Israel

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/israel/

Israel i sydöstra hörnet av Medelhavet är det enda land i världen som har en judisk majoritetsbefolkning. Staten Israel upprättades 1948 efter ett FN-beslut om delning av Palestina, den mark som var judarnas bibliska hemland men som också var befolkad av muslimer och kristna. Därmed uppstod en av världens mest svårlösta politiska konflikter. Israel har utkämpat flera krig med grannländerna och en ständig konfrontation pågår mellan Israel och palestinierna på Västbanken och i Gaza som ockuperades av Israel 1967.

Israel – Geografi och klimat

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern. Landet har en lång kust mot Medelhavet och i söder en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Galileen i norr är Israels grönaste och vattenrikaste område. Södra Israel utgörs av Negevöknen.

Yta
22 145 km2 (2022) 1
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Libanon, Syrien, Jordanien, Egypten
Huvudstad med antal invånare
Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. Jerusalems stad hade 801 000 invånare 2019. Tel Aviv-Jaffa har 432 900 invånare. (2020) 2
Övriga större städer
Haifa (278 900), Rishon LeZyyon (244 000), Petah Tiqwa (231 000), Ashdod (220 200), Beer Sheva (203 600) (2016)
Högsta berg
Meron (1208 m ö h)
Viktiga floder
Jordan
1. siffran omfattar östra Jerusalem och Golanhöjderna, men inte Västbanken (5650 km2) och (Gaza 363 km2)
2. I december 2017 erkände USA Jerusalem som Israels huvudstad

Källor

Israel – Befolkning och språk

Israel är en judisk stat och drygt tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
judar 74 procent, araber (muslimer och kristna) 21 procent, övriga 5 procent (2020)
Antal invånare
9 364 000 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
426 (2020)
Andel invånare i städerna
93 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
19,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,6 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,0 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,2 procent (2020)
Förväntad livslängd
83 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
hebreiska och arabiska är huvudspråk 1
1. jiddisch, ladino, moghrabi, ryska är minoritetsspråk

Källor

Israel – Religion

Israel definieras som en judisk stat – samtidigt råder religionsfrihet. Stat och religion ska vara åtskilda ­– samtidigt har auktoriteter inom ortodox trosutövning ensamrätt på att godkänna äktenskap och skilsmässor. De senaste åren har strikt religiösa grupper ökat sitt inflytande.

Israel – Utbildning

Utbildningsnivån är hög i Israel, men det finns stora skillnader. Särskilt skolorna för arabiska elever och för ultraortodoxt judiska barn anses vara i behov av större resurser. Högteknologiska branscher sysselsätter en tiondel av arbetskraften, och där är nästan alla anställda judiska. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
91,8 procent (1983)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,5 procent (2018)

Källor

Israel – Kultur

Israel har starka kulturella traditioner inom de flesta konstarter, inte minst musiken och litteraturen. Ett av uttrycken för förnyelse är samtidigt den moderna hebreiskan, som har skapats inom ramen för statsbyggandet.

Israel – Sociala förhållanden

Inom Israels befolkning finns stora skillnader vad gäller utbildning, familjestorlek och möjligheter till försörjning. Huvuddelen av dem som räknas som fattiga är antingen araber eller ultraortodoxa judar .

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
3 324 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2020)

Källor

Israel – Seder och bruk

Israel grundades som en sekulär stat men är ändå präglat av religiösa judiska traditioner. Särskilda lagar skyddar den judiska vilodagen, sabbaten, som pågår från fredag kväll till lördag kväll – från solnedgång till solnedgång. Judiska helger, liksom muslimska, inleds på kvällen före själva helgdagen.

Israel – Äldre historia

Efter att ha levt nästan två årtusenden i förskingringen bland andra folk skulle judarna åter få ett eget hemland. Det var målet för den sionistiska rörelsen som uppstod i slutet av 1800-talet bland judar i Europa. Men planerna på att utropa en judisk stat i dåvarande Palestina kom på kollisionskurs med arabnationalistiska drömmar efter första världskriget.

Israel – Modern historia

Den moderna israeliska staten utropades 1948. Flera krig sedan dess har lett till att Israels yta vuxit. Fredsavtal har Israel med tiden uppnått med flera av de arabiska grannländerna, men den svåra frågan om hur landet ska delas med palestinierna har förblivit olöst.

Israel – Politiskt system

Israel är en parlamentarisk demokrati. Två stora partier – Arbetarpartiet (vänster) och Likud (höger) – dominerade politiken fram till 2005. Sedan dess har det politiska landskapet förflyttat sig kraftigt åt höger. Likud har stått starkt, men inte dominerande på egen hand, och högerpartierna är flera. I mitten finns en spretig samling partier och vänsterpartierna har gått bakåt. Religiösa partier spelar aktiv roll. 

Israel – Demokrati och rättigheter

Israel berömmer sig av att vara ”Mellanösterns enda demokrati” och det är högt i tak för att yppa alla sorters åsikter. I praktiken gynnas landets judiska befolkning i många sammanhang, medan minoriteter kan ha svårare att hävda sina rättigheter. Allra besvärligast är det för de araber som lever under Israels militära ockupation eller blockad.

 

Israel – Aktuell politik

Efter Israels femte parlamentsval på tre och ett halvt år har Benjamin Netanyahu bildat regering igen. Likudledarens maktutövning har bidragit till att Israels politiska landskap rört sig i konservativ och nationalistisk riktning. Regeringen kritiseras hårt 2023 för lagförslag som anses hota rättsstaten och konflikten med palestinierna har skärpts.

Fakta – politik

Officiellt namn
Medinat Yisrael/ Republiken Israel
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Isaac Herzog (2021–)
Regeringschef
premiärminister Benjamin Netanyahu (2022-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Likud 32, Yesh Atid 24, Religiös sionism 14, Nationell enighet 12, Shas 11, Förenade Torahpartiet 7, Yisrael Beiteinu 6, Raam 5, Hadash-Taal 5, Arbetarpartiet 4 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Likud 30, Yesh Atid 17, Shas 9, Blått och vitt 8, Förenade Torahpartiet 7, Yamina 7, Arbetarpartiet 7, Yisrael Beiteinu 7, Nytt hopp 6, Religiös sionism 6, Meretz 6, Förenade listan 6, Raam 4 (2021)
Valdeltagande
70,6 procent i parlamentsval 2022, 67 procent i parlamentsval mars 2021
Kommande val
parlamentsval 2026

Källor

Israel – Jerusalem

En kärna i judisk tradition är hoppet om Jerusalem: att judar spridda över världen ska samlas där. Nu står Jerusalem under judisk kontroll, men även muslimer och kristna vördar staden och vill vara på plats. De som är palestinier hoppas dessutom, precis som israeler, på att få ha Jerusalem som huvudstad.

Israel – Bosättningspolitiken

Israeliska bosättningar på ockuperad mark har anlagts i flera syften alltsedan Israel intog områdena 1967. En av följderna är att samhällen med judisk befolkning utgör ”fakta på marken”, som försvårar förutsättningarna att uppnå fredsavtal med palestinierna och med Syrien.

Israel – Utrikespolitik och försvar

USA är Israels främsta allierade, medan förhållandet till EU-länder emellanåt är ansträngt. I sin region förblev Israel länge isolerat trots fredsavtal med Jordanien och Egypten. Isoleringen har främst berott på den havererade fredsprocessen med palestinierna, som har sympatierna med sig i Mellanöstern. Iran har rollen som Israels ärkefiende. Men konflikter inom och mellan länder i regionen öppnar ibland oväntade fördelar för Israel, som tack vare det har uppnått nya fredsavtal med arabländer.

Fakta – försvar

Armén
126 000 man (2020)
Flygvapnet
34 000 man (2017)
Flottan
9 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
5,6 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
12,1 procent (2020)

Källor

Israel – Ekonomisk översikt

Israel har gått från jordbruksunder till IT-paradis. Högteknologiska produkter och tjänster har ökat omvärldens intresse för utbyte med Israel. Statsstyrning i ekonomin har fått ge vika för privata initiativ. Jordbruket är samtidigt på väg att överföras från kollektivt till enskilt ägande.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
52 171 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
6,1 procent (2022)
Total BNP
407 101 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
18,6 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
71,4 procent (2020)
Inflation
4,5 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
68,0 procent (2021)
Valuta
shekel
Varuexport
60 159 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
92 155 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
22,0 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
29 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
industrivaror, förädlade diamanter, blommor, citrusfrukter, annan frukt, grönsaker, jordnötter, bomull, vapen
Största handelspartner
USA, EU-länder, Kina, Indien
Bistånd per person
389 US dollar (1996)

Källor

Israel – Naturtillgångar, energi och miljö

Naturgasfyndigheter skapar förhoppningar i Israel, som annars har ont om råvaror. Tack vare fyndigheter i Medelhavet exporterar Israel nu gas till de närmaste grannländerna. Det stora uttaget av färskvatten är ett av landets miljöproblem. 2023 har regeringen avskaffat en skatt på engångsartiklar i plast av hänsyn till de ultraortodoxt religiösa.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 778 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6601 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
62 650 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,9 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
4,5 procent (2019)

Källor

Israel – Jordbruk och fiske

I generationer har människor, även utanför landet, talat med beundran om hur israelerna lyckats få öknen att blomstra. Det är en romantisk bild med hög sanningshalt – men också med ett högt pris för naturen.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,2 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
28,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
6,5 procent (2020)

Källor

Israel – Industri

Israel är Mellanösterns mest industrialiserade land, men utvecklingsnivån varierar mycket mellan olika branscher.