Lektionsförslag: Internationella organisationer

Lektionsförslag: Internationella organisationer

Undersök och jämför några av världens internationella organisationer och den centrala roll de spelar i relationerna mellan världens länder, i konflikter och humanitära katastrofer. Lektionen ger en introduktion till Landguidens avdelning om Internationella organisationer. Den är i första hand tänkt för elever i årskurs 9 och gymnasiet och beräknas omfatta 1–2 lektionstimmar.

Inledning: Internationella organisationer
1. Berätta för eleverna att internationella organisationer spelar en central roll i relationerna mellan världens länder. Genom att samarbeta inom organisationerna kan stater uppnå mål som de inte kan realisera på egen hand. Detta kräver förstås en balansgång mellan gemen-samma och nationella intressen. (PPT-bild 2).

2. Ställ en fråga till eleverna: När tror ni att det är nödvändigt för länder att samarbeta och söka gemensamma lösningar på problem. Be dem vända sig mot den elev som sitter närmast och diskutera frågan i max tre minuter.

3. Samla gruppen och be om exempel. Fyll på med exempel om det behövs, för att ge en snabb grund till det fortsatta arbetet. (PPT-bild 3–8).

4. Förklara att eleverna ska samla fakta om varsin organisation med hjälp av Landguiden/ organisationer. Som stöd får de ett arbetsblad att fylla i.

Steg 1: Efterforskningar
1. Dela in eleverna i grupper om 4–6 personer som alla får arbetsbladet Internationella organisationer. Grupperna får ansvara för var sin organisation. Berätta kort om vilka organisationer som ska undersökas. (PPT-bild 12–18). Förklara att varje elev ska ta reda på fakta om ”sin” organisation och senare presentera den kort för de andra i gruppen.

2. Eleverna arbetar enskilt med att hämta fakta i Landguiden/Internationella organisationer.

3. Gruppera om eleverna till ”expertgrupper”, det vill säga, de får flytta sig så att de sitter med andra som undersökt samma organisation. Nu jämför de sina svar och hjälper varandra att fylla i eventuella luckor.

Steg 2: Presentation
1. Eleverna återsamlas i sina ”hemmagrupper” och presenterar sina organisationer för varandra. När en berättar antecknar de andra eleverna i sitt arbetsblad, och kan även ställa frågor. Till slut har alla fyllt i hela arbetsbladet.

Du kan förstås välja andra organisationer än de förvalda i arbetsbladet.

Fördjupning: Olika roller
Det finns många olika sätt att gå vidare och fördjupa kunskapen kring internationella organisationer i fler lektioner. Här ger vi ett förslag på hur det kan gå till, där du själv förbereder konkreta exempel på situationer. 

Steg 1: Identifiera olika roller
Förklara att i många sammanhang/situationer kan flera internationella organisationer vara inblandade, men ha olika roller. Ge ett exempel som illustrerar hur detta kan gå till och visa information från Landguidens kalendarium, där exemplet beskrivs. Det kan till exempel handla om en konflikt, där en organisation kanske rycker in med akut hjälp till drabbade medan en annan håller koll på risken för epidemier i katastrofens spår och en tredje står för en fredsbevarande insats.

Fördela ett antal exempel på situationer som du har förberett, där flera organisationer har varit inblandade. Välj själv ut aktuella exempel/sådant som fungerar väl med vad ni i övrigt arbetar med just nu.

Eleverna använder Landguidens avsnitt Länder och områden och/eller Konflikter.
De undersöker händelsen och tar reda på vilka internationella organisationer som har varit inblandade och på vilket sätt. (Eleverna kan arbeta enskilt, i par eller hela gruppen. Om de arbetar enskilt/i par bör de avsätta tid i slutet till att sammanställa vad de kommit fram till).

Steg 2. Redovisning och reflektion
Samla hela klassen, eller använd tvärgruppsredovisningar som kan lyftas i helklass. Eleverna presenterar för varandra hur internationella organisationer har spelat olika roller i vissa situationer. Presentationen kan innehålla:

  • Vilken situation/vilken händelse har ni tittat på?
  • Vilka organisationer var inblandade.
  • Vilka olika roller spelade de?
  • Tycks arbetet ha fungerat effektivt eller borde något annat ha gjorts
  • Saknades någon organisation som ni tror skulle ha kunnat göra en insats?Blev någon organisation hindrad från att vara på plats, fastän de ville?
  • Vad är ni mest förvånade över?

Fördjupning
Använd gärna Landguidens andra verktyg för att fördjupa kunskapen med utgångspunkt i internationella organisationer, till exempel i kombination med lektionsförslagen Att jämföra länder och/eller Konflikter.

Varukorg

Totalt 0