Japan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/japan/

I Japan samsas urgamla kulturyttringar med de allra senaste moderna, traditionellt hantverk med högteknologisk produktion av världsklass. Det gamla kejsarlandet Japan, som i århundraden undvek kontakt med yttervärlden, växte under 1900-talet fram som en modern industrination. Dess politiska maktambitioner, med erövringskrig över stora delar av Östasien, nådde ett abrupt slut med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945, som satte punkt för andra världskriget. Då påtvingades landet en pacifistisk författning. Sedan krigsslutet har Japan ägnat sig åt att bygga upp en av världens starkaste ekonomier. På senare år har dock landet brottats med trög ekonomisk tillväxt och växande spänningar i Östasien.

Japan – Geografi och klimat

Japan är till ytan något större än Norge. Landet består av de stora öarna Hokkaido, Honshu, Shikoku och Kyushu samt tusentals mindre öar som bildar en över 300 mil lång, smal båge från norr till söder. Den norra änden ligger på samma breddgrad som Norditalien, medan de sydliga Ryukyu-öarna (med Okinawa) sträcker sig ned till Taiwan. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
377 835 km2 (2022)
Tid
svensk + 8 timmar
Huvudstad med antal invånare
Tokyo 9 700 000 invånare (exklusive förstäder, folkräkning 2020)
Övriga större städer
Yokohama 3,7 milj, Osaka 2,7 milj, Nagoya 2,3 milj, Sapporo 2,0 milj, Kobe 1,5 milj, Kyoto 1,5 milj (folkräkning 2020)
Högsta berg
vulkanen Fuji/ Fujisan (3776 m ö h)
Största sjö
Biwa
Medelnederbörd/månad
Tokyo 220 mm (okt), 48 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Tokyo 27 °C (aug), 4 °C (jan) 1
1. Hokkaido 18 °C (aug), -10 °C (jan)

Källor

Japan – Befolkning och språk

Japan ligger högt upp på listan över de länder i världen som har flest invånare. Men födelsetalen har länge dalat, och 2005 noterades för första gången i fredstid en liten befolkningsminskning. Om invånarantalet fortsätter att sjunka kan det, enligt FN:s senaste prognos, ha sjunkit till runt 100 miljoner år 2060.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
japaner drygt 98 %, övriga knappt 2 %
Antal invånare
125 681 593 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
345 (2020)
Andel invånare i städerna
92 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,5 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,2 procent (2020)
Förväntad livslängd
85 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
87 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
japanska är officiellt språk 1
1. rest av minoritetsspråket ainu

Källor

Japan – Religion

Japans två ledande religioner är shintoism och buddism, och de flesta japaner utövar båda trots deras olikheter. Inte sällan används shinto­ceremonier vid födelse och bröllop och buddistiska riter vid begravningar och minneshögtider. Även kinesisk konfucianism har påverkat japanskt tänkande och handlande men ses mer som en morallära än som en religion.

Japan – Utbildning

Japan värderas utbildning högt och de flesta barn går i förskola innan de vid sex års ålder börjar den nioåriga obligatoriska grundskolan. Därefter fortsätter nästan alla elever – över 97 procent – till det treåriga gymnasiet. Utbildningen präglas efter de första sex skolåren av hård konkurrens, betygsjakt och ett intensivt pluggande. 

Fakta – utbildning

Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,4 procent (1999)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,7 procent (1999)

Källor

Japan – Kultur

Strävan efter harmoni, skönhet och stram enkelhet präglar många av Japans kulturyttringar. Traditionella trädgårdar och bostäder ska till hela sin uppbyggnad utstråla dessa egenskaper. I det klassiska japanska rummet är färgerna få och utstuderat samstämda och möbleringen sparsam. Även konsten att arrangera blommor, ikebana, eftersträvar harmoni. Medan man i väst ser mer till blommornas skönhet och mängd betonar japanerna deras linjespel och symbolism. I en modern västinfluerad variant, moribana, skapas miniatyrer som ska ge intryck av landskap eller trädgårdar.

Japan – Äldre historia

Japan blev ett kejsardöme på 600-talet, men kejsarens makt undergrävdes av den växande krigarklassen och åren 1192–1868 leddes landet av shoguner. Splittring och inbördeskrig växlade med lugnare perioder. I slutet av 1500-talet enades landet och utländska intressen stängdes ute. Isoleringen bröts 1854 och sedan blev Japan snabbt en stark industri- och militärmakt. 1900-talets första årtionden präglades av Japans aggressiva erövringar av Korea liksom stora delar av Kina och Östasien – en imperialism som slutade med det förkrossande nederlaget i andra världskriget.

Japan – Modern historia

Efter andra världskriget har Japan varit en fredlig och demokratisk nation inriktad på ekonomisk utveckling och stort handelsutbyte med andra länder. Politiken har nästan hela tiden dominerats av det liberalkonservativa partiet LDP. Den ekonomiska tillväxten var i flera årtionden så stark att den beskrevs som ett ”mirakel”. Sedan 1990 går ekonomin sämre, men levnadsstandarden är fortfarande hög. Samtidigt har den svåra jordbävningen och tsunamin 2011 påmint om att Japan ständigt lever med risken för naturkatastrofer.

Japan – Politiskt system

Sedan Japan nedkämpats i andra världskriget var ockupationsmakten USAs huvudmål att avväpna och demokratisera landet. 1947 års grundlag stadgar därför att Japan ska vara en parlamentarisk demokrati med grundläggande fri- och rättigheter. Landet avsäger sig för alltid krig som medel att lösa mellanstatliga konflikter. Denna pacifistiska konstitution har dock ifrågasatts under 2010-talet. 

Japan – Demokrati och rättigheter

Japan har ett demokratiskt styrelseskick med flerpartisystem, allmän rösträtt och val som genomförs under fria och rättvisa former. De mänskliga rättigheterna skyddas i lagstiftningen såväl som i praktiken. Ett problem är dock att kvinnor ännu inte har samma möjligheter som män på många områden i samhället,  inte minst inom politiken och statsförvaltningen.

Japan – Aktuell politik

Liberaldemokratiska partiet styr sedan 2012 Japan i koalition med Nya Komeito. Inrikespolitiken har det senaste årtiondet präglats av de mångåriga problemen med trög ekonomi och åldrande befolkning men också av nya utmaningar som energiförsörjning och coronapandemin.

Fakta – politik

Officiellt namn
Nippon/Japan
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kejsar Naruhito (2019−)
Regeringschef
premiärminister Fumio Kishida (2021−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Liberaldemokratiska partiet (LDP) 261, Konstitutionella demokratiska partiet 96, Nippon Ishin no Kai 41, Komeito 32, (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Liberaldemokratiska partiet (LDP) 284, Konstitutionella demokratiska partiet 55, Hoppets parti 50, Komeito 29, Japans kommunistparti 12, Nippon Ishin no Kai 11 (2017) 2
Valdeltagande
ca 56 procent i valet till underhuset 2021, ca 49 procent i valet till överhuset 2019
Kommande val
val till parlamentets underhus senast 2025, val till parlamentets överhus 2025
1. siffrorna avser mandaten i underhuset efter valet 2021. För resultat i senaste valet till överhuset se Kalendarium juli 2022
2. siffrorna avser mandaten i underhuset efter valet 2017. För resultat i senaste valet till överhuset se Kalendarium juli 2019

Källor

Japan – Utrikespolitik och försvar

Ända sedan Japan åter blev oberoende 1952 har samarbetet med USA varit en utrikes- och säkerhetspolitisk hörnsten. Samtidigt har landet eftersträvat stabila relationer till asiatiska grannar. Men relationen till Kina har blivit mer konfliktpräglad.  2015 godkände parlamentet lagändringar som omtolkar grundlagen så att väpnade insatser utomlands kan göras under vissa omständigheter. En valseger 2022 har dessutom stärkt regeringens möjligheter att ändra grundlagen.

Fakta – försvar

Armén
150 700 man (2020)
Flygvapnet
46 950 man (2017)
Flottan
45 350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,0 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,1 procent (2020)

Källor

Japan – Ekonomisk översikt

Japan är en ekonomisk stormakt och hade under många år världens näst största ekonomi efter USA. 2010 tog dock Kina över andraplatsen. Men Japan har sedan 1990 haft problem med låg ekonomisk tillväxt och en stor statsskuld. Det faktum att befolkningen minskar befaras leda till brist på arbetskraft i framtiden. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
39 313 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
1,7 procent (2022)
Total BNP
5 057 759 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
1,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
29,0 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
69,5 procent (2020)
Inflation
2,0 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
262,5 procent (2021)
Valuta
yen

Källor

Japan – Trippelkatastrofen 2011

Den naturkatastrof som drabbade Japan i mars 2011 fick svåra konsekvenser och krävde omkring 20 000 människoliv. Skalvet, vars epicentrum låg i Stilla havet omkring 40 mil nordost om Tokyo, uppmättes till 9,0 på Richterskalan. Det följdes av en 10–20 meter hög tsunamivåg som drog in över de norra delarna av landets östkust, i regionen Tohoku på huvudön Honshu.

Japan – Naturtillgångar, energi och miljö

Den japanska industrin är beroende av import av råmaterial och bränslen. Landet har många mineraler men bara i små mängder. Japan tvingas därför importera nästan all järnmalm, bauxit (som ger aluminium) och kopparmalm. Japan importerar även mycket olja, kol och flytande naturgas.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 433 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
7829 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 081 570 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,5 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
7,7 procent (2019)

Källor

Japan – Jordbruk och fiske

Japans bergiga terräng gör att det är ont om odlingsbar mark. Det plus befolkningstrycket och efterkrigstidens jordreform, där gamla feodala jordbruk bröts upp och delades ut till bönder, har splittrat upp åkermarken. Små åkerlappar varvas med bebyggelse på all beboelig mark och en genomsnittlig brukningsenhet är bara drygt en hektar. Att leva på inkomsten från så små gårdar är svårt, och de flesta jordbrukarfamiljer har därför lantbruket bara som bisyssla. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
12,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
68,4 procent (2020)

Källor

Japan – Industri

Industrisektorn spelar en viktig roll i den japanska ekonomin och landet är ett av världens främsta industriländer. Men beroendet av att importera råvaror och energi innebär att det finns en sårbarhet för ekonomiska och politiska förändringar i omvärlden. 

Japan – Utrikeshandel

Utan en omfattande handel skulle det japanska ”miraklet” inte ha varit möjligt och Japan är en av världens stora handelsnationer. Traditionellt har USA-handeln varit viktigast för japanerna med handeln med Kina på andra plats. Kinesernas ekonomiska frammarsch har dock förändrat bilden. 2004 klev Kina (med Hongkong) för första gången förbi USA som Japans största handelspartner. 

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
756 032 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
768 976 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
163,9 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
31 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
fordon, maskiner, elektronik, kemikalier, metaller
Största handelspartner
Kina inkl Hongkong, USA, Sydkorea, Taiwan

Källor

Japan – Sociala förhållanden

Ett område där Japan släpar efter andra utvecklade industriländer är jämställdheten mellan könen, trots att grundlagen förbjuder könsdiskri­minering. Kvinnans ställning är traditionellt svag och näringsliv och höga samhällsposter domineras av män. I familjen är kvinnan oftast ekonomiskt beroende av mannen, och löneklyftan mellan män och kvinnor är större än i jämförbara länder. Sakta håller dock detta på att ändras.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 267 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2020)

Källor

Japan – Seder och bruk

Var gång en konduktör ska gå vidare från en vagn på Shinkansens snabbtåg brukar denne vända sig om och buga mot passagerarna, för att sedan fortsätta varvet runt och gå till nästa vagn. Det blir många bugningar under ett par timmars snabbtågresa. Denna lilla piruett förenar två djupt rotade sedvänjor som i omvärldens ögon starkt kännetecknar japanerna: artigheten och bugningarna. Tågresor bekräftar också bilden av punktlighetens betydelse i Japan. Att buga med rätt vinkel mot rätt person och hälsa med tillbörlig respekt för varandras ställning i hierarkierna är fortfarande fundamentalt för japaner. Artigheten likaså. Dessa drag är världsberömda, och högst påfallande för besökare i landet.