Nigeria

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/nigeria/

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de flesta kristna bor. I Biafrakriget (1967–1970), som utlöstes när det kristna igbofolket försökte upprätta en egen stat, dödades över en miljon människor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningarna åter kommit i dagen. Den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram har under 2010-talet terroriserat befolkningen i norr.

Geografi och klimat

Nigeria ligger i Västafrika och är dubbelt så stort som Sverige. Mitt i landet flyter Afrikas tredje längsta flod Niger samman med Benue på sin väg mot havet. Flodarmarna delar landet i en nordlig, en västlig och en östlig del. I söder breder det oljerika Nigerdeltat ut sig vid Guineabukten, som är en del av Atlanten.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
923 768 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Benin, Niger, Tchad, Kamerun
Huvudstad med antal invånare
Abuja ca 1 400 000 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Lagos 10 600 000, Kano 3 400 000, Ibadan 2 800 000, Kaduna 1 600 000 (uppskattning 2010) 1
Högsta berg
Chappal Waddi (2 419 m ö h)
Viktiga floder
Niger
Största sjö
Tchadsjön
Medelnederbörd/månad
Lagos 40 mm (jan), 336 mm (juni); Abuja 239 mm (sept), 0 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Lagos 28 °C (mars), 24 °C (aug); Abuja 30 °C (mars), 25 °C (aug)
1. uppgifterna om invånarantal i städerna, inklusive Abuja, varierar starkt mellan olika källor

Källor

Befolkning och språk

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen. Antalet folkgrupper brukar anges till över 250. Drygt två tredjedelar av invånarna tillhör en av de tre dominerande grupperna hausa-fulani, yoruba och igbo.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
hausa-fulani (ca en tredjedel), yoruba (drygt en femtedel), igbo (knappt en femtedel), i övrigt bl a ijaw, kanuri, ibibio, tiv
Antal invånare
190 886 311 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
210 (2017)
Andel invånare i städerna
49,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
38,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
12,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,5 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
53 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
54 år (2016)
Förväntad livslängd för män
53 år (2016)
Språk
engelska är officiellt språk; hausa, yoruba och igbo är stora regionala språk, därutöver finns upp till 500 lokala språk

Källor

Religion

I Nigeria finns något fler muslimer än kristna. Ungefär en tiondel av invånarna utövar traditionella inhemska religioner. Islam dominerar i norr och är starkt förknippat med hausa-fulanifolkens kultur. Bland yoruba finns både kristna och muslimer, medan igbo till största delen är kristna.

Utbildning

Skolan ska vara avgiftsfri och obligatorisk i nio år för alla barn i Nigeria. I verkligheten får många barn ingen eller mycket bristfällig skolgång. Minst en tredjedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva, vilket är en hög siffra även för Afrika.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
64,1 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
38 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
51,1 procent (2008)

Källor

Kultur

Nigeria är känt för masker och andra snideriarbeten i trä och elfenben. Landets olika folkgrupper har muntliga traditioner av dikt, sång och sagor. Vad gäller engelskspråkig litteratur är Nigeria, vid sidan av Sydafrika, ledande i Afrika.

Arbetsmarknad

Arbetslöshet och undersysselsättning är enorma problem som berör miljontals människor i Nigeria. En majoritet av befolkningen arbetar inom jordbruket, till stor del inom ramen för självhushåll. Den för ekonomin så viktiga oljebranschen skapar få jobb.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
19,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Oljetillgångarna har gjort ett litet antal nigerianer stormrika, samtidigt som halva befolkningen beräknas leva under fattigdomsnivån. I fråga om mänsklig utveckling ligger landet efter många andra länder i Afrika. Det beror bland annat på att sjukvården är ovanligt dåligt utvecklad.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
76 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
67,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
39,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
79 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
6 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Nigeria är geografiskt vidsträckt och har en mycket stor befolkning med olika etnicitet, språk och religion. Det medför en oerhörd mångfald av lokala traditioner. Hur nigerianerna ska hålla ihop sitt väldiga land och skapa en gemensam nationalkänsla har varit ett ständigt bekymmer.

Äldre historia

I norra Nigeria fanns på 1000-talet medeltida stater som antog islam. Yorubafolket i sydväst hade kungadömen som också var tidiga stadsstater. Med början på 1400-talet kom först portugiser och sedan britter. Den slavhandel som tidigare pågått norrut genom Sahara fick nu en ny marknad. Miljontals slavar skeppades till Amerika. Från slutet av 1800-talet hamnade dagens Nigeria under brittisk kontroll. När kolonin började avvecklas efter andra världskriget delades kolonin in i tre regioner som var och en dominerades av en av de tre stora folkgrupperna.

Modern historia

Nigeria blev självständigt från Storbritannien 1960. Etniska och religiösa spänningar bidrog till demokratins kollaps 1966. I ett inbördeskrig som rasade 1967–1970 dog över en miljon människor, de flesta av svält. Årtiondena därefter präglades av kupper och militärregimer. Samtidigt sköt oljeutvinningen fart och kom att dominera ekonomin. Demokratin återinfördes 1999 och 2007 skedde det första fredliga maktskiftet mellan två folkvalda presidenter. Demokratin är dock skör; de regionala motsättningarna är fortsatt stora och oroligheter vanligt förekommande.

Politiskt system

Dagens författning antogs 1999 och gäller Nigerias "fjärde republik". Författningen är en modifierad version av den som antogs 1979 med USA:s konstitution som förebild. Enligt den är Nigeria en federal republik med presidentstyre och flerpartisystem.

Demokrati och rättigheter

Demokratin har stärkts avsevärt i Nigeria sedan militärdiktaturen föll och landet fick en folkvald ledning 1999. De demokratiska bristerna är dock fortsatt stora och styret betraktas som auktoritärt. Rättsväsendet är relativt oberoende även om korruption och politiska påtryckningar förekommer.

Aktuell politik

Nigeria leddes till största delen av militärregimer från mitten av 1960-talet till 1999, men sedan dess råder civilt styre. Valet 2015 ledde till det första demokratiska maktskiftet i Nigerias historia. Ny president blev Muhammadu Buhari, som omvaldes 2019. Samtidigt fortsatte den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram att utgöra det allvarligaste hotet mot landet sedan Biafrakriget på 1960-talet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Federal Republic of Nigeria/ Federala republiken Nigeria
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Muhammadu Buhari (2015–)
Regeringschef
president Muhammadu Buhari (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Framstegskongressen (APC) 217/65, Folkets demokratiparti (PDP) 115/39, Alla progressivas stora allians (APGA) 9/0, Afrikanska demokratiska kongressen (ADC) 3/0, övriga 7/1, ännu ej fördelade mandat 9/4 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Framstegskongressen (APC) 225/60, Folkets demokratiparti (PDP) 125/49, övriga 10/0 (2015)
Valdeltagande
35 % i president- och parlamentsvalet 2019, 44 % i president- och parlamentsvalet 2015
Kommande val
president- och parlamentsval 2023
1. siffrorna visar antalet mandat i representanthuset (underhuset)/senaten (överhuset)

Källor

Utrikespolitik och försvar

Med Afrikas största befolkning och omfattande oljerikedomar har Nigeria potential att vara en stormakt att räkna med. Fokus i utrikespolitiken har främst legat på regionen, där Nigeria förespråkar oberoende, enighet, konfliktlösning och regionalt samarbete.

Fakta – försvar

Armén
100 000 man (2017)
Flygvapnet
10 000 man (2017)
Flottan
8 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,1 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Nigeria har Afrikas största befolkning och beräknas ha världsdelens näst största ekonomi, efter Sydafrika. Oljesektorn är en central komponent som ger stora statsintäkter. Men den har relativt få band med ekonomin i övrigt; landet är på många sätt en typisk afrikansk utvecklingsekonomi. Större delen av befolkningen är beroende av traditionellt jordbruk, småskalig handel och enkel tillverkningsindustri för sitt levebröd.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 028 US dollar (2018)
Total BNP
397 270 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,9 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
21,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
52,0 procent (2018)
Inflation
11,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
27,3 procent (2018)
Utlandsskuld
40 238 miljoner US dollar (2017)
Valuta
naira
Varuexport
45 742 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
32 616 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
10 381 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
26 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, flytande naturgas
Största handelspartner
USA, Kina, Indien, Brasilien, Spanien, Nederländerna, Frankrike

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Nigeria är Afrikas största oljeproducent och en av världens tio största oljeexportörer. Nästan allt som pumpas upp går på export som råolja. Naturgasreserverna är också bland de större i världen, men gas har först nyligen börjat utvinnas. Elbristen är ett stort problem. Invånarnas energibehov tillgodoses till stor del genom ved och fotogen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
759 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
144 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
96 281 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
86,6 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket förlorade i betydelse när oljeutvinningen sköt fart på 1960-talet. Nigeria som tidigare var en stor exportör av jordbruksvaror blev beroende av import. Men sektorn är fortfarande viktig för både försörjning och sysselsättning, och på senare år har odlingen ökat på nytt. Småbönder står för merparten av produktionen.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
21,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
77,7 procent (2016)

Källor

Industri

Vid sidan av oljeindustrin har Nigeria i huvudsak relativt småskalig tillverkningsindustri för den inhemska marknaden. Över hälften av industritillverkningen är koncentrerad till Lagos med omnejd. Andra industristäder av betydelse är Kano, Kaduna och Ibadan. Oljeindustrin dominerar i städerna Port Harcourt och Warri.