Qatar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/qatar/

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Qatar – Geografi och klimat

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Yta
11 437 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Doha 641 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Rayyan 388 500 (uppskattning 2010)

Källor

Qatar – Befolkning och språk

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 40 %, pakistanier 18 %, indier 18 %, iranier 10 %, övriga 14 % (uppskattning 2010)
Antal invånare
2 930 524 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
251 (2020)
Andel invånare i städerna
99 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
9,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
1,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
24,8 procent (2020)
Förväntad livslängd
80 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
82 år (2019)
Förväntad livslängd för män
79 år (2019)
Språk
arabiska är officiellt språk 1
1. engelska vanligt

Källor

Qatar – Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Qatar – Utbildning

Qatar har insett vikten av en välutbildad befolkning och under den tidigare emiren Hamad (2005–2013) inleddes en kraftig satsning med målet är att göra landet till centrum för utbildning och forskning i regionen kring Persiska viken. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,1 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
93,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,3 procent (2020)

Källor

Qatar – Kultur

Islam och traditionellt beduinliv har gjort starka avtryck i qatarisk kultur. Från beduinkulturen kommer, förutom ett starkt klansamhälle, också poesi och sånger, liksom hantverk: tält, mattor, kuddar och sadlar tillverkas av material från får, getter och kameler.

Qatar – Sociala förhållanden

Tack vare Qatars olje- och naturgasrikedomar hör medborgarna till de allra mest gynnade i världen, räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. De sociala förmånerna är i internationell jämförelse generösa och det finns ett väl utbyggt pensionssystem. Hårdare villkor råder för gästarbetare, både i hushållsarbete och inom byggsektorn.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 716 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2020)

Källor

Qatar – Seder och bruk

Dagens Qatar är ett av världens rikaste länder, där konservativa och traditionella värderingar fortfarande sitter djupt; en stor utmaning för emiren är att få med sig alla i moderniseringen av landet. Islam spelar en stor roll i samhället. Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Qatar – Äldre historia

Arkeologer har hittat spår av mänskliga bosättningar i Qatar från omkring 4000 år före vår tideräkning. Landet har dock aldrig spelat någon historiskt framträdande roll. Dess fåtaliga invånare har levt på boskapsskötsel, pärlfiske och sjöröveri.

Qatar – Modern historia

Tack vare oljeinkomster kunde Qatar efter andra världskriget gå från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. 1971 lämnade britterna Qatar och landet blev självständigt under emir Ahmad bin Ali Al Thani. Han avsattes året därpå i en oblodig kupp av sin kusin, som i sin tur störtades 1995 av sin son, Hamad bin Khalifa Al Thani. Under Hamad inleddes en viss modernisering och demokratisering.

Qatar – Demokrati och rättigheter

När emiren konsulterar folket i nationella frågor är det sin familj han rådfrågar, likaså när han utnämner andra makthavare. De flesta som lever i Qatar är emellertid varken släkt med härskaren eller medborgare i landet och har begränsade rättigheter. Qatarisk satellit-TV har revolutionerat nyhetsrapporteringen för arabisk mediepublik, men i hemlandet aktar sig kanalen al-Jazira för att reta de styrande.

 

Qatar – Inrikespolitik och författning

Qatar är en absolut monarki där nästan all makt ligger hos landets regent, emiren. Emirens familj Al Thani har dominerat landet i nästan 150 år. 2005 antogs en författning som ger viss makt åt ett parlament, men inte förrän 2021 genomfördes det första allmänna valet till den nationella rådgivande församlingen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Dawlat Qatar/Staten Qatar
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
emir Tamim bin Hamad Al Thani (2013–)
Regeringschef
premiärminister Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Valdeltagande
63 procent 2021
Kommande val
Oklart

Källor

Qatar – Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Qatar är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Landet försöker öka sitt inflytande internationellt och månar om goda relationer med så många stater som möjligt, men lyckas inte alltid hålla sams med grannarna. Qatar upprätthåller nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA. Regimen betraktas som mer liberal och västvänlig i utrikesfrågor än många av de mer konservativa länderna i regionen.

Fakta – försvar

Armén
12 000 man (2020)
Flygvapnet
1 500 man (2017)
Flottan
1 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2010)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,9 procent (2010)

Källor

Qatar – Ekonomisk översikt

Qatar har världens högsta inkomst per capita. Olja och naturgas utgör basen i den starka qatariska ekonomin och står tillsammans för hälften av bruttonationalprodukten (BNP), hälften av statens inkomster och omkring 85 procent av exportinkomsterna. Allt större vikt läggs dock vid att hitta nya inkomstkällor med tanke på framtiden.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
50 124 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
1,9 procent (2021)
Total BNP
144 411 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
52,3 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
52,7 procent (2020)
Inflation
3,5 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
72,1 procent (2020)
Valuta
qatarisk rial
Varuexport
51 504 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
24 367 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-3,6 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
54 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
naturgas, olja och oljeprodukter, konstgödsel, stål
Största handelspartner
Japan, Kina, EU, USA, Singapore
Bistånd per person
7 US dollar (1995)

Källor

Qatar – Naturtillgångar, energi och miljö

Qatar är ett utpräglat oljeland där olja och, i allt större utsträckning, naturgas tillsammans står för en stor del av ekonomin. Gasen täcker hela landets energibehov och ger stora exportinkomster.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
20 292 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
16736 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
91 970 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
32,5 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,0 procent (2019)

Källor

Qatar – Jordbruk och fiske

I ökenlandet Qatar ägs all jordbruksmark av staten, och nästan alla som arbetar inom jordbruket är utländska migrantarbetare. Bara lite över en procent av landytan är odlingsbar; en lika liten andel av invånarna ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
5,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
0,0 procent (2020)

Källor

Qatar – Industri

Qatars industrisektor beräknas bidra med knappt tre fjärdedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätta drygt hälften av arbetskraften. Räknar man bort olje- och gassektorerna är den dock fortfarande mycket liten, under 10 procent 2018.