Bolivia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/bolivia/

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras  rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Geografi och klimat

Bolivia är mer än dubbelt så stort som Sverige och ligger i Sydamerikas inland. I bergskedjan Anderna i väster finns den näst största högplatån i världen, efter Tibet. Öster- och norrut sluttar landet ned mot regnskogen i Amazonbäckenet och i sydöst vidtar slättlandsområdet Gran Chaco. Klimatet varierar kraftigt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 098 581 km2 (2020)
Tid
svensk –5 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Brasilien, Paraguay, Argentina, Chile
Huvudstad med antal invånare
La Paz (administrativ huvudstad) 765 000, Sucre (formell huvudstad) 259 000 (folkräkning 2012)
Övriga större städer
Santa Cruz 1 454 000, El Alto 849 000, Cochabamba 630 000, Oruro 265 000 (folkräkning 2012)
Högsta berg
Sajama (6 542 m ö h)
Viktiga floder
Mamoré, Beni
Största sjö
Titicacasjön
Medelnederbörd/månad
La Paz 140 mm (jan), 8 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
La Paz 8 °C (nov), 5 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Bolivia har en större andel ursprungsfolk bland invånarna än något annat land i Sydamerika. Befolkningen är ung, var tredje bolivian är under 15 år. Invånarantalet växer snabbt men landet är stort och fortfarande glest befolkat.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 40 procent ursprungsfolk, varav quechua och aymara är de största grupperna
Antal invånare
11 513 100 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
10 (2018)
Andel invånare i städerna
69,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
23,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
71 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2018)
Förväntad livslängd för män
68 år (2018)
Språk
officiella språk är spanska och 36 ursprungsspråk (varav quechua och aymara är störst)

Källor

Religion

Religionsfrihet råder och staten är numera skild från kyrkan. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan, men protestantismen är på frammarsch. Det är vanligt med inslag av traditionella trosuppfattningar i religionsutövningen.

Utbildning

Barnen i Bolivia börjar skolan vid 6 års ålder och det stora flertalet går numera både det första grundläggande stadiet och motsvarande högstadiet. Men många arbetar samtidigt och kvaliteten på undervisningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
19 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
92,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,8 procent (2014)

Källor

Kultur

Kulturella traditioner, folkmusik och folksägner har en stark ställning i Bolivia, samtidigt som landet är mångkulturellt med kosmopolitiska städer. Kontrasterna mellan den spanskättade eliten och urfolksmajoriteten återspeglas inom kulturlivet.

Arbetsmarknad

Den formella arbetslösheten är låg i Bolivia men undersysselsättningen är utbredd och en stor andel av befolkningen står helt utanför den formella ekonomin. Närmare en tredjedel av de anställda arbetar inom jordbruket.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
7,5 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga har krympt. Ändå lever fortfarande en dryg tredjedel av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Fattigdomen är värst på landsbygden, och de sociala och ekonomiska klyftorna mellan stad och land är djupa.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
22 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
60,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
213 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
53 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Familjen är det sociala livets centrum och ram i Bolivia. Familjerna har starka nätverk och på landsbygden lever ofta flera generationer i samma hushåll. Könsrollerna är traditionella och samhället kan beskrivas som mansdominerat. Bolivia är ett klassamhälle med vissa etniska förtecken, men de sociala skillnaderna beror inte så mycket på hudfärg som på ekonomiska faktorer. Av historiska skäl befinner sig den vita minoriteten överst på samhällsstegen.

Äldre historia

Jordbrukskulturer har funnits vid Titicacasjön i tusentals år. Under 1400-talet erövrades området av inkariket. Efter spanjorernas erövring århundradet därpå utsattes ursprungsfolken för brutal exploatering. Självständighet från Spanien utropades 1825. Under decennierna därefter förlorade Bolivia stora landområden i krig. Efter en revolution 1952 hamnade landet i ekonomisk kris, och militären tog makten i en kupp 1964.

Modern historia

En militärkupp 1964 följdes av en period av odemokratiskt styre. Under 1970-talet ökade förtrycket och alla partier och fackförbund förbjöds. Efter en period med nya kupper och ekonomisk kris återupprättades demokratin 1982. Men läget förblev politiskt, socialt och ekonomiskt instabilt. Växande klyftor och omstridd gasutvinning ledde till våldsamma massprotester i början av 2000-talet. I orons spår valdes bondeledaren Evo Morales till president 2005.

Politiskt system

Bolivia är en republik där presidenten är stats- och regeringschef. Författningen från 2009 betonar ursprungsfolkens rättigheter, ger staten kontroll över viktiga naturresurser och begränsar privat jordägande. Ett symboliskt viktigt inslag är att kokabusken har särskilt skydd som naturresurs. 

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Bolivia och bristerna stora i respekten för mänskliga och medborgerliga friheter samt rättsstatens principer. Pressfrihet garanteras i författningen men särskilt undersökande journalister riskerar rättsliga processer och medierna blir allt mer trängda av regeringen.

Aktuell politik

Socialisten Evo Morales styrde Bolivia i 14 år, längre än någon tidigare president, men tvingades avgå 2019 efter ett ifrågasatt val som utlöste våldsamma protester. En högerorienterad övergångsregering styrde landet fram till ett nytt val ett år senare, i vilket socialistpartiet MAS kandidat Luis Arce vann en övertygande seger.

Fakta – politik

Officiellt namn
Estado Plurinacional de Bolivia/Mångnationella staten Bolivia
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
interimspresident Luis Arce (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för socialism (MAS) 73/21, Medborgargemenskap (CC) 41/11, Vi tror (Creemos) 16/4 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rörelsen för socialism (MAS) 67/21, Medborgargemenskap (CC) 50/14, Kristdemokratiska partiet (PDC) 9/0, Sociala demokratiska rörelsen (MDS) 4/1 (2019)
Valdeltagande
88 procent i president- och parlamentsvalet (2020)
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA som haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. Under vänsterpresidenten Evo Morales tid vid makten var förhållandet till USA ansträngt men sedan Morales tvingats bort 2019 är förhållandet återigen vänskapligt.

Fakta – försvar

Armén
22 800 man (2017)
Flygvapnet
6 500 man (2017)
Flottan
4 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,9 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Bolivia har stora naturtillgångar i form av naturgas, olja och mineraler, och tillväxten har varit god de senaste 15 åren. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk. En viktig orsak till det är att ekonomin alltför ensidigt baseras på råvaruexport. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 549 US dollar (2018)
Total BNP
40 288 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
11,5 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
49,1 procent (2018)
Inflation
1,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
53,9 procent (2018)
Utlandsskuld
12 990 miljoner US dollar (2017)
Valuta
boliviano
Varuexport
8 879 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
9 354 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 990 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
naturgas, mineraler (zink, silver, tenn, guld), soja och sojaprodukter, olja
Största handelspartner
Brasilien, Argentina, USA, Kina, Japan

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Bolivia har stora tillgångar på naturgas, olja och mineraler. Silver och tenn har historiskt varit centrala för ekonomin men numera är naturgas den viktigaste råvaran. 

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
789 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
753 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
21 606 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
17,5 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbrukets andel av ekonomin har minskat stadigt under flera årtionden, men en stor del av befolkningen är fortfarande sysselsatt med att bruka jorden. I höglandet och dalgångarna österut i Anderna brukas små odlingslotter för självhushåll, medan det på låglandet i öster finns modernare storjordbruk. Småbrukarna odlar bland annat potatis och quinoa och håller lamadjur, medan storgodsen odlar bland annat soja och sockerrör.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
11,5 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
34,8 procent (2016)

Källor

Industri

Bolivia är ett av Latinamerikas minst industrialiserade länder. Hemmamarknaden är liten och köpsvag, och exporten har traditionellt bestått dominerats av enklare industrivaror. Nu har dock raffinering av olja och naturgas öppnat en ny fas i industrisektorn.