Läs mer om SCEEUS

Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att öka kunskapen om Ryssland och rysk politik samt att utöka de mellanfolkliga kontakterna med Ryssland och övriga Östeuropa och identifiera samarbetsområden av ömsesidigt intresse, inklusive handel, miljö och klimat. Ett stärkande av regionkompetensen i Sverige är motiverat också utifrån det försämrade säkerhetsläget i Europa och det därmed förbundna behovet av att bättre förstå Ryssland och dess grannländer.

En förstärkt svensk kunskapsbas om situationen och utvecklingen i Ryssland och Östeuropa bidrar även till att stärka Sveriges säkerhet och förmåga att främja mellanfolkliga relationer och samarbete med Ryssland och övriga länder i regionen.

Sveriges regering fattade beslut i augusti 2020 om att inrätta och finansiera Centrum för Östeuropastudier med organisatorisk hemvist på Utrikespolitiska institutet. Centrets verksamhet regleras i en överenskommelse mellan Utrikesdepartementet (UD) och Utrikespolitiska institutet. Centrum för Östeuropastudier ska:

  • bygga upp ny och förstärka existerande kompetens om regionen,

  • med analys och samhällsdialog om regionen bidra till Sveriges säkerhet och mellanfolkliga relationer och samarbete,

  • utgöra en kompetensresurs för samhälle, myndigheter, näringsliv och akademi,

  • utgöra en central nod i ett svenskt nätverk och ett internationellt nätverk samt tillhandahålla en plattform för dialog, utbyte, samarbete och synergier mellan existerande miljöer,

  • såväl på eget initiativ som på uppdrag arrangera konferenser, presentationer, seminariet, föreläsningar, rundabordssamtal och liknande aktiviteter, samt
  • erbjuda en arbetsmiljö för aktörer från andra samhällsinstitutioner som kan bidra till analys och samhällsdialog.

Centrets verksamhet är policyrelevant och består av löpande omvärldsanalys, sammanställningar och granskning av befintlig forskning och kunskap, dialog med och rådgivning till beslutsfattare samt forskning på policyrelevanta områden.

En expertgrupp är knuten till Centrum för Östeuropastudier med uppgift att bistå med den övergripande inriktningen för verksamheten samt följa upp dess kvalitet och relevans. I expertgruppen ingår en representant vardera från Utrikesdepartementet, Utrikespolitiska institutet, SITE (Stockholm Institute for Transition Economics), FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), IRES (Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier) vid Uppsala universitet samt en representant från näringslivet. UD:s representant är ordförande. Expertgruppen höll sitt konstituerande första sammanträde den 14 april 2021.

 

Varukorg

Totalt 0