Östtimor

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/osttimor/

Östtimor är Asiens yngsta land. Det blev självständigt i maj 2002 efter ett kvarts sekel av indonesisk ockupation. Landet ligger mitt i den indonesiska övärlden och utgörs av den östra halvan av ön Timor, som i övrigt tillhör Indonesien. Numera har Östtimor goda relationer med den gamla ockupationsmakten. Landets ekonomi baseras på kaffeexport och olje- och naturgasutvinning.

Geografi och klimat

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Landet är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans. I Östtimor råder ett tropiskt monsunklimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
14 609 km2 (2020)
Tid
svensk +8 timmar
Angränsande land/länder
Indonesien, havsgräns mot Australien
Huvudstad med antal invånare
Dili 222 300 (folkräkning 2015)
Övriga större städer
Ermera 36 300, Baucau 17 500, Maliana 12 200 (folkräkning 2015)
Högsta berg
Foho Tata Mailau (2 963 m ö h)
Största sjö
Laut Surubel
Medelnederbörd/år
300–3 000 mm (varierar i olika delar av landet)
Medeltemperatur/dygn
26 °C vid kusten, lägre i bergen

Källor

Befolkning och språk

I Östtimor är den naturliga befolkningstillväxten hög. Ungefär fyra av tio invånare är under 15 år. Den etniska mångfalden är stor. De flesta invånare tillhör något austronesiskt eller papuanskt folkslag.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av austronesiskt eller papuanskt ursprung, minoriteter av indoneser och kineser
Antal invånare
1 293 119 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
85 (2018)
Andel invånare i städerna
30,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
35,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
69 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
71 år (2018)
Förväntad livslängd för män
67 år (2018)
Språk
portugisiska och tetum är officiella språk

Källor

Religion

Religionsfriheten är garanterad i författningen och respekteras även i praktiken. Nästan alla östtimorianer är katoliker, men det finns också små grupper av protestanter, muslimer, hinduer och buddister. Traditionella inhemska religioner utövas också.

Utbildning

Utbildningsnivån i Östtimor är av historiska skäl låg. Bara två av tre invånare kan läsa och skriva. Landets regeringar har sedan självständigheten 2002 satsat mycket resurser på att försöka minska bristen på utbildad arbetskraft.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
78,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2011)
Läs- och skrivkunnighet
58,3 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
6,7 procent (2014)

Källor

Kultur

I huvudstaden Dili har kulturlivet en västerländsk prägel med portugisiska influenser. På landsbygden är de förkoloniala kulturella dragen starka. Ett motståndsmuseum som skildrar landets historia med tonvikt på självständighetskampen invigdes 2005 i Dili.

Arbetsmarknad

Hög arbetslöshet är ett allvarligt socialt och ekonomiskt problem, särskilt bland ungdomar. På landsbygden lever de allra flesta östtimorianer på småskaligt jordbruk för husbehov.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,0 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
10,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Mellan 30 procent och 40 procent av Östtimors befolkning lever i fattigdom. Uppgiften varierar beroende på källa. På landsbygden är fattigdomen mer utbredd än i städerna, och svårast är förhållandena i de centrala delarna av landet och längst i väster.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
39 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,2 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
70,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
53,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
80 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
34 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Östtimorianernas sedvänjor har sina rötter i såväl inhemska kulturer som etablerades långt före kolonialismen som portugisiska och indonesiska seder och bruk. Dessutom har området en lång handelstradition, vilket innebär att invånarna tidigt fick kontakt med indier och kineser.

Äldre historia

När de första portugisiska handelsmännen anlände på 1500-talet hade sedan länge en rad små kungadömen funnits på ön. Först hundra år senare började livet på allvar påverkas av den portugisiska koloniseringen, då en förvaltning byggdes upp, kaffeplantager anlades och missionärer började omvända befolkningen till katolicism. Under andra världskriget ockuperades kolonin av Japan, men återlämnades till Portugal efter japanernas kapitulation 1945.

Modern historia

Östtimor blev en självständig stat den 20 maj 2002 efter ett kvarts sekel av indonesisk ockupation och dessförinnan runt 400 år som portugisisk koloni. Området var fattigt och outvecklat när Portugal 1974 lämnade kolonin och förberedde dess självständighet. Ett år senare invaderade Indonesien territoriet. Det indonesiska styret innebar efterhand ökat välstånd för en del östtimorianer och en modernisering av samhället. Men det skedde till priset av politiskt förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Politiskt system

Östtimor blev en självständig nation den 20 maj 2002 efter 25 års indonesisk ockupation. Landet är en republik, vars president är statschef och överbefälhavare. Enligt författningen delas den verkställande makten mellan presidenten och regeringen, men den senare har större befogenheter.

Demokrati och rättigheter

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 hållit regelbundna val som godkänts av internationella valobservatörer. Demokratiska underskott är dock att politikerna oftast kommer från samma lilla överklass och att denna grupp präglas av såväl svågerpolitik som utbredd korruption. Många av dem tillhör en generation av gerillakrigare som under befrielsekriget mot Indonesien gjorde sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Aktuell politik

Östtimoriansk politik domineras av två läger: företrädare för det gamla självständighetspartiet Revolutionära fronten för ett självständigt Östtimor (Fretilin), samt politiker i kretsen kring den forna gerillaledaren, presidenten och premiärministern Xanana Gusmão och partiet Nationella kongressen för återuppbyggnad av Östtimor (CNRT). Efter knappt ett år med Fretilin i regeringsställning segrade Gusmãos politiska läger i ett nyval till parlamentet i maj 2018. Knappt två år senare sprack även den regeringen. Nu styrs landet av en fyrpartiregering under premiärminister Taur Matan Ruak.

Fakta – politik

Officiellt namn
Demokratiska republiken Östtimor/Timor Leste/Timor Lorosae
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Francisco Guterres (2017–)
Regeringschef
premiärminister Taur Matan Ruak (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alliansen för förändring och utveckling (AMP) 34, Fretilin 23, Demokratiska partiet (PD) 5, Forum för demokratisk utveckling (FDD) 3 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fretilin 23, CNRT 22, Folkets befrielseparti (PLP) 8, Demokratiska partiet (PD) 7, Khunto 5 (2017)
Valdeltagande
77 % i parlamentsvalet 2017, 71 % i presidentvalet 2017, 81 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
presidentval 2022, parlamentsval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Östtimor har sedan självständigheten i maj 2002 prioriterat goda relationer till den forna ockupationsmakten Indonesien. Redan i juli samma år upprättades en plan för ekonomiskt samarbete och Indonesien är numera en av landets viktigaste handelspartner. Relationen till Australien har varit komplicerad, bland annat på grund av en tvist om gränsdragningen i det olje- och gasrika hav som skiljer länderna åt.

Fakta – försvar

Armén
1 250 man (2017)
Flottan
80 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,0 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,2 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Östtimor är ett land med mycket pengar men med många fattiga invånare. Samtidigt som olje- och naturgasutvinning ger goda inkomster till staten lever ungefär var tredje invånare i fattigdom. En viktig inkomstkälla förutom olja och gas är kaffeexport.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 036 US dollar (2018)
Total BNP
2 581 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
1,0 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
44,1 procent (2017)
Inflation
2,6 procent (2018)
Statsskuldens andel av BNP
6,1 procent (2018)
Utlandsskuld
50 miljoner US dollar (2017)
Valuta
US dollar
Varuexport
17 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
681 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 339 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
24 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kaffe, olja, naturgas (2018)
Största handelspartner
Exportländer (ej olja och naturgas): USA, Kanada, Indonesien, Tyskland, Kina. Importländer: Indonesien, Hongkong, Singapore, Kina. (2018)

Källor

Naturtillgångar och energi

Östtimors viktigaste naturtillgångar är de olje- och naturgasreserver som finns ute i Timorsjön, som skiljer landet från Australien. Marken i Östtimor är mineralfattig, men marmor bryts och det finns små förekomster av silver, mangan, guld, koppar och gips.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
60 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
495 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
18,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

I Östtimor är 70–80 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, som bidrar med en femtedel av BNP. Förutsättningarna för näringen är dock inte de bästa och landet måste importera livsmedel. Den bergiga terrängen gör det svårt att odla i de centrala delarna, risken för torka är stor och jorden är med några få undantag näringsfattig.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
25,6 procent (2016)

Källor

Industri

Det finns en industrisektor vid sidan av olje- och gasindustrin, men den är liten och relativt outvecklad. Framställning av textilier, möbler och kaffe är viktigast.