Tanzania

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/tanzania/

Tanzania i Östafrika är en union mellan det före detta Tanganyika och ögruppen Zanzibar, som har inre självstyre. På fastlandet finns Kilimanjaro, som är Afrikas högsta berg, och kända nationalparker som Serengeti. Tanzania var länge mer politiskt stabilt än många av grannländerna. Men ekonomiska kriser och ett alltmer auktoritärt styre under president Magufuli har fått synen på Tanzania som en förebild för andra utvecklingsländer att blekna.

Geografi och klimat

Tanzania är beläget vid Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Landet är mer än dubbelt så stort som Sverige och gränsar mot åtta länder. Tanzania är en union mellan fastlandet (före detta Tanganyika) och öriket Zanzibar i Indiska oceanen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
945 090 km2 (2018)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo-Kinshasa, Malawi, Mocambique
Huvudstad med antal invånare
Dodoma 411 000, (officiell huvudstad, säte för parlamentet), Dar es Salaam 4 400 000 (faktisk huvudstad, säte för regeringen) (folkräkning 2012)
Övriga större städer
Mwanza, Arusha, Zanzibar, Mbeya
Högsta berg
Kilimanjaro (5 895 m ö h)
Viktiga floder
Rufiji-Ruaha
Största sjö
Victoriasjön
Medelnederbörd/år
Dodoma 572 mm
Medeltemperatur/dygn
Dodoma 24 °C (jan), 19 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Den etniska mångfalden är stor i Tanzania, som hyser runt 120 olika folkgrupper. På fastlandet dominerar bantufolk, varav sukuma är störst med 5,5 miljoner människor. På öarna Zanzibar och Pemba finns såväl bantufolk som invånare av arabisk härkomst. Landet har mycket höga födelsetal och nästan halva befolkningen är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bantufolk 80–85 %; därutöver arabiska, nilotiska, kushitiska, asiatiska och europeiska minoriteter
Antal invånare
57 310 019 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
65 (2017)
Andel invånare i städerna
33,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
38,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
66 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2016)
Förväntad livslängd för män
64 år (2016)
Språk
swahili (kiswahili) är officiellt språk; engelska används i högre utbildning och rättsväsende

Källor

Religion

Kristendomen har flest anhängare i Tanzania. Näst största religion är islam. Det finns också en grupp anhängare av traditionella, inhemska religioner samt en del hinduer. Sedan 1990-talet har den tidigare fredliga samexistensen mellan kristna och muslimer på vissa håll fått ge vika för växande spänningar.

Utbildning

Barnen i Tanzania ska börja skolan vid sju års ålder. Skolgången är obligatorisk i sju år och därefter kan eleverna fortsätta till frivilliga påbyggnadsstudier, indelade i två stadier på fyra respektive två år. Stora problem för skolorna är en allvarlig brist på såväl lärare som undervisningsmaterial.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
61,6 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
47 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
77,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
17,3 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,3 procent (2014)

Källor

Kultur

I Tanzania har den folkliga kulturen en stark förankring i samhället. Muntliga berättelser, sagor, myter, ordspråk och gåtor är viktiga källor till människors historia och de hjälper till att överföra kunskap mellan generationerna. Musik, dans och konsthantverk är också betydelsefulla kulturyttringar.

Massmedier

Tanzanisk lagstiftning garanterar inte press- och yttrandefrihet, men mediernas möjligheter att verka fritt har ökat avsevärt sedan landet övergick till demokrati med flerpartisystem 1992. Samma år avskaffades det statliga mediemonopolet, och sedan dess har flera oppositionella tidningar och tidskrifter startats. Sedan början av 2010-talet har dock medieklimatet åter försämrats.

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
70 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
13 procent (2016)

Källor

Arbetsmarknad

De flesta tanzanier har ingen formell anställning utan arbetar inom den växande informella sektorn av ekonomin. Arbetslösheten är hög, särskilt bland ungdomar och kvinnor i storstäderna.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
2,3 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
4,0 procent (2018)
Andel kvinnor av arbetsstyrkan
49,8 procent (2013)

Källor

Sociala förhållanden

Omkring två tredjedelar av Tanzanias befolkning beräknas leva under inkomstgränsen för fattigdom, men det råder normalt inte svält. De flesta människor bor på landsbygden och har tillgång till odling, men de är vanligtvis fattigare än stadsborna. Trångboddhet, växande miljöförstöring och ökande brottslighet är i sin tur problem för storstädernas invånare.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
40 per 1000 födslar (2016)
Andel hiv-smittade
4,7 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,6 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga män
1,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
50,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
15,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
32 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
36 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Tanzania är kanske det enda land i Afrika där majoriteten av invånarna har en nationell identitet som är starkare än känslan av tillhörighet till en folk- eller språkgrupp. Det nationella språket swahili bidrar till detta. Men det finns också ett starkt socialt ansvar för den egna gruppen.

Kommunikationer

Kommunikationerna i Tanzania är dåligt utvecklade och underhållet brister. Det är ett stort problem att de flesta människor bor i landets gränstrakter, medan inlandet är glest befolkat.

Äldre historia

Tanzania är kanske världens äldsta bebodda land och hade tidigt en rik blandning av folkgrupper, som genom historien lärde sig leva och arbeta tillsammans. Det gemensamma språket swahili är ett resultat av senare tiders kulturmöten. Araber, portugiser och tyskar är några av de folk som sedan medeltiden anlänt till kusten eller öarna för att kolonisera, missionera eller bedriva handel. Först på 1900-talet inleddes den frihetskamp som resulterade i det självständiga Tanganyika 1961.

Modern historia

Tanzania bildades 1964 som en union mellan Tanganyika på fastlandet och ögruppen Zanzibar. Ett år senare blev landet en enpartistat, med "socialism på afrikanska villkor" som politisk riktning. Tanken var att detta skulle lyfta ekonomin, men istället slogs det gamla jordbrukssamhället sönder och matproduktionen sjönk. Under 1990-talet infördes flerpartisystem och marknadsekonomi. Årtiondet därpå utbröt våldsamma politiska motsättningar på Zanzibar, vilka dock kunde lösas med förhandlingar.

Politiskt system

Republiken Tanzania är en union mellan det kristet dominerade fastlandet och det muslimska Zanzibar. Enligt författningen ska stat och religion vara skilda åt. Öriket Zanzibar har inre självstyre med egen konstitution, parlament, regering och president. Unionsparlamentet i Dodoma på fastlandet stiftar lagar för hela unionen och särskilt för fastlandet. Enligt författningen från 1977 är Tanzania en enpartistat, men genom tillägg 1992 infördes flerpartisystem. Det regerande Revolutionära partiet (CCM) har dock dominerat politiken även efter 1992.

Fakta – politik

Officiellt namn
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania/ United Republic of Tanzania/Förenade republiken Tanzania
Statsskick
republik
Statschef
president John Magufuli (2015–)
Regeringschef
premiärminister Kassim Majaliwa (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 253, Chadema 70, Förenade medborgarfronten (CUF) 41, ACT 1, NCCR-Mageuzi 1 (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 259, Chadema 48, Förenade medborgarfronten (CUF) 36 (2010)
Valdeltagande
drygt 67 % i parlamentsvalet 2015
Kommande val
president - och parlamentsval 2020

Källor

Aktuell politik

Det regerande Revolutionära partiet (CCM) har dominerat tanzanisk politik sedan det bildades 1977. CCM behärskar fastlandet, medan oppositionen har sitt fäste i den muslimskt dominerade ögruppen Zanzibar. Under senare år har dock det folkliga stödet för oppositionen ökat också på fastlandet. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania/ United Republic of Tanzania/Förenade republiken Tanzania
Statsskick
republik
Statschef
president John Magufuli (2015–)
Regeringschef
premiärminister Kassim Majaliwa (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 253, Chadema 70, Förenade medborgarfronten (CUF) 41, ACT 1, NCCR-Mageuzi 1 (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Revolutionära partiet (CCM) 259, Chadema 48, Förenade medborgarfronten (CUF) 36 (2010)
Valdeltagande
drygt 67 % i parlamentsvalet 2015
Kommande val
president - och parlamentsval 2020

Källor

Utrikespolitik och försvar

Tanzania har varit alliansfritt sedan unionen bildades 1964. Under det kalla kriget strävade landet efter att balansera mellan öst och väst. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 knöt Tanzania tätare kontakter med Västeuropa och USA. Landet har goda relationer med de forna kolonialmakterna Tyskland och Storbritannien, och har alltid haft nära förbindelser med Kina.

Fakta – försvar

Armén
23 000 man (2015)
Flygvapnet
3 000 man (2015)
Flottan
1 000 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,8 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Tanzania tillhör den fattigaste hälften av Afrikas länder, trots att det har tagit emot omfattande bistånd och lån utifrån i flera årtionden. De flesta tanzanier försörjer sig på småskaligt jordbruk, en sektor med svag tillväxt. I kombination med hög befolkningstillväxt har det inneburit att landsbygdens invånare har förblivit fattiga, trots att gruvdriften, turismen och finansmarknaden har vuxit kraftigt under senare år.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
879 US dollar (2016)
Total BNP
47 431 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
7,1 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
33,3 procent (2016)
Industrins andel av BNP
27,2 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
41,8 procent (2016)
Inflation
5,0 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
36,5 procent (2015)
Utlandsskuld
18242 310 338 US dollar (2017)
Valuta
tanzanisk shilling
Bistånd per person
45 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar och energi

Tanzania är rikt på mineraler och har i synnerhet stora tillgångar av guld och naturgas. Guldbrytningen svarar för runt en tredjedel av exporten. Naturgasen används för inhemsk elproduktion.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
479 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
100 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
11 562 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
85,7 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket står för över en fjärdedel av Tanzanias bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsätter majoriteten av befolkningen. Traditionellt har jordbruket varit den näring som bidragit mest till landets export, men numera är både gruvindustrin och turismen viktigare för exporten.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
33,3 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,8 procent (2015)

Källor

Industri

Industrin i Tanzania har länge varit svagt utvecklad och främst inriktad på förädling av råvaror från jordbruk och gruvnäring. Viktigaste branscher är livsmedel, textilier och tobak. Inom livsmedelsindustrin är öl, cashewnötter och socker stora produkter. På senare år har byggbranschen vuxit.

Utrikeshandel

Tanzania har ständigt ett stort underskott i handeln med utlandet. Det betyder att importen vida överskrider exporten. För att betala importen tvingas landet lita till bistånd och lån. Guld är den enskilt största exportprodukten, följd av tobak, kaffe och bomull.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
5171 600 000 US dollar (2016)
Varuimport
9487 533 910 US dollar (2016)
Bytesbalans
-777,1 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
33 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
guld, tobak, kaffe, bomull, cashewnötter
Största handelspartners
Kina, Indien, Sydafrika, Japan, Kenya

Källor

Turism

Tanzania lockar många turister med sina savanner, fyllda med stora djur, och långa orörda stränder. Runt en tredjedel av landytan har avsatts för nationalparker, vilt- och skogsreservat. I norr finns Afrikas kanske mest storslagna nationalparker: Ngorongorokratern och Serengeti. I nordöst finns Afrikas högsta berg Kilimanjaro. Kryddön Zanzibar lockar också många besökare med den gamla stadsdelen Stone Town som främsta attraktion.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
1 233 000 (2016)
Turistinkomster
2157 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
23,2 procent (2016)

Källor