Ecuador

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/ecuador/

Ekvatorn har gett namn åt Ecuador, som sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Hundra mil ut i havet ligger ögruppen Galápagos som är känd för sitt unika djurliv. Olja dominerar ekonomin men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland ursprungsfolken och ättlingar till afrikanska slavar.

Ecuador – Geografi och klimat

Ecuador ligger i västra Sydamerika på båda sidor om ekvatorn, som har gett landet dess namn. Det är till ytan något större än Norrland. Klimatet är huvudsakligen tropiskt men varierar med höjden över havet. Fastlandet brukar delas in i tre huvudregioner: kustlandet vid Stilla havet, ett regnskogsbevuxet lågland i öster, och däremellan höglandet som är en del av bergskedjan Anderna. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
257 762 km2 (2020)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Colombia
Huvudstad med antal invånare
Quito 1,9 miljoner (uppskattning 2019)
Övriga större städer
Guayaquil 2,3 miljoner, Cuenca 330 000, Santo Domingo 306 000, Machala 242 000 (folkräkning 2010)
Högsta berg
Chimborazo (6 267 m ö h)
Viktiga floder
Napo, Bobonazo, Guayas
Största sjö
Lago San Pablo
Medelnederbörd/månad
Quito 175 mm (april), 20 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Quito 16 °C

Källor

Ecuador – Befolkning och språk

Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som ofta har blandats med varandra. En majoritet av befolkningen härstammar från både européer och ursprungsfolken. Invånarantalet har fyrfaldigats på 50 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mestiser (blandning av urfolk och vita) 71,9 procent, montubio (blandad härkomst) 7,4 procent, afroecuadorianer 7,2 procent, urinvånare 7 procent, vita 6,1 procent, övriga 0,4 procent (folkräkning 2010)
Antal invånare
17 373 662 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
69 (2018)
Andel invånare i städerna
63,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
20,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
74 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk, quichua är största ursprungsspråk

Källor

Ecuador – Religion

Redan år 1904 skildes den katolska kyrkan från staten i Ecuador men kyrkan har fortfarande inflytande i samhället och religionen har stor betydelse för de flesta ecuadorianer.

Ecuador – Utbildning

I Ecuador råder nioårig skolplikt från sex års ålder. Andelen barn som går i skolan har ökat rejält på ett par årtionden. Numera börjar nästan alla barn i grundskolan även om en del sedan går om klasser och en av tio hoppar av helt innan skolan är klar.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,3 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
94,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,8 procent (2015)

Källor

Ecuador – Kultur

Ecuadors geografiska och etniska mångfald har gett upphov till en rikedom av kulturer med vitt skilda traditioner och ursprung. Spår från inkakulturen lever vidare, den spanska koloniseringen förde med sig europeiska traditioner och den svarta kustbefolkningen har bidragit med afrikanska influenser.

Ecuador – Arbetsmarknad

En dryg fjärdedel av arbetskraften återfinns i jordbruket, en knapp femtedel i industrin och övriga inom tjänstesektorn. Den officiella arbetslösheten är låg men en majoritet försörjer sig utanför den formella ekonomin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,0 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
9,1 procent (2019)

Källor

Ecuador – Sociala förhållanden

Ecuador hör till de länder som har mest skev inkomstfördelning i världen, även om skillnaderna har minskat under 2000-talet. Andelen fattiga enligt nationella normer har minskat från 64 procent vid millennieskiftet till 23 procent 2018.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
88,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
505 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
39 procent (2020)

Källor

Ecuador – Seder och bruk

Traditioner, seder och bruk kan i Ecuador skilja sig väsentligt åt mellan olika regioner och olika folkslag. Nedan följer en beskrivning som kan sägas gälla för en majoritet av befolkningen. Det centrala begreppet för etikett i alla samhällsgrupper är respeto (respekt). Att behandlas med respekt ger en människa dignidad (värdighet). De flesta relationer styrs av huruvida respekt – eller desprecio (respektlöshet) – visas individerna emellan. Att kräva respekt är att visa att man är ecuatoriano (ecuadorian), ett nationalistiskt begrepp som används över alla sociala gränser.

Ecuador – Äldre historia

Dagens Ecuador har varit befolkat i många tusen år. På 1400-talet lade Inkariket under sig området men i mitten av 1500-talet lät spanska erövrare införliva det i sitt kolonialvälde. Under 1700-talet uppstod en frihetsrörelse i Latinamerika och 1830 kunde Ecuador utropa sig till en självständig republik. Kampen om makten kom därefter under lång tid att stå mellan konservativa jordägare och liberala handelsmän. Stora delar av 1900-talets första hälft präglades av politisk och social oro.

Ecuador – Modern historia

Efter andra världskriget präglades Ecuador av ekonomisk uppgång, tack vare först bananexport och senare också oljeutvinning. Landet styrdes periodvis av militären, men från 1979 blev styret civilt. Ekonomiska problem bidrog dock till politisk oro. Urfolk och invånare i de oljerika provinserna protesterade för att få större del i de inkomsterna från naturresurserna. Mellan 1997 och 2005 tvingades tre presidenter bort före mandatperiodens slut. Med vänsterpolitikern Rafael Correa som tillträdde 2007 inleddes dock en period av politisk stabilitet.

Ecuador – Politiskt system

Ecuador är en republik där presidenten har stor makt. Både presidenten och den lagstiftande nationalförsamlingen väljs direkt av folket i allmänna val. Politisk instabilitet har präglat landet under lång tid och partier bildas och ombildas ofta.

Ecuador – Demokrati och rättigheter

Ecuador är ett av de länder i Sydamerika där demokratin anses lida störst brister, men läget har förbättrats på senaste tid. En del inskränkningar i pressfrihet och medborgerliga rättigheter har börjat luckras upp.

Ecuador – Aktuell politik

Högerpresidenten Guillermo Lasso tillträdde i maj 2021 och därmed sattes punkt för en vänsterepok, även om kritiker hävdar att Lasso erbjuder politik som i mycket liknar den som förts av den avgående presidenten Lenín Moreno.

Fakta – politik

Officiellt namn
República del Ecuador/ Republiken Ecuador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Guillermo Lasso (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Hoppets union (Unes) 49, Pachakutik 27, Demokratiska vänstern (ID) 18, Kristsociala partiet (PSC) 18, Skapa möjligheter (Creo) 12, övriga 13 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
País-alliansen (AP) 74, Alliansen Creo-Suma 34, Kristsociala partiet (PSC) 15, Demokratiska vänstern (ID) 4, Pachakutik 4, övriga 6 (2017)
Valdeltagande
81 procent i president- och parlamentsvalet 2021
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Ecuador – Utrikespolitik och försvar

Under president Rafael Correa (2007–2017) blev förhållandet till den traditionella bundsförvanten USA kyligare, samtidigt som samarbetet utökades med länder som Kina och Ryssland liksom med andra vänsterregimer i Latinamerika, som Venezuela och Bolivia. Därpå svängde pendeln åt motsatt håll och Ecuador stärkte under efterträdaren president Lenín Moreno samarbetet med mitten- och högerregeringar i regionen.

Fakta – försvar

Armén
24 750 man (2017)
Flygvapnet
6 400 man (2017)
Flottan
9 100 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,3 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,6 procent (2019)

Källor

Ecuador – Ekonomisk översikt

Ecuador är ett av Sydamerikas fattigaste länder. Under långa perioder har stor arbetslöshet, hög inflation och en svag modern sektor bromsat den ekonomiska utvecklingen och skapat politisk oro. Försök har på senare år gjort att bredda ekonomin för att minska det traditionella beroendet av några få råvaror, främst olja och bananer. Beroendet gör Ecuador sårbart för prisförändringar på världsmarknaden.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 345 US dollar (2018)
Total BNP
108 398 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
9,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
14,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
51,6 procent (2018)
Inflation
0,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
45,8 procent (2018)
Utlandsskuld
51 725 miljoner US dollar (2019)
Valuta
US dollar
Varuexport
22 117 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
22 380 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 487 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
41 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja och oljeprodukter, skaldjur och fisk, bananer
Största handelspartner
USA, Kina, Colombia, Vietnam, Chile

Källor

Ecuador – Naturtillgångar, energi och miljö

Ecuador har stora oljetillgångar vid kusten och i de låglänta skogsområdena i öster, och landets ekonomi är starkt beroende av de inkomster oljan ger. I kustregionen finns också naturgas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
892 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1381 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
41 155 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
13,8 procent (2015)

Källor

Ecuador – Jordbruk och fiske

Fram till 1970-talet var Ecuador en utpräglad jordbruksekonomi och sektorn sysselsätter fortfarande en stor andel av befolkningen. De flesta är småbönder men landet är också världens största exportör av bananer som odlas på stora plantager. Räkor och andra produkter från havet är andra viktiga exportvaror.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
9,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
22,2 procent (2016)

Källor

Ecuador – Industri

Industrin sysselsätter en knapp femtedel av arbetskraften och är koncentrerad till storstäderna Guayaquil och Quito. Den oljerelaterade industrin  och livsmedelsindustrin är de viktigaste sektorerna.