Tyskland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/tyskland/

Tyskland sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Tyskland är med sina över 80 miljoner invånare Europas största nation och har en av världens starkaste ekonomier. Den tyska regeringen är tongivande i EU och Tysklands inflytande växer även globalt.

Geografi och klimat

Tyskland sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder och är till ytan något större än Finland. Inom detta område kan man grovt urskilja tre olika landskapstyper: nordtyska låglandet, mellantyska berglandet och alpområdet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
357 000 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Danmark, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Polen
Huvudstad med antal invånare
Berlin 3 460 000 (2011)
Övriga större städer
Hamburg 1 790 000, München 1 350 000, Köln 1 010 000, Frankfurt am Main 670 000, Stuttgart 606 000 (2011)
Högsta berg
Zugspitze (2962 m ö h)
Viktiga floder
Rhen, Elbe, Donau, Main, Weser
Största sjö
Bodensjön
Medelnederbörd/månad
Berlin 74 mm (juli), 33 mm (april)
Medeltemperatur/dygn
Berlin 19 °C (juli), 0 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Det tyska folket har uppstått ur ett antal olika germanska folkgrupper: franker, saxare, bayrare, schwaber, rhenländare, pfalzare med flera. Tyskland är, näst Ryssland, Europas folkrikaste stat men invånarna är ojämnt fördelade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
tyskar 91 %, turkar ca 4 %, övriga invandrare ca 4 % 1
Antal invånare
82 695 000 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
237 (2017)
Andel invånare i städerna
77,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
9,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
11,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,4 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
81 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2016)
Förväntad livslängd för män
78 år (2016)
Språk
tyska är officiellt språk 2
1. små grupper av friser, danskar, sorber och sinter (romer)
2. danska, frisiska, sorbiska och romani är minoritetsspråk

Källor

Religion

Runt två tredjedelar av tyskarna tillhör kristna samfund. Protestanterna och katolikerna är ungefär lika många. Protestanterna finns främst i norra och östra Tyskland medan katolikerna i huvudsak lever i de södra och västra delarna.

Utbildning

De tyska delstaterna bestämmer själva i undervisningsfrågor, med undantag för den praktiska yrkesutbildningen. Skolväsendet uppvisar därför stora regionala skillnader när det gäller läroplaner, examina och skolformer. Det finns få privatskolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,8 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
11,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,0 procent (2015)

Källor

Kultur

Regionalismen, som är ett av grunddragen i tysk historia, märks tydligt inom kulturlivet. Det finns ingen självskriven kulturmetropol utan många kulturella centrum, som har byggts upp under århundradenas lopp. Inte heller bedriver förbundsregeringen någon central kulturpolitik. Kulturdepartement finns endast på delstatsnivå.

Äldre historia

Tysklands utseende och omfång har skiftat genom historien. År 962 grundades det tysk-romerska riket, på 1600-talet splittrades Tyskland i hundratals feodalstater, och på 1800-talet grundades Tyska riket. Tysklands förlust i första världskriget ledde till bitterhet och revanschlystnad, vilket banade väg för nazistpartiet och Adolf Hitlers maktövertagande 1933. Hitler utlöste andra världskriget 1939. Det sex år långa kriget kostade 40–50 miljoner människor livet och lade Tyskland i ruiner. Under kriget kulminerade judeförföljelsen i förintelsen av sex miljoner judar.

Modern historia

Efter Nazitysklands nederlag i andra världskriget 1945 delades Tyskland och Berlin i fyra ockupationszoner. Av de amerikanska, brittiska och franska zonerna bildades 1949 Västtyskland, medan den sovjetiska ockupationszonen blev Östtyskland. Västtyskland blev demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt, men Östtyskland stagnerade i politiskt förtryck. Miljontals östtyskar flydde västerut, innan Berlinmuren byggdes 1961. Det östtyska systemet vittrade gradvis sönder, och folkliga krav på frihet ledde till att Berlinmuren öppnades 1989. Ett år senare återförenades de två staterna i ett enat Tyskland.

Politiskt system

Den västtyska grundlagen trädde i kraft den 23 maj 1949. Den 3 oktober 1990 anslöt sig Östtyskland (DDR) till denna författning. Tyskland blev därigenom återigen en stat. 2006 gjordes betydande tillägg i författningen för att ändra maktfördelningen mellan den federala nivån och delstaterna (die Länder).

Demokrati och rättigheter

Tyskland räknas som en av de mest utvecklade demokratierna i världen. Medborgerliga och politiska rättigheter skyddas i grundlagen och respekteras även i praktiken. Medierna har en oberoende ställning och kan verka fritt, liksom domstolarna i landet medan föreningslivet blomstrar.

Aktuell politik

Angela Merkel har varit förbundskansler i Tyskland sedan 2005. Från 2015 skedde en snabb omsvängning i tyskarnas stöd för Merkel i takt med det ökande flyktingmottagandet. I parlamentsvalet i september 2017 gick Merkels kristdemokrater tillbaka medan invandringsfientliga Alternativ för Tyskland för första gången kom in i förbundsdagen. Först efter ett halvår lyckades Merkel sy ihop en ny regering − hennes tredje tillsammans med socialdemokraterna SPD.

Fakta – politik

Officiellt namn
Bundesrepublik Deutschland/ Förbundsrepubliken Tyskland
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Frank-Walter Steinmeier
Regeringschef
förbundskansler Angela Merkel
Viktigaste partier med mandat i senaste val
CDU/CSU 246, SPD 153, AFD 94, FDP 80, Vänstern 69, De gröna 67 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
CDU/CSU 311, SPD 192, Vänstern 64, De gröna 63 (2013)
Valdeltagande
76,2 % i förbundsdagsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

I takt med att Tyskland kommit att spela en allt starkare ekonomisk roll i Europa och världen har förväntningarna ökat bland europeiska länder och USA på att landet även ska ta ett större ansvar för fred och säkerhet i omvärlden. Under de senaste åren har den tyska regeringen, i samband med att man tvingats ta itu med konflikter i närområdet som i Ukraina och flyktingkrisen, också börjat föra en mer aktiv utrikespolitik.

Fakta – försvar

Armén
60 900 man (2017)
Flygvapnet
28 300 man (2017)
Flottan
16 300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,7 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Från att Tyskland under ett par decennier kring millennieskiftet sågs som ett ekonomiskt problembarn bland EU-länderna har den tyska ekonomin med dess stabila tillväxt under 2010-talet blivit ett föredöme. Medan flera andra europeiska länder ännu dras med stora skulder och andra ekonomiska problem har Tyskland uppvisat en stadig, om än modest tillväxt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
48 196 US dollar (2018)
Total BNP
3 996 759 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,4 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
0,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
20,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
61,5 procent (2018)
Inflation
1,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
61,7 procent (2018)
Valuta
euro

Källor

Naturtillgångar och energi

Tysklands naturtillgångar är begränsade med ett undantag: reserverna av kol, främst brunkol, som är de största inom EU. Dessutom förekommer kommersiell utvinning av salt och pottaska (kaliumkarbonat). Produktionen av olja och naturgas är ytterst liten jämfört med vad som importeras.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 818 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
7035 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
719 883 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,9 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
14,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Det tyska jordbruket svarar för mindre än en procent av landets bruttonationalprodukt (BNP), trots att omkring hälften av landets yta används till odling och djurhållning. Jordbruket är produktivt och omkring fyra femtedelar av allt som konsumeras odlas inom landet. Omkring sex procent av jordbruksmarken används till ekologisk odling.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
47,7 procent (2016)

Källor

Industri

Tyskland är en av världens främsta industrinationer med företag inom praktiskt taget alla branscher. Tillverkningsindustrin svarade vid mitten av 2010-talet för runt en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP). Trots flera välkända multinationella företag är det landets många små och medelstora företag som är ryggraden i ekonomin.

Utrikeshandel

Exporten har stor betydelse för den tyska ekonomiska utvecklingen. Industri och näringsliv är i hög grad inriktade på export, men samtidigt är landet också beroende av import av viktiga råvaror som energi. Tyskland är världens tredje största handelsnation efter USA och Kina.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
1 527 055 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
1 264 613 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
291 199 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
71 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fordon och andra verkstadsprodukter, kemiska produkter, elektronik, hushållsmaskiner
Största handelspartner
Frankrike, USA, Nederländerna, Storbritannien, Kina, Italien

Källor

Arbetsmarknad

Utvecklingen på den tyska arbetsmarknaden har varit ljus under 2010-talet. Arbetslösheten är förhållandevis låg, bland unga hör den till Europas lägsta, och lönerna har ökat. Men det är samtidigt ett problem att många invånare med invandrarbakgrund står utanför arbetsmarknaden.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
5,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Tyskland har ett väl utbyggt socialförsäkringssystem, så generöst att det har blivit en tung belastning för staten. I takt med att den arbetsföra befolkningen minskar medan pensionärerna blir fler har ett antal förändringar skett.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 714 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2018)

Källor