Sommartider på UI

UI:s kundtjänst har sommartider från 8 juli till och med 11 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja. Ingen leverans av fysiska produkter sker, och leveranstiden för fakturaköp är längre. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. UI:s presstjänst har sommarstängt från 13 juli till och med 4 augusti. Läs mer här.

Allmänna villkor för användning av Utrikespolitiska institutets tjänster

Allmänt

För att genomföra din beställning/anmälan måste du godkänna UI:s Allmänna villkor.

Utrikespolitiska institutet (UI) reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation.

Priser och betalning

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive lagstadgad mervärdeskatt (moms).

I samband med köp på ui.se framgår vilka betalningsmöjligheter kunden har för valda produkter samt vilka eventuella avgifter (fakturaavgift och leveransavgift) som tillkommer. I samarbete med Payex erbjuder vi kontokortsbetalning. Fakturor har en förfallotid på 30 dagar. Vid försenad betalning har UI rätt till dröjsmålsränta enligt lag samt, i förekommande fall stänga av Kundens åtkomst till UI:s tjänster, till dess full betalning erlagts.

Prenumerationer och abonnemang är alltid tidsbegränsade och betalas i förskott i enlighet med det pris som framgår av orderbekräftelsen eller i förekommande fall på fakturan. Perioden på abonnemanget/prenumerationen och antal beställda nummer framgår av orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för avgifter för abonnemanget/prenumerationen till dess att abonnemanget/prenumerationen upphör.

I fråga om abonnemang/prenumeration gäller priset för den period som abonnemanget/prenumerationen avser. UI har rätt att för varje ny period justera priset och anger priset på fakturan för den kommande perioden.

Det är viktigt att du som kund alltid kontrollerar att din orderbekräftelse överensstämmer med ditt köp. Vid fel kontakta kundtjänst inom 14 dagar: info@ui.se

Vid prenumerationens eller abonnemangets slut skickas en förlängningsfaktura. Genom att betala denna förlänger du din prenumeration/abonnemang. Genom att inte betala förlängningsfakturan avslutas din prenumeration/abonnemang.

Minderåriga (barn under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Leveranser

Produkten skickas med post och har vanligtvis en leveranstid på 3 till 5 arbetsdagar efter mottagen betalning. Digitala tjänster levereras med e-post inom 24 timmar. Leveranstiderna avser helgfri vardag.   

Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal och du betalar själv returfrakten. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Avtalstid och uppsägning m.m.

Prenumerationen/abonnemanget gäller för den avtalstid som framgår av orderbekräftelsen eller i förekommande fall på fakturan. Vid prenumeration/abonnemang gäller prenumerationen/abonnemanget för den närmast kommande perioden och en frivillig förnyelse erbjuds vid prenumerationens/abonnemangets slut. Vid signerade avtal gäller dessa avtals uppsägningsvillkor. UI äger rätt att säga upp prenumerationen/abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden bryter mot avtalade förpliktelser.

Ändringar och tillägg i de allmänna villkoren publiceras på UI:s websida och träder i kraft tre (3) veckor efter dagen för publiceringen av villkorsändringarna. Genom att fortsätta att använda någon av UI:s tjänster efter denna tidpunkt godkänner Kunden således de ändrade villkoren.

Uppsägning av aktuell prenumeration/abonnemang sker genom att kontakta info@ui.se  Vid uppsägning av pågående prenumeration/abonnemang återbetalas ej resterande period.

Medlemsvillkor

Medlemskapet är personligt, och gäller från och med det startdatum som anges samt för den period som Medlemmen har bundit sig för. Vid organisationsmedlemskap gäller medlemskapet för de personer som har meddelats UI av ansvarig vid medlemsorganisationen.

Utrikespolitiska institutet kan inte alltid garantera plats för Medlemmen på de evenemang som anordnas.

Medlemmens ansvar
Medlemmen förbinder sig:
1.) att alltid ange sitt medlemskap vid anmälan

2.) att snarast informera UI om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till medlemskap eller annan särskild medlemsförmån

Villkor för samtliga deltagare vid seminarier
Deltagaren förbinder sig:

  • att vid förhinder avanmäla sig i god tid, villkor för avanmälan anges på bekräftelsen.
  • att komma i god tid till seminariet, för registrering. Fem minuter innan seminariets start erbjuds platsen till annan, om registrering inte skett.
  • att följa gällande säkerhets- och ordningsregler
  • att följa anvisningar som ges av UI:s personal
  • att respektera moderator och paneldeltagarna under seminarierna

UI:s personal äger rätt att avvisa de individer på evenemang och seminarier som inte följer ovanstående regler.

Samtliga seminariedeltagare besitter ingen rätt att dela ut något material som inte är godkänt av Utrikespolitiska institutet i förväg.

Inloggningsuppgifter

Kunden/medlemmen är ensamt ansvarig för dennes inloggningsuppgifter. Uppgifterna får inte användas på ett otillbörligt sätt eller spridas till personer som ej är behöriga att förfoga över dessa.    

Upphovsrätt

Utrikespolitiska institutet förbehåller sig samtliga immateriella rättigheter till innehållet på ui.se, ui.se/engelska, Utrikesmagasinet, Landguiden, Världspolitikens Dagsfrågor, Länder i Fickformat, UI Papers och UI Breifs. Materialet är bl.a. skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte återpubliceras, tillgängliggöras eller mångfaldigas utan UI:s skriftliga medgivande, vare sig i tryckt eller digital form eller på annat sätt. Detta gäller även skyddade fakta- och statistiksammanställningar samt länklistor. Användaren får bland annat inte:

a) använda information eller uppgifter för sammanställning av egen eller annans databas eller överföra denna/dessa till maskinläsbar form eller dylikt, eller
b) vare sig i pappersform, i digital form eller på annat sätt framställa exemplar, publicera eller göra tillgänglig information eller uppgifter.
Utan hinder av vad som ovan anges äger Kunden rätt att citera ur materialet, med UI:s material som källa, i överenstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Kund äger även rätt att använda materialet för sitt eget interna och enskilda bruk.

För användning av data (text, bilder, sammanfattningar) från Landguiden och ui.se för utveckling av mjukvara och träning av språkmodeller krävs särskilt avtal. Vid intresse skicka meddelande till info@ui.se.

Kommersiell vidareanvändning av materialet kräver dock alltid UI:s skriftliga medgivande. I det fall Kunden är osäker på hur Kunden får använda materialet är Kunden välkommen att kontakta UI.

För det fall att Kunden inte är en privatperson förbinder sig Kunden att tillse att Kundens personal informeras om innehållet i dessa allmänna villkor.

Kunden förbinder sig att omedelbart underrätta UI om olovligt nyttjande av UI:s material eller texter, bilder eller annat material och uppgifter, om och när detta skulle komma till Kundens kännedom.

Kunden ansvarar för all den skada som UI åsamkas på grund av obehörig åtkomst eller användning av någon av UI:s tjänster/produkter.

Integritetspolicy

På Utrikespolitiska institutet (UI) värnar vi om våra kunders personliga integritet. Här ger vi dig en översiktlig beskrivning av hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser igenom detta innan du använder någon av våra tjänster, vid frågor kontakta oss gärna på: info@ui.se

Vad är en personuppgift och varför vi samlar in dem
En personuppgift är information som gör att en nu levande fysisk person går att identifiera. Exempel på sådan information är namn, adress och e-postadress. UI samlar inte in känsliga uppgifter från sina kunder, så som religiös eller politisk åskådning eller hälsoinformation.

För att kunna fullgöra ett avtal med dig då du exempelvis köpt något via UI eller om du är intresserad av våra seminarier eller nyhetsbrev behöver UI samla in uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla denna tjänst eller produkt. All lagring av dina personuppgifter sker på laglig grund och vi samlar aldrig in mer uppgifter om dig än vad vi faktiskt behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.  

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring eller för att erbjuda dig produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Du har dock möjlighet att när som helst kräva att vi upphör med direkt marknadsföring till dig, detta kan du göra genom att kontakta oss på UI.

Vilken information samlar UI in?
Vi samlar in följande information:

  • Person- och kontaktinformation (namn, adress, e-postadress, samt telefonnummer), arbetsgivare, inloggningsuppgifter till ui.se, IP-adresser.
  • Information om det du köpt.
  • Information om vilka seminarier du deltagit i

Hur länge lagrar UI dina uppgifter?
UI lagrar dina uppgifter så länge vi har ett pågående förhållande till dig som kund, det vill säga fram till dess att en produkt eller tjänst blivit levererad. Vi kan även komma att behålla uppgifterna under en tid efter att detta förhållande avslutas för att erbjuda andra produkter eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. UI kan även komma att lagra dina uppgifter under en längre period i de fall detta krävs av annan lagstiftning, till exempel för bokföringsändamål eller om det krävs för att vi ska kunna tillvarata våra juridiska intressen i en pågående juridisk process.

Lämnar UI ut uppgifterna till någon annan part?
För att vi ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du beställt kan UI komma att överföra dina personuppgifter till underleverantörer eller till en aktör utanför den Europeiska Unionen (EU) t.ex. digitala verktyg för utskick av nyhetsbrev och dylikt. Om detta görs ansvarar UI för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kan även lämna ut dina uppgifter om tvingande lagstiftning finns om detta, exempelvis till en myndighet. UI säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Evenemangsverksamhet
I det fall seminarier, föreläsningar och andra evenemang spelas in för att delas digitalt syns i regel publiken bakifrån. Frågor och kommentarer från publiken kommer med i inspelningen.

Dina rättigheter
Du har rätt att kräva ut vilken information som finns lagrad om dig hos UI. Vi ska lämna ut denna information inom en månad från det tillfälle då du kom in med din begäran. Denna period kan förlängas med upp till två månader om skäl för detta finns, UI bär då ansvaret att informera dig om detta. Informationen ska ges till dig kostnadsfritt men om en begäran är komplicerad eller på annat sätt tidskrävande kan UI ta ut en mindre administrativ avgift. I vissa fall kan även UI vägra att lämna ut uppgifter.

Om du inte längre är intresserad av UI:s produkter och tjänster har du har även rätt att kräva att vi upphör med all lagring av dina personuppgifter, om detta sker kommer du raderas helt ur våra register (om inte tvingande skäl på grund av annan lagstiftning finns).

Du har även rätt att kräva att få felaktig information om dig rättad eller få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har även rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från UI till annat företag, myndighet eller organisation (”rätt till dataportabilitet”), denna rätt är begränsad till de uppgifter som du själv lämnat till oss.

Om du som registrerad anser att UI inte uppfyller dessa krav har du rätt att lämna in klagomål till den myndighet som ansvarar för att UI lever upp till lagstiftningen. I detta fall är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar
Denna text kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid att ta del av på ui.se.

Ansvarsbegränsningar

UI tillhandahåller sina tjänster och produkter ”i befintligt skick”. UI ansvarar inte för att uppgifter i det material som tillhandahålls är korrekt, relevant och fullständigt. I UI:s material kan det finnas länkar till andra webbsidor. UI har ingen kontroll över sådana webbsidor och tar därför inget ansvar för dessa eller för eventuell skada Kunden drabbas av för att Kunden använder eller förlitar sig på dessa. 

UI garanterar inte att UI:s webbsida/tjänster är felfri/a, att de kommer att fungera hela tiden eller att de inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem. Tillgänglighet för UI:s webbsidor/tjänster kan således inte alltid garanteras. Serverunderhåll och oförutsedda händelser kan exempelvis innebära att det inte alltid går att använda webbsidorna/tjänsterna. UI garanterar inte heller att webbsidorna/tjänsterna är säkra och fria från virus etc. UI försöker givetvis lösa sådana problem så snabbt som möjligt, men tar inget ansvar för eventuell skada som kan drabba dig under den perioden. UI ersätter inte några kostnader eller någon annan skada som Kunden orsakats på grund av användning av någon av UI:s tjänster eller produkter.

UI ansvarar endast för direkta skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet upp till ett maximalt belopp som motsvarar de avgifter Kunden erlagt för åtkomst till webbsidan/tjänsten under de senast tolv (12) månaderna direkt föregående den tidpunkt då Kunden framställt sitt krav första gången. UI ansvarar inte i något fall för några andra skador, såsom indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data och oförutsedda skador. 
 
Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till ersättning, skriftligen framställa anspråk med angivande av på vilken grund anspråket vilar utan dröjsmål och senast inom tre (3) månader från den dag då den omständighet på vilken anspråket vilar upptäcktes eller borde ha upptäckts, dock senast tre (3) månader efter tjänstens upphörande. 

Meddelanden och kontaktuppgifter

Information till Kunden om ändrade villkor sker i första hand på UI:s websidor eller i förekommande fall till den e-postadress som Kunden meddelat UI.

Överlåtelse 

UI har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt föreliggande rättsförhållande utan Kundens samtycke. 

Passivitet

UI:s underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt dessa villkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till dessa villkor ska inte innebära att UI frånfallit sin rätt i sådant avseende.

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig ska detta inte innebära att samtliga bestämmelser är ogiltiga utan ska skälig jämkning ske med beaktande av parternas intention med bestämmelsen.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag är tillämplig på denna överenskommelse. 
Eventuell tvist mellan UI och Kunden ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Särskilda villkor för Landguiden

Bakgrund
UI är ägare och innehavare av länderdatabasen Landguiden.se. Landguiden är en betaltjänst, endast tillgänglig på internet. 

Dessa villkor gäller för avtal mellan UI och den Kund som innehar abonnemang för åtkomst till Landguiden. 

Landguidens villkor är en del av UI:s Allmänna villkor. Dessa villkor godkänns tillsammans.

Kunden förbinder sig att i samband med abonnemangsförfrågan ge korrekta uppgifter om vem denne är (innefattande namn och kontaktuppgifter) eller andra uppgifter som UI efterfrågar i samband med abonnemangsförfrågan och att hålla dessa uppdaterade under abonnemangets löptid.

Tjänsten
Landguiden erbjuds via olika typer av abonnemang. I orderbekräftelsen eller i förekommande fall i samband med abonnemangsförfrågan framgår vilken abonnemangsform som Kundens avtal avser.  

Landguiden är tillgänglig via internet och åtkomst sker via ett webbgränssnitt med en användaridentitet som medger tillgång till Landguiden. 

När abonnemangsavtal ingåtts får Kunden åtkomst till Landguiden antingen genom inloggning med användarnamn och lösenord eller via s.k. IP-inloggning. 

Kunden erhåller i samband med att abonnemangsavtal ingåtts ett eller i förekommande fall flera användarnamn med tillhörande lösenord som vid inloggning ger åtkomst till Landguiden. Kunden förbinder sig att behandla dessa uppgifter konfidentiellt och därmed inte för tredje man avslöja tilldelade användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord får endast användas i förenlighet med vald abonnemangsform och inte för annan verksamhet eller hos annan organisation än Kundens egna. 

Uppkoppling för Kunden kan även arrangeras genom att ett eller flera IP-nummer knyts till användarnamnet. Kunden ansvarar själv för att förse UI med erforderliga uppgifter. Vid uppkoppling med IP-nummer får anmält IP-nummer endast användas i förenlighet med vald abonnemangsform och inte för annan verksamhet eller hos annan organisation än Kundens egna. Under vissa förutsättningar kan Kunden härvid ge sina användare tillgång till Landguiden genom fjärrinloggning via en särskild abonnemangsform. Det sker antingen genom att en länk till Landguiden läggs på en inloggningsskyddad hemsida hos Kunden eller genom inloggning med lånekort hos bibliotek i kommuner som har kommunavtal på tjänsten. Kunder som önskar fjärrinloggning måste dock inhämta ett särskilt samtycke från UI. 

Kunden ansvarar ensamt för all användning av Landguiden som sker med användning av Kundens behörighet med hänsyn tagen till vald abonnemangsform. 

Kunden har själv att bekosta och ansvara för att den innehar den utrustning och Internetåtkomst som krävs för att Kunden ska få tillgång till Landguiden. UI ansvarar sålunda inte för Kundens kommunikationsutrustning och/eller hård- och mjukvara.

Integritetspolicy Landguiden
Landguiden omfattas av UI:s integritetspolicy vad gäller lagring av personuppgifter enligt GDPR. Var vänlig se ovan avsnitt.

 

Varukorg

Totalt 0