San Marino

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/san-marino/

San Marino kallas världens äldsta republik och är den enda kvarvarande av de medeltida stadsstaterna på italienska halvön. Landet består i huvudsak av ett berg som ligger strax innanför Italiens östkust, med utsikt över Adriatiska havet. Turism och försäljning av frimärken och mynt är viktiga inkomstkällor. San Marino är också ett skatteparadis men har skärpt finansreglerna efter kritik från omvärlden.

San Marino – Geografi och klimat

San Marino är med en yta på 61 kvadratkilometer en av världens allra minsta självständiga stater. Republiken ligger på östra sidan av den italienska halvön, drygt en mil från Adriatiska havet och med badorten Rimini som närmaste större stad. 

Yta
61 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Italien
Huvudstad med antal invånare
San Marino 4 200 (2012) 1
Övriga större städer
Serravalle 10 50, Borgo Maggiore 6 600 (2012) 2
Högsta berg
Monte Titano (739 m ö h)
Viktiga floder
Uppgift saknas
1. uppskattning
2. uppskattning

San Marino – Befolkning och språk

Drygt  10 000 sanmarinier beräknas bo i andra länder, främst i Italien, USA, Frankrike och Argentina. Befolkningstätheten är den tredje högsta i Europa efter Monaco och Malta.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
sanmarineser 83,1%, italienare 12,0%, övriga 4,8%
Antal invånare
33 660 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
566 (2020)
Andel invånare i städerna
98 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
6,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,3 födda barn per kvinna (2012)
Andel kvinnor
51,3 procent (2022)
Språk
italienska

San Marino – Religion

Mer än 95 procent av invånarna i San Marino beräknas tillhöra den romersk-katolska tron, som är statsreligion i San Marino. Det finns små minoriteter av protestanter (bland annat valdenser), bahaier, muslimer och judar.

San Marino – Utbildning

Skolan är obligatorisk i tio år fram till och med 16 års ålder. De som går vidare efter högstadiet kan välja mellan ett gymnasium (lyceum) med inriktning på humaniora, språk eller naturvetenskap, ett tekniskt institut eller en yrkesskola.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,9 procent (2004)
Antal elever per lärare i grundskolan
7 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,8 procent (2020)

San Marino – Sociala förhållanden

Välståndet i San Marino är högt och relativt väl fördelat. Landet har inga stora klasskillnader eller sociala motsättningar. Den genomsnittliga levnadsstandarden ligger ungefär på samma nivå som i de mest välmående delarna av Italien. Inkomstskatten är låg, i nivå med en tredjedel av genomsnittet i övriga Europa.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
3 938 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
33 procent (2022)

San Marino – Kultur

Såväl den traditionella kulturen som dagens kulturliv är sammanknippade med kulturen i det omgivande Italien. San Marinos långa historia av fred har gjort det möjligt att bevara en rik skatt av konst från renässans- och barockperioderna. Det är vanligt med skulpturer på offentliga platser, och traditionella hantverk lever vidare genom turistindustrin.

San Marino – Historia

I San Marinos inrikespolitik finns en tradition av samarbete över blockgränserna. Regeringskoalitioner mellan höger och vänster har varit vanliga, och politiska frågor har ofta kunnat lösas i samförstånd och med kompromisser.

San Marino – Politiskt system

Mycket av styrelseskicket finns kvar sedan 1200-talet, men numera gäller demokratiska val med allmän och lika rösträtt. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet, det så kallade Stora och allmänna rådet (Consiglio Grande e Generale), som i sin tur utser två regeringschefer.

San Marino – Aktuell politik

Efter åtta år med en mitten-högerallians vid makten segrade vänsteralliansen Adesso.sm i parlamentsvalet 2016. På senare år har San Marino tvingats hantera en dramatisk nedgång i ekonomin i spåren av den ekonomiska krisen i Italien. Politiken har dominerats av frågan hur man bäst hanterar de negativa följderna av krisen. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Repubblica di San Marino/ Republiken San Marino
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschefer
Filippo Tamagnini och Gaetano Troina 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kristdemokratiska partiet 21, alliansen För morgondagen 15 (RETE 11, Domani Motus Liberi 4), alliansen Libera 10 (med bland andra socialdemokrater-vänster och Civic 10), alliansen Noi per la republica 8 (med socialdemokrater, Socialistpartiet med flera), alliansen Framtida republiken 6 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Adesso.sm (Framtida republiken, Civico 10, socialdemokrater-vänster m fl) 35, San Marino framför allt (kristdemokrater, socialdemokrater, Socialistpartiet m fl)16 (2016)
Valdeltagande
56 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval senast 2024
1. från 1 oktober 2023 till 1 april 2024

San Marino – Utrikespolitik och försvar

San Marino är av tradition neutralt, men av geografiska och historiska skäl mycket beroende av Italien. De två länderna har slutit en lång rad avtal inom olika områden, och som grund ligger fördraget om vänskap och samarbete från 1862 som senast reviderades 1971.

San Marino – Ekonomisk översikt

San Marinos ekonomi grundar sig framför allt på olika tjänster, som turism, bank- och finansverksamhet, samt lätt tillverkningsindustri. Turismen svarar för omkring hälften av San Marinos bruttonationalprodukt (BNP), lika mycket står finans- och industrisektorerna för. Försäljningen av egna frimärken och samlarmynt är likaså en viktig inkomstkälla för staten. Sedan 2002 har San Marino tillstånd att prägla sina egna euromynt.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
54 982 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
4,6 procent (2022)
Total BNP
1 855 miljoner US dollar (2021)
Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2021)
Industrins andel av BNP
36,6 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
56,5 procent (2021)
Inflation
6,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
81,2 procent (2022)
Valuta
euro 1
Viktigaste exportvaror
byggnadssten, kalksten, trävaror
1. 1 euro=100 cent

San Marino – Naturtillgångar och energi

San Marino saknar naturtillgångar med undantag för den kalksten som bryts ur berget och exporteras. All energi måste importeras. El och naturgas köps av de italienska energibolagen, och gasen svarar för drygt tre fjärdedelar av energiförbrukningen.

San Marino – Jordbruk och fiske

De viktigaste grödorna är spannmål, oliver och vindruvor. De bönder som har djur satsar främst på mjölkkor och svin. Fiske förekommer inte i San Marino som saknar havskust. Andelen av arbetskraften som försörjer sig på jord- och skogsbruk har minskat till under en procent.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,0 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
38,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
16,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
36,6 procent (2021)

San Marino – Industri

Till den egna byggindustrin utnyttjas den sten som bryts och den cement som framställs inom landet. I övrigt dominerar småföretag och hantverkare som tillverkar bland annat lädervaror, textilier, möbler och keramik, av vilket en del säljs på turistmarknaden. Livsmedelsindustrin omfattar bland annat tillverkning av olivolja och vin som framställs för export, samt mejeriprodukter.

San Marino – Utrikeshandel

Ekonomin är starkt handelsberoende eftersom såväl energi som de flesta andra råvaror importeras. Större delen av exporten går till Italien. Statistiken för handeln ingår i Italiens siffror. Importen av varor är vanligen högre än varuexporten men detta underskott uppvägs kraftigt av inkomsterna från tjänstesektorn. San Marino har därför stadiga överskott i bytesbalansen.

Fakta – utrikeshandel

Viktigaste exportvaror
byggnadssten, kalksten, trävaror
Största handelspartner
Italien

San Marino – Kommunikationer

Vägnätet i San Marino har en sammanlagd längd på drygt 20 mil. Den viktigaste vägen är den som går från Rimini vid den italienska kusten, passerar gränsen i nordöst och slingrar sig upp till Borgo Maggiore på Titanoberget. Därifrån leder både en mindre väg och en linbana upp till huvudstaden. Kollektivtrafiken sker med bussar, och både järnväg och flygtrafik saknas. Under sommaren transporteras dock både passagerare och gods med helikopter från Rimini.

San Marino – Turism

Tack vare sitt pittoreska läge och sin märkliga historia, och med många historiska byggnader (varav flera dock är rekonstruerade i modern tid) är San Marino ett populärt turistmål. Knappt två miljoner turister besökte landet 2015, många på en dagsutflykt från Italien. Inkomsterna från turismen står för en viktig del av landets BNP.