Sverige

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige i dag till de tio högst rankade länderna i världen.

Sverige – Geografi och klimat

Sverige ligger i Europas norra utkant och är till ytan ett av kontinentens större länder. Drygt två tredjedelar av ytan täcks av skog medan nästan en tiondel av landet upptas av omkring 100 000 sjöar. Klimatet varierar starkt mellan olika delar av landet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
407 311 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Norge, Finland
Huvudstad med antal invånare
Stockholm 975 000 (2020)
Övriga större städer
Göteborg 583 000, Malmö 348 000, Uppsala 234 000 (2020)
Högsta berg
Kebnekaise (2 097 m ö h) 1
Viktiga floder
Klarälven-Göta älv, Dalälven, Torne älv
Största sjö
Vänern
Medelnederbörd/månad
Stockholm 27 mm (feb), 72 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Stockholm -3 °C (feb), 17 °C (juli)
1. avser Nordtoppen, toppglaciären på Sydtoppen är vanligen högre men varierar

Sverige – Befolkning och språk

Sverige är glest befolkat. Andelen äldre i befolkningen är hög vilket beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt. Födelsetalen låg dock länge över genomsnittet i Europa vilket i kombination med stor invandring gjorde folkökningstakten förhållandevis hög, men den har nu bromsat in. Var femte invånare är född utomlands.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av svenskar, en femtedel av invånarna är födda i ett annat land
Antal invånare
10 486 941 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2020)
Andel invånare i städerna
88 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,7 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
svenska har status som huvudspråk 1
1. samiska, finska, meänkieli, romani och jiddish är officiella minoritetsspråk

Sverige – Religion

Svenska kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. Samtidigt räknas Sverige som ett av världens mest icke-religiösa länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

Sverige – Utbildning

I Sverige råder skolplikt från sex års ålder och den omfattar ett år i förskoleklass samt nio års grundskola. Rätten till förskola gäller från ett års ålder och det stora flertalet barn går flera år i förskola. Nästan alla fortsätter till gymnasiet efter grundskolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,6 procent (2020)

Sverige – Sociala förhållanden

Den generella välfärden i Sverige innebär att alla har rätt till pension och en rad ersättningar inom socialförsäkringen, oavsett ekonomisk ställning. Den finansieras av skatter, arbetsgivaravgifter och i viss mån anställdas egna avgifter.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,3 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,3 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
6 915 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
46 procent (2022)

Sverige – Kultur

Bland svensk kultur som har gett eko i världen finns bland andra filmregissören Ingmar Bergman, popgruppen Abba och skådespelare som Ingrid Bergman och Greta Garbo. Barnboksförfattaren Astrid Lindgren har blivit världsberömd genom översättningar till ett 90-tal språk. På 2000-talet har svenska deckare fått stort internationellt genomslag, inte minst genom Stieg Larsson med Millennietrilogin.

Sverige – Seder och bruk

Det svenska samhället brukar utifrån uppfattas som jämlikt, fredligt och välmående. Svenskar framstår ofta som ganska vänliga men kyliga i sin framtoning. Det är förhållandevis ovanligt att man är högljudd eller visar starka känslor offentligt i Sverige. En del kan uppfatta svenskar som blyga, andra som ointresserade eller rent av oartiga och kyliga.

Sverige – Äldre historia

Ett enhetligt rike med gemensam kung har funnits i landskapen kring de stora sjöarna i söder sedan 1100-talet. Från 1500-talet framträdde en stat med mer centralstyrd förvaltning och ärftlig kungamakt, och på 1600-talet gjordes erövringar utomlands. Stormaktsväldet kollapsade på 1700-talet och i början av 1800-talet förlorade Sverige även Finland, som ingått i riket i över 500 år. I slutet av århundradet fick Sverige en tvåkammarriksdag medan allmän rösträtt var infört 1921. Från 1930-talet var Socialdemokraterna dominerande parti. Sverige stod utanför 1900-talets båda världskrig.

Sverige – Modern historia

Tack vare sin oskadade industri hade Sverige efter andra världskriget ett försprång framför nästan alla andra europeiska länder. Tillväxten blev mycket stark och välfärdsstaten konsoliderades. Socialdemokraterna styrde landet. Ekonomisk kris bidrog till att en borgerlig allians tog makten 1976 och satt i sex år. Landet skakades 1986 av mordet på statsminister Olof Palme. Med undantag för en treårsperiod på 1990-talet satt Socialdemokraterna vid makten till 2006, då en moderatledd borgerlig fyrpartiallians tog över. Den styrde fram till 2014 då Socialdemokraterna återkom.

Sverige – Politiskt system

Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform. Då begränsades monarkens uppgift till att representera landet.

Sverige – Demokrati och rättigheter

I internationella jämförelser hamnar Sverige genomgående bland de främsta länderna i fråga om demokratiska institutioner, rättsstatens funktioner, politiska och medborgerliga rättigheter samt press- och yttrandefrihet.

Sverige – Aktuell politik

Sverige styrs sedan oktober 2022 av en trepartiregering med Moderatledaren Ulf Kristersson som statsminister. Sverigedemokraterna, det största partiet i högerblocket, har inga ministerposter men däremot ett påtagligt inflytande över politiken och i regeringsarbetet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Konungariket Sverige
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Carl XVI Gustaf (1973–)
Regeringschef
statsminister Ulf Kristersson (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialdemokraterna 107, Sverigedemokraterna 73, Moderata samlingspartiet 68, Vänsterpartiet 24, Centerpartiet 24, Kristdemokraterna 19, Miljöpartiet de gröna 18, Liberalerna 16 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialdemokraterna 100, Moderata samlingspartiet 70, Sverigedemokraterna 62, Centerpartiet 31, Vänsterpartiet 28, Kristdemokraterna 22, Liberalerna 20, Miljöpartiet de gröna 16 (2018)
Valdeltagande
84,2 procent i riksdagsvalet 2022
Kommande val
riksdagsval 2026

Sverige – Utrikespolitik och försvar

Neutralitet och alliansfrihet var länge ledstjärnor i svensk utrikespolitik. Sverige stod utanför 1900-talets båda världskrig och intog därefter en aktiv, internationalistisk hållning. Efter kalla krigets slut och EU-inträdet 1995 blev EU den viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arenan. Men Rysslands storskaliga invasion av Ukraina ledde till en helomvändning i frågan om militär alliansfrihet och i mars 2024 blev Sverige medlem i Nato.

Fakta – försvar

Armén
6 850 man (2022)
Flygvapnet
2 700 man (2022)
Flottan
2 350 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,28 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,4 procent (2021)

Sverige – Ekonomisk översikt

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
55 873 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2022)
Total BNP
585 939 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
23,7 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
63,9 procent (2022)
Inflation
7,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
31,7 procent (2022)
Valuta
1 krona = 100 öre
Varuexport
197 792 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
202 018 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
4,0 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
68 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner och fordon, läkemedel och kemikalier, elektronik och teleutrustning, mineraler, papper och trä
Största handelspartner
Tyskland, Norge, Danmark, Nederländerna, USA, Finland

Sverige – Naturtillgångar, energi och miljö

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten. Sverige är den enda stora järnmalmsexportören i EU och står för ett par procent av produktionen i världen. Även tillgångarna av koppar, bly, zink, guld, silver och uran hör till de största inom EU. Uranbrytning förekommer dock inte (det är förbjudet i lag sedan 2018). Sverige är också en av de större exportörerna av papper, pappersmassa och trävaror i världen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
5 103 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
13 480 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
45,46 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
4,39 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
33 576 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 792 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Sverige – Jordbruk och fiske

Jordbruket i Sverige är i hög grad mekaniserat och sysselsätter bara någon procent av arbetsstyrkan. Djurhållning och odling står för ungefär lika stora delar av produktionen. Skogsbruket är omfattande medan fisket minskat.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
7,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
68,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,7 procent (2022)

Sverige – Industri

Traditionella industrier med råvaror från skogen och gruvorna fick under 1900-talet sällskap av verkstadsföretag som framgångsrikt utvecklade svenska uppfinningar. Mot slutet av seklet växte en tekniskt avancerad tillverkning fram inom bland annat läkemedel, telekommunikationer och informationsteknik (IT). Ett litet antal välkända storföretag med internationell verksamhet svarar för en stor del av sysselsättning, produktion och export.