Ecuador

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/ecuador/

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av både bananer och räkor. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

Ecuador – Geografi och klimat

Ecuador ligger på Sydamerikas kust mot Stilla havet precis vid ekvatorn, som har gett landet dess namn. Landet är till ytan något större än Norrland. Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet. Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner: kustlandet vid Stilla havet, ett regnskogsbevuxet lågland i öster, och däremellan höglandet som är en del av bergskedjan Anderna. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
257 762 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Colombia
Huvudstad med antal invånare
Quito 2,8 miljoner (uppskattning 2023)
Övriga större städer
Guayaquil, Cuenca
Högsta berg
Chimborazo (6 267 m ö h)
Viktiga floder
Napo, Bobonazo, Guayas
Största sjö
Lago San Pablo
Medelnederbörd/månad
Quito 175 mm (april), 20 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Quito 16 °C

Källor

Ecuador – Befolkning och språk

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. En majoritet av befolkningen härstammar från både européer och ursprungsfolken. Invånarantalet har fyrfaldigats på 50 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser (blandning av urfolk och vita) 71,9 procent, montubio (blandad härkomst) 7,4 procent, afroecuadorianer 7,2 procent, urinvånare 7 procent, vita 6,1 procent, övriga 0,4 procent (folkräkning 2010)
Antal invånare
18 001 000 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
71 (2020)
Andel invånare i städerna
65 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
19,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
74 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
77 år (2021)
Förväntad livslängd för män
70 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk, quichua är största ursprungsspråk

Källor

Ecuador – Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Ecuador – Utbildning

Andelen barn som går i skolan i Ecuador har ökat rejält på ett par årtionden. Numera börjar nästan alla barn i grundskolan även om en del sedan går om klasser och andra hoppar av i förtid. I många fall håller utbildningen låg kvalitet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
94,5 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,3 procent (2022)

Källor

Ecuador – Kultur

Ecuadors geografiska och etniska mångfald har gett upphov till en rikedom av kulturer med vitt skilda traditioner och ursprung. Spår från inkakulturen lever vidare, den spanska koloniseringen förde med sig europeiska traditioner och den svarta kustbefolkningen har bidragit med afrikanska influenser.

Ecuador – Sociala förhållanden

Ecuador hör till de länder som har mest skev inkomstfördelning i världen, även om skillnaderna har minskat under 2000-talet. Vid millennieskiftet räknades nästan två av tre ecuadorianer som fattiga, medan det nu handlar om runt var fjärde.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
95 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
91,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
479 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
39 procent (2022)

Källor

Ecuador – Seder och bruk

Traditioner, seder och bruk kan i Ecuador skilja sig väsentligt åt mellan olika regioner och olika folkslag. Bland sådant som gäller merparten av befolkningen finns centrala begrepp för etikett i alla samhällsgrupper som handlar om individens värdighet och respekt mellan människor.

Ecuador – Äldre historia

Dagens Ecuador har varit befolkat i många tusen år. På 1400-talet lade inkariket under sig området men i mitten av 1500-talet lät spanska erövrare införliva det i sitt kolonialvälde. Under 1700-talet uppstod en frihetsrörelse i Latinamerika och 1830 kunde Ecuador utropa sig till en självständig republik. Kampen om makten kom därefter under lång tid att stå mellan konservativa jordägare och liberala handelsmän. Stora delar av 1900-talets första hälft präglades av politisk och social oro.

Ecuador – Modern historia

Efter andra världskriget präglades Ecuador av ekonomisk uppgång, tack vare först bananexport och senare också oljeutvinning. Landet styrdes periodvis av militären, men från 1979 blev styret civilt. Ekonomiska problem bidrog dock till politisk oro. Urfolk och invånare i de oljerika provinserna protesterade för att få större del i inkomsterna från naturresurserna. Mellan 1997 och 2005 tvingades tre presidenter bort före mandatperiodens slut. Med vänsterpolitikern Rafael Correa som tillträdde 2007 inleddes en period av politisk stabilitet.

Ecuador – Demokrati och rättigheter

Ecuador är ett av de länder i Sydamerika där demokratin anses lida störst brister, men läget har förbättrats på senaste tid. En del inskränkningar i pressfrihet och medborgerliga rättigheter har börjat luckras upp men stark polarisering inom politiken bidrar till att en positiv trend nu har brutits.

Ecuador – Inrikespolitik och författning

Republiken Ecuador har varit politiskt instabil under lång tid. Under en vänsterepok från 2007 inleddes en ”medborgarrevolution” som till att börja med fick stort stöd och gav ökad stabilitet. Växande motsättningar inom vänstern ledde småningom till ny oro. Ecuador styrs nu av högerpresidenten Guillermo Lasso som dock ställdes inför riksrätt halvvägs in på sin mandatperiod, vilket fick som följd att han utlyste ett nyval som avgörs i oktober.

Fakta – politik

Officiellt namn
República del Ecuador/ Republiken Ecuador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Guillermo Lasso (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Medborgarrevolutionsrörelsen (MRC) 48, Byggrörelsen (MC25) 27, Kristsociala partiet (PSC) 14, Nationella demokratiska aktionen (ADN) 13, Actuemos 8, Pachakutik 4, övriga 17 (2023) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Hoppets union (Unes) 49, Pachakutik 27, Demokratiska vänstern (ID) 18, Kristsociala partiet (PSC) 18, Skapa möjligheter (Creo) 12, övriga 13 (2021)
Valdeltagande
83/87 procent i presidentvalet/parlamentsvalet 2023
Kommande val
2:a valomgång presidentval 15 okt 2023, ordinarie president- och parlamentsval 2025
1. de 6 utlandsmandaten saknas ännu

Källor

Ecuador – Utrikespolitik och försvar

USA är en traditionell bundsförvant för Ecuador även om relationerna var kyliga under vänsterpresidenten Rafael Correas styre 2007–2017. Relationerna med grannländerna har ofta varit komplicerade.

Fakta – försvar

Armén
25 650 man (2020)
Flygvapnet
6 400 man (2018)
Flottan
9 100 man (2017)
Militärutgifter i andel av BNP
2,46 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,5 procent (2021)

Källor

Ecuador – Ekonomisk översikt

Ecuador är relativt fattigt för ett land i Sydamerika. Under långa perioder har stor arbetslöshet, hög inflation och en svag modern sektor bromsat den ekonomiska utvecklingen och skapat politisk oro. Försök har på senare år gjorts att bredda ekonomin för att minska det traditionella beroendet av några få råvaror, främst olja och bananer.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 391 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2022)
Total BNP
115 049 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
31,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
53,7 procent (2022)
Inflation
3,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
57,3 procent (2022)
Utlandsskuld
58 259 miljoner US dollar (2021)
Valuta
US dollar
Varuexport
32 658 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
33 049 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
3,0 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
57 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, räkor, bananer, rosor
Största handelspartner
USA, Kina, Panama, Colombia
Bistånd per person
17 US dollar (2021)

Källor

Ecuador – Naturtillgångar, energi och miljö

Ecuador har stora oljetillgångar vid kusten och i de låglänta skogsområdena i öster, och landets ekonomi är starkt beroende av de inkomster oljan ger. I kustregionen finns också fossilgas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
892 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1381 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
34 431 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,0 ton (2020)
Andelen energi från förnybara källor
20,1 procent (2020)

Källor

Ecuador – Jordbruk och fiske

Fram till 1970-talet var Ecuador en utpräglad jordbruksekonomi och sektorn sysselsätter fortfarande en stor andel av befolkningen. Landet är världens största exportör av både bananer och räkor. Industrin domineras av oljeutvinning och förädling av livsmedel.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
8,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
21,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
50,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
31,5 procent (2022)

Källor