Japan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/japan/

I Japan samsas urgamla kulturyttringar med de allra senaste moderna, traditionellt hantverk med högteknologisk produktion av världsklass. Det gamla kejsarlandet Japan, som i århundraden undvek kontakt med yttervärlden, växte under 1900-talet fram som en modern industrination. Dess politiska maktambitioner, med erövringskrig över stora delar av Östasien, nådde ett abrupt slut med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945, som satte punkt för andra världskriget. Då påtvingades landet en pacifistisk författning. Sedan krigsslutet har Japan ägnat sig åt att bygga upp en av världens starkaste ekonomier. På senare år har dock landet brottats med trög ekonomisk tillväxt och växande spänningar i Östasien.

Geografi och klimat

Japan är till ytan något större än Norge. Landet består av de stora öarna Hokkaido, Honshu, Shikoku och Kyushu samt tusentals mindre öar som bildar en över 300 mil lång, smal båge från norr till söder. Den norra änden ligger på samma breddgrad som Norditalien, medan de sydliga Ryukyu-öarna (med Okinawa) sträcker sig ned till Taiwan. De fyra huvudöarna utgör omkring 99 procent av landytan. Störst är Honshu, som är nästan lika stort som Norrland. Kortaste förbindelsen till fastlands-Asien går över det 19 mil breda Koreasundet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
377 835 km2 (2020)
Tid
svensk + 8 timmar
Huvudstad med antal invånare
Tokyo 8 900 000 invånare (exklusive förstäder 2014)
Övriga större städer
Yokohama 3,7 milj, Osaka 2,7 milj, Nagoya 2,3 milj, Sapporo 1,9 milj, Kobe 1,5 milj, Kyoto 1,5 milj, Fukuoka 1,5 milj (folkräkning 2010)
Högsta berg
vulkanen Fuji/ Fujisan (3776 m ö h)
Största sjö
Biwa
Medelnederbörd/månad
Tokyo 220 mm (okt), 48 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Tokyo 27 °C (aug), 4 °C (jan) 1
1. Hokkaido 18 °C (aug), -10 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Japan ligger högt upp på listan över de länder i världen som har flest invånare. Men födelsetalen har länge dalat, och 2005 noterades för första gången i fredstid en liten befolkningsminskning. Om invånarantalet fortsätter att sjunka kan det, enligt FN:s senaste prognos, ha sjunkit till runt 100 miljoner år 2060.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
japaner drygt 98 %, övriga knappt 2 %
Antal invånare
126 264 931 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
347 (2018)
Andel invånare i städerna
91,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
7,8 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
-0,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
84 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
87 år (2018)
Förväntad livslängd för män
81 år (2018)
Språk
japanska är officiellt språk 1
1. rest av minoritetsspråket ainu

Källor

Religion

Japans två ledande religioner är shintoism och buddism, och de flesta japaner utövar båda trots deras olikheter. Inte sällan används shinto­ceremonier vid födelse och bröllop och buddistiska riter vid begravningar och minneshögtider. Även kinesisk konfucianism har påverkat japanskt tänkande och handlande men ses mer som en morallära än som en religion.

Utbildning

Japan värderas utbildning högt och de flesta barn går i förskola innan de vid sex års ålder börjar den nioåriga obligatoriska grundskolan. Därefter fortsätter nästan alla elever – över 97 procent – till det treåriga gymnasiet. Utbildningen präglas efter de första sex skolåren av hård konkurrens, betygsjakt och ett intensivt pluggande. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,1 procent (2016)

Källor

Kultur

Strävan efter harmoni, skönhet och stram enkelhet präglar många av Japans kulturyttringar. Traditionella trädgårdar och bostäder ska till hela sin uppbyggnad utstråla dessa egenskaper. I det klassiska japanska rummet är färgerna få och utstuderat samstämda och möbleringen sparsam. Även konsten att arrangera blommor, ikebana, eftersträvar harmoni. Medan man i väst ser mer till blommornas skönhet och mängd betonar japanerna deras linjespel och symbolism. I en modern västinfluerad variant, moribana, skapas miniatyrer som ska ge intryck av landskap eller trädgårdar.

Äldre historia

Japan blev ett kejsardöme på 600-talet, men kejsarens makt undergrävdes av den växande krigarklassen och åren 1192–1868 leddes landet av shoguner. Splittring och inbördeskrig växlade med lugnare perioder. I slutet av 1500-talet enades landet och utländska intressen stängdes ute. Isoleringen bröts 1854 och sedan blev Japan snabbt en stark industri- och militärmakt. 1900-talets första årtionden präglades av Japans aggressiva erövringar av Korea liksom stora delar av Kina och Östasien – en imperialism som slutade med det förkrossande nederlaget i andra världskriget.

Modern historia

Efter andra världskriget har Japan varit en fredlig och demokratisk nation inriktad på ekonomisk utveckling och stort handelsutbyte med andra länder. Politiken har nästan hela tiden dominerats av det liberalkonservativa partiet LDP. Den ekonomiska tillväxten var i flera årtionden så stark att den beskrevs som ett ”mirakel”. Sedan 1990 går ekonomin sämre, men levnadsstandarden är fortfarande hög. Samtidigt har den svåra jordbävningen och tsunamin 2011 påmint om att Japan ständigt lever med risken för naturkatastrofer.

Politiskt system

Sedan Japan nedkämpats i andra världskriget var ockupationsmakten USAs huvudmål att avväpna och demokratisera landet. 1947 års grundlag stadgar därför att Japan ska vara en parlamentarisk demokrati med grundläggande fri- och rättigheter. Landet avsäger sig för alltid krig som medel att lösa mellanstatliga konflikter. Denna pacifistiska konstitution har dock ifrågasatts under 2010-talet. 

Demokrati och rättigheter

Japan har ett demokratiskt styrelseskick med flerpartisystem, allmän rösträtt och val som genomförs under fria och rättvisa former. De mänskliga rättigheterna skyddas i lagstiftningen såväl som i praktiken. Ett problem är dock att kvinnor ännu inte har samma möjligheter som män inom politiken och statsförvaltningen.

Aktuell politik

LDP har haft regeringsmakten sedan 2012 i koalition med Nya Komeito.  Energiförsörjningen och kärnkraftens framtid har varit en ny utmaning vid sidan om de mångåriga problemen med trög ekonomi och åldrande befolkning. Dessutom har spänningarna till Kina skärpts och tendenserna till ökad nationalism har blivit en het politisk fråga, liksom Japans möjligheter att agera militärt ute i världen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Nippon/Japan
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kejsar Naruhito (2019−)
Regeringschef
premiärminister Yoshihide Suga (2020−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Liberaldemokratiska partiet (LDP) 284, Konstitutionella demokratiska partiet 55, Hoppets parti 50, Komeito 29, Japans kommunistparti 12, Nippon Ishin no Kai 11 (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Liberaldemokratiska partiet (LDP) 291, Demokratiska partiet (DPJ) 73, Japans återuppbyggnadsparti 41, Nya Komeito 35, Japans kommunistparti 21 2
Valdeltagande
ca 53 % i valet till underhuset 2017, ca 49 % i valet till överhuset 2019
Kommande val
val till parlamentets underhus senast 2021, val till parlamentets överhus 2022,
1. siffrorna avser mandaten i underhuset efter valet 2017. För resultat i senaste valet till överhuset se Kalendarium juli 2019
2. siffrorna avser mandaten i underhuset efter valet 2014. För resultat i valet till överhuset se Kalendarium juli 2013, respektive juli 2016

Källor

Utrikespolitik och försvar

Ända sedan Japan åter blev oberoende 1952 har samarbetet med USA varit en utrikes- och säkerhetspolitisk hörnsten. Samtidigt har landet eftersträvat stabila relationer till sina asiatiska grannar, bland annat för att säkra sin råvaruförsörjning. Men de senaste åren har relationen till Kina blivit allt mer konfliktpräglad. Under mitten av 2015 godkände parlamentet lagändringar som omtolkar grundlagen så att väpnade insatser utomlands kan göras under vissa omständigheter.

Fakta – försvar

Armén
150 850 man (2017)
Flygvapnet
46 950 man (2017)
Flottan
45 350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,9 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,5 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

Japan är en ekonomisk stormakt och hade under många år världens näst största ekonomi efter USA. 2010 tog dock Kina över andraplatsen. Men Japan har sedan 1990 haft problem med låg ekonomisk tillväxt och en stor statsskuld. Det faktum att befolkningen minskar befaras leda till brist på arbetskraft i framtiden. 

Fakta – Ekonomi

BNP per person
39 287 US dollar (2018)
Total BNP
4 970 916 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
20,7 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
69,1 procent (2017)
Inflation
0,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
237,1 procent (2018)
Valuta
yen

Källor

Trippelkatastrofen 2011

Den naturkatastrof som drabbade Japan i mars 2011 fick svåra konsekvenser och krävde omkring 20 000 människoliv. Skalvet, vars epicentrum låg i Stilla havet omkring 40 mil nordost om Tokyo, uppmättes till 9,0 på Richterskalan. Det följdes av en 10–20 meter hög tsunamivåg som drog in över de norra delarna av landets östkust, i regionen Tohoku på huvudön Honshu.

Naturtillgångar och energi

Den japanska industrin är nästan helt beroende av import av råmaterial och bränslen. Landet har många mineraler men bara i små mängder. Japan tvingas därför importera nästan all järnmalm, bauxit (som ger aluminium) och kopparmalm. Japan importerar även mycket olja och flytande naturgas (LNG).

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 433 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
7829 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 135 886 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
8,9 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
6,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Japans bergiga terräng gör att det är ont om odlingsbar mark. Det plus befolkningstrycket och efterkrigstidens jordreform, där gamla feodala jordbruk bröts upp och delades ut till bönder, har splittrat upp åkermarken. Små åkerlappar varvas med bebyggelse på all beboelig mark och en genomsnittlig brukningsenhet är bara drygt en hektar. Att leva på inkomsten från så små gårdar är svårt, och de flesta jordbrukarfamiljer har därför lantbruket bara som bisyssla. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
12,3 procent (2016)

Källor

Industri

Under 1900-talets första hälft dominerades Japans export av textilindustrin (bomull och siden), som är landets äldsta industrigren. Efter andra världskrigets slut satsade japanerna hårt på tyngre industri, och stålverk och skeppsvarv bidrog starkt till ekonomins återhämtning.

Utrikeshandel

Utan en omfattande handel skulle det japanska ”miraklet” inte ha varit möjligt och Japan är en av världens stora handelsnationer. Traditionellt har USA-handeln varit viktigast för japanerna med handeln med Kina på andra plats. Kinesernas ekonomiska frammarsch har dock förändrat bilden. 2004 klev Kina (med Hongkong) för första gången förbi USA som Japans största handelspartner. 

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
735 690 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
724 465 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
174 719 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
30 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fordon, maskiner, elektronik, kemikalier, metaller
Största handelspartner
Kina inkl Hongkong, USA, Sydkorea, Taiwan

Källor

Arbetsmarknad

Bland de omkring 65 miljoner människor som ingick i Japans arbetsstyrka 2014 var fyra av fem anställda av andra, medan övriga var egna företagare eller arbetade i familjeföretag. Men andelen egenanställda har sjunkit i flera årtionden.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
4,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Ett område där Japan släpar efter andra utvecklade industriländer är jämställdheten mellan könen, trots att grundlagen förbjuder könsdiskri­minering. Kvinnans ställning är traditionellt svag och näringsliv och höga samhällsposter domineras av män. I familjen är kvinnan oftast ekonomiskt beroende av mannen, och löneklyftan mellan män och kvinnor är större än i jämförbara länder. Sakta håller dock detta på att ändras.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
10,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 233 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Var gång en konduktör ska gå vidare från en vagn på Shinkansens snabbtåg brukar denne vända sig om och buga mot passagerarna, för att sedan fortsätta varvet runt och gå till nästa vagn. Det blir många bugningar under ett par timmars snabbtågresa. Denna lilla piruett förenar två djupt rotade sedvänjor som i omvärldens ögon starkt kännetecknar japanerna: artigheten och bugningarna. Tågresor bekräftar också bilden av punktlighetens betydelse i Japan. Att buga med rätt vinkel mot rätt person och hälsa med tillbörlig respekt för varandras ställning i hierarkierna är fortfarande fundamentalt för japaner. Artigheten likaså. Dessa drag är världsberömda, och högst påfallande för besökare i landet.