Bulgarien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/bulgarien/

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön, mellan Rumänien och Grekland och med Svarta havet i öster. Landet har av tradition nära band till Ryssland och blev efter andra världskriget en kommunistisk satellitstat till Sovjetunionen. Numera är Bulgarien en demokrati och medlem av både Nato och EU. 

Bulgarien – Geografi och klimat

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för en kort sträcka längst i öster. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
110 994 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Rumänien, Serbien, Nordmakedonien, Grekland, Turkiet
Huvudstad med antal invånare
Sofia 1,3 miljoner (officiell uppskattning 31 december 2020)
Övriga större städer
Plovdiv 338 000, Varna 335 000, Burgas 200 000, Ruse 150 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Musala (2 925 m ö h)
Viktiga floder
Donau, Iskar, Maritsa, Tundzja
Största sjö
Varnasjön, Burgassjön, Atanasovsjön
Medelnederbörd/månad
Sofia 28 mm (feb), 81 mm (jun)
Medeltemperatur/dygn
Sofia –1 °C (jan), 21 °C (jul–aug)

Bulgarien – Befolkning och språk

Befolkningen i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med en femtedel, eller närmare 2 miljoner invånare på knappt 30 år. Minskningen beräknas till två tredjedelar bero på att det dör fler bulgarer än det föds, och på en tredjedel på utvandring.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bulgarer 84,8 %, bulgarienturkar 8,8 %, romer 4,9 %, övriga (ryssar, armenier, vlacher, greker m fl) 1,5 % (folkräkning 2011)
Antal invånare
6 465 097 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
64 (2020)
Andel invånare i städerna
76 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
8,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
18,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-6,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
72 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2021)
Förväntad livslängd för män
68 år (2021)
Språk
bulgariska är officiellt språk, turkiska, romani och makedonska (ej erkänt) m fl är minoritetsspråk

Bulgarien – Religion

Majoriteten av bulgarerna tillhör den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia. Runt åtta procent av bulgarerna är muslimer. Religionsfrihet råder och kyrkorna ska vara skilda från staten. Samtidigt definierar författningen den ortodoxa kyrkan som landets ”traditionella religion”.

Bulgarien – Utbildning

Barnen i Bulgarien måste gå två år i förskola eller delta i skolförberedande grupper innan de kan börja den åttaåriga grundskolan. Skolplikt råder mellan 7 och 16 års ålder.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
98,4 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
86,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
15 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,6 procent (2020)

Bulgarien – Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen. Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd. Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
86,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
857 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
24 procent (2022)

Bulgarien – Kultur

Bulgariens kulturarv inkluderar världens äldsta guldfynd, månghundraåriga musiktraditioner och bildkonst från den medeltida ortodoxa kyrkan.

Bulgarien – Seder och bruk

I fråga om traditioner och seder uppvisar Bulgarien många likheter med övriga Balkan samt med andra grannländer. Bland de etniska bulgarerna identifierar sig många starkt med den bulgarisk-ortodoxa kyrkan, bland annat som bärare av landets kultur och språk. Landet rymmer också många andra folkgrupper som till en del har egna traditioner.

Bulgarien – Kommunikationer

Vägnätet i Bulgarien håller en ganska hög standard. De viktigaste vägarna och järnvägarna har underhållits med internationellt ekonomiskt stöd.

Bulgarien – Äldre historia

Ett turkiskt ryttarfolk, bulgarerna, invandrade på 600-talet till Thrakien från stäpperna norr om Svarta havet. Bulgarerna antog ortodox kristendom och upprättade kungariken, men ockuperades av de osmanska turkarna 1386. Ockupationen varade i 500 år, tills Ryssland drev ut turkarna 1878. Bulgarien kunde utropa självständighet 1908. I första världskriget var Bulgarien i allians med Tyskland och Österrike. Också i andra världskriget deltog Bulgarien på Tysklands sida, men 1944 tog en motståndsrörelse makten, tyskarna drevs ut och sovjetiska trupper intog landet.

Bulgarien – Modern historia

Efter andra världskriget övergavs monarkin och Bulgarien blev en kommunistisk enpartistat. Landet hade ett nära samarbete med Sovjetunionen. När kommunismen föll samman i Central- och Östeuropa 1989–1991 hölls flerpartival. En period av social och politisk oro följde men läget stabiliserades efter hand. 2007 blev Bulgarien medlem av EU. Sedan dess har landet stått under särskild övervakning för att komma tillrätta med utbredd korruption och organiserad brottslighet.

Bulgarien – Politiskt system

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten medan presidenten har en begränsad om än viktig roll som statschef och överbefälhavare. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men politiska partier får inte bildas efter separatistiska, etniska eller religiösa principer. Partiväsendet är instabilt och nya partibildningar är vanliga.

Bulgarien – Demokrati och rättigheter

Bulgarien har en fungerade demokrati när det gäller val, partiverksamhet och maktskiften, men samhället plågas av omfattande korruption och brister inom medier och rättsväsen. Bulgarien har fått stark kritik för sin behandling av landets minoriteter, särskilt romerna.

Bulgarien – Aktuell politik

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten men presidenten har ett visst politiskt inflytande. Med undantag för ett kortare avbrott styrdes Bulgarien av mitten-högerpartiet Gerb från 2009 till 2021. Sedan dess politiken varit mycket instabil med fyra nyval på tre år. Den senaste koalitionsregeringen kollapsade i slutet av mars. Det nyval som hölls den 9 juni såg inte ut att förändra läget.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republika Bulgarija/ Republiken Bulgarien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Rumen Radev (2017–)
Regeringschef
Dimitar Glavtjev (2024–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Gerb 68, allians mellan Vi fortsätter förändringen (PP) och Demokratiska Bulgarien (DB) 84, Rörelsen för rättigheter och friheter (DPS) 41, Väckelse 38, allians ledd av Socialistpartiet 19, Det finns en sådan nation (ITN) 17, Storhet 13 (nyval i juni 2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Gerb 69, allians mellan Vi fortsätter förändringen (PP) och Demokratiska Bulgarien (DB) 64, Väckelse 37, Rörelsen för rättigheter och friheter (DPS) 36, allians ledd av Socialistpartiet 23, Det finns en sådan nation (ITN) 11 (nyval i april 2023)
Valdeltagande
runt 30 procent i nyvalet 2024; 39 procent i nyvalet i april 2023; 38 procent i nyvalet i oktober 2022; knappt 50 procent i det ordinarie valet 2021. I presidentvalet 2021 röstade 39 procent jämfört med 56 procent i presidentvalet 2016
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2029
1. Glavtjev leder en övergångsregering i väntan på nyval

Bulgarien – Utrikespolitik och försvar

Fram till kommunismens sammanbrott 1989 var Bulgarien en lydstat till Sovjetunionen. Därefter blev det utrikespolitiska målet istället att närma sig västmakterna. Bulgarien blev medlem av den USA-ledda försvarsalliansen Nato 2004 och av EU 2007.

Fakta – försvar

Armén
17 000 man (2022)
Flygvapnet
8 500 man (2022)
Flottan
4 450 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,59 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,9 procent (2021)

Bulgarien – Ekonomisk översikt

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades. Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
13 772 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2022)
Total BNP
89 040 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
26,0 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
57,7 procent (2022)
Inflation
12,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
21,8 procent (2022)
Utlandsskuld
44 943 miljoner US dollar (2021)
Valuta
lev
Varuexport
50 718 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
58 167 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
122 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder och skor, metaller och metallvaror, kemikalier, plaster och gummi

Bulgarien – Naturtillgångar, energi och miljö

Bulgarien har relativt ont om naturtillgångar och importerar både råvaror och energi. Fossila bränslen dominerar den totala energiförsörjningen. Grön energi som vind och vatten utgör än så länge en försumbar del. Översvämningar och extrem värme bedöms utgöra de allvarligaste klimathoten på sikt.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av växthusgaser totalt
46,49 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,71 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
34 138 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,9 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
6 980 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Bulgarien – Jordbruk och fiske

Bulgarien är ett bördigt land med stora jordbruksområden på Donauslätten i norr och Thrakiska slätten i sydöst. De viktigaste grödorna är vete, majs, korn, oljeväxter, sockerbetor, vindruvor, grönsaker, frukt och tobak. Djurhållningen omfattar allt från biodling till bufflar. Kända produkter är yoghurt och fårost.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
4,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
35,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,0 procent (2022)

Bulgarien – Industri

Industrisektorn står för en knapp tredjedel av ekonomin och sysselsätter en dryg tredjedel av arbetskraften. Metallindustri och tillverkning av maskiner och fordon dominerade tidigare, medan tillverkning av textilier, elektronik och läkemedel har vuxit efter millennieskiftet.

Bulgarien – Turism

Bulgarien kan erbjuda turister sol och bad vid Svarta havet, skidåkning vintertid, jakt i viltreservat samt ekoturism i berg och skogar. Det finns också kurorter och historiska resemål.