Belize

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/belize/

Belize var tidigare en brittisk koloni och blev självständigt 1981. Landet ligger i Mellanamerika men har mer gemensamt med önationerna i Karibien än med de spanskspråkiga grannländerna. Engelska är officiellt språk. Turismen är en vikig inkomstkälla, utländska besökare lockas bland annat av världens näst längsta korallrev. Landet är en parlamentarisk monarki med den brittiska monarken som statschef.

Belize – Geografi och klimat

Belize ligger på Centralamerikas östkust och är till ytan något större än Värmland. Utanför kusten mot Karibiska havet i öster ligger en rad öar och västra halvklotets längsta korallrev. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
22 965 km2 (2022)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Mexiko, Guatemala
Huvudstad med antal invånare
Belmopan 25 500 (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Belize City, San Ignacio/Santa Elena
Högsta berg
Doyle's Delight (1 124 m ö h)
Viktiga floder
Belize river
Medelnederbörd/år
1 350 mm i norr, 4 500 mm i söder
Medeltemperatur/dygn
27 °C (maj–sept), 24 °C (nov–jan)

Belize – Befolkning och språk

Fram till självständigheten 1981 var kreoler, eller ättlingar till afrikanska slavar, i majoritet i Belize. Invandring från grannländerna har gjort att latinos numera är fler. Engelska är officiellt språk men spanska är utbrett och många belizier är två- eller flerspråkiga.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
halva befolkningen har blandat påbrå från ursprungsfolk och européer, en fjärdedel har främst afrikanskt påbrå, 11 procent räknar sig till maya och 6 procent till garífuna, därutöver små grupper indier, vita, östasiater etc
Antal invånare
405 272 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
17 (2020)
Andel invånare i städerna
46 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
20,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
4,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
70 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2021)
Förväntad livslängd för män
67 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk 1
1. belizisk kreol, spanska, karib (garífuna) samt olika indianspråk talas också

Belize – Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Belize – Utbildning

Belize satsar stora resurser på utbildning, men har trots detta stora brister i hela utbildningsväsendet. Många barn halkar efter eller hoppar av grundskolan och bara hälften går i gymnasiet.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
80,9 procent (2001)
Andel barn som börjar grundskolan
95,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,2 procent (2021)

Belize – Sociala förhållanden

Trots att Belize räknas som ett övre medelinkomstland är drygt fyra av tio invånare fattiga. Skillnaden är stor mellan olika folkgrupper och inte minst ursprungsbefolkningen är särskilt utsatt.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
98 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
88,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
10 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
278 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
13 procent (2022)

Belize – Kultur

Kulturellt är Belize närmare den engelskspråkiga karibiska övärlden än sina spanskspråkiga grannländer. Men influenserna är blandade med inslag från ursprungsfolk, engelska kolonisatörer, afrokaribier och sentida invandrare från Centralamerika och Asien.

Belize – Seder och bruk

Mångfalden är stor i Belize där flera folkgrupper delar på en liten yta. Men som i många andra karibiska länder växte en stark nationaliströrelse fram i samband med frigörelsen från Storbritannien. Belizierna delar en stolthet över Juvelen, som de kallar sitt hemland.

Belize – Äldre historia

Mayakulturen blomstrade i Belize fram till 900-talet, då den av okänd anledning började falla sönder. De första européerna kom på 1500-talet. Småningom tog engelsmännen kontroll över området, som blev kolonin Brittiska Honduras. I mitten av 1900-talet började krav på självständighet växa fram. Kolonin fick inre självstyre 1964 och namnet ändrades till Belize 1973.

Belize – Modern historia

Belize blev självständigt 1981 men Storbritannien har fortsatt att ha stort inflytande, både militärt och genom privatekonomiska intressen. Två politiska partier har turats om vid makten. Korruptionen har brett ut sig liksom väljarnas missnöjesyttringar, inte minst mot den ekonomiska politik som förts av bägge partier.

Belize – Demokrati och rättigheter

Belize är en fungerande demokrati där regelbundna och rättvisa val hålls och där press- och yttrandefrihet råder, om än med vissa inskränkningar. Korruption och hög våldsbrottslighet utgör allvarliga problem.

Belize – Inrikespolitik och författning

Belize blev självständigt 1981 och den brittiska monarken är fortfarande statsöverhuvud. Politiken domineras av två ideologiskt relativt lika partier. Mittenvänsterpartiet PUP vann parlamentsvalet 2020 och satte därmed punkt för tolv år av mer konservativt styre. Ny regeringschef blev Johnny Briceño.

Fakta – politik

Officiellt namn
Belize
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
Storbritanniens kung Charles III (2022–)
Regeringschef
premiärminister Johnny Briceño (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets förenade parti (PUP) 26, Förenade demokratiska partiet (UDP) 5 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Förenade demokratiska partiet (UDP) 19, Folkets förenade parti (PUP) 12 (2015)
Valdeltagande
82 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval senast 2025

Belize – Utrikespolitik och försvar

Belize har historiskt identifierat sig med önationerna i Karibien, men sedan 1990-talet har landet även närmat sig Centralamerika. En långvarig gränskonflikt med Guatemala har hamnat i internationell domstol.

Fakta – försvar

Armén
1 500 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
1,25 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,3 procent (2021)
1. styrkan omfattar en mindre flygenhet

Belize – Ekonomisk översikt

Ekonomin i Belize domineras av turismen som utgör den viktigaste källan till utländsk valuta. Jordbruket spelar också en central roll: råsocker är den enskilt viktigaste exportvaran följt av bananer och annan frukt.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
6 968 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
11,4 procent (2022)
Total BNP
2 824 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
7,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
15,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
59,2 procent (2022)
Inflation
6,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
64,1 procent (2022)
Utlandsskuld
1 450 miljoner US dollar (2021)
Valuta
belizisk dollar
Varuexport
441 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 378 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
64 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, citrusfrukter, socker, bananer, skaldjur
Största handelspartner
USA, Storbritannien, Guatemala, Mexiko, Caricom-länderna
Mottaget bistånd per invånare
193 US dollar (2021)

Belize – Naturtillgångar, energi och miljö

Skogen är en viktig naturresurs i Belize. De geologiska tillgångarna är begränsade men olja utvinns sedan 2006. Det låglänta kustlandet och övärlden utanför gör landet känsligt för de stigande havsnivåer och ökande förekomst av orkaner som kommer i klimatförändringarnas spår.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
597 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
98 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
97 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
1,57 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
3,96 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
688 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
514 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Belize – Jordbruk och fiske

Sockerrör, bananer och citrusfrukter är de dominerande exportgrödorna i Belize. Fiskesektorn är också viktig. En knapp femtedel av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
7,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
7,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
56,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
15,9 procent (2022)

Belize – Industri

Industrisektorn är liten i Belize och består främst av framställning av livsmedel för hemmamarknaden, samt förädling av jordbruksprodukter för export.