Portugal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/Portugal/

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över. 1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har i dag ett fungerande demokratiskt system och har gynnats av sitt medlemskap i EU, men ändå genomlevt stora svängningar i ekonomin.

Portugal – Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder finns Atlanten. Södra Portugal har varmt och torrt klimat som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
92 100 km2 (2022) 1
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Spanien
Huvudstad med antal invånare
Lissabon med förstäder knappt 3 miljoner (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Vila Nova de Gaia, Porto, Braga, Amadora, Guimarães, Coimbra
Högsta berg
Pico (Azorerna, 2 351 m ö h), Serra da Estrela (på fastlandet, 1 991 m ö h)
Viktiga floder
Tejo, Douro, Guadiana
Medelnederbörd/månad
Lissabon 109 mm (jan), 2 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Lissabon 11 °C (jan), 22 °C (aug)
1. inklusive Madeira och Azorerna

Portugal – Befolkning och språk

Portugiserna säger sig härstamma från de så kallade lusitanerna, men invånarna har vanligtvis blandad etnisk bakgrund. Geografiskt är befolkningen koncentrerad till kuststäderna. Invånarantalet minskade länge stadigt, men befolkningen har ökat något på senare år på grund av ökad invandring och att färre människor utvandrar. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
portugiser 1
Antal invånare
10 379 007 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
112 (2020)
Andel invånare i städerna
67 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
8,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
12,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
52,8 procent (2022)
Förväntad livslängd
81 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2021)
Förväntad livslängd för män
78 år (2021)
Språk
portugisiska
1. I landet fanns 2021 drygt 700 000 invandrare från bland annat Central- och Östeuropa, forna kolonier såsom Brasilien, Angola och Kap Verde samt Storbritannien, Kina med flera. Invandring från Sydasien har ökat.

Portugal – Religion

Drygt åtta av tio portugiser är katoliker, men det finns även små grupper av protestanter, ortodoxt kristna, muslimer och judar i landet. Knappt sju procent av portugiserna angav 2021 att de saknade religion. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten.

Portugal – Utbildning

Utbildningsnivån i Portugal är låg jämfört med andra OECD-länder. Men en rad regeringar har satsat på utbildning och läget har börjat förbättras. Skolplikten har förlängts till tolv år och numera börjar nästan alla barn i skolan.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
96,8 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
97,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,1 procent (2020)

Portugal – Sociala förhållanden

Såväl medelklassen som fattiga portugiser fick se sin levnadsstandard sjunka under en djup ekonomisk kris 2008–2014. Coronapandemin fick sedan fattigdomen att öka på nytt 2020. De internationella kriserna som fått stort genomslag i Portugal har avlösts av perioder med återhämtning, men det har rått politisk dragkamp om välfärdssystemen och skenande prisökningar har lett till strejker.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,2 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
2 720 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
37 procent (2022)

Portugal – Kultur

Portugals vemodiga fadomusik är internationellt känd. En fadosångerska som nådde världsrykte var Amália Rodrigues. Bland landets mest erkända författare märks José Saramago, som 1998 tilldelades Nobelpriset i litteratur.

Portugal – Seder och bruk

Det är vanligtvis lätt att samtala med portugiser, som ofta har en ledig umgängesstil,. Lättast är det om man undviker att prata om religion eller pengar och inkomster. Att undvika ögonkontakt kan uppfattas som oartigt eller rent av opålitligt.

Portugal – Äldre historia

Det område som i dag utgör Portugal enades på 1200-talet under en härskare. Kungariket utvecklades till en stor sjöfartsnation och kolonialmakt. 1903 störtades kungen och Portugal blev republik. En militärkupp genomfördes 1926 och sju år senare utropades en fascistinspirerad ny stat under diktatorn António de Oliveira Salazar.

Portugal – Modern historia

Den fascistiskt inspirerade regimen under diktatorn António de Oliveira Salazar och hans efterföljare Marcello Caetano satt vid makten i Portugal från slutet av 1920-talet till 1974. En militärkupp 1974 gjorde slut på diktaturen. Socialistpartiet segrade i det första fria valet 1975 och behöll makten i tio år, tills det borgerliga Socialdemokratiska partiet tog över. Makten har därefter växlat mellan dessa två partier.

Portugal – Politiskt system

Portugal är en republik vars president har stort politiskt inflytande, trots begränsade formella befogenheter. Lagar stiftas i nationalförsamlingen och regeringen har den verkställande makten. Statsförvaltningen plågas av ineffektiv byråkrati och utbredd korruption. Två politiska partier dominerar och brukar växla om vid makten: Socialistpartiet och Socialdemokratiska partiet, som trots namnet är ett borgerligt parti. 

Portugal – Demokrati och rättigheter

Portugal gick från diktatur till demokrati 1974. Landet har i dag ett fungerande demokratiskt system, där flera maktskiften har skett under ordnade former. Yttrande-, mötes- och pressfrihet garanteras i författningen. Korruption och usla förhållanden i landets fängelser utgör dock allvarliga problem.

Portugal – Aktuell politik

Portugal styrs av en koalition med borgerlig dominans: en mittenhögerallians. Landet hade vänsterregeringar ledda av det socialdemokratiska partiet PS i nio år, från 2015, men skandaler runt partiet drev fram ett nyval i mars 2024. Medan PS nu ingår även i den nya regeringen, står valets största vinnare ytterhögerpartiet Chega utanför regeringsmakten.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Portuguesa/ Republiken Portugal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Marcelo Rebelo de Sousa (2016–)
Regeringschef
premiärminister Luís Montenegro (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska alliansen (AD) 80 (varav 3 från Madeira), Socialistpartiet (PS) 78, Chega 50, Liberalt initiativ (IL) 8, Vänsterblocket (BE) 5, Portugals kommunistparti (PCP) 4, Livre 4, PAN 1 (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialistpartiet (PS) 120, Socialdemokraterna (PSD) 72, Chega 12, Liberala initiativet (IL) 8, Demokratiska enhetskoalitionen (CDU) 6, Vänsterblocket (BE) 5, övriga 7 (2022)
Valdeltagande
66 procent i parlamentsvalet 2026, 39,5 procent i presidentvalet 2021
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2028

Portugal – Utrikespolitik och försvar

Portugals två största politiska partier är i stora drag ense i utrikespolitiska frågor. Portugal har varit med i EU sedan 1986, och portugiserna har länge varit varma anhängare av fördjupat samarbete inom unionen. Landet har deltagit i eurosamarbetet sedan starten 1999. Under en djup ekonomisk kris 2011 hjälpte EU den portugisiska regeringen med nödlån. På senare år har det ekonomiska samarbetet med Kina ökat.

Fakta – försvar

Armén
13 350 man (2022)
Flygvapnet
5 950 man (2022)
Flottan
7 400 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,07 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,0 procent (2021)

Portugal – Ekonomisk översikt

Portugal upplevde stabil ekonomisk tillväxt från EU-inträdet 1986 fram till början av 2000-talet. En global finanskris från 2008 slog hårt mot landet som tvingades ta ett nödlån från EU och Internationella valutafonden (IMF). Villkoret för lånet var tuff åtstramningspolitik. En återhämtning kom i gång, men den har påverkats både av coronapandemin och av de globala störningar i ekonomin som blivit följden av det ryska invasionskriget i Ukraina sedan 2022.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
24 275 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,7 procent (2022)
Total BNP
251 945 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
19,1 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
65,5 procent (2022)
Inflation
7,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
116,0 procent (2022)
Valuta
euro
Varuexport
82 382 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
114 691 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-3,0 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
78 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
maskiner, elektrisk utrustning, fordon, textilier, järn och stål, plast och plastartiklar, kemikalier, jordbruksprodukter (t ex vin), skor
Största handelspartner
Spanien, Frankrike, Tyskland

Portugal – Naturtillgångar, energi och miljö

Gruvnäringen i Portugal har gamla anor men sysselsätter numera endast en bråkdel av befolkningen. Samtidigt har inkomsterna från sektorn vuxit tack vare modernisering och investeringar sedan Portugal blev EU-medlem. Portugal har traditionellt varit beroende av importerad olja, men på senare år har stora satsningar gjorts på förnybar energi.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 132 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
4 663 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
55,64 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,40 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
38 974 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,8 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
11 383 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Portugal – Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för Portugals ekonomi har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av BNP, numera svarar det bara för drygt två procent av BNP. Men lantbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter nästan en tiondel av arbetskraften, om man även räknar in dem som arbetar med fiske och skogsbruk. Industrisektorn domineras av textiltillverkning.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
36,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,1 procent (2022)