Kina – Sociala förhållanden

Kinas rekordartade ekonomiska utveckling under de senaste årtiondena har bidragit till att hundratals miljoner människor slipper leva i djup fattigdom. Men det finns fortfarande problem med fattigdom i landet och inkomstskillnaderna mellan den fattigaste femtedelen av befolkningen och den rikaste är stora.

Inlandets landsbygd och provinser i väst har halkat långt efter storstäder och kustregioner i ekonomisk utveckling, och inkomstgapet mellan rika och fattiga är mycket stort. Resultatet har blivit ett pyrande missnöje på landsbygden, som ibland utmynnat i öppna revolter. Bönder har demonstrerat mot olagliga lokala skatter, korrupta partipampar, stigande priser eller för att deras arrenderade odlingsmark sålts av lokalpolitiker för att ge plats åt exempelvis fabriker och affärskomplex. Även i städerna har protester blossat upp med jämna mellanrum, ofta i anslutning till att statliga industrier har omstrukturerats eller lagts ned eller till att nya gallerior och hotell uppförts. Problem har uppstått i form av ökande arbetslöshet, kriminalitet och otrygghet. Sociala oroligheter är vanliga, framför allt på landsbygden. Det finns en oro bland kinesiska beslutsfattare att antalet protester ska öka som en följd av att den ekonomiska tillväxten avtagit under de senaste åren. Kommunistpartiet har insett vikten av att försöka minska de djupa inkomstklyftorna och utrota fattigdomen.

Ett särskilt system för hushållsregistrering, hukou, har använts sedan 1950-talet för att registrera invånare som landsbygdsbor eller stadsbor, utifrån födelseort. Det har slagit hårt mot de många migrantarbetare från landsorten som sökt sig till städerna i jakt på jobb. Eftersom de fortfarande är registrerade i landsorten omfattas de inte av de rättigheter, bland annat vad gäller utbildning och hälsovård och socialförsäkringar, som gäller registrerade stadsbor. Åtgärder pågår för att ge arbetsmigranter större social trygghet och tillgång till välfärdssystem i mindre och medelstora städer. Storstäderna är betydligt mer ovilliga att lätta på kraven.  

Kvinnor diskrimineras på många områden i samhället. De förvärvsarbetar inom de flesta yrken men tjänar i regel mindre än männen och fler kvinnor än män saknar jobb. Fortfarande arbetar främst män inom parti- och statsapparaten även om antalet kvinnor har ökat under 2000-talet. 

Det stigande antalet pensionärer, vars andel av befolkningen ökar som en konsekvens av ettbarnspolitiken (se Befolkning och språk) och ökad välfärd, beräknas bli en allt tyngre försörjningsbörda för den arbetande befolkningen. Att den lagstadgade pensionsåldern är så låg förvärrar saken. Ännu har kvinnor rätt att gå i pension vid 50 års ålder om de arbetar på fabriker och vid 55 år om de är tjänstemän, medan män pensioneras vid 60. Regeringen vill successivt höja pensionsåldern så att den 2045 ska vara 65 år för såväl män som kvinnor.

Enligt det gamla pensionssystemet har arbetsgivarna betalat in huvuddelen av bidragen medan arbetstagarna stått för en mindre del. Men systemet har fungerat dåligt eftersom arbetsgivarna sällan fullgjort sina åtaganden. I stället håller nya pensionsförsäkringar på att införas som i högre grad bygger på arbetstagarnas egna inbetalningar. Ännu saknar  många landsbygdsbor och arbetsmigranter tillgång till pensioner och tvingas förlita sig på familj, släkt eller vänner för sitt uppehälle.

Nästan alla kineser täcks av en sjukförsäkring men låga ersättningsnivåer är ett problem även här. Kvinnor har rätt till 14 veckors betald ledighet när de fött barn.

Sjuk- och hälsovården är främst förlagd till städerna, där allt fler privata hälsokliniker har tillkommit. På landsbygden råder brist på såväl utbildad personal som vårdinrättningar medan många inte har råd att söka hjälp. Kineserna kombinerar västerländska metoder med traditionell läkekonst som bruk av akupunktur och örtmediciner. Stora framgångar har uppnåtts på hälsoområdet sedan 1990, bland annat har dödligheten för barn under fem år sjunkit med två tredjedelar och medellivslängden ökat. 

Men luftvägsrelaterade sjukdomar är ett utbrett problem på grund av den dåliga luftkvaliteten i städerna och hundratusentals människor beräknas dö i förtid på grund av miljöproblemen. Bland smittsamma sjukdomar är lungsjukdomar, som tuberkulos, samt hepatit B vanliga. Många kineser drabbas numera också av välfärdssjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom medan andelen överviktiga har trefaldigats under de senaste 15 åren.

Under 1990-talet hivsmittades tiotusentals människor genom oseriösa blodbankers verksamhet i provinsen Henan. Ett virus av tidigare okänt slag, sars, drabbade södra Kina 2003. I slutet av 2019 började ett annat så kallat coronavirus, besläktat med sars, spridas i provinsen Hubei. Därifrån spreds det till andra delar av Kina och även till flera länder i omvärlden. Efter att landet hade infört hårda karantänregler, provtagningar och reseförbud minskade antalet nya inhemska fall av covid-19, den sjukdom som coronaviruset orsakar. Då hade över tretusen invånare i Kina dött av covid-19.

 

Om våra källor

133910

I podden Utblick

Ett tufft år för Kina

Fabriker, hamnar och hela städer har fått stängas i Kina på grund av de hårda restriktioner som införts för att hindra smittspridningen av covid-19. Både den globala ekonomin och den inhemska konsumtionen har drabbats och frågan är hur länge Kommunistpartiet kan hålla fast vid restriktionerna utan att göra oåterkallelig skada? Dessa och andra frågor diskuterar Fredrik Sjöholm, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning och Björn Cappelin, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina i UI:s podd Utblick.

Lyssna här!

133911

I podden Utblick:

Kina och Ryssland – den gränslösa vänskapen 

Kina och Ryssland har proklamerat för världen att det råder en gränslös vänskap mellan dem. Men vad innebär denna vänskap och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina? Kan Ryssland bli för obekvämt för Kina? Lyssna på diskussionen i UI:s podd Utblick mellan Christopher Weidacher Hsiung, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, SCEEUS vid UI.

Lyssna här!

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0