politiska partier är förbjudna och bokstavstrogen islam utgör ett fundament för staten. I praktiken styrs landet av den åldrige kung Salmans son, kronprins Mohammed bin Salman. Med honom pågår en modernisering, samtidigt som demokratiaktivister fängslas.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya/ Konungariket Saudiarabien
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Salman bin Abd al-Aziz Al Saud (2015–)
Regeringschef
kronprins Mohammed bin Salman (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Valdeltagande
47 procent i kommunalvalet 2015
Kommande val
inga allmänna val förekommer på riksnivå, endast lokalval

Saudiarabien – Utrikespolitik och försvar

Saudiarabiens ställning som islams hemort präglar förhållandet till omvärlden. Solidaritet med andra muslimska länder har länge varit en hörnsten i utrikespolitiken. Samtidigt är landet en regional stormakt med det shiamuslimska Iran som motpol och flera år av krig i Jemen har lett till internationell kritik. Säkerhetsaspekter och ekonomiska intressen ligger bakom Saudiarabiens strategiskt och ekonomiskt nära samarbete med USA, som dock inte är lika stabilt som för ett par årtionden sedan.

Fakta – försvar

Armén
75 000 man (2022)
Flygvapnet
20 000 man (2022)
Flottan
13 500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
6,59 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
20,5 procent (2021)

Saudiarabien – Ekonomisk översikt

Saudiarabiens ekonomi är centrerad kring oljan. Upp till 90 procent av exportinkomsterna kommer från olje- och gasindustrin som också står för ungefär halva bruttonationalprodukten (BNP). Det svarta guldet har på några årtionden förvandlat en underutvecklad jordbruksekonomi till en modern industristat med generösa sociala förmåner för invånarna. Oljeberoendet gör dock landet känsligt för ändringar i pris eller efterfrågan på världsmarknaden.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
30 436 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
8,7 procent (2022)
Total BNP
1 108 149 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
53,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
39,2 procent (2022)
Inflation
2,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
22,6 procent (2022)
Valuta
riyal
Varuexport
410 460 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
188 336 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
44,3 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
54 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, varor från petrokemisk industri och plastindustri
Största handelspartner
USA, Kina, Japan, Sydkorea, Tyskland, Indien
Mottaget bistånd per invånare
- 5 US dollar (2007)

Saudiarabien – Naturtillgångar, energi och miljö

Ungefär en sjättedel av världens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien. Landet är för det mesta världens största oljeexportör och det huvudsakligen statsägda Saudi Aramco är världens största oljebolag i fråga om produktion.Saudiarabien har också tillgångar av fossilgas (naturgas). Utfästelser har gjorts om att utsläppen av växthusgaser ska minska, men expertis luftar skepsis och ser risker för att det är fråga om "mycket snack och lite verkstad".

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
6 913 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
9 411 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
712,59 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
20,47 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
513 556 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
14,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
102 631 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Saudiarabien – Jordbruk och industri

Bristen på vatten är en naturlig begränsning för jordbruk i Saudiarabien, och bara ett par procent av ytan är uppodlad. Mer än en tredjedel av landet används däremot till viss del som betesmark. Innan oljan blev dominerande var jordbruk och fiske landets viktigaste näringsgrenar. Egen försvarsindustri prioriteras nu när staten försöker bredda den industriella basen för att minska beroendet av oljeexport och import av vapen.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
80,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
53,3 procent (2022)