Australien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/australien/

När europeiska kolonisatörer först kom till Australien på 1600-talet hade landet bebotts i 50 000 år av inflyttade folk från Sydöstasien. De brittiska nybyggarna, länge främst straffångar som deporterats dit, utsatte ända in i våra dagar urbefolkningen, aboriginerna, för en brutal och förnedrande behandling. Idag är Australien ett modernt industri- och tjänstesamhälle. Politiskt har landet sedan andra världskriget varit en nära allierad till USA.

Australien – Geografi och klimat

Australien är en egen kontinent som sträcker sig över tre tidszoner. Detta världens sjätte största land har en yta som är 17 gånger större än Sveriges. Längsta avstånd från öst till väst är 380 mil, från norr till söder 310 mil. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
7 682 300 km2 (2022)
Tid
svensk + 7-10 timmar
Huvudstad med antal invånare
Canberra 365 000 (uppskattning 2011)
Övriga större städer
Sydney 4,6 milj, Melbourne 4,1 milj, Brisbane 2,1 milj, Perth 1,7 milj, Adelaide 1,2 milj (uppskattning 2011)
Högsta berg
Mount Kosciusko (2228 m ö h)
Viktiga floder
Murray River
Största sjö
Lake Eyre
Medelnederbörd/år
Canberra 630 mm 1
Medeltemperatur/dygn
Canberra 6 °C (juli), 20 °C (jan) 2
1. Darwin 1847
2. Darwin 25 °C (juli), 28 °C (jan)

Källor

Australien – Övriga territorier

Förutom den australiska kontinenten och Tasmanien består Australien också av ett antal öar i de omgivande haven. Landet gör även anspråk på delar av Antarktis.

Australien – Befolkning och språk

Australien är glest befolkat och invånarna är mycket ojämnt spridda geografiskt. Två tredjedelar av landet är i stort sett obebott och ett betydande område är glesbefolkad landsbygd. Fyra femtedelar av invånarna lever i städer och tätorter längs öst- och sydkusten samt runt Perth i sydväst. Efter en nedgång på 1990-talet ökade invandringen i början av 2010-talet för att sedan åter minska något.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
92 % vita, huvudsakligen av brittisk och irländsk härkomst, 6 % asiater, 2 % aboriginer och övriga
Antal invånare
25 739 256 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
3 (2020)
Andel invånare i städerna
86 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
11,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,2 procent (2020)
Förväntad livslängd
83 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
engelska är officellt språk 1
1. aboriginerna talar också australspråk

Källor

Australien – Religion

Religionsfrihet råder. I folkräkningen 2016 uppgav två tredjedelar av australierna att de var troende, omkring hälften av dessa var kristna. En tredjedel av invånarna trodde inte på någon religion. I takt med ökad invandring har särskilt antalet muslimer och buddister ökat, men även hinduismen har fått fler anhängare. Samtidigt har under de senaste årtiondena andelen kristna stadigt minskat. 

Australien – Utbildning

Australiens utbildningssystem har gott anseende. Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 16 år. Delstatsmyndigheterna ansvarar för skolorna. De federala myndigheterna försöker dock samordna utbildningarna. Drygt två tredjedelar av eleverna går i statliga skolor, övriga går i privatskolor, främst i katolska kyrkans regi.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (1999)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,5 procent (2018)

Källor

Australien – Kultur

Aboriginernas kultur räknas som världens äldsta nu levande. Deras äldsta grottmålningar anses vara mer än dubbelt så gamla som de som påträffats i Europa. Kulturen varierar mellan olika grupper men har som gemensam utgångspunkt att allt liv är en del av samma system och att jorden ger människan hennes identitet. 

Australien – Äldre historia

Australien har varit befolkat i omkring 50 000 år. På 1600-talet ”upptäckte” europeiska upptäcktsresande kontinenten och i slutet av 1700-talet började britterna använda den som straffkoloni. Snart kom också frivilliga invandrare från England och Irland och landet utvecklades snabbt tack vare ull- och gruvnäringarna. Samtidigt innebar invandringen att urbefolkningen, aboriginerna, trängdes undan. 1901 bildades en förbundsstat, som blev en självstyrande medlem av Brittiska samväldet. Australien ställde lojalt upp för Storbritannien både i första och andra världskriget, men därefter har man sökt sig till USA som en militär partner.

Australien – Modern historia

Borgerliga koalitioner ledde landet under 1950- och 1960-talen. Vid början av 1970-talet tog socialdemokratiska Labor över. Därefter fortsatte regeringsmakten att växla mellan blocken. En god ekonomisk utveckling gjorde att den borgerliga koalitionsregeringen under liberalernas ledare John Howard kunde vinna fyra val i rad från 1996 fram till 2007. I valet samma år segrade dock Labor, med sin nye partiledare Kevin Rudd. En av Rudds första åtgärder var att underteckna Kyotoavtalet och att officiellt be aboriginerna om ursäkt för gångna tiders oförrätter.

Australien – Politiskt system

Australien är en förbundsstat bestående av sex delstater med stort inre självstyre och tre territorier. Federalt ligger den lagstiftande makten hos ett parlament med två kamrar. Två partigrupperingar, Arbetarpartiet och en borgerlig koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet, har växlat om vid makten. Den brittiska monarken är statsöverhuvud men representeras i Australien av en generalguvernör.

Australien – Demokrati och rättigheter

Situationen för de mänskliga rättigheterna är på det stora hela god. Australien är känt för att vara en demokrati och en rättsstat. Politiska och medborgerliga rättigheter respekteras och medierna har en oberoende ställning och kan verka fritt. Samtidigt har regeringen fått skarp kritik både inom landet och från omvärlden för behandlingen av asylsökande.

Australien – Aktuell politik

Parlamentsvalet i maj 2022 ledde till ett maktskifte efter att en koalition mellan Liberala partiet och Nationella partiet hade styrt landet i nära ett årtionde. Det mer vänsterinriktade partiet Labor tog nu över makten med Anthony Albanese på premiärministerposten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Commonwealth of Australia/ Australiska samväldet
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Anthony Albanese (2022−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Koalitionen mellan bl a Liberala partiet (LP) och Nationella partiet (NP) 77, Arbetarpartiet (Labor) 68, De gröna 1, övriga 5 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Koalitionen mellan bl a Liberala partiet (LP) och Nationella partiet (NP) 76, Arbetarpartiet (Labor) 69, De gröna 1 (2016) 2
Valdeltagande
ca 92 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval senast 2025
1. Visar mandat i representanthuset. Mandatfördelningen efter parlamentsvalet den 21 maj 2022 är ännu inte klar.
2. mandat i representanthuset

Källor

Australien – Utrikespolitik och försvar

Australiens utrikespolitik var fram till andra världskriget starkt knuten till Storbritanniens. Först 1935 öppnade Australien ett eget utrikesdepartement och 1940 de första egna ambassaderna. Numera för landet en självständig utrikespolitik i nära samklang med USA. Relationen till Kina har blivit allt viktigare för Australien, men från slutet av 2010-talet har den blivit allt mer konfliktfylld. 

Fakta – försvar

Armén
29 500 man (2020)
Flygvapnet
14 400 man (2017)
Flottan
14 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,1 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,6 procent (2020)

Källor

Australien – Ekonomisk översikt

Australien är ett rikt land med enorma naturtillgångar. Under nästan tre decennier har landet uppvisat en oavbruten ekonomisk tillväxt, trots såväl finanskris som sjunkande priser på råvaror. Men under andra halvan av 2020 gick ekonomin in i en lågkonjunktur till följd av coronakrisen och svåra skogsbränder. Idag strävar regeringen efter att minska beroendet av gruvnäringen och bredda ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
51 693 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
3,5 procent (2021)
Total BNP
1 327 836 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,5 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
66,3 procent (2020)
Inflation
3,9 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
57,3 procent (2020)
Valuta
australisk dollar

Källor

Australien – Naturtillgångar, energi och miljö

Australien har stora energi- och mineraltillgångar. Landet är en av världens främsta exportörer av stenkol, järnmalm, bauxit, aluminium, zink och flytande naturgas. Därutöver är Australien en av världens ledande producenter av uran och industridiamanter. Koppar, guld, bly, nickel, tenn, silver, titan med mera bryts också.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 490 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
10078 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
386 530 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
15,2 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
10,1 procent (2019)

Källor

Australien – Jordbruk och fiske

Jordbruket är hårt rationaliserat och starkt exportinriktat med få anställda (omkring 2,5 procent av all arbetskraft). Trots att jordbrukets bidrag till BNP idag är ringa svarar det för en avsevärd andel av exportinkomsterna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
17,4 procent (2020)

Källor

Australien – Industri

Gruvsektorn svarade vid mitten av 2010-talet för en nästan lika stor andel av BNP som tillverkningsindustrin, vars betydelse har minskat sedan början av 00-talet. Byggsektorn har haft en stadig tillväxt under det senaste årtiondet. 

Australien – Utrikeshandel

Traditionellt har Australiens export utgjorts av jordbruksvaror, men idag har också handeln med metaller och mineraler en stor betydelse. Australien är världens största exportör av järnmalm. Mest handel sker med Kina.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
251 420 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
210 905 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
36,2 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
35 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
jordbruksprodukter (kött, ull, vete, vin), stenkol, metaller (järnmalm, nickel, aluminium), olja, gas, industrivaror (transport- och teleutrustning, bilar)
Största handelspartner
Japan, Sydkorea, Singapore, Indonesien, Malaysia, Kina, USA

Källor

Australien – Arbetsmarknad

Arbetslösheten har under senare år legat kring 56 procent. Bland unga är arbetslösheten dubbelt så hög och mindre än hälften av aboriginerna har ett fast jobb. Nära 40 procent av alla kvinnor arbetade deltid vid mitten av 2010-talet. Arbetsveckan är normalt 38 timmar och en anställd har rätt till fyra veckors betald semester per år.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,6 procent (2020)
Ungdomsarbetslöshet
12,1 procent (2019)

Källor

Australien – Sociala förhållanden

 I de rapporter som FN:s utvecklingsprogram, UNDP, varje år lägger fram om utvecklingen i världens länder hör Australien till toppskiktet. Med i bedömningen har man tagit sådant som livslängd, hälsa, kunskaper, utbildning, levnadsstandard och mänskliga rättigheter.  Beskrivningen stämmer dock inte in på landets urinvånare, som lever under långt svårare förhållanden än den övriga befolkningen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
5 425 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2020)

Källor

Australien – Seder och bruk

Australien är idag ett mångkulturellt land (mer än var fjärde australier är utlandsfödd) men präglas på många sätt ändå av de engelsk/irländska traditioner som de första invandrarna förde med sig.