Förenade arabemiraten

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/forenade-arabemiraten/

På bara ett halvsekel har de sju små absoluta monarkier vid Persiska viken som utgör Förenade arabemiraten genomgått en osannolik förvandling. Ännu på 1950-talet var dessa små ökenstater fattiga avkrokar som försörjde sig på fiske och smuggling, men så hittade man olja och pengarna började flyta in. Den nuvarande staten bildades 1971–1972 och har idag en materiell levnadsstandard som är få länder förunnade. Demokratin är däremot långt borta. Planeringen för ett liv efter oljan har gjort framför allt emiratet Dubai till ett handels- och nöjescentrum med flera av världens mest spektakulära byggnader.

Geografi och klimat

Förenade arabemiraten ligger i den östra delen av Arabiska halvön. Landet täcker större delen av Musandamhalvön som avgränsar Persiska viken från Omanviken och Indiska oceanen. Halvöns spets och en liten landenklav i öster tillhör dock grannlandet Oman.

Yta
83 600 km2 (2020)
Tid
svensk + 3 timmar
Angränsande land/länder
Oman, Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Abu Dhabi (1,1 miljoner, storstadsområdet 2014)
Övriga större städer
Dubai (2,2 milj, uppskattning 2014), Sharja (919 000, uppskattning 2010)
Högsta berg
Jebel Hafit (1166 m ö h)

Källor

Befolkning och språk

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner. Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
liten del araber med medborgarskap 1
Antal invånare
9 770 529 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
136 (2018)
Andel invånare i städerna
86,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
9,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
1,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
27,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
78 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2018)
Förväntad livslängd för män
77 år (2018)
Språk
arabiska är officiellt språk, engelska används ofta som handelsspråk 2
1. stor majoritet icke-medborgare främst sydasiater men även araber och iranier
2. persiska, urdu, hindi m fl

Källor

Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen. Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer. Många av dem bekänner sig till wahhabismen, som är en starkt ortodox och puritansk riktning, med centrum i Saudiarabien. Islams påbud tolkas dock inte lika strikt i Förenade arabemiraten som i grannlandet.

Utbildning

De stora inkomsterna från oljeexporten har möjliggjort omfattande satsningar på utbildning. Lärartätheten i landet är bland de högsta i världen. Flertalet lärare är utlänningar. Men regeringens målsättning är att öka andelen inhemska lärare till 90 procent.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,6 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
90,0 procent (2005)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,0 procent (1997)

Källor

Kultur

Kulturen i Förenade arabemiraten präglas av den snabba modernisering som landet genomgår. Västerländsk masskultur existerar parallellt med en traditionell arabisk beduinkultur.

Arbetsmarknad

En stor del av arbetskraften i Förenade arabemiraten utgörs av utländska migrantarbetare utan medborgarskap i landet. Dessa lever ofta under svåra förhållanden och har, till skillnad från medborgarna, inte tillgång till avgiftsfri hälsovård, utbildning och andra sociala förmåner.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
7,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare hör Förenade arabemiratens medborgare till de rikaste i arabvärlden, även om inte alla sju emirat är lika rika. Inkomstklyftorna är störst i Abu Dhabi.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
7 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,6 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 323 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2018)

Källor

Äldre historia

För sjöfarande nationer har inloppet till Persiska viken i alla tider varit viktigt för handeln. Portugiser, holländare och britter konkurrerade med de lokala handelsmännen. Det blev till slut det brittiska imperiet som betvingade områdets klaner och emirer, men det innebar samtidigt att dessa fick ett skydd mot mäktigare grannar. I början av 1900-talet utvecklades Dubai till det dominerande emiratet, men det viktiga pärlfisket slogs ut.

Modern historia

De flesta av de sju emiraten var mycket fattiga sedan pärlindustrin hamnat i kris. Inte förrän 1958 påträffades olja i Abu Dhabi och senare i två andra emirat. Med ett begynnande välstånd knöts emiraten tätare samman och 1971 blev Förenade arabemiraten en självständig federation. Abu Dhabi kom att dominera men även Dubai kunde öka sitt inflytande. Efter 1990 har en omfattande modernisering ägt rum.

Politiskt system

Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Val i starkt begränsad omfattning infördes 2006. Informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner.

Demokrati och rättigheter

Kungahusen i Förenade arabemiraten har monopol på makten och kan inte ifrågasättas. På federal nivå – mellan emiraten – finns ett litet inslag av val, men allmän rösträtt eller regelrätta val har inte införts i de olika emiraten. Mötesfriheten är kringskuren och domstolsväsendet används till att kväsa regimkritik.

Aktuell politik

Förenade arabemiraten styrs auktoritärt av presidenten och ledarna för de sju emiraten. Val till hälften av platserna i en rådgivande församling har hållits sedan 2006  men endast utvalda medborgare får rösta. Ett utbrett välstånd som många emiratier får del av har bidragit till att det inte finns samma grogrund för politiskt missnöje som i andra länder i regionen. Storstilade bygg- och teknikprojekt genomförs, bland annat ett rymdprogram.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida/ Förenade arabemiraten
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
president Khalifa bin Zayid Al Nahyan, emir av Abu Dhabi (2004–)
Regeringschef
premiärminister Muhammad bin Rashid Al Maktum, emir av Dubai (2006–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier finns
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier finns
Valdeltagande
inga allmänna val hålls
Kommande val
inga allmänna val hålls

Källor

Utrikespolitik och försvar

I arabvärlden ställer sig Förenade arabemiraten oftast på de konservativa staternas sida och arabisk enighet brukar vara ett viktigt inslag i  utrikespolitiken. 2020 års fredsavtal med Israel innebär delvis en omprövning, betingad av arabvärldens trassliga förbindelser med Iran. I Jemens inbördeskrig har emiraten deltagit på den saudiskt stödda regeringens sida med militära insatser mot de shiamuslimska huthirebellerna.

Fakta – försvar

Armén
44 000 man (2017)
Flygvapnet
4 500 man (2017)
Flottan
2 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
5,6 procent (2014)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
17,0 procent (2014)

Källor

Ekonomisk översikt

Sedan början av 1970-talet har Förenade arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder. Förändringen har kunnat ske tack vare oljan, som först hittades i Abu Dhabi 1958. Emiraten äger numera drygt 7 procent av världens kända oljetillgångar och cirka 4 procent av naturgasreserverna.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
43 005 US dollar (2018)
Total BNP
414 179 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
0,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
8,9 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
52,5 procent (2018)
Inflation
-1,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
19,1 procent (2018)
Valuta
UAE dirham
Varuexport
1 000 000 miljoner US dollar
Varuhandelns andel av BNP
145 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, naturgas, fisk, dadlar
Största handelspartner
Japan, Indien, Iran, Kina, USA (2012)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Arabvärldens första kärnkraftverk finns i Förenade arabemiraten. Olja är den viktigaste naturtillgången, men även naturgas utvinns i stor utsträckning. Abu Dhabi har över 90 procent av landets oljereserver och står för en lika stor andel av oljeproduktionen. Resten av oljan finns främst i Dubai med en mindre andel i Sharja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
7 756 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
11245 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
206 324 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
22,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,1 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Bara några få procent av Förenade arabemiratens landyta kan användas för jordbruk eller boskapsskötsel, framför allt uppfödning av getter och kameler. De viktigaste jordbruksområdena ligger på Hajarbergens sluttningar i nordöst och vid oaserna Liwa och al-Ain. Jordbruket står bara för omkring en procent av BNP men använder två tredjedelar av vattentillgångarna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
0,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
5,5 procent (2016)

Källor

Industri

Förenade arabemiraten har satsat hårt på att utveckla en icke oljebaserad industri för att förbereda sig för den tid som kommer när oljan är slut. Den mest betydande delen av industrin är dock fortfarande knuten till oljan, till exempel raffinaderier. Oljeindustrin är huvudsakligen statligt kontrollerad, även om det finns utländska ägarintressen.