Finland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/finland/

Med runt 187 000 sjöar är Finland världens sjörikaste land i förhållande till sin storlek. Sveriges skogklädda östliga granne är också känd för sina goda skolresultat och för framgångsrik internationell fredsmäkling. Landets ekonomi har uppvisat svagheter under senare år men är i grunden stabil. Politiskt styrs Finland oftast av breda koalitioner.

Geografi och klimat

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland, i norr till Norge och i nordväst till Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i Östersjön i söder räknas som Finlands grannland. I väster har Finland kust mot Bottenviken och Bottenhavet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
338 145 km2 (2018)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Sverige, Norge, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Helsingfors (Helsinki) 620 700 (uppskattning) (2015)
Övriga större städer
Esbo (Espoo) 265 500, Tammerfors (Tampere) 223 000, Vanda (Vantaa) 210 800 (uppskattning) (2015)
Högsta berg
Halde fjäll/Haltiantunturi (1328 m ö h)
Viktiga floder
Kemi älv
Största sjö
Saimen/Saimaa
Medelnederbörd/månad
Helsingfors 60 mm (juli), 33 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Helsingfors 17 °C (juli), –6 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Finland är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Invånarna är främst koncentrerade till de södra och sydvästra delarna av landet, där de fem största städerna ligger. I norra Finland bor det endast fem invånare per kvadratkilometer.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
finskspråkiga 93%, svenskspråkiga 6%, övriga 1%
Antal invånare
5 511 303 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
18 (2017)
Andel invånare i städerna
85,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
9,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
82 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2016)
Förväntad livslängd för män
79 år (2016)
Språk
finska, svenska och samiska (delvis) är officiella språk

Källor

Religion

Finland har ingen statskyrka men två så kallade folkkyrkor. Den ena är evangelisk-lutherska kyrkan, som runt åtta av tio invånare tillhör. Den andra är den finska ortodoxa kyrkan med cirka 60 000 medlemmar.

Utbildning

Skolsystemet i Finland liknar det svenska men uppvisar bättre resultat. Finlands skolor räknas bland de bästa i världen. Det finns en frivillig ettårig förskola för sexåringar. Barnen börjar grundskolan vid sju års ålder. Den nioåriga grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,1 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
13 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
12,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,5 procent (2015)

Källor

Kultur

Det finländska kulturlivet är rikt och mångsidigt. På musikens område märks allt från hårdrock till opera. Finland har flera internationellt kända författare, bildkonstnärer och filmskapare. Men landet är också känt för modern arkitektur, mode och design.

Äldre historia

För omkring 12 000 år sedan var det område som idag utgör Finland nästan helt täckt av inlandsisen. Öster om Kristinestad vid Finlands västkust finns den så kallade Varggrottan, som tros vara Nordens äldsta boplats. Fynden i Varggrottan består av stenverktyg, flisor och benbitar i orörda jordlager som enligt geologerna är över 120 000 år gamla.

Modern historia

Efter andra världskriget slöts ett fredsfördrag mellan Finland och Sovjetunionen i Paris 1947. I det återställdes gränserna från vinterkriget 1940 vilket innebar att Finland förlorade omkring elva procent av sin yta när bland annat Petsamo vid Ishavet blev en del av Sovjetunionen. Finland fick istället tillbaka den viktiga hamnstaden Hangö, men tvingades överlåta Porkalaområdet väster om Helsingfors som sovjetisk bas. Porkala återlämnades dock till Finland 1955, trots att området upplåtits på arrende för 50 år. Finland tvingades också betala ett krigsskadestånd på 300 miljoner dollar till Sovjetunionen.

Politiskt system

Finland är en republik som tillämpar en kombination av parlamentarism och presidentstyre. Den verkställande makten delas mellan presidenten och regeringen medan riksdagen stiftar lagarna. I Finland finns en lång tradition av att bilda breda koalitionsregeringar. Partiväsendet är inte präglat av höger- och vänsterblock på samma tydliga sätt som i Sverige.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Finland/ Suomen Tasavalta
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Sauli Niinistö (2012–)
Regeringschef
statsminister Antti Rinne (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialdemokraterna 40, Sannfinländarna 39, Samlingspartiet 38, Centern 31, De Gröna 20, Vänsterförbundet 16, Svenska folkpartiet 9, Kristdemokraterna 5 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Centern 49, Sannfinländarna 38, Samlingspartiet 37, Socialdemokraterna 34, De Gröna 15, Vänsterförbundet 12, Svenska folkpartiet 9, Kristdemokraterna 5 (2015)
Valdeltagande
72 % i riksdagsvalet 2019, 66,7 % i presidentvalet 2018
Kommande val
riksdagsval 2023, presidentval 2024

Källor

Demokrati och rättigheter

Finland är en rättsstat och demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftningen och respekteras väl.

Aktuell politik

I mars 2019 avgick den borgerliga trepartiregeringen, ledd av Centern, som bildats efter valet fyra år tidigare. Skälet var att den hade misslyckats med att få igenom en prioriterad hälsovårdsreform. I valet månaden därpå segrade Socialdemokraterna med knapp marginal. Partiledaren Annti Rinne lyckades till slut sy ihop en fempartiregering, där även Centern ingick.  

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Finland/ Suomen Tasavalta
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Sauli Niinistö (2012–)
Regeringschef
statsminister Antti Rinne (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialdemokraterna 40, Sannfinländarna 39, Samlingspartiet 38, Centern 31, De Gröna 20, Vänsterförbundet 16, Svenska folkpartiet 9, Kristdemokraterna 5 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Centern 49, Sannfinländarna 38, Samlingspartiet 37, Socialdemokraterna 34, De Gröna 15, Vänsterförbundet 12, Svenska folkpartiet 9, Kristdemokraterna 5 (2015)
Valdeltagande
72 % i riksdagsvalet 2019, 66,7 % i presidentvalet 2018
Kommande val
riksdagsval 2023, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning 1991 medförde en nyorientering i finländsk utrikespolitik. Sedan 1995 är Finland medlem i EU och landet deltar också i internationella samarbeten genom FN. Finlands alliansfrihet kvarstår, trots en stundtals livlig debatt om ett eventuellt inträde i militäralliansen Nato.

Fakta – försvar

Armén
16 000 man (2015)
Flygvapnet
2 700 man (2015)
Flottan
3 500 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,6 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Förutom skogen har Finland få naturtillgångar. Trots det har landet uppnått en hög levnadsstandard. Till de viktigaste näringarna hör förutom skogsindustrin också tillverkning av elektronik samt metall- och verkstadsprodukter. På senare år har tjänstesektorn fått en allt större betydelse och sysselsätter numera närmare tre fjärdedelar av arbetskraften.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
43 403 US dollar (2016)
Total BNP
236 785 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2016)
Industrins andel av BNP
26,9 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
70,6 procent (2016)
Inflation
0,9 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
62,5 procent (2015)
Valuta
euro

Källor

Naturtillgångar och energi

Energikonsumtionen är relativt hög i Finland, som använder betydligt mer kärnkraft än de flesta andra EU-länder. Men landet är ändå beroende av importerad olja och naturgas. Finland förbrukar också stora mängder biobränsle som torv och trä.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
5 925 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
15250 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
47 301 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
43,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Drygt sju procent av Finlands yta används för jordbruk. Merparten av gårdarna är numera medelstora och mekaniserade. I östra och norra delarna av landet produceras mycket mjölk, medan jordbruket i söder och väster domineras av spannmålsproduktion och djuruppfödning för köttproduktion.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
7,5 procent (2015)

Källor

Industri

Den finländska industrin producerar mestadels metall- och verkstadsprodukter, men även skogsindustrin och tillverkningen av elektronik ger viktiga inkomster. Industriproduktionen är framför allt koncentrerad till landets södra delar och längs kusten.

Arbetsmarknad

De finländska fackföreningarna har en viktig roll på arbetsmarknaden, även om antalet medlemmar har minskat under senare år. Löneläget är högt i internationell jämförelse. Arbetslösheten ligger under tio procent, men bland ungdomar är den dubbelt så hög.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
8,2 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
19,1 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

En generös socialpolitik och sociallagstiftning ger finländarna väl fungerande trygghetssystem, oftast administrerade av kommunerna. Under den ekonomiska krisen på 1990-talet skars kostnaderna för välfärden ned, bland annat sänktes ersättningen vid arbetslöshet. Även under den ekonomiska nedgången från 2008 har försök gjorts för att minska statens kostnader för de sociala skyddsnäten. Ändå lägger Finland mer pengar på välfärd än de flesta andra EU-länder.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2016)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
97,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 005 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
42 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Finland är ett av Europas mest enhetliga länder i fråga om befolkning och kultur. Trots starka influenser från bland annat Sverige, Tyskland och Ryssland har Finland lyckats behålla sitt språk och många av de finska traditionerna. En viss skillnad råder dock mellan kustområdena som traditionellt är mer påverkade av skandinavisk och tysk kultur och de inre delarna där finska traditioner är som starkast.