Qatar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/qatar/

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Geografi och klimat

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Yta
11 437 km2 (2018)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Doha 1,3 miljoner invånare med förstäder (uppskattning 2014)
Övriga större städer
Rayyan 388 500 (uppskattning 2010)

Källor

Befolkning och språk

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 40 %, pakistanier 18 %, indier 18 %, iranier 10 %, övriga 14 % (uppskattning 2010)
Antal invånare
2 639 211 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
227 (2017)
Andel invånare i städerna
99,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
1,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
24,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
78 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2016)
Förväntad livslängd för män
77 år (2016)
Språk
arabiska är officiellt språk 1
1. engelska vanligt

Källor

Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Utbildning

Qatar har insett vikten av en välutbildad befolkning och under den tidigare emiren Hamad (2005–2013) inleddes en kraftig satsning med målet är att göra landet till centrum för utbildning och forskning i regionen kring Persiska viken. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
89,0 procent (2004)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,9 procent (2017)

Källor

Kultur

Islam och traditionellt beduinliv har gjort starka avtryck i qatarisk kultur. Från beduinkulturen kommer, förutom ett starkt klansamhälle, också poesi och sånger, liksom hantverk: tält, mattor, kuddar och sadlar tillverkas av material från får, getter och kameler.

Arbetsmarknad

Fyra femtedelar av arbetskraften i Qatar utgörs av utländska migrantarbetare utan medborgarskap i landet. De kommer främst från Sydasien och andra arabländer och har sedan oljeutvinningen påbörjades under 1940-talet lockats till Qatar i jakten på arbete.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
0,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
0,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Tack vare Qatars olje- och naturgasrikedomar hör medborgarna till de allra mest gynnade i världen, räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. De sociala förmånerna är i internationell jämförelse generösa och det finns ett väl utbyggt pensionssystem.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 827 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Dagens Qatar är ett av världens rikaste länder, där konservativa och traditionella värderingar fortfarande sitter djupt; en stor utmaning för emiren är att få med sig alla i moderniseringen av landet. Islam spelar en stor roll i samhället. Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Äldre historia

Arkeologer har hittat spår av mänskliga bosättningar i Qatar från omkring 4000 före vår tideräkning. Landet har dock aldrig spelat någon historiskt framträdande roll. Dess fåtaliga invånare har levt på boskapsskötsel, pärlfiske och sjöröveri.

Modern historia

Tack vare oljeinkomster kunde Qatar efter andra världskriget gå från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. 1971 lämnade britterna Qatar och landet blev självständigt under emir Ahmad bin Ali Al Thani. Han avsattes året därpå i en oblodig kupp av sin kusin, som i sin tur störtades 1995 av sin son, Hamad bin Khalifa Al Thani. Under Hamad inleddes en viss modernisering och demokratisering.

Politiskt system

I Qatar ligger nästan all makt hos emiren och hans familj, Al Thani, som dominerat landet i nästan 150 år. En ny författning från 2005 ger visserligen viss makt åt ett parlament, där 30 av 45 medlemmar ska utses i allmänna val, men ännu har inga sådana val hållits.

Demokrati och rättigheter

När emiren konsulterar folket i nationella frågor är det sin familj han rådfrågar, likaså när han utnämner andra makthavare. De flesta som lever i Qatar är emellertid varken släkt med härskaren eller medborgare i landet och har begränsade rättigheter. Qatarisk satellit-TV har revolutionerat nyhetsrapporteringen för arabisk mediepublik, men i hemlandet aktar sig kanalen al-Jazira för att reta de styrande.

 

Aktuell politik

Under emir Hamad bin Khalifa Al Thani som styrde från mitten av 1990-talet inleddes en rad reformer. En ny författning har antagits, kvinnor tillåts delta i det politiska livet, och de stora olje- och gasinkomsterna satsas i utländska företag men också på utbildning. Val har hållits till en rådgivande lokal församling men trots löften från emiren har ännu inga allmänna val till den nationella församlingen anordnats. Hamad överlämnade i juni 2013 makten till sin son, Tamim bin Hamad Al Thani.

Fakta – politik

Officiellt namn
Dawlat Qatar/Staten Qatar
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
emir Tamim bin Hamad Al Thani (2013–)
Regeringschef
premiärminister Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Valdeltagande
allmänna val har ännu inte hållits
Kommande val
inga allmänna val

Källor

Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Qatar är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Landet försöker öka sitt inflytande internationellt och månar samtidigt om goda relationer med så många stater som möjligt; bland annat upprätthåller Qatar nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA. Regimen betraktas som mer liberal och västvänlig i utrikesfrågor än många av de mer konservativa länderna i regionen.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2017)
Flygvapnet
1 500 man (2017)
Flottan
1 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2010)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,9 procent (2010)

Källor

Ekonomisk översikt

Qatar har världens högsta inkomst per capita. Olja och naturgas utgör basen i den starka qatariska ekonomin och står tillsammans för hälften av bruttonationalprodukten (BNP), hälften av statens inkomster och omkring 85 procent av exportinkomsterna. Allt större vikt läggs dock vid att hitta nya inkomstkällor med tanke på framtiden.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
69 026 US dollar (2018)
Total BNP
192 009 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,4 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
0,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
9,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
42,6 procent (2018)
Inflation
-0,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
48,6 procent (2018)
Valuta
qatarisk rial
Varuexport
84 288 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
33 307 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
16 652 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
63 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
naturgas, olja och oljeprodukter, konstgödsel, stål
Största handelspartner
Japan, Kina, EU, USA, Singapore

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Qatar är ett utpräglat oljeland där olja och, i allt större utsträckning, naturgas tillsammans står för en stor del av ekonomin. Gasen täcker hela landets energibehov.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
20 292 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
16736 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
107 854 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
45,4 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

I ökenlandet Qatar ägs all jordbruksmark av staten, och nästan alla som arbetar inom jordbruket är utländska migrantarbetare. Bara lite över en procent av landytan är odlingsbar; en lika liten andel av invånarna ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
5,8 procent (2016)

Källor

Industri

Qatars industrisektor beräknas bidra med knappt tre fjärdedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätta drygt hälften av arbetskraften. Räknar man bort olje- och gassektorerna är den dock fortfarande mycket liten, under 10 procent 2018.