Panama

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/panama/

Panama utgör den sydligaste delen av den landtunga som binder samman Nord- och Sydamerika. Landet präglas av Panamakanalen, den strategiskt viktiga vattenvägen mellan Atlanten och Stilla havet. Länge bestod Panama av två enheter: själva landet och kanalzonen som kontrollerades av USA. Sedan år 2000 har Panama full kontroll även över kanalen, som utgör ryggraden i landets ekonomi. Fartygstrafiken genom kanalen generar stora inkomster.

Panama – Geografi och klimat

Republiken Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet, som är något mindre än Svealand, har långa kuster mot Karibiska havet i norr och Stilla havet i söder. Det finns många öar på båda sidor.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
75 517 km2 (2020)
Tid
svensk –6 timmar
Angränsande land/länder
Colombia, Costa Rica
Huvudstad med antal invånare
Panama City ca 1 300 000 (med förstäder, uppskattning 2013)
Övriga större städer
Colón 220 000, David 145 000 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Volcán Barú (3 475 m ö h)
Viktiga floder
Tuira
Medelnederbörd/år
Panama City 1 700 mm, Colón 3 175 mm
Medeltemperatur/dygn
kustområdena 23–27 °C

Källor

Panama – Befolkning och språk

Panamanäset har länge varit en knutpunkt för transport och handel, vilket har resulterat i en befolkning av blandad härkomst. Majoriteten av befolkningen bor längs kanalen och i området kring huvudstaden Panama City.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet med blandat ursprung, större minoriteter av svarta, vita, indianer och asiater
Antal invånare
4 246 439 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
56 (2018)
Andel invånare i städerna
67,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
79 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
82 år (2019)
Förväntad livslängd för män
75 år (2019)
Språk
spanska är officiellt språk, engelska talas allmänt, några indianspråk talas också

Källor

Panama – Religion

Författningen föreskriver religionsfrihet och den respekteras av statsmakten. Samtidigt erkänns den katolska tron som landets dominerande religion. Undervisning i katolicismen måste hållas i skolorna, även om föräldrar kan begära att deras barn slipper delta.

Panama – Utbildning

Läs- och skrivkunnigheten är hög i Panama. Drygt hälften av barnen går i förskola, innan de börjar skolan vid sex års ålder. Skolplikt råder formellt till och med nionde klass. Nästan alla fullföljer det första sexåriga stadiet, men runt en tredjedel faller bort under motsvarande högstadiet och gymnasiet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
87,2 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
21 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
94,1 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,0 procent (2011)

Källor

Panama – Kultur

Kulturlivet speglar befolkningens blandade sammansättning. Urfolkens traditioner har vävts samman med spanska seder och afrokaribiska influenser. Musiken har mycket gemensamt med musik som spelas i Colombias och Venezuelas kustregioner, med påverkan från afrikansk och spansk musik.

Panama – Arbetsmarknad

Runt två tredjedelar av panamanerna arbetar i den omfattande tjänstesektorn. Den officiella öppna arbetslösheten har sjunkit från tvåsiffriga tal i början av 00-talet, men det förekommer omfattande dold arbetslöshet och undersysselsättning.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
10,0 procent (2019)

Källor

Panama – Sociala förhållanden

Panama har en ganska hög inkomst per person jämfört med andra länder i regionen, men inkomstfördelningen är en av de mest ojämna i världen. Enligt Världsbankens beräkningar var 14 procent av panamanerna fattiga 2017, och drygt 6 procent extremt fattiga. Skillnaderna är stora inom landet. Fattigdomen är mest utbredd på landsbygden där ursprungsfolken är i majoritet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
13 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
95,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
83,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 041 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2020)

Källor

Panama – Seder och bruk

Panama präglas liksom andra latinamerikanska länder av sitt amerikanska ursprung, det spanska arvet och influenser från övriga Europa och Afrika. Mer än andra länder i regionen är Panama dessutom starkt påverkat av att USA så länge dominerade landet.

Panama – Äldre historia

De ursprungsfolk som bodde i dagens Panama när européerna kom på 1500-talet decimerades snabbt av förföljelse och sjukdomar. Området blev ett centrum för handel i det nya spanska kolonialväldet. Självständighet från Spanien utropades 1821 då det uppgick i nya statsbildningar. Bygget av Panamakanalen som inleddes i slutet av 1800-talet bidrog till att Panama med stöd av USA utropade sig som egen stat 1903. Landet blev först ett amerikanskt protektorat och från 1939 tvådelat, med en USA-styrd kanalzon vid sidan av övriga landet.

Panama – Modern historia

Kanalen och USA:s närvaro var en källa till motsättningar och oro under efterkrigstiden. Under 1970-talet ingicks ett avtal som innebar att Panama successivt övertog kontrollen över kanalen från USA. 1968–1989 var Panama en militärdiktatur. 1983 tog Manuel Noriega makten men han störtades 1989 när USA invaderade landet. Hans parti PRD, som numera betraktas som socialdemokratiskt, har vunnit ett par presidentval sedan dess.

Panama – Politiskt system

Panama är en republik vars president har stora maktbefogenheter. Författningen som garanterar medborgerliga och politiska fri- och rättigheter är från 1976 men skrevs om genomgripande 1983. De politiska partierna är uppbyggda runt personer snarare än kring politiska ideologier.

Panama – Demokrati och rättigheter

Panama är en fungerande demokrati där rättvisa val regelbundet hålls och makten skiftar mellan olika partier. Yttrande- och föreningsfriheten respekteras över lag även om medierna är något kringskurna. Korruptionen utgör dock ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både politiken och rättsväsendet.

Panama – Aktuell politik

Valet 2019 ledde till att det länge dominerande mittenvänsterorienterade Revolutionära demokratiska partiet (PRD) återtog presidentmakten i Panama, efter tio år i opposition. Men det blev långt ifrån den promenadseger som hade spåtts: Laurentino ”Nito” Cortizo vann med knapp marginal och fick bara stöd av var tredje väljare.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Panamá/ Republiken Panama
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Laurentino Cortizo (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Revolutionära demokratiska partiet (PRD) 35, Demokratisk förändring (CD) 18, Panamistpartiet 8, Liberala republikanska rörelsen (Molirena) 5, oberoende kandidater 5 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratisk förändring (CD) 30, Revolutionära demokratiska partiet (PRD) 25, Panamistpartiet 12, övriga 4 (2014)
Valdeltagande
ca 73 procent i valet 2019
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Källor

Panama – Utrikespolitik och försvar

Panamas utrikespolitik har sedan självständigheten 1903 präglats av Panamakanalens ekonomiska och strategiska betydelse samt av förhållandet till USA. Den 1 januari 2000 övertog Panama i enlighet med tidigare avtal kontrollen över kanalområdet. USA övergav då även sina militära anläggningar och tog hem de sista soldaterna. Amerikanerna har dock fortfarande rätt att ingripa om kanalens neutralitet hotas.

Fakta – försvar

Armén
man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,0 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
0,0 procent (2019)

Källor

Panama – Ekonomisk översikt

Tjänstesektorn dominerar Panamas ekonomi som under en rad år varit en av de snabbast växande i världen. Inkomsterna kommer framför allt från kanalen, frihandelszonen i Colón, fartygsregistret och den internationella bankverksamheten. Turismen blir också allt viktigare.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
15 575 US dollar (2018)
Total BNP
65 055 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
5,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
65,1 procent (2018)
Inflation
-0,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
39,5 procent (2018)
Valuta
balboa
Varuexport
14 753 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
23 963 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 5 067 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
53 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
bananer, guld, ananas, skrot, meloner, socker
Största handelspartner
USA, Costa Rica, Kina, Kanada, Nederländerna, Tyskland, Mexiko

Källor

Panama – Naturtillgångar, energi och miljö

Koppar, guld, tropiska träslag samt goda fiskevatten är några av Panamas viktigaste naturtillgångar. Trots goda mineraltillgångar har gruvdriften varit begränsad men mineralutvinning är på väg att bli ett viktigt inslag i ekonomin. Starkt motstånd från miljörörelsen och ursprungsfolk sätter emellertid en del käppar i hjulet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 089 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2082 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 715 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,7 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
21,2 procent (2015)

Källor

Panama – Jordbruk och fiske

Jordbruk och fiske bidrar i allt mindre utsträckning till landets bruttonationalprodukt (BNP). Ändå sysselsätter sektorn fortfarande ungefär var sjätte arbetande panaman och står för större delen av varuexporten.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
30,4 procent (2016)

Källor

Panama – Industri

Industriverksamheten är koncentrerad till området längs kanalen och inte minst frihandelszonen Colón på Atlantsidan. I Colón sker produktionen nästan uteslutande i utländska företags regi. I övrigt finns i huvudsak lättare industri i privat ägo. Förädling av jordbruksprodukter och annan livsmedelsindustri dominerar.