Kongo-Kinshasa

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kongo-kinshasa/

Det väldiga Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) är till ytan Afrikas näst största land. Gränserna stakades ut under kolonialtiden utan hänsyn till invånarna i de traditionella riken som tvingades samman. Än idag lever befolkningen med konsekvenserna av det som hände då. Landet är rikt på naturresurser men krig och konflikter, korruption och dåligt ledarskap har hämmat utvecklingen och majoriteten av invånarna lever under svåra förhållande och i utbredd fattigdom.

Kongo-Kinshasa – Geografi och klimat

Kongo-Kinshasa är det näst största landet i Afrika, efter Algeriet. Det upptar en stor del av Afrikas inland och har bara en kort kuststräcka, fyra mil lång, vid Kongoflodens mynning i Atlanten i väster. Kongo är till ytan fem gånger så stort som Sverige och gränsar till nio länder. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och en relativt hög temperatur året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 344 885 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Kongo-Brazzaville, Centralafrikanska republiken, Sydsudan
Huvudstad med antal invånare
Kinshasa cirka 1,56 miljoner 1
Övriga större städer
Mbuji-Mayi 2,8 miljoner, Lubumbashi 2,7 miljoner, Kananga 1,6 miljoner, Kisangani 1,4 miljoner, Bukavu 1,2 miljoner 2
Högsta berg
Margherita (högsta delen av Mount Stanley, beläget på gränsen till Uganda) (5 109 meter över havet)
Viktiga floder
Kongofloden
Största sjö
Tanganyikasjön
Medelnederbörd/månad
Kinshasa 236 mm (nov), 1 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Kinshasa 27 °C (april), 22 °C (juli)
1. med förorter, FN-uppskattning 2022
2. med förorter, FN-uppskattning 2022

Källor

Kongo-Kinshasa – Befolkning och språk

Kongo-Kinshasas befolkning brukar delas in i minst 200 folkgrupper. Invånarna är ojämnt fördelade över den enorma landytan och stora områden i landets inre är obebodda. Befolkningen ökar snabbt och nästan hälften av invånarna är under 14 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
luba, kongo, mongo, mangbetu-azande med flera
Antal invånare
92 377 986 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
40 (2020)
Andel invånare i städerna
46 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
40,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
3,1 procent (2021)
Fertilitetsgrad
5,8 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,1 procent (2020)
Förväntad livslängd
61 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2019)
Förväntad livslängd för män
59 år (2019)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. i landet talas också över 200 lokala språk därav fyra nationella: swahili, tshiluba, lingala och kikongo

Källor

Kongo-Kinshasa – Religion

De flesta kongoleser är kristna. Ungefär halva befolkningen är katoliker. Under kolonialtiden verkade också flera protestantiska missionssamfund i landet. Kyrkorna drev även social verksamhet och byggde upp ett nätverk av sjukhus, kliniker och skolor.

Kongo-Kinshasa – Utbildning

Efter årtionden av ekonomisk vanskötsel och blodiga konflikter är skolväsendet i Kongo-Kinshasa svårt eftersatt. Barnen ska börja skolan vid sex års ålder och formellt är det första sexåriga stadiet obligatoriskt men i praktiken får många barn, framför allt i konfliktområdena, ingen undervisning alls.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
36,8 procent (1999)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
77,0 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,0 procent (2017)

Källor

Kongo-Kinshasa – Kultur

Kongo-Kinshasa har rika kulturella traditioner och många folkgrupper är framstående inom träsnideri, konsthantverk, skulptur, måleri, musik och dans. I slutet av 2010-talet höjdes allt fler röster för att kräva att kulturskatter som förts ut ur landet under kolonialtiden ska lämnas tillbaka.

Kongo-Kinshasa – Sociala förhållanden

Det ekonomiska och sociala kaoset och de väpnade konflikterna under 1990-talet och in på 2000-talet har slagit hårt mot befolkningen. Trots att säkerhetsläge förbättrats och en viss tillväxt inom ekonomin är situationen fortfarande svår, med utbrett våld, djup fattigdom och brist på offentlig service.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
66 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,4 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,2 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
46,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
15,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
19 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
13 procent (2020)

Källor

Kongo-Kinshasa – Seder och bruk

Kongo-Kinshasa är ett mångkulturellt samhälle med vitt skilda lokala traditioner och sedvänjor i olika delar av landet. Religionen och det franska språket är två saker som förenar befolkningen.

Kongo-Kinshasa – Äldre historia

Som många andra afrikanska länder är Kongo-Kinshasa en kolonial skapelse. De riken som byggdes upp under medeltiden av afrikanska folk bröts ned av europeiska slavhandlare och krossades slutligen när den belgiske kungen Leopold II i slutet av 1800-talet ville skapa en privat koloni. Hänsynslös plundring av naturresurser, utan en tanke på befolkningens bästa, präglade landet även efter det att belgiska staten tog över ansvaret för kolonin.

 

Kongo-Kinshasa – Modern historia

Kongo-Kinshasa fick sämsta tänkbara start som nation och hotades omedelbart av splittring. Inom loppet av ett halvår kom arméuppror, belgisk invasion, provinser som bröt sig ur landet, FN-trupper, militärkupp och mord på premiärministern. Efter en fem år lång kris följde årtionden av diktatur under Mobutu Sese Seko. Första Kongokriget 1996–1997 ledde till Mobutus fall men blev upptakten till andra Kongokriget 1998–2003, ett regionalt storkrig som krävde flera miljoner människoliv.

Kongo-Kinshasa – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kongo-Kinshasa – Demokrati och rättigheter

När Kongo-Kinshasa gick till val 2006 var det första gången på 40 år som det hölls demokratiska val i landet. Men demokratiseringen kom av sig och trots en massiv FN-insats och flera fredsavtal har våldet i landet inte upphört, både rebellgrupper och regeringstrupper begår övergrepp mot civilbefolkningen. Rättsväsendet är svagt och korruptionen är omfattade.

Kongo-Kinshasa – Inrikespolitik och författning

Kongo-Kinshasa är en republik som leds av en president med stora befogenheter. Det demokratiska systemet har brister och det är osäkert om den sittande presidenten Félix Tshisekedi verkligen vann presidentvalet 2018. Inledningsvis var han beroende av stöd från företrädaren Joseph Kabila, men han har i viss mån lyckats frigöra sig från det. Trots att det formellt råder fred i landet pågår stridigheter, framför allt i den östra delen. 

Kongo-Kinshasa – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kongo-Kinshasa – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken präglas av att Kongo-Kinshasa är ett oroligt land i en orolig del av Afrika. Framför allt Rwanda och Uganda har under många år varit indragna i strider mot regeringsarmén i Kongo, medan flera andra länder har stridit på regeringens sida. 

Fakta – försvar

Armén
103 000 man (2020)
Flygvapnet
2 550 man (2017)
Flottan
6 700 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,0 procent (2020)

Källor

Kongo-Kinshasa – Ekonomisk översikt

Med sina enorma naturrikedomar av framför allt mineraler kunde Kongo-Kinshasa vara ett av de mest välmående länderna i världen. Därtill finns väldiga tillgångar på vatten och skog. Men landet har länge präglats av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter. Kongo är idag en av världens mest utblottade stater. Ökad efterfrågan på mineraler har dock gjort att tillväxten stärkts, även om den planat ut på senare år på grund av att världsmarknadspriserna har sjunkit.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
544 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
4,9 procent (2021)
Total BNP
48 717 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
20,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
41,2 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
35,7 procent (2020)
Inflation
6,4 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
15,2 procent (2020)
Utlandsskuld
6 137 miljoner US dollar (2020)
Valuta
kongolesisk franc
Varuexport
13 789 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
11 865 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-1,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
koppar, kobolt, virke, råolja, guld, kaffe
Största handelspartner
Kina, Sydafrika, Zambia, Sydkorea
Bistånd per person
28 US dollar (2017)

Källor

Kongo-Kinshasa – Naturtillgångar och energi

Gruvbrytning är hörnstenen i Kongo-Kinshasas formella ekonomi. Så har den varit sedan kolonialtiden. Kopparproduktionen har gått upp de senaste åren och landet står för mer hälften av världens samlade koboltbrytning. Stora mängder zink, guld, kassiterit, mangan, kadmium, germanium, silver, volfram och columbit-tantalit (coltan) utvinns också. Nästan all el som produceras kommer från vattenkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
384 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
107 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
3 210 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,0 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
96,2 procent (2019)

Källor

Kongo-Kinshasa – Jordbruk och fiske

Endast en liten del av Kongo-Kinshasa yta är uppodlad trots att landet har stor jordbrukspotential. Odling av kommersiella grödor har minskat sedan 1970-talet och de senaste årens konflikter i kombination med stora interna flyktingströmmar har gjort att många miljoner kongoleser går hungriga.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
20,9 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
13,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
55,6 procent (2020)

Källor

Kongo-Kinshasa – Industri

Efter afrikanska förhållanden hade Kongo-Kinshasa tidigare en relativt välutvecklad förädlings- och tillverkningsindustri. Många års ekonomiskt vanstyre knäckte nästan hela sektorn och först under de senaste åren har det gjorts försök att få i gång produktionen igen.