Extrema rörelser rider på gemensam våg
Kulhål efter en kvinnofientlig attack utförd av en incel-inspirerad gärningsman i i Isla Vista i Kalifornien i maj 2014, då sju människor dödades. Foto: Jae C Hong/AP/TT

Extrema rörelser rider på gemensam våg

Analys. Högerextremismen växer och i den allmänna debatten vänjer vi oss alltmer vid hatisk politisk retorik.
När denna normalisering sker tillåts även mer besynnerliga, delvis likartade och till synes marginella rörelser gro i den bredare extremismens skugga. Hotet från dem ska inte heller underskattas, skriver Jennifer Bergman, samordnare på Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet.

Publicerad: 2023-01-12

De senaste åren har en ny våg av extrem högerpolitik vuxit fram, både i form av partier och populistiska rörelser. Detta är enligt en auktoritet på området, den nederländske statsvetaren Cas Mudde, den fjärde vågen av extrem högerpolitik som kännetecknas av bred spridning och normalisering av högerextrema idéer och partier över hela världen. Den senaste tiden har vi sett flera extrema händelser inträffa som ett resultat av detta, som stormningen av Brasiliens presidentpalats, kongress och högsta domstol, motsvarande attack mot Kapitolium i Washington i januari 2021, och i december 2022 avslöjandet av en planerad statskupp i Tyskland.

Samtidigt som dessa händelser orsakar stora rubriker gör normaliseringen av högerextrem retorik det också möjligt för andra grupper med liknande värderingar som upprorsmakarna att växa i skuggorna. En av dessa är incelrörelsen, en subkultur på nätet som ofta viftas bort som en grupp ofarliga individer. En närmare analys av fenomenet visar dock att grupper som växer i skuggorna av ultrahögern kan utgöra ett större hot än man tidigare insett.

Högerextrem trend

Den 7 december 2022, en vanlig onsdagsmorgon, genomförde tusentals poliser runt om i Tyskland husrannsakningar hos misstänkta för en planerad statskupp. Några av dem visade sig ha kopplingar till den högerextrema Reichsbürgerrörelsen. En central idé inom gruppen är att den vägrar erkänna den tyska statens legitimitet och anser att landet fortfarande styrs av de allierade makterna som tog över efter andra världskriget (USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen/Ryssland). Deras mål är att återinföra det tyska rike som upplöstes efter kriget. Bland de häktade finns en före detta aristokrat, en domare och en aktiv soldat. Gripandet av personer med sådan bakgrund är en påminnelse om hur vidsträckt hotet är från högerextrema organisationer, vars inflytande når in i maktens korridorer och där medlemmarna har tillgång till vapen.

imageo5htt.pngAnhängare till Brasiliens expresident Jair Bolsonaro stormar landets parlament den 8 januari 2023. Med den bredare högerextremismen kan även mindre, likartade grupper växa. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

Den planerade kuppen är en i raden av händelser där högerextrema rörelser har motsatt sig staten, antingen genom att protestera mot legitimiteten hos statliga institutioner, eller som i detta fall genom att planera att störta den. Över hela världen, särskilt i Europa, ser vi en ökning av högerextrema och högerpopulistiska politiska rörelser, både inom och utanför staten. I Italien vann Italiens bröder, ett parti med rötter i fascismen, parlamentsvalet 2022. I Tyskland nämns högerextremism som det största hotet mot demokratin.

I Sverige har Sverigedemokraterna som bekant fått ökat inflytande över svensk politik under den nya regeringen, fastän en granskning före valet i fjol visade att 214 av partiets valkandidater hade kopplingar till högerextremism och nazism. Utanför riksdagen växer en mycket mer extrem grupp, Nordiska motståndsrörelsen (NMR), vars ideologi liknar Reichsbürgerrörelsens. NMR är, enligt Säpo, en av Sveriges farligaste nazistiska grupper, som både växer i antal och vars medlemmar allt oftare använder sig av våldsaktioner.

Samtidigt som oron för ökande högerextremism växer får rörelserna allt fler anhängare. När ekonomiska klyftor ökar och levnadsförhållanden försämras söker sig fler människor till rörelser som lyckas utnyttja deras missnöje med sin livssituation. Högerextremism är ett hot som verkar vara här för att stanna.

Ett genusperspektiv på ultrahögern

Genusanalyser av högerextrem ideologi visar att den grundar sig på mycket konservativa värderingar. Med dessa förstärks ofta en binär idé om kön där kvinnor har till uppgift att uppfylla biologiskt förutbestämda roller som mödrar medan män förväntas förkroppsliga maskulina roller som beskyddare. I och med att högerextremism värnar om dessa värderingar mobiliserar sådana partier och rörelser alltmer mot jämställdhet och politik som är inriktad på att stärka sexuella minoriteters rättigheter, då dessa ses som ett hot.

Med fler och starkare högerextrema och högerpopulistiska partier vid makten blir detta förkastande av politiska jämställdhetssträvanden verklighet. Till exempel har Ungern och Polen motsatt sig användandet av termen "jämställdhet" i en EU-deklaration, Turkiet dragit sig ur Istanbulkonventionen (Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor) och USA:s konservativt dominerade högsta domstol upphävt det federala skyddet av rätten till fri abort som funnits sedan 1973.

imagekpv9.pngVid stormningen av Kapitolium 2021 deltog anhängare till flera högerextrema grupper, bland annat den obskyra Qanon-rörelsen. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT

Om man tittar på anhängare av högerextrema partier och organisationer finns det en könsdimension även här. Även om kvinnor också söker sig till sådana rörelser är majoriteten av anhängarna män.

Experter anser att vi behöver förstå, särskilt hos unga män, dragningen till dessa värderingar i ett bredare samhällssammanhang. Om vi jämför bakåt i historien har manliga privilegier minskat samtidigt som jämställdheten har ökat. Vissa män känner sig hotade av den politiska och ekonomiska förändringen i ett samhälle som rör sig ifrån dem. Sociologen Michael Kimmel hävdar att unga män som attraheras av våldsbejakande högerextremism åtminstone delvis drivs av ett behov av att återta manligheten och återställa en känsla av maskulin rättighet.

Likheter med incel

Detta behov återfinns inom den så kallade incelkulturen. Incel står för involuntary celibate – ofrivilligt celibat – och beskriver en person som ”anser sig sexuellt oattraktiv på grund av rådande samhällsvärderingar”. Begreppet har de senaste åren använts främst om unga män som lever i ofrivilligt celibat, något som kan leda till att de uttrycker hat mot kvinnor. Även om de direkta kopplingarna mellan incelkultur och högerextrema rörelser ännu inte har studerats ingående noterar forskare en ideologisk överlappning.

Termen incel representerar i sig själv inte ett motstånd till jämställdhet eller ett anammande av traditionella värderingar, likaså besitter inte alla som identifierar sig som en incel sådana. Men inom incelrörelsen finns dem som är mer extrema i sina åsikter, som inte bara definierar sig som oförmögna att få en sexuell partner eller kärlekspartner, utan också upplever en frustration över detta. Denna frustration grundar sig i att de anser att en sådan partner är deras biologiska rätt som män. Argumenten för detta har en slående likhet med högerextrem retorik om den binära syn på kön som tidigare nämnts. Skillnaden är att den frustration som existerar hos incels ofta övergår i hat mot kvinnor, som de anser är ansvariga för deras brist på partner.

högerextrema tyskland vapen.jpgExtremister med tillgång till vapen. Resultat av beslag vid polisräder mot  Reichsbürgerrörelsen i Tyskland 2016. Foto: Roland Weihrauch/DPA via AP/TT

Frustrationen sträcker sig ut i samhället, där incels också delar den högerextrema ideologins motstånd till jämställdhet och hbtqi-rättigheter som samkönade äktenskap. På samma sätt som framsteg inom jämställdhet driver unga identitetslösa män till högerextrema rörelser finns liknande motiv bland incels, noterar Lucas Gottzén, som forskar om maskulinitet och våld. I sina studier av incelforum noterar Gottzén att det finns en känsla bland deltagarna på forumen att framsteg på jämställdhetsområdet har försvagat den traditionella maskulina rollen och har gjort vissa unga män otrygga.

Som vi ser finns många paralleller mellan de större, mer synliga högerextrema rörelserna och partierna och incelsubkulturen på nätet. Eftersom den rådande vågen karaktäriseras av normalisering av högerextrema idéer och värderingar finns risken att incelplattformar obemärkt tillåts växa i skuggan. Genom att dela liknande värderingar och retorik skapar tillvänjningen av högerextrem politik indirekt en plattform även för normalisering av de värderingar som präglar incelkulturen.

Varför är detta ett hot?

Så varför bör vi vara oroliga? Incelanhängare avfärdas ofta som ensamma individer som sitter vid en dator. Men vid en närmare analys ser vi att den frustration och det kvinnohat som uttrycks bland dem kan få allvarliga konsekvenser. Förövare av en rad dödliga attacker de senaste årtiondena har visat sig varit aktiva på incelforum. Medan högerextrema rörelser tenderar att rikta sig mot statliga institutioner eller minoriteter och utgör ett hot mot demokratin, tenderar våldshandlingar som begås av personer med koppling till incelrörelsen att rikta sig mot kvinnor.

imagexqyd.pngIncelforum på nätet. Inte så harmlöst som man kan tro. Foto: Jessica Gow/TT.

I sin bok Men Who Hate Women beskriver den brittiska journalisten Laura Bates en rad attacker med dödlig utgång där gärningsmännen har varit aktiva inom incelkretsar och använt sig av deras retorik för att rättfärdiga sina brott. Ett känt exempel är Elliot Rodger, som 2014 mördade sex personer och skadade ytterligare fjorton, i Isla Vista i Kalifornien. Precis före dådet publicerade han ett manifest där han rättfärdigade sina handlingar som hämnd mot kvinnor som konstant valde andra män framför honom.

Ett annat exempel är Jake Davison, som sköt och dödade fem personer i brittiska Plymouth 2021. Han hade tidigare publicerat filmer på Youtube där han hänvisade till incelrörelsen och använde slangord som är typiska för denna. Båda dessa mördare har efter sina dåd blivit hyllade i incelforum som förebilder.

Även om dessa dåd har skett utomlands har kopplingar gjorts mellan dödliga attacker och incelrörelsen även i Sverige. I ett avsnitt av Kalla fakta i TV4 2021 varnade Säpo för att incels utgör ett allt större hot mot samhället, och att rörelsen har band till tiotals dödliga attacker genom åren. En analys av ett antal chattforum för incels har också visat att även om antalet uppmärksammade dåd är störst i USA var svenskar den största medlemsgruppen per capita i dessa forum. Det här är chattar som hyllar kända våldsskapare och mördare.

Allt detta talar för att incelrörelsen utgör ett större hot mot det svenska samhället än vad enskilda individer som sitter vid en dator kan ge intryck av. Incelkulturens ideologi och retorik med sina traditionella värderingar överlappar den som används av ultrahögern. Därmed rider den på den allmänna framväxten och normaliseringen av högerextrem retorik och högerextrema värderingar och kan gro i skuggan av dessa.


Jennifer Bergman
Samordnare på Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet.