Sverige

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige idag till de tio högst rankade länderna i världen.

Sverige – Geografi och klimat

Sverige ligger i Europas norra utkant och är till ytan ett av kontinentens större länder. Två tredjedelar av ytan täcks av skog medan nästan en tiondel av landet upptas av omkring 100 000 sjöar. Klimatet varierar starkt mellan olika delar av landet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
450 295 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Norge, Finland
Huvudstad med antal invånare
Stockholm 974 000 (2019)
Övriga större städer
Göteborg 579 000, Malmö 344 000, Uppsala 231 000 (2019)
Högsta berg
Kebnekaise (2 097 m ö h) 1
Viktiga floder
Klarälven-Göta älv, Dalälven, Torne älv
Största sjö
Vänern
Medelnederbörd/månad
Stockholm 27 mm (feb), 72 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Stockholm -3 °C (feb), 17 °C (juli)
1. avser Nordtoppen, toppglaciären på Sydtoppen är vanligen högre men varierar

Källor

Sverige – Befolkning och språk

Sverige är glest befolkat. Närmare en fjärdedel av invånarna är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land. Andelen äldre i befolkningen är hög. Det beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Födelsetalen ligger dock över genomsnittet i Europa, vilket i kombination med stor invandring gör att folkökningstakten numera är förhållandevis hög.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av svenskar, knappt en femtedel av invånarna är födda i ett annat land
Antal invånare
10 285 453 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2018)
Andel invånare i städerna
87,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
11,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
83 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2018)
Förväntad livslängd för män
81 år (2018)
Språk
svenska har status som huvudspråk 1
1. samiska, finska, tornedalsfinska, romani och jiddish är officiella minoritetsspråk

Källor

Sverige – Religion

Svenska kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. Samtidigt räknas Sverige idag som ett av världens mest icke-religiösa länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

Sverige – Utbildning

Skolplikt råder från och med 2018 från sex års ålder och omfattar ett år i förskoleklass samt nio års grundskola. Rätten till förskola gäller från ett års ålder och det stora flertalet barn går flera år i förskola. Nästan alla fortsätter till gymnasiet efter grundskolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,4 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,7 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,5 procent (2015)

Källor

Sverige – Kultur

Bland svensk kultur som har gett eko i världen finns bland andra filmregissören Ingmar Bergman, popgruppen Abba och skådespelare som Ingrid Bergman och Greta Garbo. Barnboksförfattaren Astrid Lindgren har blivit världsberömd genom översättningar till ett 90-tal språk. På 2000-talet har svenska deckare fått stort internationellt genomslag, inte minst genom Stieg Larsson med Millennietrilogin.

Sverige – Arbetsmarknad

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU i ålderskategorin 20 till 64 år. Det beror till stor del på den höga andelen kvinnor som arbetar. Andelen arbetstagare som är fackligt anslutna har minskat men ligger fortfarande på en hög nivå internationellt sett. 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
18,5 procent (2019)

Källor

Sverige – Sociala förhållanden

Den generella välfärden i Sverige innebär att alla har rätt till pension och en rad ersättningar inom socialförsäkringen, oavsett ekonomisk ställning. Den finansieras av skatter, arbetsgivaravgifter och i viss mån anställdas egna avgifter.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
5 711 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
46 procent (2018)

Källor

Sverige – Seder och bruk

Det svenska samhället brukar utifrån uppfattas som jämlikt, fredligt och välmående. Svenskar framstår ofta som ganska vänliga men kyliga i sin framtoning. Det är förhållandevis ovanligt att man är högljudd eller visar starka känslor offentligt i Sverige. En del kan uppfatta svenskar som blyga, andra som ointresserade eller rent av oartiga och kyliga.

Sverige – Äldre historia

Ett enhetligt rike med gemensam kung har funnits i landskapen kring de stora sjöarna i söder sedan 1100-talet. Från 1500-talet framträdde en stat med mer centralstyrd förvaltning och ärftlig kungamakt, och på 1600-talet gjordes erövringar utomlands. Stormaktsväldet kollapsade på 1700-talet och i början av 1800-talet förlorade Sverige även Finland, som ingått i riket i 500 år. I slutet av århundradet fick Sverige en tvåkammarriksdag och allmän rösträtt var infört 1921. Från 1930-talet var socialdemokraterna dominerande parti. Sverige lyckades hålla sig utanför 1900-talets båda världskrig.

Sverige – Modern historia

Tack vare sin oskadade industri hade Sverige efter andra världskriget ett försprång framför nästan alla andra europeiska länder. Tillväxten blev mycket stark och välfärdsstaten konsoliderades. Socialdemokraterna (S) styrde landet. Ekonomisk kris bidrog till att en borgerlig allians tog makten 1976 och satt i sex år. Landet skakades 1986 av mordet på statsminister Olof Palme. Med undantag för en treårsperiod på 1990-talet satt Socialdemokraterna vid makten till 2006, då en moderatledd borgerlig fyrpartiallians tog över.

Sverige – Politiskt system

Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform. Då begränsades monarkens uppgift till att representera landet.

Sverige – Demokrati och rättigheter

I internationella jämförelser hamnar Sverige genomgående bland de främsta länderna i fråga om demokratiska institutioner, rättsstatens funktioner, politiska och medborgerliga rättigheter samt press- och yttrandefrihet.

Sverige – Aktuell politik

Sverige har sedan 2014 en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Efter det mycket jämna valet 2018 har regeringen stöd i riksdagen av Centerpartiet och Liberalerna. Regeringsbildningen tog rekordlång tid, först drygt fyra månader efter valet kunde statsminister Stefan Löfven på nytt bilda regering.

Fakta – politik

Officiellt namn
Konungariket Sverige
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Carl XVI Gustaf (1973–)
Regeringschef
statsminister Stefan Löfven (2014–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialdemokraterna 100, Moderata samlingspartiet 70, Sverigedemokraterna 62, Centerpartiet 31, Vänsterpartiet 28, Kristdemokraterna 22, Liberalerna 20, Miljöpartiet de gröna 16 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialdemokraterna 113, Moderata samlingspartiet 84, Sverigedemokraterna 49, Miljöpartiet de gröna 25, Centerpartiet 22, Vänsterpartiet 21, Folkpartiet Liberalerna 19, Kristdemokraterna 16 (2014)
Valdeltagande
87,2 procent i riksdagsvalet 2018
Kommande val
riksdagsval 2022

Källor

Sverige – Utrikespolitik och försvar

Neutralitet och alliansfrihet var länge ledstjärnor i svensk utrikespolitik. Sverige stod utanför 1900-talets båda världskrig och intog därefter en aktiv, internationalistisk hållning. Efter kalla krigets slut och EU-inträdet 1995 har EU blivit den viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arenan. Sverige blev 2014 första land i världen att officiellt föra feministisk utrikespolitik.

Fakta – försvar

Armén
6 850 man (2017)
Flygvapnet
2 700 man (2017)
Flottan
2 100 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,1 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,3 procent (2019)

Källor

Sverige – Ekonomisk översikt

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
54 112 US dollar (2018)
Total BNP
551 032 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
13,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
64,8 procent (2018)
Inflation
1,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
38,5 procent (2018)
Valuta
1 krona = 100 öre
Varuexport
178 313 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
169 648 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
9 458 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
61 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
maskiner och fordon, läkemedel och kemikalier, elektronik och teleutrustning, mineraler, papper och trä
Största handelspartner
Tyskland, Norge, Danmark, Nederländerna, USA, Finland

Källor

Sverige – Naturtillgångar, energi och miljö

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 103 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
13480 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
43 252 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,4 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
53,2 procent (2015)

Källor

Sverige – Jordbruk och fiske

Jordbruket i Sverige är i hög grad mekaniserat och sysselsätter bara någon procent av arbetsstyrkan. Djurhållning och odling står för ungefär lika stora delar av produktionen. Skogsbruket är omfattande medan fisket minskat.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
7,4 procent (2016)

Källor

Sverige – Industri

Traditionella industrier med råvaror från skogen och gruvorna fick under 1900-talet sällskap av verkstadsföretag som framgångsrikt utvecklade svenska uppfinningar. Mot slutet av seklet växte en tekniskt avancerad tillverkning fram inom bland annat läkemedel, telekommunikationer och informationsteknik (IT). Ett litet antal välkända storföretag med internationell verksamhet svarar för en stor del av sysselsättning, produktion och export.