Bulgarien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/bulgarien/

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön med Svarta havet i öster, Donau i norr och Grekland i söder. Efter att under decennier ha varit ett satellitland till Sovjetunionen är Bulgarien numera medlem av både Nato och EU. Landet kämpar dock hårt mot såväl fattigdom som korruption och kritiseras regelbundet av EU för brister i rättsväsendet.

Bulgarien – Geografi och klimat

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön och har kust mot Svarta havet i öster. I norr är Donau gränsflod mot Rumänien med undantag för sträckan mellan staden Silistra, där floden vänder mot norr, och Svarta havet. Till ytan är landet ungefär en fjärdedel så stort som Sverige.

Yta
110 994 km2 (2020)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Rumänien, Serbien, Nordmakedonien, Grekland, Turkiet
Huvudstad med antal invånare
Sofia 1,3 miljoner (officiell uppskattning 31 december 2020)
Övriga större städer
Plovdiv 338 000, Varna 335 000, Burgas 200 000, Ruse 150 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Musala (2 925 m ö h)
Viktiga floder
Donau, Iskar, Maritsa, Tundzja

Källor

Bulgarien – Befolkning och språk

Befolkningen i Bulgarien har sedan kommunismens sammanbrott 1989 krympt med en femtedel, eller närmare 2 miljoner invånare på knappt 30 år. Minskningen beräknas till två tredjedelar bero på att det dör fler bulgarer än det föds, och på en tredjedel på utvandring.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bulgarer 84,8 %, bulgarienturkar 8,8 %, romer 4,9 %, övriga (ryssar, armenier, vlacher, greker m fl) 1,5 % (folkräkning 2011)
Antal invånare
6 927 288 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
65 (2018)
Andel invånare i städerna
74,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
9,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
15,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2019)
Förväntad livslängd för män
72 år (2019)
Språk
bulgariska är officiellt språk; turkiska, romani och makedonska (ej erkänt) m fl är minoritetsspråk

Källor

Bulgarien – Religion

Majoriteten av bulgarerna tillhör den bulgarisk-ortodoxa kyrkan med säte i Sofia. Runt åtta procent av bulgarerna är muslimer. Religionsfrihet råder och kyrkorna ska vara skilda från staten. Samtidigt definierar författningen den ortodoxa kyrkan som landets ”traditionella religion”.

Bulgarien – Utbildning

Barnen i Bulgarien måste gå två år i förskola eller delta i skolförberedande grupper innan de kan börja den åttaåriga grundskolan. Skolplikt råder mellan 7 och 16 års ålder.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
98,4 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,4 procent (2013)

Källor

Bulgarien – Kultur

Bulgariens kulturarv inkluderar världens äldsta guldfynd, månghundraåriga musiktraditioner och bildkonst från den medeltida ortodoxa kyrkan.

Bulgarien – Arbetsmarknad

Massor av bulgarer förlorade sina jobb när statliga företag lades ned eller omstrukturerades på 1990-talet. Vid millennieskiftet var arbetslösheten uppe i nästan 20 procent. Därefter sjönk den rejält, och har sedan dess flukturerat.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
11,5 procent (2019)

Källor

Bulgarien – Sociala förhållanden

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet innebar svåra umbäranden för en stor del av befolkningen. Under den akuta krisen 1997 förekom hungersnöd. Efter millennieskiftet ökade levnadsstandarden stadigt, men de senaste årens svajighet i världsekonomin har på nytt förvärrat läget.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
86,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
612 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2020)

Källor

Bulgarien – Seder och bruk

I fråga om traditioner och seder uppvisar Bulgarien många likheter med övriga Balkan samt med andra grannländer. Bland de etniska bulgarerna identifierar sig många starkt med den bulgarisk-ortodoxa kyrkan, bland annat som bärare av landets kultur och språk. Landet rymmer också många andra folkgrupper som till en del har egna traditioner.

Bulgarien – Kommunikationer

Vägnätet i Bulgarien håller en ganska hög standard. De viktigaste vägarna och järnvägarna har underhållits med internationellt ekonomiskt stöd.

Bulgarien – Äldre historia

Ett turkiskt ryttarfolk, bulgarerna, invandrade på 600-talet till Thrakien från stäpperna norr om Svarta havet. Bulgarerna antog ortodox kristendom och upprättade kungariken, men ockuperades av de osmanska turkarna 1386. Ockupationen varade i 500 år, tills Ryssland drev ut turkarna 1878. Bulgarien kunde utropa självständighet 1908. I första världskriget var Bulgarien i allians med Tyskland och Österrike. Också i andra världskriget deltog Bulgarien på Tysklands sida, men 1944 tog en motståndsrörelse makten, tyskarna drevs ut och sovjetiska trupper intog landet.

Bulgarien – Modern historia

Efter andra världskriget övergavs monarkin och Bulgarien blev en kommunistisk enpartistat. Landet hade ett nära samarbete med Sovjetunionen. När kommunismen föll samman i Central- och Östeuropa 1989-1881 hölls flerpartival. En period av social och politisk oro följde men läget stabiliserades efter hand. 2007 blev Bulgarien medlem av EU. Sedan dess har landet stått under särskild övervakning för att komma tillrätta med utbredd korruption och organiserad brottslighet.

Bulgarien – Politiskt system

Bulgarien är en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Regeringen har den verkställande makten medan presidenten har en begränsad om än viktig roll som statschef och överbefälhavare. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men politiska partier får inte bildas efter separatistiska, etniska eller religiösa principer. Partiväsendet är instabilt och nya partibildningar är vanliga.

Bulgarien – Demokrati och rättigheter

Bulgarien har en fungerade demokrati när det gäller val, partiverksamhet och maktskiften, men samhället plågas av omfattande korruption och brister inom medier och rättsväsen. Bulgarien har fått stark kritik för sin behandling av landets minoriteter, särskilt romerna.

Bulgarien – Aktuell politik

Med undantag för ett kortare avbrott styrdes Bulgarien av högerpartiet Gerb och premiärminister Bojko Borisov från 2009 fram till valet i april 2021. Ett ökande missnöje med Borisovs styre gjorde att Gerb tappade mark i valet men partiet blev ändå störst i parlamentet. Efter flera misslyckade försök att bilda regering hölls nyval i juli vilket vanns av ett nybildat antietablissemangsparti. Svårigheterna att bilda regering bestod dock, och i mitten av november hölls ett nytt nyval som vanns av ett annat nygrundat parti. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republika Bulgarija/ Republiken Bulgarien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Rumen Radev (2017–)
Regeringschef
premiärminister Stefan Yanev 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vi fortsätter förändringen 67, Gerb 59, Rörelsen för rättigheter och friheter 34, Socialistpartiet 26, Det finns en sådan nation 25, Demokratiska Bulgarien 16, Återuppvaknande 13 (nyval i november 2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Det finns en sådan nation 65, Gerb 63, BSP för Bulgarien (allians ledd av Socialistpartiet) 36, Demokratiska Bulgarien 34, Rörelsen för rättigheter och friheter 29, Stå upp! Ut med maffian! 13 (nyval i juli 2021)
Valdeltagande
40 procent i nyvalet i november 2021; 41 procent i nyvalet i juli 2021; 49 procent i det ordinarie parlamentsvalet i april 2021; drygt 56 procent i presidentvalet 2016; siffror för presidentvalet i oktober 2021 saknas ännu
Kommande val
parlamentsval 2025; presidentval 2026
1. tillfällig lösning i väntan på en ny regering efter nyvalet 14 november

Källor

Bulgarien – Utrikespolitik och försvar

Fram till kommunismens sammanbrott 1989 var Bulgarien en lydstat till Sovjetunionen. Därefter blev det utrikespolitiska målet istället att närma sig västmakterna. Bulgarien blev medlem av den USA-ledda försvarsalliansen Nato 2004 och av EU 2007.

Fakta – försvar

Armén
15 300 man (2017)
Flygvapnet
6 700 man (2017)
Flottan
3 450 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,4 procent (2019)

Källor

Bulgarien – Ekonomisk översikt

Bulgarien är det fattigaste av EU:s medlemsländer räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Det var tidigare ett utpräglat jordbruksland men genomgick en snabb industrialisering under kommunisttiden, då jordbruket också kollektiviserades. Idag dominerar tjänstesektorn med främst turism och utrikeshandel.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
9 273 US dollar (2018)
Total BNP
65 133 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
3,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
14,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
59,2 procent (2018)
Inflation
3,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
20,4 procent (2018)
Utlandsskuld
40 501 miljoner US dollar (2019)
Valuta
lev

Källor

Bulgarien – Naturtillgångar och energi

Bulgarien har relativt ont om naturtillgångar och importerar både råvaror och energi. Brytning av kol, järn, koppar, mangan, bly och zink förekommer.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 478 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
4709 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
41 708 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,9 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
17,7 procent (2015)

Källor

Bulgarien – Jordbruk och fiske

Bulgarien är ett bördigt land med stora jordbruksområden på Donauslätten i norr och Thrakiska slätten i sydöst. De viktigaste grödorna är vete, majs, korn, oljeväxter, sockerbetor, vindruvor, grönsaker, frukt och tobak. Djurhållningen omfattar allt från biodling till bufflar. Kända produkter är yoghurt och fårost.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
46,3 procent (2016)

Källor

Bulgarien – Industri

Industrisektorn står för en knapp tredjedel av ekonomin och sysselsätter en dryg tredjedel av arbetskraften. Metallindustri och tillverkning av maskiner och fordon dominerade tidigare, medan tillverkning av textilier, elektronik och läkemedel har vuxit efter millennieskiftet.

Bulgarien – Utrikeshandel

Utrikeshandeln är central i den bulgariska ekonomin. Bulgarien är beroende av import av både råvaror och bränsle, och har därför ett underskott i handeln med utlandet.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
32 253 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
34 935 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
2 959 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
109 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kläder och skor, metaller och metallvaror, kemikalier, plaster och gummi
Största handelspartner
Tyskland, Italien, Ryssland, Turkiet, Grekland

Källor

Bulgarien – Turism

Bulgarien kan erbjuda turister sol och bad vid Svarta havet, skidåkning vintertid, jakt i viltreservat samt ekoturism i berg och skogar. Det finns också kurorter och historiska resemål.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
8 252 000 (2016)
Turistinkomster
4164 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
12,3 procent (2016)

Källor