Seychellerna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/seychellerna/

Seychellerna var länge en samling obebodda öar i Indiska oceanen. Först i slutet av 1700-talet slog sig europeiska nybyggare ned med afrikanska slavar. Öarna hamnade under brittisk överhöghet, och tjänade som en flott- och flygbas under andra världskriget. Sedan 1976 är Seychellerna en självständig nation med förhållandevis hög levnadsstandard. Turism och fiske utgör basen i ekonomin.

Seychellerna – Geografi och klimat

Seychellerna ligger i Indiska oceanen, utanför Afrikas östkust och strax söder om ekvatorn. Ögruppen omfattar uppskattningsvis 115 öar, varav det stora flertalet är obebodda. Landytan är en tusendel av Sveriges, men öarna är spridda över ett område som är nästan tre gånger så stort som Sverige. Seychellerna har ett maritimt tropiskt klimat, vilket innebär jämn och ganska hög temperatur samt hög luftfuktighet. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
454 km2 (2022)
Tid
svensk +3 timmar
Huvudstad med antal invånare
Victoria drygt 28 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Högsta berg
Morne Seychellois (på Mahé, 912 m ö h)
Medelnederbörd/år
Victoria 2 360 mm
Medeltemperatur/dygn
Victoria 27 °C

Seychellerna – Befolkning och språk

De flesta seychellier är kreoler, det vill säga en blandning av afrikaner, européer och asiater. Knappt nio av tio invånare bor på huvudön Mahé. Nästan alla invånare har kreolspråket seselwa (seychelliska) som modersmål. De flesta talar även franska och engelska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kreoler 1
Antal invånare
100 060 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
214 (2020)
Andel invånare i städerna
58 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
15,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
47,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
73 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
76 år (2021)
Förväntad livslängd för män
71 år (2021)
Språk
seselwa är officiellt språk 2
1. minoriteter av indier, kineser, britter, afrikaner, araber
2. de flesta invånare talar franska och engelska

Seychellerna – Religion

Seychellerna är en sekulär (icke-religiös) stat där religionsfrihet råder. Majoriteten av befolkningen är katoliker och en minoritet tillhör den anglikanska kyrkan. Vid sidan av kristendomen utövar många seychellier riter med inslag av traditionella afrikanska religioner.

Seychellerna – Utbildning

Regeringen har satsat mycket på utbildning i Seychellerna. I stort sett alla barn går i skolan och nästan alla invånare är läs- och skrivkunniga.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
96,2 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
92,2 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
14 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,6 procent (2022)

Seychellerna – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden är bland den högsta i Afrika. Alla har rätt till avgiftsfri utbildning och hälsovård. I stort sett hela befolkningen har tillgång till såväl rent dricksvatten som avlopp. Kvinnor har en förhållandevis stark ställning.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
97 procent (2019)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
727 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2022)

Seychellerna – Kultur

Musik och dans har en framträdande roll i den seychelliska kulturen som bär spår från såväl Afrika som Europa och Asien. En traditionell dans- och musikstil är moutia som härrör från slavtiden.

Seychellerna – Seder och bruk

Seychellerna har en stark berättartradition. Genom historieberättande, fabler, talesätt och sånger har traditioner upprätthållits och seder förts vidare mellan generationerna.

Seychellerna – Äldre historia

Seychellerna var länge en samling obebodda öar långt ute i Indiska oceanen. Kring 1770 kom de första franska nybyggarna med slavar från Afrika. Från 1814 stod öarna under brittisk kontroll. Under andra världskriget var Seychellerna en viktig bas för brittiska flottan och flygvapnet.

Seychellerna – Modern historia

Den brittiska kolonin Seychellerna blev på fredlig väg en självständig nation 1976. Året därpå avsattes den första presidenten i en oblodig kupp. Ny president blev Albert René, som behöll makten till 2004, då hans vicepresident James Michel tog över. Turismen som började utvecklas på 1970-talet har tillsammans med fisket lagt grunden för en god ekonomi. Valet ledde till det första verkliga maktskiftet sedan självständigheten, då oppositionskandidaten Wavel Ramkalawan segrade i presidentvalet.

Seychellerna – Demokrati och rättigheter

Seychellisk politik har länge dominerats av ett parti som i dag heter Förenade Seychellerna. Partiet lyckades behålla makten även sedan flerpartisystem infördes i landet i början av 1990-talet. 2020 vanns dock valet för första gången av en oppositionskandidat och landet fick sitt första maktskifte sedan självständigheten. Korruption är ett problem.

Seychellerna – Inrikespolitik och författning

Seychellerna är en republik där presidenten har stora maktbefogenheter. Från 1979 och 14 år framåt var landet en enpartistat, men sedan 1993 har Seychellerna ett flerpartisystem. Oppositionens seger i presidentvalet hösten 2020 ledde till det första maktskiftet i landet sedan självständigheten, då oppositionens kandidaten Wavel Ramkalawan valdes till president.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republik Sesel/ Republiken Seychellerna
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Wavel Ramkalawan (2020–)
Regeringschef
president Wavel Ramkalawan (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Seychellernas demokratiska allians (LDS) 25, Förenade Seychellerna 10 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Seychellernas demokratiska allians (LDS) 19, Parti Lepep 14 (2016)
Valdeltagande
88,5 % i presidentvalet 2020, 88,4 % i parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Seychellerna – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt har Seychellerna traditionellt följt en alliansfri linje. På 1980-talet etablerade landet band till socialistregimer, men relationer upprätthölls även med västländer. Kontakterna med väst har stärkts på senare år, men samtidigt har landet ökat sitt samarbete med Indien och Kina.

Fakta – försvar

Armén
200 man (2022)
Flygvapnet
20 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,47 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,2 procent (2021)

Seychellerna – Ekonomisk översikt

Seychellerna är ett rikt land i jämförelse med många andra afrikanska länder. BNP per invånare är med klar marginal den högsta i Afrika. Ekonomin baseras i huvudsak på turism och fiske, men önationen är också ett viktigt finanscentrum. Det stora beroendet av turismen gör att den seychelliska ekonomin drabbas hårt när resandet minskar på grund av kriser i andra delar av världen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
15 875 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
8,8 procent (2022)
Total BNP
1 588 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
2,9 procent (2022)
Industrins andel av BNP
13,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
66,3 procent (2022)
Inflation
4,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
63,4 procent (2022)
Valuta
seychellisk rupie
Varuexport
593 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 380 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,2 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
124 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
konserverad tonfisk, fiskmjöl, återexport av oljeprodukter
Största handelspartner
Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Sydafrika, Indien, Kina och Mauritius (2012)
Mottaget bistånd per invånare
169 US dollar (2017)

Seychellerna – Naturtillgångar, energi och miljö

Seychellerna har, vid sidan av vacker natur och rika fiskevatten, få naturtillgångar. Landet är beroende av importerad olja för sin energiförsörjning. Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot önationen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
2 411 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
0,77 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
7,82 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
599 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
95 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Seychellerna – Jordbruk och industri

Jordbruket i Seychellerna är begränsat och räcker inte till för att täcka landets behov av livsmedel. Fiske är däremot en central näringsgren. Tonfiskkonserver är landets viktigaste exportvara.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
2,9 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
3,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
73,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
13,5 procent (2022)