95068

Europa

Inom Europaprogrammet bedrivs forskning och analys om politik, samarbete och institutioner i Europa. Som en politisk och ekonomisk union är EU, och kunskap om hur EU fungerar, av central betydelse för Sverige och intar därför en särställning inom programmet.

Verksamheten inom programmet fokuserar på tre övergripande teman:

Europeisk integration och desintegration

Unionen befinner sig idag under stor press och står inför ett flertal simultana utmaningar och kriser. Många av dessa – t.ex. migration, värderingar, ekonomin och medlemskapets villkor – genererar förslag på reformer som sinsemellan leder integrationen åt olika håll. Vi ser idag simultana krafter för integration och desintegration. Storbritanniens utträde ur unionen accentuerar denna utveckling med krav på såväl samling som fördjupningsområden för grupper av EU-medlemmar. Sverige har här en särskilt utsatt position utanför EUs kärna – hur bör vi positionera oss och vad är våra intressen? I en serie seminarier vill vi under året belysa de mest grundläggande reformbehoven och Sveriges position inom det förändrade europasamarbetet. Programmet kommer att jobba analytiskt med brexitfrågan och även arrangera en fortbildningsdag på temat. Migrationsfrågan kommer att belysas i samarbete med Programmet för global politik och säkerhet vilket under året kommer att generera ett antal evenemang.

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Europeisk säkerhet

Nationell säkerhet är enligt EU-fördragen medlemsstaternas ansvar. Trots detta har den Europeiska unionen fått ett allt mer omfattande mandat inom flera säkerhetssektorer såsom krishantering, konfliktprevention, kontraterrorism, försvarsmaterielsamarbete och skydd av kritisk infrastruktur. Detta samtidigt som Nato i Europa har återvänt till kärnuppgiften kring medlemmarnas territorialförsvar. Inom EU har politik inom området säkerhet och skydd ett stort stöd från europeiska väljare och av olika anledningar befinner sig utvecklingen nu i ett dynamiskt skede. Inom detta fokusområde vill vi följa politikutvecklingen inom det breda området säkerhet och skydd, vilken sorts säkerhet kan EU leverera, hur fungerar och förändras det i praktiken och hur ser gränsytan ut mot andra organisationer som Nato och OSSE. Pågående projekt analyserar säkerhetspolitiska konsekvenser av brexit, europeiskt underrättelsesamarbete, samhällelig resiliens i förhållande till hybridhot samt skydd av kritisk infrastruktur.

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Europas internationella och transatlantiska relationer

Trots ambitionen att verka för en ring av väl styrda stater i sitt grannskap är EU idag omgivet av konflikter och allt svagare stater. Från ett globalt perspektiv är de institutioner som länge stått som modell över en regelstyrd världsordning i gungning. Tilliten till det globala system som tjänat Europa väl är därmed rubbad. Samtidigt ökar behoven av reell internationell problemlösning. Denna situation framstår synnerligen tydligt i den transatlantiska relationen. De institutionella länkarna mellan USA och Europa såsom TTIP och Nato har en oklar framtid med en ny amerikansk president. Samtidigt har Europas egna samarbets- och integrationsformer såsom EU inte heller något starkt amerikanskt stöd att räkna med framdeles. Trots detta har Europa och USA en stark intressegemenskap vad gäller såväl regionala och globala sakfrågor. Inom detta fokusområde kommer Europaprogrammet att belysa Europas relationer till det östra och södra grannskapet men även EUs arbete med att ta fram en övergripande strategi för sin roll i världen. Relationen till USA, och i synnerhet dess institutionella bas såsom Nato, EU:s USA-dialog och TTIP-avtalet, kommer att analyseras löpande. De säkerhetspolitiska konsekvenserna av turbulensen i det transatlantiska samarbetet kommer att utredas för försvarsmaktens räkning.

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Europaprogrammet består av forskare, analytiker och journalister som arbetar i enskilda såväl som gemensamma projekt. Forskningen är av internationell standard och utgör grund för både akademisk kunskap och policyrelevanta rekommendationer.

Programmet främjar aktivt nya idéer och policydebatt i Sverige, Europa och världen genom regelbunden samverkan med akademiker och beslutsfattare.

Inom ramen för programmet bevakas utvecklingen i Europa också av institutets redaktörer för den folkbildande delen av institutets verksamhet, genom länderdatabasen landguiden.se, och tidskrifterna Världspolitikens Dagsfrågor och utrikesmagasinet.se.

Varukorg

Totalt 0