Särskilda forskningsprogrammet

Särskilda forskningsprogrammet

Sedan 1993 har UI haft det Särskilda forskningsprogrammet (SFP) som har finansierat över 70 yngre forskare. Inom ramen för SFP bedrivs forskning inom internationella studier med särskild inriktning på internationell säkerhetspolitik. Programmet vänder sig primärt till disputerade forskare och företrädesvis sådana som befinner sig tidigt i sin forskarbana. Huvudsakligen är forskarna anställda vid UI under en treårsperiod på deltid.

Forskningen uppfyller högt ställda krav på vetenskaplig kvalitet och bedrivs inom ramen för olika forskningsområden. Forskarna bidrar på ett värdefullt sätt till UI:s forskningsmiljö. Under sin tid vid UI bidrar SFP-forskarna genom sin forskning till UI:s verksamhet, t ex genom vetenskapliga publikationer, UI:s egna publikationer och samverkan med svenska och utländska universitet och institut. Flera av forskarna har även inom ramen för sin forskningskompetens genomfört analysuppdrag för UD.

Karriärutvecklingen för SFP-forskarna har varit imponerande, och de återfinns idag bland annat inom universitet och högskolor, utrikesförvaltning och andra myndigheter med utrikespolitisk profil. Programmet finansieras av Utrikesdepartementet och leds av en programstyrelse bestående av representanter från universitet, forskningsinstitut, utrikesförvaltningen, samt UI. Programstyrelsen utses av regeringen eller regeringskansliet efter samråd med UI, och har till uppgift att övergripande följa upp verksamheten, utvärdera dess kvalitet, samt besluta om tillsättningen av nya SFP-forskare.

Verksamheten i Särskilda forskningsprogrammet har vid två tillfällen utvärderats externt. Utvärderingarna har tydligt visat att forskningen håller utmärkt kvalitet. Andelen slutförda projekt är utomordentligt hög och forskarna inom programmet är synnerligen produktiva.

Ansökan

Lediga positioner publiceras på sidan Arbeta på UI.

Publikationer

Alla publikationer

UI:s program och centrum

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Asien

Global politik och säkerhet

Centrum för Östeuropastudier

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Varukorg

Totalt 0