Barbados

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/barbados/

Längst österut i Karibien ligger den tidigare brittiska kolonin Barbados. Invånarna är till största delen ättlingar efter afrikanska slavar som fördes till ön för att arbeta på sockerplantager. Folktätheten är bland de högsta i världen. Politisk och ekonomisk stabilitet har bäddat för hög levnadsstandard. Turism och finanstjänster har ersatt socker som ryggrad i ekonomin.

Barbados – Geografi och klimat

Barbados är den östligaste ön i Karibien (Västindien) och tillhör ögruppen Små Antillerna. Ön är drygt två mil där den är som bredast och tre och en halv mil lång. Avståndet till de närmaste grannländerna, Saint Vincent och Grenadinerna samt Saint Lucia, är drygt 17 mil.

Yta
430 km2 (2020)
Tid
svensk - 5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Bridgetown 110 000 (uppskattning 2016)
Övriga större städer
Speightstown
Högsta berg
Hillaby Mountain (340 m ö h)

Källor

Barbados – Befolkning och språk

Barbados är ett av världens mest tättbefolkade länder. Närmare 300 000 människor bor på en yta som motsvarar en knapp tredjedel av Öland. De flesta invånare är helt eller delvis av afrikanskt ursprung.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoriteten av invånarna är svarta, övriga främst av blandat ursprung
Antal invånare
287 025 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
667 (2018)
Andel invånare i städerna
31,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
11,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
52,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
79 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
78 år (2019)
Språk
engelska är officiellt språk, kreolspråket bajan talas också

Källor

Barbados – Religion

En stor majoritet av Barbados invånare är kristna. Närmare hälften tillhör antingen anglikanska kyrkan eller pingströrelsen, medan övriga kristna är fördelade på en lång rad andra samfund.

Barbados – Utbildning

Skolsystemet är uppbyggt efter brittisk modell och håller internationellt sett en hög standard. Skolplikt råder för barn mellan 5 och 16 års ålder. Många barn går också två år i förskola innan de börjar första klass.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
89,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
99,6 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,9 procent (2017)

Källor

Barbados – Kultur

Kulturen på Barbados speglar blandningen av brittiska och afrikanska/afrokaribiska traditioner bland annat inom musik och konst. Den moderna kulturen är dock starkt präglad av influenser från USA.

Barbados – Massmedier

På Barbados råder pressfrihet. Det finns två dagstidningar samt flera vecko- och söndagstidningar.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
82 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
123 (2018)

Källor

Barbados – Arbetsmarknad

Runt tre fjärdedelar av den arbetande befolkningen är sysselsatt inom tjänstesektorn. Bara några få procent av arbetsstyrkan återfinns numera inom jordbruket.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
27,9 procent (2019)

Källor

Barbados – Sociala förhållanden

Barbados hamnar i kategori två av fyra när FN rankar utvecklingen i världens länder. Det innebär ett land med hög utvecklingsnivå, och Barbados räknas också högst bland länderna i Karibien (och Centralamerika). Barbadierna har väl utvecklad hälsovård och en hög utbildningsnivå. Det hindrar dock inte att det finns små fickor av fattigdom i landet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,8 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 164 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2020)

Källor

Barbados – Seder och bruk

Barbados är det mest brittiskinfluerade landet i Västindien. Det tar sig bland annat uttryck i att affärsförbindelser sker på ett mycket välorganiserat sätt, att nationalsporten cricket är oerhört populär och i att man lägger mycket tid och omsorg på sina trädgårdar. Många menar att det brittiska inflytandet bidragit till att barbadierna är något mer moderna i sitt sätt att vara än människor i övriga Västindien.

Barbados – Kommunikationer

Barbados är en viktig knutpunkt för flygtransporter till och från östra Karibien. Från den internationella flygplatsen Grantley Adams finns flygförbindelser till såväl Nordamerika och Europa som till de flesta västindiska öar och till destinationer i Sydamerika.

Barbados – Äldre historia

När britterna tog Barbados i besittning i början av 1600-talet var ön obebodd. Ekonomin kom att domineras av sockerrörsodling på stora plantager där arbetet sköttes av slavar importerade från Afrika. Slaveriet avskaffades på 1830-talet men först 1950 infördes allmän rösträtt. 1961 fick ön ökat självstyre och fem år senare blev Barbados en självständig stat inom Samväldet.

Barbados – Modern historia

Efter självständigheten från Storbritannien 1966 utvecklades Barbados från ett jordbrukssamhälle där sockerindustrin dominerade, till en tjänstebaserad ekonomi med turismen i centrum. Landet präglas av politisk och social stabilitet. Någon tydlig politisk skillnad finns inte mellan de två partier som har turats om vid makten.

Barbados – Politiskt system

Barbados är en stabil parlamentarisk demokrati inom Samväldet (Storbritannien och dess forna kolonier). Den brittiska monarken är statsöverhuvud och företräds på ön av en generalguvernör. Regeringen har den reella politiska makten och båda de dominerande politiska partierna har sagt sig vilja göra om Barbados till republik.

Barbados – Aktuell politik

Demokratiska arbetarpartiet (DLP) styr Barbados sedan 2008. Partiet lyckades med knapp marginal behålla regeringsmakten i valet 2013. Regeringen har haft svårt att stabilisera den skakiga ekonomin och landet har stegvis fått sitt kreditbetyg sänkt under en rad år.

Fakta – politik

Officiellt namn
Barbados
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
drottning Elizabeth II
Regeringschef
Freundel Stuart (2010–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska arbetarpartiet (DLP) 16, Barbados arbetarparti (BLP) 14 (2013)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska arbetarpartiet (DLP) 20, Barbados arbetarparti (BLP) 10 (2008)
Valdeltagande
ca 60 % i parlamentsvalet 2013
Kommande val
parlamentsval senast 2018

Källor

Barbados – Utrikespolitik och försvar

Barbados har alltid arbetat aktivt för ökat regionalt samarbete och var en av grundarna av den regionala samarbetsorganisationen Caricom. Landet värnar även om goda relationer med USA.

Fakta – försvar

Armén
500 man (2017)
Flottan
110 man (2017)

Källor

Barbados – Ekonomisk översikt

Barbados är ett av de mest utvecklade och välmående länderna i Västindien och dessutom socialt och politiskt stabilt. Bruttonationalprodukten per person hör till de högsta på västra halvklotet. Ekonomin baseras idag främst på turism och finanstjänster. Den tidigare grundbulten i ekonomin, sockerindustrin, har sedan 1960-talet minskat i betydelse liksom jordbruket i övrigt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
16 328 US dollar (2017)
Total BNP
4 674 miljoner US dollar (2017)
BNP-tillväxt
-0,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,4 procent (2016)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
4,8 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
74,9 procent (2016)
Inflation
4,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
125,7 procent (2018)
Valuta
barbadisk dollar
Varuexport
885 miljoner US dollar (2013)
Varuimport
1 687 miljoner US dollar (2013)
Bytesbalans
- 248 miljoner US dollar (2013)
Varuhandelns andel av BNP
45 procent (2017)
Viktigaste exportvaror
lättare industrivaror, socker och melass, rom, livsmedel och drycker, kemikalier, bränsle, elektronik
Största handelspartner
CARICOM-länderna, USA, EU-länderna, Ryssland, Kina

Källor

Barbados – Naturtillgångar och energi

I Barbados finns både oljekällor och naturgasfyndigheter men utvinningen är begränsad och har minskat sedan millennieskiftet. Större delen av energibehovet täcks av import. Kalksten, sand och skiffer utvinns för användning i byggindustrin.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 452 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 276 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
2,8 procent (2015)

Källor

Barbados – Jordbruk och fiske

Sockerindustrin utgjorde länge ryggraden i Barbados ekonomi och sockerrör är fortfarande den enskilt viktigaste grödan. Betydelsen har dock minskat under en längre tid och satsningar görs istället främst på grönsaker för inhemsk konsumtion.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,4 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
23,3 procent (2016)

Källor

Barbados – Industri

Industrisektorn är liten på Barbados och tillverkar främst konsumtionsvaror som säljs inom landet eller exporteras till andra karibiska öar.

Barbados – Utrikeshandel

Utrikeshandeln visar sedan länge ett underskott, det vill säga importen är större än exporten. Detta uppvägs till en del av inkomster från turism, penningförsändelser från emigranter och utländskt bistånd.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
885 miljoner US dollar (2013)
Varuimport
1 687 miljoner US dollar (2013)
Bytesbalans
- 248 miljoner US dollar (2013)
Varuhandelns andel av BNP
45 procent (2017)
Viktigaste exportvaror
lättare industrivaror, socker och melass, rom, livsmedel och drycker, kemikalier, bränsle, elektronik
Största handelspartner
CARICOM-länderna, USA, EU-länderna, Ryssland, Kina

Källor

Barbados – Turism

Turistindustrin är sedan 1970-talet Barbados främsta näringsgren och sysselsätter en dryg tiondel av den arbetande befolkningen. Landet tar emot ett stort antal kryssningsfartyg. Många kryssningar utgår också från ön.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
632 000 (2016)
Turistinkomster
992 000 000 US dollar (2013)
Turistinkomsternas andel av exporten
42,8 procent (2013)

Källor