Sommartider på UI

UI:s kundtjänst har sommartider från 8 juli till och med 11 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja. Ingen leverans av fysiska produkter sker, och leveranstiden för fakturaköp är längre. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. UI:s presstjänst har sommarstängt från 13 juli till och med 4 augusti. Läs mer här.

Visselblåsning - larma om missförhållanden

I alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. På denna sida kan du läsa om hur du kan larma om missförhållanden som upplevs finnas på UI (”visselblåsa”) och garanteras professionell och konfidentiell hantering.

Vad är det som kan rapporteras?

Visselblåsandet ska avse missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är/har varit/kan komma att bli verksam i eller i en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

Det som rapporteras ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller som avser missförhållanden som strider mot EU-rätten. (Visselblåsarlagen gäller inte för säkerhetskyddsklassad verksamhet och information rörande nationell säkerhet.)

Visselblåsarskyddet omfattar normalt inte den anställdes missnöje med de egna arbets- och anställningsförhållandena.

Visselblåsaren måste ha haft skälig anledning att tro att informationen om missförhållandena var sann vid rapporteringstillfället för att omfattas av visselblåsarskyddet.

Hur kan det rapporteras?

Följande tjänstemän är ansvarig mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5 § visselblåsarlagen:

Monica Haglund, administrativ chef. Telefon: 08-51176810. E-post: monica.haglund@ui.se.
Postadress: Monica Haglund, Utrikespolitiska institutet, Box 27035, 102 51 Stockholm.

Helena Berger, HR-ansvarig. Telefon +46765519266. E-post: helena.berger@ui.se. Postadress: Helena Berger, Utrikespolitiska institutet, Box 27035, 102 51 Stockholm.

Om den rapportmottagande tjänsteman är direkt kopplad till det som rapporteras, kan rapportering även ske till högste operative chef:

Jakob Hallgren, direktör. Telefon: 08-51176802 E-post: jakob.hallgren@ui.se.
Postadress: Jakob Hallgren, Utrikespolitiska institutet, Box 27035, 102 51 Stockholm.

Rapportering kan även ske till mejladressen whistleblower@ui.se.

Om visselblåsaren önskar vara anonym vid mejlrapportering är denne hänvisad till att skapa ett mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com, icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt. UI saknar tekniska möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd).

UI kan behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av ärendet. Visselblåsaren bör vid rapporteringen deklarera om hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i ärendet om vidtagna åtgärder och skälen för dessa.

Hur kommer rapporterna att hanteras?

Alla inkomna rapporter kommer att delges UI:s styrelse.

UI kommer att se till det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet. För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av extern part – exempelvis av jävsskäl, trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap – kommer sådan att anlitas.

UI kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om denne kan nås och önskar återkoppling.

Extern rapportering

Vid extern rapportering har behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska användas. Följande myndighet är behörig myndighet för UI:s verksamhet:

 

UI:s visselblåsarpolicy i sin helhet finns här.

Varukorg

Totalt 0