Afghanistan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/afghanistan/

Afghanistan i södra Centralasien har genom historien genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar. Sedan 1970-talet har landet aldrig haft fred. Sovjetisk invasion, milisvälde, talibanstyre och amerikanska bombningar har lagt ekonomi och infrastruktur i ruiner. Miljoner afghaner är på flykt. Efter en blixtoffensiv genom landet i augusti 2021 styr talibanerna åter Afghanistan.

Afghanistan – Geografi och klimat

Afghanistan ligger i södra Centralasien. Större delen av landet består av otillgängliga bergsområden med toppar på upp emot 7 000 meter över havet. Afghanistan har ett utpräglat inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
652 000 km2 (2022)
Tid
svensk +3,5 timmar
Angränsande land/länder
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kina, Pakistan
Huvudstad med antal invånare
Kabul ca 4 400 000 (officiell uppskattning 2021)
Övriga större städer
Kandahar 633 000, Herat 574 000, Mazar-i-Sharif 484 000 (officiell uppskattning 2021)
Högsta berg
Nowshak (Noshaq) (ca 7 490 m ö h)
Viktiga floder
Helmand, Amu-Darja, Kabul
Största sjö
Hamun-i-Saberi (Hamun-i-Helmand)
Medelnederbörd/månad
Kabul 91 mm (mars), 1 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
Kabul 25 °C (juli), 2 °C (jan)

Källor

Afghanistan – Befolkning och språk

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning. Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
pashtuner ca 50 procent, minoriteter av tadzjiker, uzbeker, hazarer, turkmener, aimaker m fl
Antal invånare
41 128 771 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
60 (2020)
Andel invånare i städerna
27 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
31,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
pashto och dari är officiella språk, dessutom talas turkiska språk som uzbekiska, turkmenska och kirgiziska

Källor

Afghanistan – Religion

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Enligt talibanstyret som tog makten 2021 är Afghanistan ett islamiskt emirat som ska styras i enlighet med sharialagarna. Författningen som gällde innan maktövertagandet föreskriver att landet är en islamisk republik där inga lagar får strida mot islams lära och sedvänjor.

Afghanistan – Utbildning

Den allmänna utbildningsnivån är låg i Afghanistan. Över hälften av de vuxna afghanerna är analfabeter. Bland vuxna kvinnor kan färre än var tredje läsa och skriva. Sedan talibanerna återkom till makten 2021 har stora ändringar i utbildningen gjorts: flickor kan i praktiken bara gå några år i skolan och kvinnor får allt svårare att delta i högre utbildning. Obligatoriska lektioner i islam har införts vid universiteten.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
26,8 procent (1993)
Antal elever per lärare i grundskolan
49 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
37,3 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,9 procent (2021)

Källor

Afghanistan – Kultur

Islam präglar mycket av kulturen i Afghanistan. Den finaste muslimska arkitekturen finns i Herat. Författaren Khaled Hosseini fick sitt internationella genombrott 2003 med romanen Flyga drake. De handknutna afghanska mattorna är världsberömda.

Afghanistan – Sociala förhållanden

Afghanistan befinner sig i en humanitär kris med utbredd fattigdom, matbrist och en sjukvård som i stort sett brutit samman. Sedan talibanernas återkomst till makten i augusti 2021 har situationen förvärrats. Miljoner människor är på flykt. Särskilt hårt drabbade är flickor och kvinnor vars fri- och rättigheter kränks av de styrande.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
43 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
97 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
75 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
50,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
16,8 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
81 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2021)

Källor

Afghanistan – Seder och bruk

Afghanistan är ett nästan helt muslimskt land och de flesta sammanhang präglas av islamiska seder och bruk. Det innebär att socialt umgänge mellan män och kvinnor som inte tillhör samma familj är starkt begränsat. En besökare i landet möter ofta en gästfrihet som för en utomstående kan vara överväldigande.

Afghanistan – Äldre historia

Läget mitt på allfarvägarna mellan stora asiatiska kulturområden har präglat Afghanistans historia. Trycket från främmande invasionshärar har ibland slitit sönder landet, ibland bidragit till att ena det. I modern tid har först Storbritannien, senare Sovjetunionen och USA haft stort inflytande över afghansk politik.

Afghanistan – Modern historia

Kommunistregimens fall 1992 har följts av fortsatt krigande i Afghanistan, under andra former och med andra deltagare. Den islamiskt fundamentalistiska talibanregimen, som tog makten 1996, blev inte bara ett hot mot den egna befolkningen, utan mot hela världen. USA och dess allierade försökte att bygga upp landet efter att ha störtat talibanerna 2001. De lyckades bara delvis och i augusti 2021 återtog talibanerna makten.

Afghanistan – Politiskt system

Den 15 augusti 2021 intog talibanstyrkor Kabul efter en blixtoffensiv genom Afghanistan. Talibanledningen har sagt att den nya staten, Islamiska emiratet Afghanistan, ska styras i enlighet med islamiska sharialagar. I september tillsattes en övergångsregering bestående av enbart talibaner och enbart män. De tyngsta ministerposterna gick till kända veteraner som var ledande i talibanrörelsen redan på 1990-talet.

Afghanistan – Demokrati och rättigheter

I Afghanistan styr en talibanregim i enlighet med muslimska sharialagar efter att 2021 ha tagit makten med våld. Sedan maktövertagandet har i synnerhet kvinnornas situation allvarligt försämrats. Centralmakten är svagt förankrad ute i provinserna där lokala ledare i hög grad styr.

Afghanistan – Aktuell politik

Den 15 augusti 2021 återtog den islamistiskt fundamentalistiska talibanrörelsen makten i Afghanistan efter en blixtoffensiv genom landet. Den splittrade, väststödda regeringen i Kabul gav upp utan motstånd och presidenten Ashraf Ghani flydde landet. Maktövertagandet skedde samtidigt som USA:s militär och Nato höll på att ta hem de sista trupperna från landet, där de varit i 20 år.

Fakta – politik

Officiellt namn
Islamiska republiken Afghanistan (formellt sedan 2004), Islamiska emiratet Afghanistan (de facto sedan talibanernas maktövertagande den 15 augusti 2021. Emiratet är inte erkänt av omvärlden)
Statsskick
oklart i dagsläget (enligt talibanstyret är landet ett islamiskt emirat)
Stats- och regeringschef
tillfällig premiärminister Mullah Mohammad Hassan Akhund (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Personval. Inga politiska partier får ställa upp i val (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Personval. Inga politiska partier får ställa upp i val (2010)
Valdeltagande
45 procent i parlamentsvalet 2018, 19 procent i presidentvalet 2019
Kommande val
oklart i dagsläget

Källor

Afghanistan – Utrikespolitik och försvar

Efter den första talibanregimens fall 2001 knöts Afghanistan hårt till USA och den övriga västvärlden för sitt försvar mot talibanerna och andra motståndsgrupper. Den egna armén och polisen lyckades aldrig få kontroll över hela landet. När talibanerna återtog makten 2021 var Pakistan, Kina och Ryssland tidiga med att närma sig de nya makthavarna, men inga länder har erkänt talibanstyret som landets legitima regering.

Fakta – försvar

Armén
171 500 man (2020)
Flygvapnet
7 300 man (2018)
Militärutgifter i andel av BNP
1,36 procent (2020)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,0 procent (2020)

Källor

Afghanistan – Ekonomisk översikt

Fram till talibanernas maktövertagande i augusti 2021 hade Afghanistan en konstgjord krigsekonomi, som hade utvecklats kring de utländska soldaternas närvaro och de internationella bistånds- och utvecklingsprojekten. Denna ekonomi måste under talibanstyret ersättas med andra näringar, även om omvärlden har utlovat fortsatt humanitärt stöd.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
364 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
-2,4 procent (2020)
Total BNP
14 583 miljoner US dollar (2021)
Jordbrukets andel av BNP
33,5 procent (2021)
Industrins andel av BNP
15,6 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
46,5 procent (2021)
Inflation
5,6 procent (2020)
Statsskulden i andel av BNP
7,4 procent (2020)
Utlandsskuld
3 531 miljoner US dollar (2021)
Valuta
afghani
Varuexport
883 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 629 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-3,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
41 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
opium (inofficiellt), frukt och nötter, mattor, ull, bomull, lädervaror, ädelstenar
Största handelspartner
Iran, Kina, Pakistan, Indien (2020)
Bistånd per person
116 US dollar (2021)

Källor

Afghanistan – Naturtillgångar, energi och miljö

Afghanistan har stora naturtillgångar, men den oländiga bergsterrängen, ett instabilt säkerhetsläge och svår korruption gör att möjligheterna att utvinna dessa resurser i dagsläget är små. Elbrist och miljöförstöring är andra problem som landet brottas med.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
98 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
8 709 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Andel energi från förnybara källor
17,9 procent (2021)

Källor

Afghanistan – Jordbruk och industri

Jordbruket utgör grunden i Afghanistans ekonomi, trots att försämrade odlingsmöjligheter under krigsåren och en stor inflyttning till städerna har lett till att näringens betydelse minskat. För tusentals bönder har det blivit en oemotståndlig lockelse att odla den lukrativa opiumvallmon. Gränsen mellan industri och traditionellt hantverk är flytande. Det finns gott om små verkstäder där enkla redskap och verktyg för jordbruk och hushåll tillverkas.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
33,5 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
58,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
1,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
15,6 procent (2021)

Källor