Sociala förhållanden

Tyskland har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem, så generöst att det har blivit en tung belastning för staten. I takt med att den arbetsföra befolkningen minskar medan pensionärerna blir fler har ett antal förändringar skett.

Det tyska socialförsäkringssystemet har anor från 1800-talets slut då först hälso- och därefter olycksfallsförsäkring infördes. Idag omfattar det allmänna systemet arbetslöshet, olycksfall på arbetet, sjukvård, äldreomsorg och pensioner. För varje område finns särskilda självstyrande försäkringsfonder där alla arbetstagare ingår och som de avsätter en viss andel av sin lön till. Även arbetsgivarna gör inbetalningar till fonderna. Försäkringssystemet är obligatoriskt, men höginkomsttagare har rätt att teckna en egen privat hälsoförsäkring istället för den statliga. I den statliga hälsoförsäkringen ingår läkarbesök, sjukhusvistelse, medicin och tandvård.

Hälso- och sjukvården håller god kvalitet och tillgången till sjuksköterskor och läkare är hög, inte minst på grund av att andelen läkare med utländsk bakgrund ökat under senare år.

Pensionsåldern är idag 65 år men den ska gradvis höjas till 67 år till 2029, som ett sätt att anpassa systemet till att andelen äldre i befolkningen ökar. Tyskland beräknas komma att lägga motsvarande 12,5 procent av BNP på pensioner år 2050. Den summa som betalas ut till en löntagare med genomsnittlig livsinkomst väntas bli lägre än idag, trots att pensionsinbetalningarna höjts på senare år. 2015 sänktes dock nivån på pensionsinbetalningarna något. Att andelen äldre som fortfarande arbetar har ökat på 2010-talet hoppas underlätta finansieringen av pensionssystemet. Från 2014 infördes nya regler som gör det möjligt för dem som har arbetat i 45 år att gå i pension redan vid 63 års ålder. Detta gäller dock bara dem som är födda före 1953.

Tyskland släpar efter jämfört med många andra västländer när det gäller kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. Även om nära tre fjärdedelar av kvinnorna i yrkesverksam ålder förvärvsarbetar, så är andelen som arbetar deltid 37 procent jämfört med genomsnittet i OECD-länderna på 22 procent. Dessutom är Tyskland ett av de länder i Europa som har störst inkomstgap mellan kvinnor och män: kvinnor tjänar i genomsnitt 22 procent mindre än männen. Sedan 2016 måste minst en tredjedel av styrelseledamöter i börsnoterade företag vara kvinnor.

Föräldrar kan ta ut barnledighet efter svensk modell sedan 2007. Föräldrapenningen, som motsvarar omkring två tredjedelar av nettolönen upp till ett tak, betalas ut i 12 månader till en förälder eller i 14 månader om pappan tar ut minst två månaders föräldraledighet. Sedan 2015 är det också möjligt att vara föräldraledig på halvtid under 28 månader. 

Tyskland var länge ett av få västeuropeiska länder som inte tillät samkönade äktenskap, men sommaren 2017 antog förbundsdagen en ny lag som godkände detta.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0