Venezuela – Jordbruk och fiske

Jordbruket i Venezuela är dåligt utvecklat och mindre viktigt för ekonomin än i de flesta andra länder i Latinamerika. Den ensidiga satsningen på oljeindustrin har länge hämmat jordbruket. 

Jorden ägs till stor del av ett fåtal storgodsägare med svagt intresse för produktionen. Enligt en lag från 2001 får staten konfiskera privatägd mark som inte utnyttjas. En förhoppning var att lagen skulle bidra till minskat beroende av matimport och till utveckling av landsbygden. 

Fram till 2012 hade staten enligt officiella uppgifter tagit över 7,7 miljoner hektar mark varav 1,1 miljon hektar delats ut till lantarbetare inom ramen för statliga projekt. Under samma period minskade emellertid produktionen och behovet av livsmedelsimport ökade. En bidragande orsak var ökad konsumtion – genom sociala satsningar och subventioner fick många venezuelaner tillgång till mer mat (se Sociala förhållanden). Men det var också svårt för producenter att få lönsamhet på grund av priskontroll och inflation (se Ekonomisk översikt), och konkurrens av billig mat från främst USA, Brasilien och Colombia. Regeringen har förstatligat företag och reglerat produktion, distribution och försäljning av livsmedel vilket skapat osäkerhet och skrämt bort investerare. Upp till hälften av livsmedlen importeras från utlandet.

Marken är dåligt utnyttjad. Stora landägare håller stora delar av sina marker i träda, delvis på grund av oro för att ingångna avtal och äganderätt inte respekteras.

De viktigaste jordbruksprodukterna är majs, sockerrör, ris, bananer, kaffe, kakao, kött, mjölk och ägg. Till de största exportgrödorna hör ris, tobak, kaffe och kakao. Mjölk, vete, potatis och socker är viktiga importvaror.

Fiskerinäringen var länge underutvecklad trots den långa kusten och de många floderna och insjöarna. Under de senaste åren har fångsterna ökat, särskilt av tonfisk. Regeringen försöker utveckla fiskerinäringen och skydda fiskbeståndet. Industriellt fiske är inte tillåtet nära kusten.

Hälften av fastlandet är täckt av skog. Trots värdefulla träslag är skogsbruket inte särskilt utvecklat. Guld- och diamantutvinning i södra Venezuela har skadat regnskogen.

Om våra källor

90995

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0