Colombia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/colombia/

Colombia i Sydamerikas nordvästra hörn har en omväxlande natur, ett rikt kulturarv och en stark ekonomi huvudsakligen baserad på olja och jordbruk. Men djupa sociala klyftor har bidragit till årtionden av väpnad konflikt mellan vänstergerillor, armén, halvmilitära högergrupper och narkotikaligor. Konflikten har gjort Colombia till ett av världens mest våldshärjade länder. Ett fredsavtal slöts 2016 med den största gerillan, Farc, men läget är fortfarande instabilt.

Colombia – Geografi och klimat

Colombia är det enda landet i Sydamerika med kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. Geografin domineras av två ytterligheter: Andernas mäktiga bergmassiv i väster och Amazonas platta regnskogsområde i öster. Klimatet är övervägande tropiskt. Colombia är 2,5 gånger så stort som Sverige.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 141 748 km2 (2022)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Venezuela, Brasilien, Peru, Ecuador, Panama
Huvudstad med antal invånare
Bogotá 11 miljoner (med förstäder, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta
Högsta berg
Pico Cristóbal Colón (5 775 m ö h)
Viktiga floder
Magdalena, Cauca
Medelnederbörd/månad
Bogotá 160 mm(okt), 51 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
Bogotá 12 °C (jan), 13 °C (juni)

Källor

Colombia – Befolkning och språk

Colombia är det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt och har mer än tiofaldigats sedan början av 1900-talet, men nu är tillväxttakten låg. En majoritet av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk.

 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vita eller blandad härkomst vita/urfolk 87,5 procent, afrocolombianer 6,7 procent, ursprungsfolk 4,3 procent, övriga 1,5 procent 1
Antal invånare
51 265 841 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
46 (2020)
Andel invånare i städerna
81 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
14,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,9 procent (2020)
Förväntad livslängd
77 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
75 år (2019)
Språk
spanska, ca 65 minoritetsspråk talas också
1. folkräkning 2018

Källor

Colombia – Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. De flesta är katoliker även om den katolska kyrkan formellt skildes från staten i och med den författning som antogs 1991.

Colombia – Utbildning

Skolplikten omfattar tio år i Colombia, fördelat på ett förskoleår och nio års grundskola. Därefter följer två års gymnasium eller yrkesskola. Grundskolan är avgiftsfri sedan 2012. Andelen barn och ungdomar som går i skolan har ökat på alla nivåer men kvaliteten på utbildningen är ibland låg.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
92,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
95,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,5 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,1 procent (2019)

Källor

Colombia – Kultur

Musik och dans har en central roll i det colombianska kulturlivet. Musiken förenar influenser från andinska toner i söder, karibiska rytmer i norr och arvet från Spanien. Arvet från urfolk, afrocolombianer och européer återspeglas också i andra kulturyttringar.

Colombia – Sociala förhållanden

Välfärden är ojämnt fördelad i Colombia. Klyftorna mellan rika och fattiga är bland de största i världen. I städerna på höglandet är det i allmänhet bättre än på landsbygden. Inom storstäderna är också skillnaderna tydliga. Ett stort antal gatubarn överlever genom tiggeri, småbrott och prostitution.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,5 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
93,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
513 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
18 procent (2020)

Källor

Colombia – Seder och bruk

Det colombianska samhället är i mångt och mycket hierarkiskt. Människor får respekt på grund av ålder, erfarenhet och ställning. Den som visas sådan respekt förväntas också ta ansvar. Därför är den äldste personen i familjen eller på arbetet den som ska ta viktiga beslut.

Colombia – Äldre historia

Det område som utgör dagens Colombia erövrades av spanjorerna på 1500-talet och blev Amerikas ledande guldproducent med hjälp av slavarbete och förtryck av ursprungsfolken. Frihetshjälten Simón Bolívar förde kolonin till självständighet 1819. En våldsam kamp mellan liberaler och konservativa ledde runt sekelskiftet 1900 till det blodiga ”tusendagarskriget”. Därefter följde en lång period av fred.

Colombia – Modern historia

Starka sociala motsättningar efter andra världskriget ledde till urskillningslöst våld i Colombia 1948–1958. Läget stadgades när de två stora partierna enades om att dela makten. Vänstern utestängdes från politiken men de sociala problemen bestod, och gerillarörelser som Farc och ELN växte fram på 1960-talet. När så produktionen av narkotika ökade fann sig staten indragen i krig med både vänstergerillor och knarkkarteller. Efter flera misslyckade försök slöts 2016 ett fredsavtal med den största gerillan Farc.

Colombia – Politiskt system

Colombia är en republik. Författningen bygger på maktfördelningsprincipen där tre institutioner balanserar varandra: den verkställande makten utövas av presidenten, den lagstiftande makten innehas av kongressen och högsta dömande makt är Högsta domstolen.

Colombia – Demokrati och rättigheter

Colombia har ibland framstått som ett demokratiskt exempel i generalernas Latinamerika. Makten har i allmänhet växlat genom val och inte kupper och författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter. Men landet har en våldsam historia och präglas av omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Colombia – Aktuell politik

Colombia fick för första gången en president med politisk hemvist till vänster i augusti 2022, då Gustavo Petro tillträdde. Han är en tidigare gerillamedlem och före detta borgmästare i Bogotá som lyckats slå mynt av växande frustration över fattigdom och utbredda klyftor i samhället.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Colombia/ Republiken Colombia
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Gustavo Petro (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Liberala partiet 32/15, Historisk pakt 25/16, Konservativa partiet 25/16, Gröna alliansen-Hoppets centrum 11/14, Demokratisk center 16/14, Radikal förändring 16/11, U-partiet 15/10, övriga 22/4 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratisk center 32/19, Liberala partiet 35/14, Radikal förändring 30/16, U-partiet 25/14, Konservativa partiet 21/14,Gröna alliansen 9/9, Polo 2/5, övriga 12/11 (2018) 2
Valdeltagande
47 procent i kongressvalet 2022; 55 resp 58 procent i presidentvalets 1:a resp 2:a omgång 2022
Kommande val
president- och kongressval 2026
1. mandat i representanthuset/senaten
2. mandat i representanthuset/senaten

Källor

Colombia – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken i Colombia har i hög grad styrts av det breda samarbetet med USA, som länge gett landet både ekonomiskt och militärt stöd. De nära förbindelserna till Washington har emellanåt lett till konflikter med grannländerna. Relationerna med Venezuela var brutna under några år men har nu återupprättats.

Fakta – försvar

Armén
223 150 man (2020)
Flygvapnet
13 650 man (2017)
Flottan
56 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,4 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,5 procent (2020)

Källor

Colombia – Ekonomisk översikt

Colombia har en mångsidig och stark ekonomi. Den har traditionellt baserats på jordbruk, men i dag är industrin också väl utvecklad. På senare decennier har dessutom storskalig exploatering av olja och kol skett. Utvecklingen har dock hämmats av inbördeskrig, och narkotikahandel och smuggling pågår parallellt med den lagliga ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 104 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
7,6 procent (2022)
Total BNP
271 438 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
7,4 procent (2021)
Industrins andel av BNP
25,0 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
58,0 procent (2021)
Inflation
9,7 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
64,6 procent (2021)
Utlandsskuld
155 172 miljoner US dollar (2020)
Valuta
peso
Varuexport
40 287 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
61 101 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
-9,9 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
32 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
olja, kolbriketter, kaffe, guld, snittblommor
Största handelspartner
USA, Kina, Mexiko, Brasilien
Bistånd per person
18 US dollar (2019)

Källor

Colombia – Naturtillgångar, energi och miljö

Colombia har enorma naturrikedomar, som bara delvis utnyttjas. Av dem som tas tillvara märks olja, naturgas, kol, guld, järn, koppar och smaragder.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
712 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1290 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
81 040 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,6 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
30,7 procent (2019)

Källor

Colombia – Jordbruk och fiske

Växlande klimat och en mångfald av naturtyper gör Colombia lämpligt för odling av de flesta grödor. Jordbruket har varit basen i ekonomin, men andra näringar har ökat i betydelse. Närmare en femtedel av befolkningen arbetar dock fortfarande inom jordbruket. Kaffe och bananer är dominerande grödor.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
7,4 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
53,3 procent (2020)

Källor

Colombia – Industri

Colombia har en mångsidig industri, som är geografiskt spridd över landet, framför allt till de största städerna. Den tunga industrin har vuxit kraftigt på senare decennier. Landets ökande olje- och kolutvinning har följts av växande produktion av järn, stål, cement, läder samt plaster och andra petrokemiska produkter.