Sydafrika – Ekonomisk översikt

Omfattande mineraltillgångar utgör grunden för Sydafrikas ekonomi. Platina, guld, kol och diamanter har länge burit upp exporten. Inkomsterna från gruvnäringen har möjliggjort en stor och växande industrisektor, som i sin tur gett upphov till en omfattande servicenäring. 

Sedan de första fria valen 1994 har BNP per person dubblerats, även om dagens nivå är lägre än toppnoteringen 2011.  Den sydafrikanska medelklassen växer men fortfarande är fördelningen av välståndet det största problemet i Sydafrikas ekonomi (seSociala förhållanden).

Under apartheidtiden utsattes Sydafrika för en internationell handelsbojkott vilken hämmade den ekonomiska utvecklingen. När rasåtskillnadslagarna hävdes i början av 1990-talet upphörde bojkotten och tillväxten sköt fart. Sydafrika har en av Afrikas största och mest välutvecklade ekonomier men har också upplevt stora svårigheter genom åren.

I slutet av 1990-talet ledde det låga guldpriset till börsras och värdefall för valutan, rand. Gruvindustrin sade upp ett stort antal arbetare. Från 1999 växte ekonomin åter, men mindre än vad regeringen räknat med för att kunna finansiera de ambitiösa sociala och ekonomiska målen. Tillväxtpolitiken ledde inledningsvis till sjunkande inflation och finansiell stabilitet, men kunde inte skapa den mängd nya jobb som utlovats.

Efter apartheids fall har många samhällsfunktioner helt eller delvis privatiserats och andelen jobb i den offentliga sektorn har minskat. Det har periodvis varit en uppslitande process med strejker och protester, bland annat under ledning av den fackliga landsorganisationen Cosatu. Privatiseringen har däremot inte nått de mest strategiska samhällsfunktionerna. Staten kontrollerar till exempel fortfarande det krisande energibolaget Eskom och transport- och oljeledningsbolaget Transnet.

Den höga arbetslösheten har tvingat in många i den informella sektorn, som växt kraftigt och som är många fattiga sydafrikaners enda möjlighet att försörja sig. Denna skuggekonomi är en omdiskuterad men generellt sett accepterad del av samhället. För arbetande sydafrikaner finns en lönetröskel för när de måste börja betala inkomstskatt. Omkring en tredjedel av dem som är registrerade hos Skatteverket tjänar tillräckligt för att betala inkomstskatt.

Den ekonomiska nedgången i världsekonomin gjorde att Sydafrika i slutet av 2008 gick in i en recession. Nedgången varade till tredje kvartalet 2009 då ekonomin tillfälligt vände uppåt igen.

Under 2010-talet präglades ekonomin av landets strukturella problem och de internationella kreditvärderingsinstitutens förtroende för landet sjönk stadigt till nya bottennoteringar. Korruptionen växte i omfattning samtidigt som produktiviteten i industrin förblev låg. Den tidigare presidenten Jacob Zumas beskylls för att ha misskött och medvetet berett väg för utarmningen av flera statliga bolag, som Eskom och flygbolaget South African Airways.

Oklarheter kring den politiska utvecklingen i landet, där politiska röster höjts för förstatligande av gruvindustrin och en framtvingad omfördelning av privat ägande, har försenat nödvändiga investeringar och lett till oro inom näringslivet.

Under 2012 pågick omfattande strejker i gruvindustrin och de spred sig till övriga delar av samhället. Flera kreditvärderingsinstitut sänkte landets kreditbetyg med hänvisning till politikernas oförmåga att ta itu med de sociala problemen. Randen föll i värde gentemot andra valutor och de utländska direktinvesteringarna minskade.

Inflationen sköt i höjden under 2014 till över sex procent men dämpades något under de följande åren. Den ekonomiska tillväxttakten har minskat kraftigt och landet har rört sig in och ut ur recession sedan 2017. Lönsamheten för jordbruk, gruvor och industri har avtagit eftersom låga löner har fördröjt rationaliseringar och teknisk utveckling. Trots president Ramaphosas löften om att vända den negativa trenden syns fortfarande ingen ljusning.

Den främsta tillväxtsektorn är turismen. Tio procent av alla arbetstillfällen finns numera inom turistnäringen, som svarar för cirka 9 procent av BNP, men det finns farhågor om att coronapandemin som bröt ut 2020 kommer skapa långvariga negativa effekter för branschen.

Sydafrika är starkt beroende av sin utrikeshandel och världsmarknadspriset på råvaror, i synnerhet mineraler, har stor påverkan på landets ekonomi. Sedan 2012 råder underskott i handelsbalansen, det vill säga kostnaderna för importen överstiger intäkterna för exporten. I början av 2020 noterades det största underskottet någonsin.

Sydafrika är medlem tullunionen för södra Afrika (Sacu) och har skrivit under och ratificerat et afrikanska frihandelsavtalet AFCFTA som trädde i kraft 2021.

Sydafrika har frihandelsavtal med EU, som bland annat köper mycket sydafrikanskt vin. Handeln med Kina har vuxit snabbt och gjort landet till Sydafrikas i särklass största exportmarknad. Därmed är Sydafrikas ekonomi starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen i Kina. Även handeln inom den egna regionen har ökat kraftigt men där är volymerna små. Inom det regionala utvecklingssamarbetet SADC i södra Afrika finns ett frihandelsavtal.

ANC-regeringens stora samhällsekonomiska utmaning är att bekämpa massfattigdomen och arbetslösheten samtidigt som näringslivet måste effektiviseras för att locka nya investerare. Faktorer som talar till Sydafrikas nackdel är politisk instabilitet, upplopp riktade mot afrikanska invandrare och den byråkrati som följer på reglerna för hur personalen ska vara sammansatt. Utländska företag väljer alltmer sällan Sydafrika som en språngbräda till övriga länder på kontinenten. Det blir vanligare att de i stället etablerar sig direkt i andra afrikanska länder där tillväxten är högre.

Om våra källor

115088

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

88678

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0