Tchad

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/tchad/

Tchad ligger i norra Centralafrika och saknar kust. En rad militära kuppregimer har genom åren avlöst varandra vid makten och stått under ständigt tryck från väpnade upprorsrörelser. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Sedan 2010-talet plågas landet även av islamiströrelsen Boko Haram. I Tchad finns olja och goda förekomster av andra mineraler.

Geografi och klimat

Tchad i norra Centralafrika ligger i det område där Saharaöknens södra gräns övergår i stäpp och längre söderut i savann. Norra Tchad får sällan regn och i huvudstaden N'Djamena i sydväst kan värmen vara extremt tryckande.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 284 000 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Libyen, Sudan, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Nigeria, Niger
Huvudstad med antal invånare
N'Djamena 1 423 000 (med förorter, FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Moundou, Abéché, Sarh
Högsta berg
Emi Koussi (3 415 m ö h)
Viktiga floder
Chari, Logone
Största sjö
Tcadsjön
Medelnederbörd/år
N'Djamena 744 mm
Medeltemperatur/dygn
N'Djamena 24 °C (jan), 28 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Det går en etnisk skiljelinje mellan norra och södra Tchad. I ökenlandskapet i norr dominerar muslimska araber medan majoriteten i södern tillhör afrikanska folkslag som bekänner sig till kristendom eller traditionella inhemska religioner. Motsättningar mellan olika folkgrupper och regioner har lett till årtionden av inbördeskrig eller politiskt våld.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 200 olika folkgrupper, varav araber utgör den största och sara den näst största
Antal invånare
14 899 994 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
12 (2017)
Andel invånare i städerna
22,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
43,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
13,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
53 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
54 år (2016)
Förväntad livslängd för män
52 år (2016)
Språk
franska och arabiska är officiella språk; ett 100-tal lokala språk och dialekter talas också

Källor

Religion

Drygt hälften av Tchads invånare är muslimer, medan en tredjedel räknas som kristna och övriga som anhängare av traditionella inhemska religioner. Motsättningar mellan muslimer och kristna har periodvis varit inslag i inbördeskrig och politiska maktkamper.

Utbildning

Utbildningsnivån i Tchad är generellt mycket låg. Skolväsendet har hämmats av krig samt brist på pengar och utbildade lärare. I vissa områden på landsbygden finns överhuvudtaget inga skolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
74,2 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
57 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
22,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
12,5 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,5 procent (2013)

Källor

Kultur

De kulturella skillnaderna mellan Tchads många folkgrupper är ibland stora. En viktig skiljelinje går mellan södern, vars invånare generellt är mer västerländskt påverkade och i högre grad kan läsa och skriva, och norra Tchad där modern utbildning är ovanligare och traditionerna starkare.

Arbetsmarknad

Ungefär tre av fyra tchadier lever av jordbruk eller boskapsskötsel för det egna hushållet. Många är också sysselsatta inom den informella sektorn av ekonomin, till exempel med gatuförsäljning eller byteshandel. Inom den lilla gruppen med formella anställningar återfinns de flesta inom jordbruk och service.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
4,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Tchad tillhör världens fattigaste länder där utvecklingsnivån är bland de lägsta. Hälso- och sjukvården är skriande otillräcklig, särskilt på landsbygden. Bara fyra av tio tchadier har tillgång till rent vatten, och nio av tio lever i avsaknad av avlopp.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
71 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
42,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
8,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
32 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2018)

Källor

Äldre historia

Området där dagens Tchad ligger har varit bebott åtminstone sedan 600-talet före Kristus. Området har under historien varit en skärningspunkt för handelsvägarna genom Sahara. Kring dessa karavanleder bildades mot slutet av första seklet före vår tideräkning flera rivaliserande småstater. Mest framgångsrikt blev långt senare kungadömet Kanem-Bornu som grundlades på 800-talet. Under 1800-talet började Frankrike intressera sig för området som blev ett franskt protektorat år 1900.

Modern historia

Efter självständigheten från Frankrike 1960 styrdes Tchad av president François Tombalbaye som hade sin bas i söder. Nomadfolken i norr vägrade underkasta sig hans styre och tog till vapen mot regeringen. Ett drygt 20 år långt inbördeskrig slutade med att Hissène Habré från norr tog makten 1982. Han avsattes 1990 av sin tidigare befälhavare Idriss Déby, som sedan dess hållit sig kvar vid makten.

Politiskt system

Enligt författningen från 1996 är Tchad en republik med flerpartisystem. Presidenten är statschef och överbefälhavare och har stora befogenheter. Våren 2018 antogs en rad författningsändringar som ytterligare stärkte presidentmakten. Sedan president Idriss Déby tog makten i början av 1990-talet har hans folkgrupp zagawa från nordöstra Tchad dominerat arméledningen, regeringen och statsförvaltningen. Débys regim har mött väpnat motstånd från en rad rebellgrupper.

Demokrati och rättigheter

Tchad styrs sedan en militärkupp 1990 av president Idriss Déby och hans närmaste krets. All opposition tystas och mediefriheten är kringskuren. De politiska makthavarna lägger sig ofta i domstolarnas arbete.

Aktuell politik

Tchad är formellt en flerpartidemokrati, men i realiteten har president Idriss Déby och hans parti Patriotiska räddningsrörelsen (MPS) ett fast grepp om makten sedan drygt ett kvarts sekel. De statliga institutionerna har litet eller inget inflytande. Personer tillhörande Débys folkgrupp zagawa från norra Tchad dominerar armén, regeringen och statsförvaltningen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republiken Tchad
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Idriss Déby Itno (1990–)
Regeringschef
president Idriss Déby Itno (regeringschef från 2018) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Alliansen för Tchads pånyttfödelse ART (i vilken president Débys parti Patriotiska räddningsrörelsen, MPS, ingår) 132, Nationella unionen för utveckling och förnyelse (UNDR) 11, URD-PLD 8, RNDT-Le Réveil 8, FAR-PF 4, övriga 25 (2011)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Patriotiska räddningsrörelsen (MPS) 110, Samling för demokrati och framsteg (RDP) 12, Aktionsfronten för republiken (FAR) 9, Nationell samling för demokrati och framsteg (RNDP) 5, Nationella unionen för utveckling och förnyelse (UNDR) 5, Unionen för förnyelse och demokrati (URD) 3 (2002)
Valdeltagande
56 % i parlamentsvalet 2011, 66 % i presidentvalet 2016
Kommande val
presidentval 2021, parlamentsval 2021
1. presidenten blev regeringschef i maj 2018 sedan premiärministerposten avskaffats

Källor

Utrikespolitik och försvar

Tchad har starka band till den forna kolonialmakten Frankrike. Relationerna till Sudan har varit avgörande för regeringens framgångar i kampen mot en rad väpnade motståndsgrupper.

Fakta – försvar

Armén
25 000 man (2017)
Flygvapnet
350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
13,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Flera decennier av inbördeskrig har hindrat Tchad från att utvecklas ekonomiskt. Fattigdomens djupaste orsaker är dock uråldriga: geografisk isolering och ett ökenklimat med återkommande torka. Inbördeskrigen och flyktingströmmarna har förvärrat situationen. På 1990-talet upptäcktes stora oljefyndigheter i Doba-regionen i söder. Oljan har under 2000-talets första år gett Tchad nya inkomster efter ett långvarigt beroende av bomullsodling och boskapsskötsel.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
730 US dollar (2018)
Total BNP
11 303 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
44,8 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
3,0 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
37,6 procent (2018)
Inflation
3,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
48,3 procent (2018)
Utlandsskuld
3 139 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
135 miljoner US dollar (1994)
Varuimport
212 miljoner US dollar (1994)
Bytesbalans
- 38 miljoner US dollar (1994)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, boskap, bomull
Största handelspartner
USA, Frankrike, Kamerun, Kina

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Tchad har rika mineraltillgångar, men inbördeskrig har hindrat utvinning i stor skala. I landet finns förutom olja bland annat guld, bauxit, tenn, järnmalm, uran och volfram. Soda och bergsalt exporteras till Nigeria. Natriumhydroxid utvinns också.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
730 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
89,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Tre av fyra tchadier lever på åkerbruk eller boskapsskötsel, samtidigt som bara några procent av landytan är odlingsbar. Jordbruket är koncentrerat till söder där det regnar mest, medan boskapsskötsel dominerar i de centrala delarna av landet. Bomull är en viktig exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
44,8 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
39,7 procent (2016)

Källor

Industri

Vid sidan av oljeutvinningen är industrin svagt utvecklad och svarar bara för någon enstaka procent av BNP. Bomullsindustrin är viktigt. Därutöver tillverkas livsmedel, läder, byggmaterial samt bryggeri- och tobaksprodukter.