710
Foto: Blazej Lyjak/Shutterstock

Asien

Asienprogrammets verksamhet kretsar kring Asiens centrala betydelse för utvecklingenoch förändringen av globala maktrelationer och regelsystem. Detta inbegriper internationella relationer och inrikespolitik inom Asien, samt Asiens påverkan på resten av världen.

Tidigare låg programmets geografiska fokus framförallt på Nordöststasien, särskilt Kina och Japan. Ambitionen under den senaste tiden har dock varit att alltmer inkludera även Korea, Sydöstasien och Stillahavsregionen, innefattat USA:s roll. Programmets kärna utgörs av en stark forskningsmiljö som har vuxit fram över ett drygt årtionde.

Maktrelationer i Asien
Hur förändras regionens maktrelationer i och med Kinas uppgång? I Östasien ställs Kina,
världens andra största ekonomi, mot USA och dess allierade Japan, världens första och
tredje största ekonomier. Regionen står på detta sätt i centrum för globala
maktrelationer. Vägvalen hos ASEAN-länderna, med flera tillväxtekonomier och
sammanlagt över 600 miljoner invånare, kan bli avgörande. Programmet undersöker och
förklarar såväl förändring som kontinuitet i inflytande inom diplomatiska, militära och
ekonomiska kontexter. En betydande del av verksamheten fokuserar på spänningar kring
Syd- och Östkinesiska haven, Taiwansundet och Koreahalvön. Precis som i andra regioner
är kampen om att definiera verklighetsbeskrivningar central, vilket även är ämnet för ett
pågående arbete med en stor programansökan som innefattar flera medarbetare. För
tillfället ingår ett antal forskningsprojekt i fokusområdet. I den väsentliga frågan om
förbindelserna mellan Kina och Japan har programmet i termer av forskningsproduktion
under senare år vuxit fram som en av världens starkaste forskningsmiljöer.

Asiens globala påverkan
Hur inverkar det framväxande Asien på resten av världen, inklusive Europa, Norden och
Sverige? Påverkan sker dels inom global styrning, såsom Internationella valutafondens
reformerade röstsystem och Kinas presidents Xi Jinping appell för ekonomisk globalisering
under World Economic Forums möte i Davos 2017. Ekonomisk och diplomatisk påverkan
märks även inom enskilda länder och regioner. Detta blir alltmer tydligt även i Sverige, till
exempel genom nya asiatiska investeringsinitiativ och ett ökat intresse för Arktis. Vi ser
också hur tävlan och rivalitet mellan asiatiska aktörer sträcker sig bortom regionen, som
kinesiska och japanska diplomaters aktiva försök att få europeiska länder att acceptera
deras respektive historiesyner. Genom ett forskningsbaserat policyrelevant arbete satsar
programmet på att i högre utsträckning lyfta fram svenska perspektiv och arbetar bland
annat med Sveriges relationer till Kina inom European Think-tank Network on China och
Sino-Nordic Think Tank Roundtable.

Normer och demokrati i Asien
Vad händer med politiska normer och system i en region där en snabb ekonomisk
utveckling kombineras med minskat västlig inflytande? Frågor om demokrati,
yttrandefrihet, internet och civilsamhälle är centrala för intern utveckling, och därmed
också internationella förbindelser, i länder som Burma, Filippinerna, Indonesien, Kina,
Thailand och Vietnam. Förhållandet mellan stat och samhälle påverkas av såväl globala
trender som inhemska traditioner. Förståelsen för frågor som genomsyrar olika nationella
kontexter vinner ofta på en jämförande ansats. Programmet har länge varit aktivt inom
området, främst kring Kina och Burma, men nya samarbeten och ansökningar utarbetas
för att stärka återväxten.

Samarbeten och nätverk
Programmets redaktörer och forskare samverkar tätt för att integrera och korsbefrukta de olika delarna av verksamheten. Programmet samarbetar även tätt med framstående aktörer i Sverige och internationellt, anordnar offentliga seminarier och konferenser, publicerar analyser, debattinlägg och populärvetenskapliga texter, bidrar till policyskapande, deltar i media, och utför fortbildning.

Programmet har ett tätt samarbete med ledande universitet och tankesmedjor i Sverige, Europa, USA, och Östasien, och bjuder återkommande in framstående gästforskare till UI. Utöver en omfattande vetenskaplig produktion arbetar programmets forskare aktivt med att popularisera och sprida sina forskningsresultat till beslutsfattare och en bred allmänhet, i Sverige och internationellt.

Tillsammans med Japaninstitutet på Handelshögskolan och Institutionen för orientaliska språk på Stockholms universitet har programmet sedan 2009 arrangerat månatliga seminarier inom ramen för serien Stockholm Seminar on Japan. Programmet arrangerar också regelbundet andra typer av seminarier, konferenser och workshops. 

Inom ramen för programmet bevakar institutets redaktörer som en del av institutets folkbildande verksamhet utvecklingen i regionen genom landdatabasen Landguiden.se, tidskriften Världspolitikens Dagsfrågor och  Utrikesmagasinet, UI:s forum för opinion och analys.

Varukorg

Totalt 0