Sydsudan

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/sydsudan/

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Tiden efter självständigheten har präglats av maktkamp och inbördeskrig. Trots att landet har gott om olja lever folkmajoriteten i svår fattigdom.

Sydsudan – Geografi och klimat

Merparten av Sydsudan utgörs av ett vidsträckt lågland som i sydöst övergår i högre berg. Vita Nilen och Suddträsken präglar landskapet. Terrängen består av savann eller träskmark i låglandet och regnskog i bergsområdena. Sydsudan har ett tropiskt klimat med hög temperatur och luftfuktighet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
620 000 km2 (2022) 1
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Sudan, Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa, Uganda, Kenya, Etiopien
Huvudstad med antal invånare
Juba ca 440 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022) 2
Övriga större städer
Wau, Malakal
Högsta berg
Jabal Kinyeti (3 187 m ö h)
Viktiga floder
Vita Nilen
Medelnederbörd/år
ca 1 500 mm
Medeltemperatur/dygn
23–34 °C hela året
1. siffran är ungefärlig; Sudan och Sydsudan tvistar om vissa gränsområden
2. regeringen tillkännagav 2011 att huvudstaden stegvis ska flyttas till Ramciel i centrala Sydsudan

Sydsudan – Befolkning och språk

Sydsudans befolkning är indelad i ett 60-tal större folkgrupper, varav de nilotiska dinka, nuer och shilluk är störst. Etniska och religiösa motsättningar var en drivkraft såväl i krigen mellan nord och syd före landets delning 2011 som i det sydsudanesiska inbördeskriget 2013–2015.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
dinka, nuer, shilluk, azande, jurchol, acholi med flera
Antal invånare
10 913 164 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
18 (2020)
Andel invånare i städerna
21 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
34,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
10,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
55 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
56 år (2021)
Förväntad livslängd för män
53 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk, arabiska är vanligt i och runt Juba. Av en rad lokala språk är dinka störst

Sydsudan – Religion

De allra flesta sydsudaneser är kristna eller anhängare av inhemska, traditionella religioner med inslag av andetro och förfädersdyrkan. Ofta har utövandet av religionerna inslag från varandra. I landet finns också en liten minoritet av muslimer.

Sydsudan – Utbildning

En mycket låg utbildningsnivå hos befolkningen är ett av Sydsudans största samhällsproblem och ett hinder för ekonomisk utveckling. Den svåra situationen är ett resultat av decennier av krig då de flesta skolbyggnader raserats och undervisning ofta varit omöjlig att bedriva.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
34,5 procent (2018)
Andel barn som börjar grundskolan
35,2 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
47 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,2 procent (2021)

Sydsudan - Kultur

Sydsudans många olika folkgrupper har en rik hantverkstradition. Musiken spelar en stor roll i samhället. När den nya nationen föddes 2011 fick den även en ny nationalsång – som utsågs i en musiktävling.

Sydsudan – Sociala förhållanden

Det krigshärjade Sydsudan är ett av världens fattigaste länder, nästan helt i avsaknad av fungerande infrastruktur och samhällsservice. Människorna får förlita sig på odling och boskapsskötsel för eget bruk eller på livsmedelsbistånd för sin överlevnad. Värst är det för de miljontals människor som befinner sig på flykt.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
41 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
15,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
2,1 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
64 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
33 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
32 procent (2022)

Sydsudan – Seder och bruk

Sydsudan är ett av de mest traditionella samhällena i Afrika. Stora områden är knappt påverkade av moderniseringen i omvärlden. Det förekommer fortfarande att människor går helt nakna. För en stor del av befolkningen kretsar livet kring boskapsuppfödningen.

Sydsudan – Äldre historia

Redan under europeisk medeltid gjorde troligen arabiska slavhandlare räder in i det område som idag utgör Sydsudan. Då levde en rad olika folkslag där. Slavhandeln satte djupa spår och fanns i färskt minne hos den svarta befolkningen när Egypten och Storbritannien började kolonisera området under de sista decennierna av 1800-talet. 1924 tog britterna över hela administrationen av Sudan. Storbritannien tvingades efter andra världskriget att stegvis överlämna makten till sudaneserna (i praktiken nordsudaneserna). När lokala militära förband i söder gjorde myteri 1955 blev det början på ett långvarigt inbördeskrig mellan nord och syd. Sudan uppnådde självständighet 1956.

Sydsudan – Modern historia

Sydsudans moderna historia hänger tätt samman med den nordliga grannen Sudan. Decennier av krig mellan dessa områden har krävt upp emot 2,5 miljoner dödsoffer och skapat flyktingströmmar i hela regionen. Konflikten ledde till landets delning 2011, då Sydsudan blev en egen stat.

Sydsudan – Demokrati och rättigheter

Demokrati har inte utvecklats i Sydsudan efter självständigheten 2011. Ett politiskt parti, den gamla gerillarörelsen SPLM, dominerar. Rättsväsen och annan förvaltning genomsyras av korruption. I inbördeskrigets spår har grova brott mot civilbefolkningen begåtts av alla parter.

Sydsudan – Inrikespolitik och författning

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 och är Afrikas yngsta land. Tiden som suverän nation har dominerats av maktkamper, inbördeskrig och återkommande våldsutbrott. Striderna har omöjliggjort social och ekonomisk utveckling. Sydsudan saknar en permanent författning och har inte inrättat några starka politiska institutioner. En samlingsregering mellan krigets två parter försöker styra landet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of South Sudan/Republiken Sydsudan
Statsskick
republik
Statschef
president Salva Kiir Mayardit (2011–)
Regeringschef
president Salva Kiir Mayardit (2011–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Sudanesiska folkets befrielserörelse/SPLM (251), Sudanesiska folkets befrielserörelse-Demokratisk förändring/SPLM-DC (8), Nationella kongresspartiet/NCP (3), oberoende (6) (2010)
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Sydsudan – Utrikespolitik och försvar

Det krigshärjade Sydsudan är helt beroende av stöd från omvärlden för sin existens. Viktiga bilaterala kontakter är USA och Kina. Relationerna till USA har försämrats sedan 2013 på grund av övergrepp på civila som inbördeskrigets parter misstänks för. Olösta gränstvister präglar förhållandet till Sudan.

Fakta – försvar

Armén
53 000 man (2022) 1
Militärutgifter i andel av BNP
2,37 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,7 procent (2021)
1. siffran omfattar även en liten flygenhet

Sydsudan – Ekonomisk översikt

Sydsudans ekonomi grundas på olja och bistånd, men för den enskilde invånaren är oftast boskapsskötsel och odling för eget bruk en förutsättning för överlevnad. Det krigshärjade landet är ett av världens minst utvecklade och hjälpbehoven utifrån är enorma.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 072 US dollar (2015)
BNP-tillväxt
6,6 procent (2022)
Total BNP
11 998 miljoner US dollar (2015)
Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2015)
Industrins andel av BNP
33,1 procent (2015)
Servicesektorns andel av BNP
56,6 procent (2015)
Inflation
17,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
39,6 procent (2022)
Valuta
sydsudanesiskt pund
Varuexport
873 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 255 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,7 miljarder US dollar (2020)
Varuhandeln i andel av BNP
42 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
Olja
Största handelspartner
Kina, Kenya, Uganda, Sudan, Etiopien
Mottaget bistånd per invånare
196 US dollar (2021)

Sydsudan – Naturtillgångar, energi och miljö

Sydsudans i särklass viktigaste naturtillgång är de stora oljefyndigheterna nära gränsen till Sudan i norr. Landet exporterar såväl olja som fossilgas (naturgas). Klimatförändringarna bidrar till att Sydsudan återkommande plågas av översvämningar som lägger stora delar av landet under vatten och skadar människor, boskap, fält och vägar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
59 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
39 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
8 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
6 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
56,05 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,01 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 743 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
32 386 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Sydsudan – Jordbruk och industri

Bördig jord och gott om vatten gör Sydsudan lämpligt för jordbruk. Krig och andra våldsamheter har dock gjort att jordbrukssektorn fortfarande är outvecklad. Vid sidan av oljeindustri har Sydsudan knappt någon industrisektor alls.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
10,4 procent (2015)
Andel av landytan som används för jordbruk
45,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
11,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,1 procent (2015)