Colombia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/colombia/

Colombia i Sydamerikas nordvästra hörn har en omväxlande natur, ett rikt kulturarv och en stark ekonomi huvudsakligen baserad på olja och jordbruk. Men djupa sociala klyftor har bidragit till årtionden av väpnad konflikt mellan vänstergerillor, armén, halvmilitära högergrupper och narkotikaligor. Konflikten har gjort Colombia till ett av världens mest våldshärjade länder. Ett fredsavtal slöts 2016 med den största gerillan, Farc, men läget är fortfarande instabilt.

Colombia – Geografi och klimat

Colombia är det enda landet i Sydamerika med kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. Geografin domineras av två ytterligheter: Andernas mäktiga bergmassiv i väster och Amazonas platta regnskogsområde i öster. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 141 748 km2 (2020)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Venezuela, Brasilien, Peru, Ecuador, Panama
Huvudstad med antal invånare
Bogotá 7,7 miljoner (uppskattning 2013)
Övriga större städer
Medellín 2,4 miljoner, Cali 2,3 miljoner, Barranquilla 1,3 miljoner, Cartagena 980 000 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Pico Cristóbal Colón (5 775 m ö h)
Viktiga floder
Magdalena, Cauca
Medelnederbörd/månad
Bogotá 160 mm(okt), 51 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
Bogotá 12 °C (jan), 13 °C (juni)

Källor

Colombia – Befolkning och språk

Colombia är det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt och har mer än tiofaldigats sedan början av 1900-talet, men nu är tillväxttakten låg. En majoritet av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk.

 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet blandad härkomst vita/ursprungsfolk, vita, ca 10 % svarta, 3,4 % ursprungsfolk
Antal invånare
50 339 443 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
45 (2018)
Andel invånare i städerna
80,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
15,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
75 år (2019)
Språk
spanska, ca 65 minoritetsspråk talas också

Källor

Colombia – Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. De flesta är katoliker även om den katolska kyrkan formellt skildes från staten i och med den författning som antogs 1991.

Colombia – Utbildning

Skolplikten omfattar tio år, fördelat på ett förskoleår och nio års grundskola. Därefter följer två års gymnasium eller yrkesskola. Grundskolan är avgiftsfri sedan 2012. Andelen barn och ungdomar som går i skolan har ökat på alla nivåer men kvaliteten på utbildningen är ibland låg.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
94,7 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,3 procent (2017)

Källor

Colombia – Kultur

Musik och dans har en central roll i det colombianska kulturlivet. Musiken förenar influenser från andinska toner i söder, karibiska rytmerna i norr och arvet från Spanien. Arvet från urfolk, afrocolombianer och européer återspeglas också i andra kulturyttringar.

Colombia – Arbetsmarknad

Över hälften av colombianerna är sysselsatta utanför den formella ekonomin. Av dem med formell anställning är knappt var tjugonde fackligt ansluten. Colombia är ett av de farligaste länderna i världen för fackligt verksamma.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
19,2 procent (2019)

Källor

Colombia – Sociala förhållanden

Välfärden är ojämnt fördelad i Colombia. Klyftorna mellan rika och fattiga är bland de största i världen. I städerna på höglandet är det i allmänhet bättre än på landsbygden. Inom storstäderna är också skillnaderna tydliga. Ett stort antal gatubarn överlever genom tiggeri, småbrott och prostitution.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,5 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
89,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
340 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2020)

Källor

Colombia – Seder och bruk

Samhället är i mångt och mycket hierarkiskt. Människor får respekt på grund av ålder, erfarenhet och ställning. Den som visas sådan respekt förväntas också ta ansvar. Därför är den äldste personen i familjen eller på arbetet den som ska ta viktiga beslut.

Colombia – Äldre historia

Det område som utgör dagens Colombia erövrades av spanjorerna på 1500-talet och blev Amerikas ledande guldproducent med hjälp av slavarbete och förtryck av ursprungsfolken. 1819 förde frihetshjälten Simón Bolívar kolonin till självständighet. En våldsam kamp mellan liberaler och konservativa ledde runt sekelskiftet 1900 till det blodiga ”tusendagarskriget”. Därefter följde en period av fred.

Colombia – Modern historia

Starka sociala motsättningar efter andra världskriget ledde till urskillningslöst våld 1948–1958. Läget stadgades när de två stora partierna enades om att dela makten. Vänstern utestängdes från politiken, men de sociala problemen bestod, och gerillarörelser som Farc och ELN växte fram på 1960-talet. När så produktionen av narkotika ökade fann sig staten indragen i krig med både vänstergerillor och knarkkarteller. Flera misslyckade fredsförsök gjordes.

Colombia – Politiskt system

Colombia är en presidentstyrd republik. Författningen bygger på maktfördelningsprincipen där tre institutioner balanserar varandra: den verkställande makten utövas av presidenten, den lagstiftande makten innehas av kongressen och högsta dömande makt är Högsta domstolen.

Colombia – Demokrati och rättigheter

Colombia har ibland framstått som ett demokratiskt exempel i generalernas Latinamerika. Makten har i allmänhet växlat genom val och inte kupper och författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter. Men landet har en våldsam historia och präglas av omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Colombia – Aktuell politik

Colombia styrs sedan augusti 2018 av Iván Duque som företräder högerpartiet Demokratisk center (CD). Duque gick till val med ett löfte om att riva upp delar av det fredsavtal som företrädaren Juan Manuel Santos slöt med vänstergerillan Farc två år tidigare, men avtalet har hållit.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Colombia/ Republiken Colombia
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Iván Duque (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratisk center 32/19, Liberala partiet 35/14, Radikal förändring 30/16, U-partiet 25/14, Konservativa par­tiet 21/14,Gröna alliansen 9/9, Polo 2/5, övriga 12/11 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
U-partiet 38/21, Liberala partiet 39/17, Konservativa par­tiet 28/19, Demokratisk center 19/19, Radikal förändring 16/9, Gröna partiet 6/5, Medborgaralternativet 6/5, Polo 3/5, övriga 11/2 (2014) 2
Valdeltagande
53 procent i presidentvalet 2018, 49 procent i kongressvalet 2018
Kommande val
president- och kongressval 2022
1. mandat i representanthuset/senaten; utöver de valda mandaten tillkommer ytterligare sex mandat
2. mandat i representanthuset/senaten

Källor

Colombia – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken i Colombia har i hög grad styrts av det breda samarbetet med USA, som länge gett landet både ekonomiskt och militärt stöd. De nära förbindelserna till Washington har emellanåt lett till konflikter med grannländerna. Relationerna med Venezuela är för närvarande brutna.

Fakta – försvar

Armén
223 100 man (2017)
Flygvapnet
13 650 man (2017)
Flottan
56 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
11,0 procent (2019)

Källor

Colombia – Ekonomisk översikt

Colombia har en mångsidig och stark ekonomi. Den har traditionellt baserats på jordbruk, men industrin är väl utvecklad. På senare decennier har också storskalig exploatering av olja och kol skett. Utvecklingen har dock hämmats av inbördeskrig, och narkotikahandel och smuggling pågår parallellt med den lagliga ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 651 US dollar (2018)
Total BNP
330 228 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,3 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
6,3 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
11,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
57,8 procent (2018)
Inflation
3,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
52,2 procent (2018)
Utlandsskuld
138 695 miljoner US dollar (2019)
Valuta
peso
Varuexport
44 373 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
49 583 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 12 908 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
28 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, kolbriketter, kaffe, guld, snittblommor
Största handelspartner
USA, Kina, Mexiko, Brasilien

Källor

Colombia – Naturtillgångar, energi och miljö

Colombia har enorma naturrikedomar, som bara delvis utnyttjas. Av dem som tas tillvara märks olja, naturgas, kol, guld, järn, koppar och smaragder.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
712 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1290 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
97 814 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
23,6 procent (2015)

Källor

Colombia – Jordbruk och fiske

Växlande klimat och en mångfald av naturtyper gör Colombia lämpligt för odling av de flesta grödor. Jordbruket har varit basen i ekonomin, men andra näringar har ökat i betydelse. Närmare en femtedel av befolkningen arbetar dock fortfarande inom jordbruket. Kaffe och bananer är dominerande grödor.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
6,3 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
40,3 procent (2016)

Källor

Colombia – Industri

Colombia har en mångsidig industri, som är geografiskt spridd över landet, framför allt till de största städerna. Den tunga industrin har vuxit kraftigt på senare decennier. Landets ökande olje- och kolutvinning har följts av växande produktion av järn, stål, cement, läder samt plaster och andra petrokemiska produkter.