100489

Global politik och säkerhet

Programmet för global politik och säkerhet (GPS) är ett tematiskt program som fokuserar på forskning och analys av globala utvecklingar. Forskningen inom programmet söker förstå den globala arenan utifrån olika teoretiska perspektiv och inbegriper en rad olika empiriska fält. Gemensamt för forskningen är att den är problemfokuserad och syftar till ny empirisk kunskap och teoretisk utveckling.

Fokusområden

Klimat och energi: samarbeten och säkerhetsrisker

Klimatförändringarna är en av vår tids största samhällsutmaningar vars konsekvenser är en utmaning för politiska system från lokal till global nivå. En nyckelfråga är vilken kapacitet samhällen och institutioner har för att möta utmaningarna, och på vilket sätt de kan utformas för att möjliggöra den samhällsomställning som har tagit sig uttryck i de globala ramverken Agenda 2030 och Parisavtalet. Inom ramen för fokusområdet undersöker vi möjligheter och begränsningar för internationella koalitioner att öka ambitionen i det internationella klimatsamarbetet och åstadkomma koldioxidneutralitet.

Gränser, territorier och mobilitet

En central utgångspunkt för globalisering är gränsers minskande betydelse, där människor rör sig mellan länder, och idéer och information sprids snabbt utan hänsyn till juridiska och administrativa gränser. Parallellt pågår en utveckling där gränser blir allt viktigare för identitetspolitik, med hårdare gränskontroller och negativ syn på invandring som några konsekvenser. Samtidigt leder klimatförändringarna till nya migrationsmönster som ställer det internationella samfundet inför nya utmaningar och frågeställningar gällande skydd, ansvar och kollektivt agerande. I fokusområdet undersöks även minnespolitik och kulturarv efter konflikt, dynamiken i delade städer samt kopplingen mellan urbant våld och väpnad konflikt.

Demokrati och kunskapsproduktion

Politiska friktioner mellan värdesystem och normativa ramverk har blivit alltmer påtagliga under det senaste decenniet. Demokratiska värden hotas av högerpopulistiska och nationalistiska strömningar, väststaternas makt utmanas av alternativa geopolitiska aktörer, internationellt klimat- och miljösamarbete motarbetas på olika nivåer och kvinnors och HBTQ-personers rättigheter ifrågasätts med hänvisning till ”traditionella familjevärden” världen över. Särskilt intresse ägnas åt kunskapsproduktion, hur etablerad expertis och vetenskap ifrågasätts och delegitimeras samtidigt som konkurrerande, ”alternativa” kunskapsfält växer fram.

Evenemang

Alla evenemang

Forskningsprojekt

UI:s andra program och centrum

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Asien

Centrum för Östeuropastudier

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Varukorg

Totalt 0