Polen

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/polen/

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland (tidigare Sovjetunionen) och har prövats hårt genom historien. Landet, som har delats vid fyra tillfällen, blev på 1940-talet kommunistiskt. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. En ny period inleddes 1989, när kommunismen föll och en demokratisering inleddes. Landet är numera medlem av både EU och försvarsalliansen Nato.

Geografi och klimat

Polen, vars yta motsvarar ungefär tre fjärdedelar av Sveriges, ligger centralt i Europa, vid Östersjöns södra kust. Sina nuvarande gränser fick Polen 1945, efter andra världskrigets slut.

Yta
311 888 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ukraina, Vitryssland, Litauen, Ryssland (Kaliningradområdet)
Huvudstad med antal invånare
Warszawa ca 1,7 miljoner bokförda invånare, ca 1 miljon icke bokförda (folkräkning 2011)
Övriga större städer
Kraków (760 000 inv), Łódź (737 000), Wrocław (631 000), Poznań (552 000), Gdańsk (457 000) (folkräkning 2011)
Högsta berg
Rysy (i Höga Tatra; 2 499 m ö h)
Viktiga floder
Wisła, Odra

Källor

Befolkning och språk

Befolkningens sammansättning ändrades radikalt i samband med andra världskriget. Dessförinnan utgjorde minoritetsgrupper närmare 30 procent av befolkningen. I den senaste folkräkningen 2011 definierade sig endast några få procent av invånarna som något annat än polacker.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
polacker 91,6 %, dubbel etnisk identitet (polack och till exempel schlesier, kasjub, tysk, ukrainare, vitryss eller jude) 2,2 %, icke-polacker 1,4%, andel som inte uppger någon etnisk identitet 4,8% (folkräkning 2011, baserad på hur de tillfrågade definierar sig själva)
Antal invånare
37 975 841 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
124 (2017)
Andel invånare i städerna
60,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
10,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
77 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
82 år (2016)
Förväntad livslängd för män
74 år (2016)
Språk
polska är officiellt språk; bland minoritetsspråken märks tyska, vitryska, ukrainska och litauiska

Källor

Religion

Polen är ett övervägande katolskt land och katolicismen var länge en viktig del av den nationella identiteten. Den polske påven Johannes Paulus II (1978–2005) spelade en viktig roll för kommunismens sönderfall i Östeuropa.

Utbildning

Skolväsendet i Polen har varit föremål för flera reformer sedan kommunisttiden. Det gäller både läroplanerna och skolsystemets uppbyggnad.  

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,0 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
11 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
98,7 procent (2008)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
11,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,6 procent (2015)

Källor

Kultur

Polen tillhör den centraleuropeiska kultursfären, med starka kulturella band till Italien och Frankrike. Det östliga inflytandet, från bland annat Ryssland, Ukraina och Turkiet, märks främst inom den folkliga konsten och musiken.

Arbetsmarknad

De allra flesta polacker med en formell anställning återfinns i tjänstesektorn, men andelen anställda i jordbruket är dubbelt så hög som EU-genomsnittet. Arbetslösheten är lägre än i Sverige. Arbetsrätten är ungefär densamma som i övriga EU, men löneläget är lågt.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
10,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Polackernas levnadsstandard räknad i köpkraft per person låg i mitten av 2010-talet på ungefär två tredjedelar av genomsnittet för invånarna inom EU som helhet. All grundläggande sjukvård är gratis eller belagd med en låg avgift.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
809 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Polens seder och bruk skiljer sig vanligtvis inte så mycket från de svenska, även om detaljerna kan vara lite olika. Katolicismen är den dominerande religionen, även om den numera möter liberala och sekulära strömningar i samhället och politiken.

Kommunikationer

Järnvägen är det viktigaste kommunikationsmedlet i Polen. Ungefär halva järnvägsnätet drivs med elektricitet. Landsvägarna håller på att moderniseras och antalet vägar med hård ytbeläggning ökar.

Äldre historia

En storhetstid inleddes på 1300-talet då den jagellonska kungaätten kom till makten. Adeln stärktes på bekostnad av kungamakten under Lublinunionen mellan Polen och Litauen på 1500-talet, och en sekellång kamp mellan Polen och Sverige om herraväldet över Östersjön började med Polens deltagande i nordiska sjuårskriget på 1560-talet. På 1700-talet försvann staten från Europas karta. Polen blev uppslukat av Ryssland, Preussen och Österrike. Första världskriget ledde till att Polen återfick sin självständighet 1918. Men under andra världskriget bröt staten åter samman; cirka sex miljoner medborgare, varav tre miljoner judar, miste livet genom systematisk utrotning som sattes igång av ockupationsmakten Nazityskland.

Modern historia

Efter andra världskriget hamnade Polen i den sovjetiska intressesfären i det tudelade Europa, det kommunistiska östblocket. Frigörelsen från kommunismen under 1980-talet leddes av den fackliga rörelsen Solidaritet med ledaren Lech Wałęsa i spetsen. 1990 blev han landets förste demokratiskt valde president. Under det följande decenniet splittrades demokratirörelsen och Polen styrdes av svaga regeringar. Under 00-talet brottades landet med hög arbetslöshet samtidigt som ekonomin gick allt bättre, i synnerhet efter EU-inträdet 2004.

Politiskt system

Polen är en parlamentarisk demokrati där makten delas mellan lagstiftande, verkställande och dömande instanser. Den lagstiftande makten innehas av parlamentets underhus (sejmen). Sedan 1990 väljs presidenten direkt av folket. Till presidentens befogenheter hör att föreslå en regeringschef, som har den verkliga makten i landet. Partiväsendet domineras av två stora partier: det regerande nationalistiska och värdekonservativa Lag och rättvisa (PiS) och det oppositionella mittenpartiet Medborgarplattformen (PO).

Demokrati och rättigheter

Demokratisering och ökad frihet är den bild som spridits av Polen efter kommunismen. Men striden står nu om i vilken utsträckning modern livsstil och toleranta värderingar ska tillåtas förändra samhället. En dragkamp pågår mellan Polen och EU, som hävdar att regeringspartiet tar kontroll över domstolarna. Även en ny medielag anses ha fört Polen ett steg tillbaka.

Aktuell politik

Polen tog ett dramatiskt kliv åt höger genom valet 2015, då det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa (PiS) fick egen majoritet och vänstern blev helt utan företrädare i parlamentet. PiS regeringar har väckt starka reaktioner såväl i Polen som inom EU med lagändringar som kritiker anser hotar demokratin genom att begränsa de fria medierna och inskränka rättssäkerheten. Men landets ekonomi går bra och PiS familjeinriktade välfärdspolitik har stöd.

Fakta – politik

Officiellt namn
Rzeczpospolita Polska/ Republiken Polen
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Andrzej Duda (2015–)
Regeringschef
premiärminister Mateusz Morawiecki (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Lag och rättvisa 235, Medborgarkoalitionen (KO) 134, Vänstern 49, Kukiz’15/Polska bondepartiet (PSL) 30, Konfederationen 11, Tyska minoriteten 1 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Lag och rättvisa 235, Medborgarplattformen (PO) 138, Kukiz’15 42, Moderna 28, Polska bondepartiet (PSL) 16, Tyska minoriteten 1 (2015)
Valdeltagande
55 % i presidentvalet 2015, 62 % i parlamentsvalet 2019
Kommande val
presidentval 2020, parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Polens geografiska läge mellan stormakterna Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen har präglat landets historia in i modern tid. Efter andra världskriget hamnade Polen under sovjetiskt inflytande, men sedan 1989 bestäms den polska utrikespolitiken i Warszawa. Polen blev medlem i försvarsalliansen Nato 1999 och i EU 2004. Sedan ett polskt regeringsskifte högerut 2015 har landets tidigare goda relationer till EU och USA ansträngts markant. Samtidigt har förbindelserna med Ryssland blivit kyliga sedan den ryska annekteringen av ukrainska Krim i mars 2014.

Fakta – försvar

Armén
61 200 man (2017)
Flygvapnet
18 700 man (2017)
Flottan
7 400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,0 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,6 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Polen har haft god ekonomisk utveckling under det senaste kvartsseklet. Numera har polackernas levnadsstandard nått 65 procent av EU-genomsnittet, jämfört med 25 procent vid övergången till marknadsekonomi i början av 1990-talet. Polen har på senare år haft högre ekonomisk tillväxt än EU som helhet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
15 424 US dollar (2018)
Total BNP
585 783 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,1 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2016)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
18,1 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
56,4 procent (2016)
Inflation
2,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
48,9 procent (2018)
Valuta
zloty
Varuexport
253 946 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
260 055 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 3 280 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
90 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
stålverksprodukter och maskiner, fartyg, järnvägsvagnar, bilar, möbler och trävaror, kläder, livsmedel, stenkol
Största handelspartner
Tyskland, Storbritannien, Ryssland, Kina, Italien

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Polen har betydande naturtillgångar, bland annat stora förekomster av stenkol, brunkol, koppar och svavel. Kopparfyndigheterna i Dolny Śląsk (Nedre Schlesien) anses vara bland de största i världen och förekomsten av svavel tillhör de rikaste i Europa. Men stort beroende av kol för elproduktion och värme skapar också luftföroreningar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 490 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
3972 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
285 740 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,5 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
11,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Polens klimat är gynnsamt för jordbruk, men landet har få riktigt bördiga jordar. Ändå är över halva landarealen uppodlad. Spannmål, potatis, skinka, gäss, bär och äpplen är typiska exportprodukter från det polska jordbruket.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,9 procent (2016)

Källor

Industri

Den polska industrisektorn har en bred bas; i landet tillverkas bland annat trävaror, möbler, livsmedel, metallprodukter, maskiner och fordon. Industriproduktionen är vanligtvis stark, bland annat tack vare en stor hemmamarknad och omfattande export till andra EU-länder, inte minst Tyskland.

Utrikeshandel

Den polska exporten har ökat kraftigt sedan landets EU-inträde 2004. Tendensen höll i sig även efter den ekonomiska krisen i EU från 2008. Över två tredjedelar av Polens export och en nästan lika stor andel av importen sker inom EU. Tyskland är Polens största handelspartner.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
253 946 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
260 055 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 3 280 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
90 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
stålverksprodukter och maskiner, fartyg, järnvägsvagnar, bilar, möbler och trävaror, kläder, livsmedel, stenkol
Största handelspartner
Tyskland, Storbritannien, Ryssland, Kina, Italien

Källor

Turism

Polen kan erbjuda turister en rad kulturellt och historiskt intressanta städer, såsom Kraków, Gdańsk, Toruń, Wrocław och Warszawa. Ett 30-tal kurorter erbjuder behandling med gyttjebad och vatten från hälsobrunnar. Zakopane i bergskedjan Höga Tatra är en internationellt känd vintersportort.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
17 471 000 (2016)
Turistinkomster
12052 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
4,9 procent (2016)

Källor