Argentina

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/argentina/

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer inom sina gränser berg och djungler, väldiga slättmarker och isiga polartrakter. Smäktande tango och välhängda biffar hör till symbolerna för detta land som präglats av europeisk invandring och vars ekonomi traditionellt baserats på boskapsuppfödning och jordbruk. Politiskt har Argentina formats av såväl militärdiktaturer som av den ideologi som kallas peronism, efter Juan Perón, president 1946–1955 och 1973–1974. Peronistpartiet är sedan länge splittrat i flera fraktioner.

Argentina – Geografi och klimat

Argentina är Latinamerikas näst största land och är till ytan ungefär lika stort som Västeuropa. Landet har fått sitt namn av det latinska ordet argentum (silver), som syftar på den smala havsviken Río de la Plata, Silverfloden på spanska, som ligger som en kil mellan Argentina och Uruguay. Klimatet växlar från subtropiskt i norr till nästan arktiskt i söder. Större delen av landet har dock ett tempererat klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 780 400 km2 (2020)
Tid
svensk - 4 timmar
Angränsande land/länder
Uruguay, Brasilien, Paraguay, Bolivia, Chile
Huvudstad med antal invånare
Buenos Aires 14,5 miljoner (uppskattning 2021, inklusive förorter)
Övriga större städer
Córdoba 1,5 miljoner, Rosario 1,3 miljoner, Salta 639 000, Tucumán 610 000 uppskattning 2021)
Högsta berg
Aconcagua (6959 m ö h)
Viktiga floder
Salado del Norte, Paraná, Bermejo-Desaguadero-Salado, Uruguya, Colorado, Rio Negro
Största sjö
Argentino, Viedma
Medelnederbörd/månad
Buenos Aires 109 mm (mars), 56 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Buenos Aires 24 °C (jan), 11 °C (juni)

Källor

Argentina – Befolkning och språk

Drygt nio av tio argentinare bor i städer. Ungefär en tredjedel av invånarna bor i och kring huvudstaden Buenos Aires. I övrigt är landet relativt glest befolkat. Födelsetalen är låga samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar (drygt var tionde argentinare är äldre än 65 år).

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
cirka 85 procent av befolkningen har europeiskt ursprung, men det finns även en stor grupp med arabiskt ursprung. Några procent av befolkningen tillhör/har rötter i Argentinas ursprungsbefolkningar
Antal invånare
44 938 712 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
16 (2018)
Andel invånare i städerna
91,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
17,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
73 år (2019)
Språk
officiellt språk är spanska 1
1. italienska och några indianspråk, till exempel guaraní, talas också

Källor

Argentina – Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen. Den katolska kyrkan har en särställning som berättigar den ekonomiskt stöd från staten. Alla religiösa samfund måste registrera sig hos en särskild myndighet. Det saknas tillförlitlig statistik om religiös tillhörighet, eftersom det är förbjudet att ställa frågor om religion vid folkräkningarna. Drygt sju av tio argentinare räknas som katoliker. Samhället är starkt sekulariserat och bara en mindre del av katolikerna utövar sin religion. Sedan 1980-talet har de protestantiska samfunden, särskilt pingstkyrkorna, vuxit.

Argentina – Utbildning

Utbildningsnivån tillhör de högsta i Latinamerika. Eleverna börjar grundskolan vid sex års ålder. Innan dess går de flesta ett år i förskolan, som också omfattas av skolplikt. Nästan alla barn börjar i den nioåriga grundskolan, Educación general básica. Men bara åtta av tio fortsätter till nästa stadium (Polimodal) som omfattar tre till fyra år och där en gren förbereder eleverna för högre studier, medan andra är mer yrkesinriktade.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,0 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (2008)
Läs- och skrivkunnighet
99,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,5 procent (2016)

Källor

Argentina – Kultur

Kulturlivet i Argentina är mångsidigt men starkt koncentrerat till Buenos Aires. En av världens främsta operascener är Teatro Colón i Buenos Aires. Kulturellt är Argentina annars mest berömt för tangon. Den föddes som dans strax före övergången till 1900-talet. Argentina har också en framgångsrik filmindustri.

Argentina – Arbetsmarknad

De flesta av argentinarna arbetar inom tjänstesektorn, men fortfarande sysselsätter industrin en knapp fjärdedel av arbetskraften och nästan sju procent arbetar inom jordbruket. 2017 beräknades en argentinare av tre vara sysselsatt inom den informella sektorn av ekonomin, och omfattas därför inte av arbetsrättsliga regler. Många papperslösa invandrare arbetade också inom den informella sektorn.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
10,0 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
26,5 procent (2019)

Källor

Argentina – Sociala förhållanden

Klyftorna mellan fattiga och rika är stora. Under den akuta krisen 1999–2002 räknades 60 procent av invånarna som fattiga. I takt med att ekonomin förbättrades sattes särskilda stöd­åtgärder in för att hjälpa utsatta familjer och fattigdomen minskade gradvis. 2017 beräknades ändå drygt var fjärde argentinare leva under fattigdomsgränsen, och läget försämrades, då landet 2018 gick in i en ny ekonomisk kris, vilken följdes av coronapandemin.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
9 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
94,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
955 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
41 procent (2020)

Källor

Argentina – Äldre historia

Den spanska kolonisationen av det som idag är Argentina inleddes i början av 1500-talet. Kolonisatörerna trängde undan de indianfolk som tidigare bodde i området, som kom att ingå i två spanska vicekungadömen, Peru och Río de la Plata. Det senare utropade sin självständighet 1816, men det dröjde nästan ett halvsekel innan republiken Argentina bildades. Ull, fruset kött och vete exporterades till Europa och kring 1900 var den nya staten en av världens tio rikaste länder. Samtidigt fick flera nya radikala partier ökat inflytande. Efter världsdepressionen från 1929 fick ekonomin problem, och både 1930 och 1943 tog militären makten.

Argentina – Modern historia

När de första valen hölls i Argentina efter kuppen 1943 segrade en av kuppmakarna, Juan Domingo Perón, vars peronistiska rörelse kom att prägla argentinsk politik. 1955 avsattes Peron av militären och gick i landsflykt, men kunde återvända 1973 då han också valdes till president. Läget i landet blev allt mer polariserat och 1976 grep militären makten. Diktaturen föll efter att Argentina 1982 gjort ett misslyckats försök att erövra Falklandsöarna från britterna. Demokratin återinfördes, men i början av 00-talet gick landet in i en akut ekonomisk kris som också påverkade politiken. En återhämtning inleddes 2003 sedan Néstor Kirchner valts till president. Han efterträddes 2007 av sin hustru, Cristina Kirchner, som satt vid makten till hösten 2015, då en borgerlig regeringen under Mauricio Macri tog över.

Argentina – Politiskt system

Efter militärdiktaturen 1976–1983 har Argentina haft ett demokratiskt styre. Presidenten har stor makt och är formellt både stats- och regeringschef. Den dominerande politiska kraften har länge varit peronistpartiet som dock är splittrat i en rad fraktioner, både till höger och vänster på den politiska skalan. Sedan 2015 styrs Argentina av en borgerlig president, Mauricio Macri, och hans allians Cambiemos. Valet hösten 2019 ledde dock till ett maktskifte, då peronisten Alberto Fernández segrade i presidentvalet. Han tar över makten i Argentina den 10 december 2019.

Argentina – Demokrati och rättigheter

Sedan diktaturens fall 1983 har Argentina ett fungerande demokratiskt system, en livlig politisk debatt och fria medier. Sedan 2003 har flera hundra personer dömts för övergrepp som begicks under diktaturen 1976−1983. Rättegångarna mot dem blev möjliga efter att tidigare amnestilagar hade upphävts. Korruption inom politiken och rättsväsendet är ett stort problem.

Argentina – Aktuell politik

När Mauricio Macri tillträdde som president i slutet av 2015 satte han punkt för tolv år av vänsterstyre under makarna Kirchner. Men Macri och hans borgerliga allians fick bara en mandatperiod vid makten, mycket till följd av den djupa ekonomiska kris som Argentina drabbades av våren 2018. Styret av landet togs istället över av peronisten Alberto Fernández och hans Fronten för alla. De fick ännu en svår kris att hantera, då Argentina drabbades hårt coronapandemin.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Argentina/ Republiken Argentina
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Alberto Fernández (2019–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Juntos por el Cambio/Cambiemos 119/28, Frente de Todos (PJ) 109/38, Consenso Federal 7, Frente Cívico por Santiago 7, Córdoba Federal 4, övriga 11/6 (2017/2019) (Preliminärt resultat) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Cambiemos 107/24, Medborgerlig enhet (UC) och allierade 67/10, Partido Justicialista 40/23, Peronistiska förnyelsefronten 21 med flera (2015/2017) 3
Valdeltagande
81 % i presidentvalet 2019; 78 procent i kongressvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2021, presidentval 2023
1. Presidenten är regeringschef, men i praktiken leds regeringsarbetet av en kabinettschef: Santiago Cafiero (2019−).
2. Preliminärt resultat. Val hålls vartannat år till hälften av platserna i deputeradekammaren och en tredjedel av platserna i senaten.
3. Val hålls vartannat år till hälften av platserna i deputeradekammaren och en tredjedel av platserna i senaten

Källor

Argentina – Utrikespolitik och försvar

Efter militärregimens krig mot Storbritannien om Falklandsöarna (Islas Malvinas) 1982 fick Argentina kämpa länge för att förbättra sina internationella relationer. Från slutet av 1990-talet har kontakterna med grannländerna prioriterats. Efter maktskiftet 2015 har stor vikt lagts vid ökade handelskontakter med USA och andra västländer samt som regeringen har försökt att bibehålla goda relationer med både Kina och Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
42 800 man (2017)
Flygvapnet
12 500 man (2017)
Flottan
18 900 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,9 procent (2019)

Källor

Argentina – Ekonomisk översikt

Argentina har en av Latinamerikas största ekonomier. Landet har stora naturtillgångar, förutom bördig jord finns olja, naturgas, koppar, guld och uran samt en rad andra mineraler. Jordbruket och livsmedels­industrin svarar fortfarande för en stor del av export­inkomsterna. Industrialiseringen har kommit längre än i de flesta andra delar av Latinamerika. På senare år har tjänstenäringarna blivit allt viktigare. Det finns även en stor informell sektor. Sedan 2018 befinner sig ekonomin i en djup kris och Argentina har tvingats att ta stora lån från Internationella valutafonden (IMF) för att kunna hantera situationen. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
11 653 US dollar (2018)
Total BNP
518 475 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
-2,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
6,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
55,6 procent (2018)
Inflation
53,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
86,1 procent (2018)
Utlandsskuld
279 306 miljoner US dollar (2019)
Valuta
argentinsk peso
Varuexport
61 638 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
62 505 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 27 479 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
25 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
jordbruksprodukter (djurfoder, kött, sojaolja, spannmål), fordon
Största handelspartner
Brasilien, Kina, USA, Chile, Tyskland

Källor

Argentina – Naturtillgångar och energi

Argentina är rikt på naturtillgångar. Guld och koppar utvinns i Bajo de la Alumbrera i nordväst. I söder bryts järnmalm, medan uran finns i Mendoza-provinsen i väster. Landet har även tillgångar av aluminium, stenkol, bly, zink, tenn, silver, asbest, mangan med mera varav många inte har exploaterats. Gruvnäringen domineras av utlandsägda storföretag.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 015 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
3052 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
201 348 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,6 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
10,0 procent (2015)

Källor

Argentina – Jordbruk och fiske

Drygt hälften av Argentinas yta används som betesmark och cirka en sjundedel av jorden kan odlas. Större delen av jordbruket är koncentrerat till det bördiga Pampas. Jordbruket bedrivs främst på stora gods, estancias, och mekaniseringen är långt driven.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
6,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,3 procent (2016)

Källor

Argentina – Industri

Industrin (inklusive gruvdrift, kraftsektorn och byggbranschen)  svarade 2016 för drygt en fjärdedel av BNP. Argentina utvecklade tidigt en industri främst byggd på förädling av jordbruksprodukter. Efter andra världskriget började industrin byggas ut på allvar i skydd av höga tullar. Bilindustrin blev så småningom en av de viktigaste branscherna, liksom produktion av kylskåp, tvättmaskiner, TV-apparater, stål, textilier, läkemedel, elektronik, cement, bildäck och papper. Det finns även en stor kemisk och petrokemisk industri och livsmedelsindustrin har fortfarande en stark ställning. Argentina är också en av världens största producenter av biobränsle (tillverkat av sojabönor).