Svensk exportkontroll i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap

Förmågan för stater att kontrollera exporten av försvarsmateriel och känslig teknik är en central del av länders utrikes- och säkerhetspolitik. Den militära hjälpen till Ukraina, pausade leveranser av krigsmateriel till Turkiet från dess Natoallierade och den globala kampen om kritiska teknologier är färska exempel som har satt fokus på detta politiska verktyg. I denna policybrief analyseras de olika faktorer och utmaningar som svensk exportkontroll står inför och vad detta kan innebära för utvecklingen framöver.

Varukorg

Totalt 0