Jemen

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/jemen/

Republiken Jemen bildades 1990 när det konservativa Nordjemen och det socialistiska Sydjemen gick samman. Då skapades ett för regionen ovanligt demokratiskt styresskick med flerpartisystem och fria val, men samarbetet gnisslade och staten började falla sönder. Sedan 2015 rasar fullt krig med grannstater inblandade. Huvudstaden hålls av Iranstödda rebeller, som bekämpas med bombanfall av en saudiskt ledd sunniallians på regeringens sida. Den mänskliga nöden växer i krigets spår.

Jemen – Geografi och klimat

Jemen är större än Sverige till ytan: ungefär som Sverige, Danmark och Estland tillsammans. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var störst till ytan, men hade mindre befolkning än Nordjemen.

Yta
266 000 km2 (2022) 1
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien, Oman
Huvudstad med antal invånare
Sanaa 3,07 miljoner (FN-uppskattning 2021)
Övriga större städer
Taizz 556 000, al-Hudayda 471 000, Aden 693 000 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Nabi Shuayb (3760 m ö h)
1. oklar gräns mot Saudiarabien, vissa källor anger ytan till 550 000 kvadratkilometer

Källor

Jemen – Befolkning och språk

Vid sidan av Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på Arabiska halvön, närmare 30 miljoner invånare. Även om befolkningstillväxten inte är lika hög som på 1990-talet har invånarantalet fortsatt växa, så att barn och unga utgör en mycket stor del av landets befolkning. Men flera år av brutal krigföring har lett till mycket höga dödstal bland barn.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber samt små minoriteter av indier, somalier och akhdam (svarta jemeniter)
Antal invånare
30 490 639 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
56 (2020)
Andel invånare i städerna
38 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
29,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,7 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,6 procent (2020)
Förväntad livslängd
66 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2019)
Förväntad livslängd för män
64 år (2019)
Språk
arabiska är officiellt språk

Källor

Jemen – Religion

Nästan alla jemeniter är muslimer. En dryg tredjedel är zayditer, en liten gren inom shiaislam som framför allt finns i Jemen. Zayditerna bor främst i nordväst där de har dominerat politiken och kulturen i århundraden. Där finns även en stor minoritet som tillhör islams största inriktning, sunni, och i det forna Sydjemen är nästan alla invånare sunnimuslimer. Jemens sunniter tillhör huvudsakligen den shafiitiska skolan inom sunniislam. Där finns också olika sufiska skolor och ultraortodoxa så kallade salafister.

Jemen – Utbildning

Nioårig skolplikt råder på papperet, i Jemen. Men skolsystemet beskrivs av FN:s barnfond som ett av offren för det bittra krig som skakat Jemen särskilt sedan 2015. Redan före kriget var avhoppen från skolan många och stora könsskillnader rådde. Nästan alla män mellan 15 och 24 år hade fått tillfälle att lära sig läsa och skriva, men bara tre fjärdedelar av kvinnorna. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
54,1 procent (2004)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (2008)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,5 procent (2008)

Källor

Jemen – Kultur

Jemen utmärker sig för sin arkitektur. I låglandet är husen oftast byggda av lera, tegel och vass medan sten vanligtvis används i höglandet. Mest spektakulära är kanske de traditionella tornhusen i norra Jemen som är gjorda av lera. 

Jemen – Sociala förhållanden

Jemen är ett starkt patriarkaliskt samhälle. Kvinnor betraktas vanligen som underordnade männen och hänvisas till hemmet. Det bottnar i fattigdom och klantraditioner, men islamistiska politiker verkar också aktivt för att upprätthålla konservativa värderingar och sträng lagstiftning. Flera år av krig har ökat antalet barnäktenskap.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
44 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
60,7 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
54,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
73 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
procent (2020) 1
1. Inbördeskrig pågår och parlamentet är upplöst.

Källor

Jemen – Seder och bruk

Jemen är ett konservativt land. Familjen är oerhört viktig och även släkt- och klan-tillhörighet spelar stor roll (se Sociala förhållanden). Hälsningar tar ofta formen av en ritual, när man skakar hand länge under det att man förhör sig om hur det är med hälsan, familjen och huset. Ofta kramar man om varandra och kysser varandra på kinden, men strikt åtskillnad mellan könen tillämpas.

Jemen – Äldre historia

Jemens äldsta historia har satt spår i Koranen, Bibeln och antika källor. På 600-talet blev området muslimskt. Den uppdelning i ett nordligt och ett sydligt Jemen som sedan uppkom och bestod ända till slutet av 1900-talet går också långt tillbaka i tiden. Den är knuten till två stormakters intresse för området: Osmanska riket från 1500-talet och brittisk kolonisering på 1800-talet.

Jemen – Modern historia

Landet var delat i Nord- och Sydjemen till 1990, då Sovjetunionens sönderfall bidrog till ening, eftersom Sydjemen som varit kommunistiskt stod inför kollaps. 1994 utkämpades ett inbördeskrig där det sydjemenitiska inflytandet beskars. Den starke mannen i norr Ali Abdullah Saleh dominerade därefter hela Jemen. Men fallande oljeinkomster och uppror underminerade hans styre. 2011 utbröt protester i samband med den arabiska våren. Det blev slutet för Salehs regim och ledde till att Jemen började falla sönder som stat.

Jemen – Politiskt system

Dagens Jemen byggdes upp under president Ali Abdullah Salehs regeringstid, efter sammanslagning av Nord- och Sydjemen. Den grundlag som formellt fortfarande gäller skrevs efter landets enande 1991. Enligt den är Jemen en republik med flerparti­system, men sedan Saleh störtades 2011 befinner sig Jemen i ett tillstånd av politiskt kaos. 

Jemen – Demokrati och rättigheter

Fullt inbördeskrig har slagit ut såväl beslutsfattande med folkligt inflytande som rättsväsen och andra myndigheter. Både medborgare och massmedier utsätts för våld och trakasserier, inte bara från staten och andra stater som deltar i kriget utan också från väpnade grupper, klanledare, mäktiga familjer och affärsmän.

Jemen – Aktuell politik

Jemen styrdes i över tjugo år av en regim som brast i respekten för mänskliga rättigheter, även om själva styrelseskicket hade demokratiska inslag. Fullt krig med flera länder inblandade har rasat sedan 2015, men en möjlig öppning för fred har kunnat anas sedan 2022 då landets president lämnade ifrån sig makten och de stridande parterna förmåddes att iaktta vapenvila i flera månader.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriyya al-Yamaniyya/ Republiken Jemen
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Rashad al-Alimi, ordförande i presidentråd med åtta medlemmar (2022)
Regeringschef
premiärminister Muin Abd al-Malik Said (2018–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Allmänna folkkongressen (GPC) 238, Jemenitiska reformsamlingen (Islah) 46, Jemens socialistparti (YSP) 8 (2003)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Allmänna folkkongressen (GPC) 187, Jemenitiska reformsamlingen (Islah) 53 (1997)
Valdeltagande
65 procent i februari presidentvalet 2012, 76 procent i parlamentsvalet i april 2003
Kommande val
presidentval skulle ha hållits 2013 men sköts på framtiden på grund av inre oroligheter
1. Leder en regering med bas i Aden.

Källor

Jemen – Utrikespolitik och försvar

Grannländernas inhopp i Jemens inbördeskrig, en saudiskt ledd krigsinsats som pågår sedan 2015, har orsakat en humanitär katastrof som av FN beskrivs som den värsta i världen. Flera regionala stormakter deltar mer eller mindre öppet i en konflikt som bara delvis handlar om Jemens inre problem.

Fakta – försvar

Armén
man (2018)
Flygvapnet
3 000 man (2015)
Flottan
1 700 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
4,0 procent (2014)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
14,3 procent (2014)

Källor

Jemen – Ekonomisk översikt

Jemen är ett av de fattigaste länderna i Mellanöstern. Landets viktigaste inkomstkälla är olja och i viss mån naturgas. Oljeindustrin har tidigare svarat för två tredjedelar av statsinkomsterna och 90 procent av exportinkomsterna, men produktionen har sjunkit  dramatiskt. Flera år av krig har fått katastrofala följder för samhällsekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
702 US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,0 procent (2022)
Total BNP
miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
17,2 procent (2018)
Industrins andel av BNP
15,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
25,0 procent (2018)
Inflation
43,8 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
69,7 procent (2021)
Utlandsskuld
7 121 miljoner US dollar (2020)
Valuta
yemenitisk rial
Varuexport
662 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
5 204 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
0,0 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
29 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
råolja, oljeprodukter
Största handelspartner
IKina, Thailand, Indien
Bistånd per person
151 US dollar (2019)

Källor

Jemen – Naturtillgångar, energi och miljö

Olja är Jemens viktigaste inkomstkälla, men landet är en liten producent jämfört med grannstaterna. Oljeutvinningen kom i gång på allvar först på 1990-talet och de viktigaste oljefälten ligger i de östra delarna av det forna Sydjemen. Det krig som rasar i Jemen har slagit hårt både mot oljeproduktionen och mot naturintressen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
324 kilo oljeekvivalenter (2013)
Elkonsumtion per person
217 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
11 100 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
3,1 procent (2019)

Källor

Jemen – Jordbruk och fiske

Jordbruket har under någorlunda normala omständigheter, när Jemen inte härjas av fullt krig, beräknats sysselsätta över hälften av befolkningen, även om det stått för mindre än en sjättedel av BNP. Mindre än tre procent av landets yta är odlingsbar, medan en knapp tredjedel utgörs av betesmark. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
17,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
1,0 procent (2020)

Källor

Jemen – Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av krig, brist på utbildad arbetskraft, höga energikostnader och en begränsad hemmamarknad. Staten äger många större industrier och har ofta fått stöd från utlandet för att kunna bygga dem. Småföretagsamheten är utbredd och många hantverk har hundraåriga traditioner.