Portugal

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/Portugal/

Portugal är södra Europas utpost mot Atlanten. Landets tid som ledande kolonialmakt och sjöfararnation är sedan länge över. Numera kämpar Portugal med svåra ekonomiska problem, vilket har lett till att många portugiser har utvandrat på jakt efter arbete.

Geografi och klimat

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan ungefär en femtedel så stort som Sverige.

Södra Portugal har ett varmt och torrt klimat som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
92 100 km2 (2018)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Spanien
Huvudstad med antal invånare
Lissabon 475 300 utan förstäder (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Porto 219 000 utan förstäder, Amadora 163 000, Braga 133 000, Setúbal 122 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Pico (Azorerna, 2 351 m ö h), Serra da Estrela (på fastlandet, 1 991 m ö h)
Viktiga floder
Tejo, Douro, Guadiana
Medelnederbörd/månad
Lissabon 109 mm (jan), 2 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Lissabon 11 °C (jan), 22 °C (aug)

Källor

Befolkning och språk

Portugiserna säger sig härstamma från de så kallade lusitanerna, men invånarna har vanligtvis en relativt blandad etnisk bakgrund. Geografiskt är befolkningen koncentrerad till kuststäderna. Landets invånarantal minskar stadigt, då fler portugiser dör än föds och fler utvandrar än invandrar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
portugiser 1
Antal invånare
10 293 718 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
112 (2017)
Andel invånare i städerna
64,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
8,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
52,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
81 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2016)
Förväntad livslängd för män
78 år (2016)
Språk
portugisiska
1. små grupper av invandrare från Central- och Östeuropa samt från forna kolonier såsom Brasilien, Angola och Kap Verde

Källor

Religion

Drygt åtta av tio portugiser är katoliker, men det finns även små grupper av protestanter, ortodoxt kristna, muslimer och judar i landet. Religionsfriheten är garanterad i författningen, och kyrkan är skild från staten.

Utbildning

Utbildningsnivån i Portugal är låg jämfört med andra EU-länder, trots att en rad regeringar sedan 1970-talet har satsat allt större resurser på utbildning. Numera börjar nästan alla barn i skolan, men andelen elever som fullföljer de första nio åren är bland de lägsta i EU.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,3 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
13 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
94,5 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
10,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,1 procent (2015)

Källor

Kultur

Portugals vemodiga fadomusik är internationellt känd. En fadosångerska som nådde världsrykte var Amália Rodrigues. Bland landets mest erkända författare märks José Saramago, som 1998 tilldelades Nobelpriset i litteratur.

Arbetsmarknad

Merparten av portugiserna arbetar inom den stora tjänstesektorn, däribland turistnäringen. Under de senaste årens svåra ekonomiska kris har arbetslösheten stigit snabbt, inte minst bland ungdomar, kvinnor och invandrare, för att åter minska något i mitten av 2010-talet.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
7,3 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
19,7 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

De senaste årens allvarliga ekonomiska kris har gjort att såväl medelklassen som fattiga portugiser har fått se sin levnadsstandard sjunka. Reallönerna har dalat och socialförsäkringssystemen har urholkats, samtidigt som arbetslösheten stigit snabbt. En viss återhämtning har dock skett, bland annat har arbetslösheten åter minskat. Den socialistiska regering som tillträdde i slutet av 2015 har försökt återställa vissa sociala förmåner.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2016)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
99,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 722 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
35 procent (2017)

Källor

Äldre historia

Det område som idag utgör Portugal enades på 1200-talet under en härskare. Kungariket utvecklades med tiden till en stor sjöfartsnation och kolonialmakt. 1903 störtades kungen och Portugal blev republik. En militärkupp genomfördes 1926 och sju år senare utropades en fascistinspirerad ny stat under diktatorn António de Oliveira Salazar.

Modern historia

Den fascistiskt inspirerade regimen under diktatorn António de Oliveira Salazar och hans efterföljare Marcello Caetano innehade makten i Portugal från slutet av 1920-talet till 1974. Den styrde med stöd av jordägare, statsförvaltningen samt den katolska kyrkan. Under 1950- och 1960-talen var Portugal ett av Europas fattigaste länder, vilket ledde till massutvandring. En militärkupp 1974 gjorde slut på diktaturen. Socialistpartiet segrade i det första fria valet 1975 och behöll makten i tio år, tills det borgerliga Socialdemokratiska partiet tog över. Makten har därefter växlat mellan dessa två partier.

Politiskt system

Portugal är en republik vars president har stort politiskt inflytande, trots begränsade formella befogenheter. Den verkställande makten innehas av regeringen, som är ansvarig inför presidenten och den lagstiftande nationalförsamlingen. Statsförvaltningen plågas av en stor och ineffektiv byråkrati samt utbredd korruption. Två politiska partier dominerar och brukar växla om vid makten: Socialistpartiet och Socialdemokratiska partiet, som trots namnet är ett borgerligt parti. Sedan november 2015 styrs Portugal av en minoritetsregering som leds av Socialistpartiet.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Portuguesa/ Republiken Portugal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Marcelo Rebelo de Sousa (2016–)
Regeringschef
premiärminister António Costa (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Framåt Portugal 99, Socialistpartíet 85, Vänsterblocket 19, Kommunistpartiet 17, samt två mindre partier (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialdemokratiska partiet (PSD) 108, Socialistpartiet (PS) 74, Demokratisk och social center - Folkpartiet (CDS-PP) 24, Demokratiska enhetskoalitionen (CDU) 16, Vänsterblocket 8 (2011)
Valdeltagande
57 % i parlamentsvalet 2015, 49 % i presidentvalet 2016
Kommande val
parlamentsval 2019, presidentsval 2021

Källor

Demokrati och rättigheter

1974 gick Portugal från diktatur till demokrati. Landet har idag ett fungerande demokratiskt system, där flera maktskiften har skett under ordnade former. Yttrande-, mötes- och pressfrihet garanteras i författningen. Korruption och usla förhållanden i landets fängelser utgör dock allvarliga problem.

Aktuell politik

Portugisisk politik präglas i hög grad av efterdyningarna av den allvarliga ekonomiska kris som landet genomgick från 2008. Sedan 2015 styrs landet styrs av det socialdemokratiska Socialistpartiet, De gröna och två vänsterpartier. Regeringen har fortsatt att föra en stram ekonomisk politik, men har också höjt pensionerna och minimilönerna och sänkt skatterna för låginkomsttagare.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Portuguesa/ Republiken Portugal
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Marcelo Rebelo de Sousa (2016–)
Regeringschef
premiärminister António Costa (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Framåt Portugal 99, Socialistpartíet 85, Vänsterblocket 19, Kommunistpartiet 17, samt två mindre partier (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialdemokratiska partiet (PSD) 108, Socialistpartiet (PS) 74, Demokratisk och social center - Folkpartiet (CDS-PP) 24, Demokratiska enhetskoalitionen (CDU) 16, Vänsterblocket 8 (2011)
Valdeltagande
57 % i parlamentsvalet 2015, 49 % i presidentvalet 2016
Kommande val
parlamentsval 2019, presidentsval 2021

Källor

Utrikespolitik och försvar

Portugals två dominerande politiska partier är i stora drag ense i utrikespolitiska frågor. Portugal har varit med i EU sedan 1986, och portugiserna har länge varit varma anhängare av ett fördjupat samarbete inom unionen. Landet har till exempel deltagit i eurosamarbetet sedan starten 1999. Så har också EU-bidragen till den portugisiska ekonomin varit betydande och 2011 hjälpte EU den portugisiska regeringen med ett stort nödlån för att Portugal skulle undvika statsbankrutt som en följd av den ekonomiska krisen från 2008.

Fakta – försvar

Armén
17 900 man (2015)
Flygvapnet
6 850 man (2015)
Flottan
9 850 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,7 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Portugal upplevde en stabil ekonomisk tillväxt från EU-inträdet 1986 till dess att en budgetkris uppstod i början av 2000-talet. Den globala finanskrisen från 2008 slog hårt mot landet och portugiserna har sedan dess fått se sin levnadsstandard sjunka i takt med att arbetslösheten stigit och landet fått allvarliga problem med att betala av sin höga statsskuld. Ett stort budgetunderskott tvingade Portugal att i maj 2011 ta ett nödlån av EU och Internationella valutafonden (IMF). Villkoret för lånet var en tuff åtstramningspolitik, som drabbat stora delar av befolkningen. I mitten av 2010-talet kunde en viss ekonomisk återhämtning skönjas.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
19 840 US dollar (2016)
Total BNP
204 565 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
2,7 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2016)
Industrins andel av BNP
22,4 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
75,3 procent (2016)
Inflation
2,4 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
129,0 procent (2015)
Valuta
euro

Källor

Naturtillgångar och energi

Gruvnäringen i Portugal har gamla anor men sysselsätter numera endast en bråkdel av befolkningen. Samtidigt har inkomsterna från sektorn vuxit tack vare en modernisering och ökade investeringar sedan Portugal blev EU-medlem. Koppar och tenn bryts i större skala och landet är världens andra respektive tredje största producent av marmor respektive volfram. Andra viktiga råvaror som utvinns är kalksten, granit, guld och uran, liksom en del järnmalm.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 132 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
4663 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
45 053 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
27,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbrukets betydelse för den nationella ekonomin har minskat stadigt. På 1960-talet stod jordbruket för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP). 2013 hade jordbrukets andel av BNP sjunkit till drygt två procent. Men jordbruk är fortfarande en viktig inkomstkälla för invånarna och sysselsätter en dryg tiondel av arbetskraften, en ovanligt hög andel för ett EU-land.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,4 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
40,4 procent (2015)

Källor

Industri

Industrisektorn domineras av lätt industri, främst textil- och konfektionstillverkning. Dessutom framställs skor, pappersmassa, kork, fisk- och grönsakskonserver, cement, keramik, kemiska och elektriska artiklar. Den tyngre industrin utgörs främst av järn- och stålverk, skeppsvarv och gruvor. Industrin uppskattades 2015 ha bidragit med drygt en femtedel av Portugals bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte året innan närmare en fjärdedel av den formella arbetskraften.

Seder och bruk

När du pratar med en portugis är det viktigt att se honom eller henne i ögonen. Att undvika ögonkontakt kan uppfattas som oartigt eller rent av opålitligt. Det är vanligtvis lätt att samtala med portugiser, som ofta uppfattas ha en ledig umgängesstil. Det uppskattas att man talar om sin familj eller frågar om andras familj. Fråga om landet och kulturen, säg gärna något positivt om Portugal. Undvik att prata om religion eller pengar och inkomster.