Luxemburg

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/luxemburg/

Storhertigdömet Luxemburg är litet till ytan men inflytelserikt som välmående finanscentrum och säte för flera EU-organ och andra internationella organisationer. Över hälften av arbetsstyrkan består av utländska medborgare. Av dem pendlar många dagligen över gränsen mot Frankrike, Tyskland eller Belgien. Den tidigare strikta banksekretessen har lättats något efter kritik om att landet utgör en fristad för ekonomiska brottslingar.

Luxemburg – Geografi och klimat

Storhertigdömet Luxemburg är till ytan något mindre än Blekinge och mäter som mest drygt åtta mil, från norr till söder. Landet som ligger inklämt mellan Belgien, Tyskland och Frankrike består av ett kuperat högland.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 586 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Belgien, Tyskland, Frankrike
Huvudstad med antal invånare
Luxembourg-Ville/Lëtzelburg 125 000 (2021)
Övriga större städer
Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange (2021)
Högsta berg
Kneiff (560 m ö h)
Viktiga floder
Our, Sauer, Mosel

Källor

Luxemburg – Befolkning och språk

Hälften av invånarna i Luxemburg är utländska medborgare, varav det stora flertalet kommer från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare är trespråkiga och talar luxemburgiska, franska och tyska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
drygt hälften luxemburgare, övriga främst från andra EU-länder (2016)
Antal invånare
632 275 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
260 (2020)
Andel invånare i städerna
91,5 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
10,0 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
6,9 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2020)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,4 procent (2020)
Förväntad livslängd
82 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2019)
Förväntad livslängd för män
80 år (2019)
Språk
luxemburgiska, franska och tyska är officiella språk

Källor

Luxemburg – Religion

Befolkningen i Luxemburg är till största delen katolsk. Regeringen får enligt lag inte föra statistik över religiös tillhörighet men över 70 procent av invånarna beräknas höra till den katolska kyrkan. 

Luxemburg – Utbildning

Barnen i Luxemburg har skolplikt i tolv år, vilket inbegriper två års förskola. Luxemburgiska är det dominerande språket i förskolan. Undervisningen sker sedan på tyska från första klass men redan i andra klass introduceras även franska.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
8 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,7 procent (2018)

Källor

Luxemburg – Kultur

Luxemburg ligger i gränslandet mellan den franska och tyska kultursfären, och präglas av båda. Luxemburgska författare har verkat och verkar dels på landets språk, luxemburgiska, dels på tyska eller franska.

Luxemburg – Äldre historia

Dagens Luxemburg lydde under många århundraden omväxlande under franska, tyska, spanska och österrikiska härskare. Vid Wienkongressen 1815 fick Luxemburg status som storhertigdöme och 1867 bekräftades landets självständighet. Under 1900-talet grundlades Luxemburgs välstånd genom stålindustrins framväxt.

Luxemburg – Modern historia

I början av 1900-talet utvecklades Luxemburg från en fattig jordbruksnation till en industrination med stålet som bas. Under den andra hälften av seklet förvandlades landet till ett av världens viktigaste finanscentrum med mycket hög levnadsstandard. Från krigsslutet 1945 och fram till 2013 ledde kristdemokraterna alla regeringar utom en.

Luxemburg – Politiskt system

Luxemburg är en konstitutionell monarki vars statschef har titeln storhertig. Storhertigen har främst ceremoniella uppgifter. Regeringsmakten utövas av ett ministerråd, som är ansvarigt inför parlamentet.

Luxemburg – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är solida i Luxemburg, som liksom merparten av Västeuropa hör till de länder som rankas högst i världen i fråga om politiska och medborgerliga rättigheter. Valdemokratin är fullt fungerande.

Inrikespolitik och författning

Luxemburg – Aktuell politik

Samförståndsanda och stabilitet präglar Luxemburg. Kristdemokraterna har dominerat politiken i närmare ett sekel och lett flertalet regeringar, men sedan 2013 består regeringen av en koalition med liberaler, socialdemokrater och miljöpartister. Premiärminister är Xavier Bettel.

Fakta – politik

Officiellt namn
Groussherzogtum Lëtzebuerg/ Grand-Duché de Luxembourg/ Grossherzogtum Luxemburg/ Storhertigdömet Luxemburg
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
storhertig Henri (2000–)
Regeringschef
premiärminister Xavier Bettel (2013–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kristsociala folkpartiet 21, Demokratiska partiet 12, Socialistiska arbetarpartiet 10, De gröna 9, Alternativa demokratiska reformpartiet 4, Piratpartiet 2, Vänstern 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Kristsociala folkpartiet 23, Socialistiska arbetarpartiet 13, Demokratiska partiet 13, De gröna 6, Alternativa demokratiska reformpartiet 3, Vänstern 2 (2013)
Valdeltagande
ca 90 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023

Källor

Luxemburg – Utrikespolitik och försvar

Under efterkrigstiden har Luxemburg konsekvent strävat efter nära förbindelser med väst såväl ekonomiskt och politiskt som militärt. Landet har varit med i både försvarsalliansen Nato och EU sedan starten och en bred folkopinion stöder regeringens ansträngningar för att göra EU-samarbetet så omfattande som möjligt.

Fakta – försvar

Armén
900 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,8 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,4 procent (2020)

Källor

Luxemburg – Ekonomisk översikt

Luxemburg är ett av världens allra rikaste länder, räknat per invånare. Välståndet byggdes upp av en framgångsrik industri, men vilar idag främst på den starka bank- och finanssektorn. Flera globala storkoncerner har också sin hemvist i landet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
116 015 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
5,5 procent (2021)
Total BNP
73 353 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
0,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
11,2 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
79,7 procent (2020)
Inflation
2,7 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
24,8 procent (2020)
Valuta
euro 1
Varuexport
26 640 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
24 255 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
3,0 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
stål och andra metallvaror, maskiner, elektronik, plastvaror, fordon, gummivaror
Största handelspartner
Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Storbritannien, Kina
1. 1 euro=100 cent

Källor

Luxemburg – Naturtillgångar och energi

Luxemburg har inte några naturtillgångar av ekonomisk betydelse sedan järnmalmen i princip tagit slut och brytningen upphörde i början av 1980-talet. Energibehovet täcks i huvudsak av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
6 548 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
13915 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
9 320 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
15,3 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
16,0 procent (2018)

Källor

Luxemburg – Jordbruk och fiske

Jordbruket har liten betydelse för Luxemburgs ekonomi. Det bedrivs i huvudsak på små familjegårdar som till stor del håller nötboskap.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,2 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
54,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
36,5 procent (2020)

Källor

Luxemburg – Industri

Järn- och stålproduktion var ursprungligen motorn i Luxemburgs ekonomiska utveckling. Sektorn är fortfarande viktig men dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) har stadigt minskat de senaste årtiondena.

Sociala förhållanden

Luxemburg har ett väl utbyggt välfärdssystem. Utgifterna per person är de högsta i EU.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,9 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
6 227 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2020)

Källor