Seychellerna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/seychellerna/

Seychellerna var länge en samling obebodda öar i Indiska oceanen. Först i slutet av 1700-talet slog sig europeiska nybyggare ned med afrikanska slavar. Öarna hamnade under brittisk överhöghet, och tjänade som flott- och flygbas under andra världskriget. Sedan 1976 är Seychellerna en självständig nation med förhållandevis hög levnadsstandard. Turism och fiske utgör basen i ekonomin.

Seychellerna – Geografi och klimat

Seychellerna ligger i Indiska oceanen, utanför Afrikas östkust och strax söder om ekvatorn. Ögruppen omfattar uppskattningsvis 115 öar, varav det stora flertalet är obebodda. Landytan är en tusendel av Sveriges, men öarna är spridda över ett område som är nästan tre gånger så stort som Sverige. 

Seychellerna har ett maritimt tropiskt klimat, vilket innebär jämn och ganska hög temperatur samt hög luftfuktighet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
454 km2 (2020)
Tid
svensk +3 timmar
Huvudstad med antal invånare
Victoria drygt 28 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Högsta berg
Morne Seychellois (på Mahé, 912 m ö h)
Medelnederbörd/år
Victoria 2 360 mm
Medeltemperatur/dygn
Victoria 27 °C

Källor

Seychellerna – Befolkning och språk

De flesta seychellier är kreoler, det vill säga en blandning av afrikaner, européer och asiater. Knappt nio av tio invånare bor på huvudön Mahé. Nästan alla invånare har kreolspråket seselwa (seychelliska) som modersmål. De flesta talar även franska och engelska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kreoler 1
Antal invånare
98 462 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
210 (2018)
Andel invånare i städerna
56,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
17,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
74 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
70 år (2019)
Språk
seselwa är officiellt språk 2
1. minoriteter av indier, kineser, britter, afrikaner, araber
2. franska och engelska talas av flertalet

Källor

Seychellerna – Religion

Seychellerna är en sekulär (icke-religiös) stat där religionsfrihet råder. Majoriteten av befolkningen är katoliker och en minoritet tillhör den anglikanska kyrkan. Vid sidan av kristendomen utövar många seychellier riter med inslag av traditionella afrikanska religioner.

Seychellerna – Utbildning

Regeringen har satsat mycket på utbildning i Seychellerna. I stort sett alla barn går i skolan och nästan alla invånare är läs- och skrivkunniga.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,5 procent (2005)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
94,0 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,7 procent (2016)

Källor

Seychellerna – Kultur

Musik och dans har en framträdande roll i den seychelliska kulturen som bär spår från såväl Afrika som Europa och Asien. En traditionell dans- och musikstil är moutia som härrör från slavtiden.

Seychellerna – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden tillhör de högsta i Afrika. Alla har rätt till avgiftsfri utbildning och hälsovård. I stort sett hela befolkningen har tillgång till såväl rent dricksvatten som avlopp. Kvinnan har en förhållandevis stark ställning.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
597 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
24 procent (2020)

Källor

Seychellerna – Seder och bruk

Seychellerna har en stark berättartradition. Genom historieberättande, fabler, talesätt och sånger har traditioner upprätthållits och seder förts vidare mellan generationerna.

Seychellerna – Äldre historia

Seychellerna var länge en samling obebodda öar långt ute i Indiska oceanen. Kring 1770 kom de första franska nybyggarna med slavar från Afrika. Från 1814 stod öarna under brittisk kontroll. Under andra världskriget var Seychellerna en viktig bas för brittiska flottan och flygvapnet.

Seychellerna – Modern historia

Den brittiska kolonin Seychellerna blev på fredlig väg en självständig nation 1976. Året därpå avsattes den första presidenten i en oblodig kupp. Ny president blev Albert René vars parti har behållit makten sedan dess. René själv lämnade 2004 över till sin vicepresident James Michel. Turismen som började utvecklas på 1970-talet har tillsammans med fisket lagt grunden för en god ekonomi. 2016 skedde nästa maktskifte då Danny Faure tog över som president. 

Seychellerna – Politiskt system

Seychellerna är en republik där presidenten har stora maktbefogenheter. Förenade Seychellerna (tidigare Parti Lepep) har suttit vid makten sedan 1977. Enpartisystem rådde från 1979 till 1993, då flerpartisystem återinfördes. Presidentvalet 2020 ledde till det första maktskiftet i landet sedan självständigheten.

Seychellerna – Demokrati och rättigheter

Seychellisk politik har länge dominerats av ett parti som idag heter Förenade Seychellerna. Partiet lyckades behålla makten även sedan flerpartisystem infördes i landet i början av 1990-talet. 2020 segrade dock en oppositionskandidat för första gången och landet upplevde sitt första maktskifte sedan självständigheten. Korruption är ett problem.

Seychellerna – Aktuell politik

Seychellerna sedan 1977. Partiet tog makten i en kupp det året, styrde i ett enpartisystem 1979–1993 och vann sedan alla val fram till hösten 2016, då det besegrades i parlamentsvalet av fempartikoalitionen Seychellernas demokratiska allians (LDS). Förenade Seychellerna behöll ändå regeringsmakten, under ledning av Danny Faure, fram till hösten 2020 då Wavel Ramkalawan vann presidentvalet med klara siffror.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republik Sesel/ Republiken Seychellerna
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Wavel Ramkalawan (2020–)
Regeringschef
president Wavel Ramkalawan (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Seychellernas demokratiska allians (LDS) 25, Förenade Seychellerna 10 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Seychellernas demokratiska allians (LDS) 19, Parti Lepep 14 (2016)
Valdeltagande
88,5 % i presidentvalet 2020, 88,4 % i parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Seychellerna – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt har Seychellerna följt en alliansfri linje. Under 1980-talet etablerade landet band till socialistregimer, men relationer upprätthölls även med västländer. Kontakterna med väst har stärkts på senare år eftersom Seychellerna har behövt hjälp med att bekämpa somaliska pirater.

Fakta – försvar

Armén
200 man (2017)
Flygvapnet
20 man (2017)
Flottan
200 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,6 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,1 procent (2020)

Källor

Seychellerna – Ekonomisk översikt

Seychellerna är ett rikt land i jämförelse med många andra afrikanska länder. Som enda land söder om Sahara placeras Seychellerna i kategorin ”mycket hög mänsklig utveckling” av FN-organet UNDP. Ekonomin baseras i huvudsak på turism och fiske. Önationen är också ett viktigt finanscentrum.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
16 434 US dollar (2018)
Total BNP
1 590 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
6,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
70,4 procent (2018)
Inflation
1,8 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
56,9 procent (2018)
Valuta
seychellisk rupie
Varuexport
562 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
1 234 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 269 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
117 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
konserverad tonfisk, återexport av oljeprodukter
Största handelspartner
Frankrike, Storbritannien, Förenade arabemiraten, Italien, Spanien (2012)

Källor

Seychellerna – Naturtillgångar, energi och miljö

Seychellerna har mindre fyndigheter av guano, fågelspillning, som används som gödningsmedel. Landet är beroende av importerad olja för sin energiförsörjning. Klimatförändringarna uppfattas som ett allvarligt hot mot önationen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 411 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
605 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,4 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
1,4 procent (2015)

Källor

Seychellerna – Jordbruk

Jordbruket i Seychellerna är begränsat och räcker inte till för att täcka landets behov av livsmedel. Fiske är däremot en central näringsgren. Tonfiskkonserver är landets viktigaste exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
3,4 procent (2016)

Källor

Seychellerna – Industri

Fiskförädling är den enda större industrin i Seychellerna. Viktigast är en fabrik i Victoria som är en av de största anläggningarna i världen för konserverad tonfisk. I stort sett hela produktionen exporteras till Europa. Det finns också en del småindustrier som framställer konsumtionsvaror för den inhemska marknaden.